معرفی صندوق

1-     معرفي صندوق :

معمولا در موسسات مختلف ، صندوق يا صندوق هايي جهت نگهداري وجوه نقد واسناد بهادار وجود دارد . از صندوق هاي وجوه نقد براي دريافت ها و پرداخت هاي فوري با مبالغ كم استفاده مي شود و براي موجودي آن سقفي در نظر گرفته مي شود و مازاد آن به حساب هاي بانكي موسسه واريز مي شود . صندوق دار مجاز به خارج كردن موجودي نقد و اسناد بهادار نزد صندوق از موسسه نمي باشد و هر ورودي و خروجي وجه نقد و اسناد بهادار بر اساس قبوض مختلف صورت مي گير د . چنانچه در موسسه موجودي نقد ارزهاي مختلف نگهداري شود ، براي كنترل بهتر حساب ها معمولا حساب موجودي نقد هر ارز را در حساب هاي مختلف نگهداري مي كنند .

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در قسمت عمليات روي گزينه “صندوق جديد” كليك كنيد .

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-         ورود اطلاعات “عنوان” و در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، “عنوان (2)”اجباري است .

2-         با ورود اطلاعات “عنوان” و همچنين در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، با ورود اطلاعات “عنوان (2)” ، سيستم به صورت خودكار “عنوان تفصيل” و “عنوان تفصيل (2)”را با عنوان صندوق نمايش خواهد داد .

3-        “حساب تفصيل” اجباري است . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري صندوق” را به صورت دستي انتخاب كرده باشيد ، “حساب تفصيل” فعال بوده و شما مي توانيد كد تفصيلي را به صورت دستي وارد نماييد و در صورت وارد ننمودن كد تفصيلي ، هنگام ذخيره اطلاعات سيستم به صورت خودكار ، كد تفصيل اختصاص خواهد داد. ولي در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري صندوق” را به صورت خودكار انتخاب كرده باشيد ، حساب تفصيل فعال نبوده و  سيستم به صورت خودكار به صندوق جديد ، كد تفصيل اختصاص خواهد داد.

4-         در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب صندوق باشد ، اطلاعات “كد تفصيلي” ، “عنوان صندوق”  و “موجودي”به عنوان مشخصات صندوق نمايش داده ميشوند .

5-         اطلاعات “عنوان تفصيل” و “حساب تفصيل” وارد شده براي “صندوق هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

6-         اطلاعات “عنوان تفصيل (2)” وارد شده براي “صندوق هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

7-         ورود “ارز” براي صندوق اجباري است . هنگام معرفي صندوق جديد سيستم به صورت پيش فرض ، ارز پايه را نمايش مي دهد و شما مي توانيد ارز مورد نظر خود را براي صندوق انتخاب نماييد و با انتخاب ارزي به غير از ارز پايه ، نرخ ارز فعال شده و مي توانيد نرخ ارز را به صورت دستي و يا از طريق كليد  آخرين نرخ را وارد نماييد .

8-         در صورتي كه در تاريخ معرفي صندوق ، صندوق مورد نظر مانده اوليه اي دارد ، مي توانيد در قسمت “موجودي اوليه” آن را وارد نماييد .

9-         ورود “تاريخ افتتاح” اجباري است . سيستم به صورت پيش فرض آخرين روز سال مالي قبل را نمايش مي دهد و شما مي توانيد با زدن كليد  تاريخ را خالي نموده و تاريخ را به صورت دستي وارد نماييد و يا با زدن كليد  “تاريخ” با تاريخ روز پر خواهد شد .

10-     انتخاب گزينه “فعال” براي يك صندوق ، موجب مي شود بتوانيد از اين صندوق در سيستم استفاده كنيد . در صورت غير فعال بودن يك صندوق ، امكان مشاهده و صدور اسناد جديد براي اين صندوق در سيستم وجود نخواهد داشت . ولي مي توانيد اسنادي كه قبلا صادر شده را مشاهده كنيد و يا گزارش هاي مربوط به آن صندوق را تهيه نماييد .

11-     يك صندوق در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين صندوق در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد. در صورت استفاده از اين صندوق در ساير قسمتهاي سيستم ( مثلا در رسيد دريافت يا …) ، ابتدا بايد آن اطلاعات را از سيستم حذف شوند تا بتوان  صندوق را حذف كرد . در صورتيكه اطلاعات وابسته به صندوق قابل حذف نيستند ولي نمي خواهيد ديگر از اين صندوق در سيستم استفاده كنيد ، بايد اين صندوق را غير فعال كنيد .

12-     در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات صندوق تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف صندوق به غير از “ارز” و “موجودي اوليه” (در صورت صدور سند عمليات اول دوره) در هر شرايطي امكان پذير است .

 

2-     يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

لیست دیسکت مالیات

گزارش هاي ماليات ،گزارش هايي هستند كه با توجه به فرمتهاي اعلام شده از طرف وزارت دارايي بايد هر ماهه تهيه شده و به حوزه هاي مالياتي مربوطه ارائه شوند .

گزارش هاي ماليات شامل سه گزارش زير هستند :

1-      ليست ماليات

2-      ليست خلاصه ماليات

3-      ديسكت ماليات

 

1-   ليست ماليات :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست/ديسكت ماليات” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت نوع عمليات گزينه  را انتخاب كنيد .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهي را كه در نظر داريد ليست ماليات مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فايل” ، محاسباتي را كه در نظر داريد ليست ماليات براي آن را تهيه كنيد انتخاب كنيد . ميتواند انتخاب كنيد كه اطلاعات عيدي ماه مورد نظر هم در ليست ماليات درج شود يا اطلاعات عيدي درج نشود  .

4-      براي انتخاب گزينه “حوزه مالياتي” ، عنوان حوزه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام حوزه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، حوزه هاي تعريف شده براي وزارت دارايي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، حوزه مالياتي مورد نظر را انتخاب كنيد .

5-      پس از انتخاب حوزه ، كليد  را بزنيد .

6-      گزارشي بصورت زير نمايش داده ميشود .

7-      با زدن كليد  در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .

 

2-   ليست خلاصه ماليات :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست/ديسكت ماليات” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت نوع عمليات گزينه

را انتخاب كنيد .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهي را كه در نظر داريد ليست خلاصه ماليات مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فايل” ، محاسباتي را كه در نظر داريد ليست خلاصه ماليات براي آن را تهيه كنيد انتخاب كنيد . ميتواند انتخاب كنيد كه اطلاعات عيدي ماه مورد نظر هم در ليست خلاصه ماليات درج شود يا اطلاعات عيدي درج نشود  .

4-      براي انتخاب گزينه “حوزه مالياتي” ، عنوان حوزه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام حوزه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، حوزه هاي تعريف شده براي وزارت دارايي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، حوزه مالياتي مورد نظر را انتخاب كنيد .

5-      در قسمت پايين ، اطلاعات مورد نياز براي دج در ليست خلاصه ماليات را وارد كنيد .

6-      دقت داشته باشيد كه ورود اطلاعات امضا كننده اول به همراه تاريخ ثبت روزنامه ، نحوه پرداخت و مبلغ پرداختي ، الزامي است .

7-      پس از انتخاب حوزه و تعيين مقادير مورد نياز ، كليد  را بزنيد .

8-      گزارشي بصورت زير نمايش داده ميشود .

9-      در نظر داشته باشيد كه كليه اطلاعات بالاي اين شركت در بالاي اين فرم از قسمت تنظيمات در صفحه حقوق و دستمزد استخراج ميشوند .

10-   با زدن كليد  در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .

 

3-   ديسكت ماليات :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست/ديسكت ماليات” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت نوع عمليات گزينه  را انتخاب كنيد .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهي را كه در نظر داريد فايل هاي ماليات مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فايل” ، محاسباتي را كه در نظر داريد فايل هاي ماليات براي آن را تهيه كنيد انتخاب كنيد . ميتواند انتخاب كنيد كه اطلاعات عيدي ماه مورد نظر هم در فايل هاي ماليات درج شود يا اطلاعات عيدي درج نشود  .

4-      براي انتخاب گزينه “حوزه مالياتي” ، عنوان حوزه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام حوزه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، حوزه هاي تعريف شده براي وزارت دارايي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، حوزه مالياتي مورد نظر را انتخاب كنيد .

5-      در قسمت پايين ، اطلاعات مورد نياز براي درج در فايل هاي ماليات را وارد كنيد .

6-      دقت داشته باشيد كه ورود اطلاعات امضا كننده اول به همراه تاريخ ثبت روزنامه ، نحوه پرداخت و مبلغ پرداختي ، الزامي است .

7-      پس از انتخاب حوزه و تعيين مقادير مورد نياز ، كليد  را بزنيد .

8-      مسيري را كه فايل هاي تهيه شده بايد در آن قرار داده شوند را انتخاب كرده و كليد تایید را بزنيد .

9-      دو فايل با نام هاي WK***.txt و WH***.txt در اين مسير ساخته ميشود .

10-   در نظر داشته باشيد كه كليه اطلاعات شركت در اين فايل از قسمت تنظيمات در صفحه حقوق و دستمزد استخراج ميشوند .

 

 

قرارداد جدید

با استفاده از قرارداد ، وضعيت استخدام پرسنل در سازمان مشخص ميشود .

با ورود و ثبت اطلاعات قرارداد ، موارد و امكانات زير در اختيار شما قرار ميگيرد :

1-      تعيين وضعيت استخدامي از نظر نوع استخدام ، مركز هزينه ، محل خدمت ، شغل و پست .

2-      تعيين اطلاعات ريالي مزاياي ثابت پرسنل .

3-       تعيين اطلاعات ريالي كسور ثابت پرسنل .

4-      تعيين سازمانها و شعب هايي از آنها كه فرد با آنها مرتبط است.

 

1-   ورود اطلاعات قرارداد :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “اطلاعات قرارداد جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “كارمند” ، “نوع قرارداد” ، “شماره” ، “تاريخ صدور” و “تاريخ اعتبار” الزامي است .

2-      براي انتخاب گزينه “كارمند” ، كد تفصيلي پرسنل مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام طرف حساب نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست طرف حسابهايي كه براي آنها گزينه كارمند فعال باشد باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، فرد مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      براي گزينه “نوع قرارداد” ، انتخاب يكي از دو گزينه “استخدام” يا “اصلاح قرارداد” قابل انتخاب است .

4-      گزينه “استخدام” ، براي افرادي قابل انتخاب است كه قبلا در استخدام شركت نبوده اند و از زمان صدور اين قرارداد به بعد در استخدام شركت هستند يا اينكه قبلا بوده اند و پايان خدمت براي آنها صادر شده است و مجددا استخدام شده اند . با صدور اين نوع قرارداد ، وضعيت شخص از پرسنل غير فعال به پرسنل فعال تغيير ميكند .

5-      گزينه “شماره” ، با توجه به روال تعيين شده براي شماره گذاري قرارداد تعيين ميشود .

6-      “تاريخ صدور” تاريخي است كه از آن زمان اين قرارداد فعال ميشود و در محاسبات ، گزارش ها و … دخالت داده ميشود .

7-      اگر براي فردي در سيستم محاسبه اي انجام داده باشيد ، تاريخ صدور قرارداد نميتواند از آخرين محاسبه انجام شده براي فرد كوچكتر باشد . همچنين تاريخ صدور قرارداد نميتواند قبل از تاريخ استخدام وي باشد .

8-      اگر براي فردي در قبلا قراردادي صادر شده باشد ، تاريخ صدور قرارداد جديد بايد از تاريخ صدور قرارداد قبلي بزرگتر باشد .

9-      “تاريخ اعتبار” تاريخي است كه از آن قرارداد صادر شده براي فرد تا آن زمان اعتبار دارد و فعال است .

10-   اگر تاريخ اعتبار قراردادي سپري شده باشد ، بايد قرارداد تمديد شده يا قرارداد جديدي صادر شود در غيراينصورت نام پرسنل در ليست محاسبات نمايش داده ميشود ولي امكان انجام محاسبه براي وي وجود ندارد .

11-   براي تمديد قرارداد ، لزومي كه صدور قرارداد جديد نيست . اگر شرايط قرارداد تغيير نكرده است ، ميتواند تاريح اعتبار آخرين قرارداد فرد را اصلاح كنيد .

12-   “تاريخ پايان خدمت” تاريخي است رابطه كاري پرسنل و شركت در آن تاريخ به پايان ميرسد .

13-   با درج “تاريخ پايان خدمت” ، وضعيت فرد پس از آن تاريخ به غير فعال تغيير ميكند و اگر تاريخي كه براي انجام عمليات ، محاسبات يا گزارش ها انتخاب ميكنيد بعد از اين تاريخ باشد ، نام فرد در ليست افراد قابل انتخاب نمايش داده نميشود .

14-   در گزارش هاي قانوني مانند ليست بيمه ، ديسكت بيمه و … از اين تاريخ به عنوان تاريخ مبنا براي درج اطلاعات ترك كار استفاده خواهد شد . همچنين براي صدور تسويه حساب براي يك پرسنل ، حتما بايد اطلاعات پايان خدمت براي وي قبلا درج شده باشد .

15-   براي ورود اطلاعات پايان خدمت ، نيازي به صدور يك قرارداد جديد نيست . در آخرين قراردادي كه براي فرد صادر شده است ميتواند تاريخ پايان خدمت را وارد كنيد .

16-   پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره  يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام  نمايش داده ميشود .

 

2-   اطلاعات استخدامي :

براي تعيين اطلاعات استخدامي ، در پايين فرم قرارداد در صفحه “اطلاعات استخدامي” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “تاريخ استخدام” ، “نوع استخدام” ، “محل خدمت” ، “مركز هزينه” و “شغل” الزامي است .

2-      “تاريخ استخدام” تاريخي است كه فرد از آن تاريخ به بعد در استخدام شركت قرار ميگيرد .

3-      براي انتخاب گزينه “نوع استخدام” ، كد نوع استخدام مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نوع استخدام نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست انواع استخدام باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، نوع استخدام مورد نظر را انتخاب كنيد .

4-      انواع استخدام موجود در سيستم ، انواع استخدام استاندارد اعلام شده توسط وزارت دارايي در دستورالعمل تهيه ديسكت و ليست هاي ماليات است .

5-      براي انتخاب گزينه “محل خدمت” ، كد محل خدمت مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، محل خدمت نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست محل هاي خدمت باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، محل خدمت مورد نظر را انتخاب كنيد .

6-      محل خدمت ، محل فيزيكي فعاليت فرد است با تعيين محل خدمت افراد ، بعدا ميتوانيد در تهيه گزارش ها از آن استفاده كنيد . (مثلا فيش هاي حقوق دفتر تهران را جدا از دفتر شيراز تهيه كنيد يا هزينه هاي دفتر تهران را با دفتر شيراز مقايسه كنيد )

7-      براي انتخاب گزينه “مركز هزينه” ، كد مركز هزينه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، مركز هزينه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست مراكز هزينه باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، مركز هزينه مورد نظر را انتخاب كنيد .

8-      علاوه بر استفاده در گزارش ها ، براي ارسال اطلاعات هزينه حقوق توسط سند حسابداري حقوق ، از اطلاعات مركز هزينه فرد استفاده ميشود .

9-      براي انتخاب گزينه “شغل” ، كد شغل مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، شغل نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست مشاغل باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، شغل مورد نظر را انتخاب كنيد .

10-   علاوه بر استفاده در گزارش ها ، در گزارش هاي ليست بيمه ، ديسكت بيمه و ديسكت ماليات از اطلاعات شغل فرد استفاده ميشود .

 

3-   حقوق و مزاياي ثابت :

براي تعيين حقوق و مزايايي كه به فرد تعلق ميگيرد ، در پايين فرم قرارداد در صفحه ” حقوق و مزاياي ثابت” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      با استفاده از كليد  ميتوانيد مزاياي ثابتي كه به فرد تعلق ميگيرد را به اين قسمت اضافه كرده و مبالغ آنها را تعيين كنيد .

2-      براي انتخاب گزينه “نام عامل” با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست عوامل باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، عامل يا عوامل مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      در اين قسمت تنها عواملي نمايش داده ميشوند و قابل انتخاب هستند كه طبقه آنها “مزايا” ، نوع آنها “قراردادي-ثابت” و وضعيت آنها “فعال” باشد .

4-      در صورت انتخاب يك عامل ، تعيين مبلغ براي آن الزامي است .

5-      در صورتي كه بر اساس يك قرارداد ، محاسبه انجام شده باشد ، امكان تغيير اعداد قبلي وجود ندارد . در صورتيكه مبالغ ثابت فرد تغيير كرده اند و روي قرار قبلي محاسبه انجام شده است ، بايد يك قرارداد از نوع اصلاحي صادر كنيد و مبالغ جديد را در آنها وارد كنيد .

 

4-   ساير مبالغ :

براي تعيين كسور ثابت يا تعهدات كارفرماي كه بصورت ثابت به فرد تعلق ميگيرد ، در پايين فرم قرارداد در صفحه ” ساير مبالغ” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      با استفاده از كليد  ميتوانيد كسور ثابتي كه به فرد تعلق ميگيرد را به اين قسمت اضافه كرده و مبالغ آنها را تعيين كنيد .

2-      براي انتخاب گزينه “نام عامل” با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست عوامل باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، عامل يا عوامل مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      در اين قسمت تنها عواملي نمايش داده ميشوند و قابل انتخاب هستند كه طبقه آنها “كسور” يا “تعهدات كارفرما” ، نوع آنها “قراردادي-ثابت” و وضعيت آنها “فعال” باشد .

4-      در صورت انتخاب يك عامل ، تعيين مبلغ براي آن الزامي است .

5-      در صورتي كه بر اساس يك قرارداد ، محاسبه انجام شده باشد ، امكان تغيير اعداد قبلي وجود ندارد . در صورتيكه مبالغ ثابت فرد تغيير كرده اند و روي قرار قبلي محاسبه انجام شده است ، بايد يك قرارداد از نوع اصلاحي صادر كنيد و مبالغ جديد را در آنها وارد كنيد .

 

 

5-   ساير اطلاعات :

براي تعيين نحوه ارتباط پرسنل با سازمانها و شعب آنها ، در پايين فرم قرارداد در صفحه ” ساير اطلاعات” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

 

1-      ورود اطلاعات “گروه مالياتي” و “حوزه ماليات” اجباري است .

2-      در قسمت “گروه مالياتي” از بين گروه هاي مالياتي تعريف شده در سيستم ، يكي را به عنوان گروه مالياتي مرتبط با شخص انتخاب كنيد .

3-      با انتخاب گروه مالياتي براي فرد ، ماليات حقوق و ساير مالياتهايي كه در سيستم حقوق و دستمزد براي فرد محاسبه ميشوند بر اساس جدوال مالياتي مربوط به اين گروه مالياتي محاسبه خواهند شد .

4-      در قسمت “حوزه ماليات” از بين شعب تعريف شده در قسمت “شعب بيمه و ماليات” كه نوع آنها “وزارت دارايي” است ، يكي را به عنوان شعبه مرتبط با اين پرسنل انتخاب كنيد.

5-      با انتخاب حوزه ماليات براي فرد ، اطلاعات ماليات اين فرد در سند حقوق ، ليست ماليات و ديسكت ماليات مربوط به اين شعبه درج شده و نمايش داده خواهد شد .

6-      با ورود اطلاعات در قسمت “مبلغ قسط وام مسكن معاف از ماليات” ، مبلغ وارد شده در اين قسمت ، هر ماه از درآمد مشمول ماليات فرد كسر خواهد شد .

7-      در صورتيكه فرد انتخاب شده ، مشمول مقررات بيمه تامين اجتماعي ميباشد ، گزينه “مشمول بيمه تامين اجتماعي است” را فعال كنيد . در صورت غير فعال بودن اين گزينه ، عوامل مربوط به بيمه تامين اجتماعي براي اين فرد محاسبه نخواهند شد .

8-      در صورت فعال بودن گزينه “مشمول بيمه تامين اجتماعي است” ، انتخاب گزينه “شعبه تامين اجتماعي” اجباري است .

9-      در قسمت “شعبه بيمه تامين اجتماعي” از بين شعب تعريف شده در قسمت “شعب بيمه و ماليات” كه نوع آنها “تامين اجتماعي” است ، يكي را به عنوان شعبه مرتبط با اين پرسنل انتخاب كنيد.

10-   با انتخاب شعبه بيمه براي فرد ، كليه اطلاعات بيمه تامين اجتماعي اين فرد در سند حقوق ، ليست بيمه و ديسكت بيمه مربوط به اين شعبه درج شده و نمايش داده خواهد شد .

11-   در صورتيكه شغل اين فرد جزو مشاغل سخت و زيان آور است ،  گزينه “شغل شخص ، سخت و زيان آور است” را فعال كنيد . با فعال كردن اين گزينه ، عامل مربوط به حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور براي اين فرد محاسبه ميشود . همچنين در فايلهاي مربوط به ديسكت بيمه ، اطلاعات مشاغل سخت و زيان آور براي اين فرد درج خواهد شد .

12-   در صورتيكه براي فرد گزينه “مشمول بيمه تكميلي است” را فعال كنيد ، عوامل مربوط به بيمه تكميلي سهم كارمند و سهم كارفرما براي فرد محاسبه ميشوند .

13-   در صورت فعال بودن گزينه “مشمول بيمه تكميلي است” ، انتخاب گزينه “شعبه بيمه تكميلي” اجباري است .

14-   در قسمت “شعبه بيمه تكميلي” از بين شعب تعريف شده در قسمت “شعب بيمه و ماليات” كه نوع آنها “بيمه تكميلي” است ، يكي را به عنوان شعبه مرتبط با اين پرسنل انتخاب كنيد.

15-   با انتخاب شعبه بيمه براي فرد ، كليه اطلاعات بيمه تكميلي اين فرد در سند حقوق گزارش هاي مربوط به اين شعبه درج شده و نمايش داده خواهد شد .

 

6-   شرح :

در صورت نياز به ورود شرح براي قرارداد ، در پايين فرم قرارداد در صفحه “شرح” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      با ورود اطلاعات در اين قسمت ، متن نوشته شده در گزارش چاپي قرارداد درج خواهد شد .

 

7-   يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

 

 

دسته چک جدید

1-     دسته چك جديد :

شركت ها اغلب به منظور امنيت و كنترل داخلي خود سازمان ، براي پرداخت با مبالغ بالا از دسته چك استفاده مي نمايند . بدين صورت كه بعد از افتتاح يك حساب جاري نزد يكي از شعبات بانكي ، دسته چك را از بانك اخذ نموده و عمليات پرداخت را از طريق دسته چك انجام مي دهند . شما مي توانيد در اين فرم ، دسته چك هاي اخذ شده از بانك را تعريف نموده و عمليات مربوط به پرداخت چك را در فرم مخصوص به خود ثبت نماييد .

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در قسمت عمليات روي گزينه “دسته چك جديد” كليك كنيد .

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-         انتخاب “حساب بانكي” اجباري است  . براي اين كار سلكتور حساب بانكي  را باز نموده و از ليست حساب بانكي  تعريف شده ، حساب بانكي مربوطه را انتخاب نماييد .

2-         ورود “سريال شروع” اجباري است . در اين قسمت سريال شروع دسته چك اخذ شده از بانك را وارد نماييد .

3-         ورود “تعداد” اجباري است . در اين قسمت تعداد برگ دسته چك اخذ شده از بانك را وارد نماييد .

4-         در صورتي كه دسته چك اخذ شده از بانك ، داراي “سري” مي باشد ، شما مي توانيد در گزينه “سري” آن را وارد نماييد . اين گزينه اختياري است ، يعني در صورت وارد ننمودن سري چك ، اطلاعات دسته چك قابل ذخيره مي باشد .

5-         براي اينكه بتوانيد هنگام پرداخت چك ، به جاي نوشتن چك پرداختي به صورت دستي ، اطلاعات آن را بر روي چك چاپ نماييد ، بايستي از گزينه قالب چاپ ، قالب مربوط به بانك مورد نظر را انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد كه اگر قالب مورد نظر شما در سلكتور موجود نبود ، بايستي از طريق گزارش ساز قالب مربوطه را ايجاد نماييد .

6-         اطلاعات “سريال شروع” وارد شده براي “دسته چك هاي” مختلف از يك حساب بانكي نميتوانند تكراري باشند .

7-         دسته چك قابل حذف است.

8-         در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات دسته چك تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف دسته چك در هر شرايطي امكان پذير است .

 

2-     يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

3-     ليست دسته چك ها :

براي مشاهده ليست ” دسته چك هاي” تعريف شده ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در اين فهرست روي گزينه ” دسته چك ها ” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از “دسته چك ها” به همراه خلاصه اطلاعات تعريف شده براي هر يك نمايش داده ميشود.

با دابل كليك بر روي هر يك از دسته چك ها در فهرست ، مي توانيد همه اطلاعات تعريف شده براي آن دسته چك را مشاهده كنيد .

جستجو چك

جستجو چك :

با استفاده از عمليات “جستجو” مي توانيد چك هاي دريافتي و پرداختي را جستجو و تاريخچه مربوط به چك را مشاهده نماييد .

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در قسمت عمليات روي گزينه “جستجو” كليك كنيد.

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، مي توانيد چك هاي دريافتي و پرداختي را جستجو نماييد .

جهت جستجوي چك ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-         در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي جستجو چك تعريف شده باشد ،  كاربرمي تواند اقدام به جستجو نمايد .

2-         سيستم بدون در نظر گرفتن تاريخ ، تمام چك هاي دريافتني و پرداختني ثبت شده در سيستم را نمايش مي دهد .

3-         به طور پيش فرض ، جستجوي چك بر روي صفحه چك هاي دريافتني قرار مي گيرد . چنانچه بخواهيد چك هاي پرداختني را مشاهده نماييد ، كافيست برروي صفحه مورد نظر كليك نموده تا بتوانيد اطلاعات راجع به آن صفحه را مشاهده نماييد .

4-         شما مي توانيد در صفحه چك هاي دريافتني بر اساس ( شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ ، تاريخ ، حساب بانكي ، وضعيت و شرح ) ، چك مورد نظر را فيلتر نماييد.

5-         شما مي توانيد در صفحه چك هاي پرداختني بر اساس ( شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ ، تاريخ ، شرح و حساب بانكي) ، چك مورد نظر را فيلتر نماييد.

6-         بعد از پيدا نمودن چك مورد نظر ، با دابل كليك كردن بر روي آن مي توانيد ، تاريخچه چك مورد نظر را در قسمت پايين فرم مشاهده نماييد .

7-         با كليك راست و انتخاب گزينه  و يا با دابل كليك نمودن بر روي هر كدام از عمليات مربوط به تاريخچه چك ، فرم مربوط به آن عمليات باز شده و شما مي توانيد در صورت داشتن دسترسي لازم ، آن را ويرايش نماييد .

 

معرفی حساب بانکی

1-     معرفي بانك :

در هر موسسه انتفاعي يا غير انتفاعي تعدادي ( حداقل يك ) حساب بانكي وجود دارد كه موسسه براي عمليات بانكي خود از اين حساب يا حساب ها استفاده مي نمايد . اين حساب ها به دو دسته عمده تقسيم مي شوند : 1- حساب هاي جاري ( حساب هايي كه داراي دسته چك هستند ) 2- حساب هاي غير جاري ( حساب هايي كه فاقد دسته چك هستند ) .

چنانچه يك حساب بانكي ارزي باشد ، نوع ارز ثابت بوده ولي در صورتي كه مبلغي به ارزهاي مختلف به آن واريز شود ، بانك راسا بعد از تبديل به ارز مربوطه مبلغ را به آن حساب واريز مي نمايد .

براي معرفي حساب هاي بانكي لازم است ، ابتدا بانك ها و شعبه هاي بانكي تعريف شوند  و سپس اقدام به تعريف حساب بانكي نمود . بعد از معرفي بانك ها و شعبه هاي بانكي ، شما مي توانيد در فرم معرفي حساب هاي بانكي ، اقدام به تعريف حساب بانكي نماييد .

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در قسمت عمليات روي گزينه “حساب بانكي جديد” كليك كنيد .

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

براي معرفي بانك جديد ، در فرم حساب بانكي ، سلكتور “بانك و شعبه” را باز نموده و در ليست شعب ، راست كليك نموده و علامت جديد را مي زنيم . با اين كار ، فرم معرفي شعبه بانكي باز مي شود . سپس در فرم شعبه ، سلكتور “بانك” را باز نموده و مجددا راست كليك نموده و علامت جديد را مي زنيم. با اين كار ، فرم “بانك” باز مي شود و شما در اين فرم مي توانيد اقدام به معرفي بانك ها نماييد . (مطابق شكل زير)

 

جهت ورود اطلاعات در فرم “بانك” ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-         ورود اطلاعات “عنوان”اجباري است . در اين قسمت عنوان بانك را وارد نماييد .

2-         در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، ورود “عنوان (2)” اجباري است .

3-         اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” وارد شده براي “بانك هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

4-         در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب بانك باشد ، اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” به عنوان مشخصات بانك نمايش داده ميشوند .

5-         در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات بانك تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف بانك در هر شرايطي امكان پذير است .

6-         يك بانك در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين بانك در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد . در صورت استفاده از اين بانك در ساير قسمتهاي سيستم (مثلا معرفي شعبه) ، ابتدا بايد آن اطلاعات از سيستم حذف شوند تا بتوان بانك را حذف كرد .

7-     براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

 

2-     معرفي شعبه :

فرمي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .

جهت ورود اطلاعات شعبه ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد

1-      انتخاب “بانك” اجباري است  . براي اين كار سلكتور بانك را باز نموده و از ليست بانك هاي تعريف شده ، بانك مربوطه را انتخاب نماييد .

2-      ورود اطلاعات “كد” و “عنوان” اجباري است . پس از تعريف اين اطلاعات ، در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب شعبه باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان” به عنوان مشخصات شعبه نمايش داده ميشوند .

3-      اطلاعات “كد” و “عنوان” وارد شده براي شعبه هاي مختلف نميتوانند تكراري باشند .

4-      در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان (2)” اجباري است . در همه جاي سيستم در حالت استفاده از زبان دوم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب شعبه باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان (2)” به عنوان مشخصات شعبه نمايش داده ميشوند .

5-      اطلاعات “عنوان (2)” وارد شده براي شعبه هاي مختلف نميتوانند تكراري باشند .

6-      انتخاب “شهر” اجباري است . در اين قسمت بايد از ليست محل هاي جغرافيايي تعريف شده در قسمت “شركت/محل هاي جغرافيايي” ، يكي را به عنوان شهر مرتبط با اين شعبه انتخاب كنيد .

7-      در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات شعب تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف شعبه در هر شرايطي امكان پذير است .

8-      يك شعبه در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين شعبه در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد . در صورت استفاده از اين شعبه در ساير قسمتهاي سيستم (مثلا معري حساب بانكي) ، ابتدا بايد آن اطلاعات از سيستم حذف شوند تا بتوان شعبه را حذف كرد .

9-   براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

3-     معرفي  نوع حساب :

براي معرفي نوع حساب جديد ، در فرم حساب بانكي ، سلكتور “نوع حساب” را باز نموده و در ليست نوع حساب ، راست كليك نموده و علامت جديد را مي زنيم . با اين كار ، فرم “نوع حساب” باز مي شود و شما در اين فرم مي توانيد اقدام به معرفي نوع حساب جديد نماييد . (مطابق شكل زير)

جهت ورود اطلاعات در فرم “نوع حساب” ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “عنوان”اجباري است . در اين قسمت عنوان نوع حساب را وارد نماييد .

2-      در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، ورود “عنوان (2)” اجباري است .

3-      اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” وارد شده براي “نوع حساب هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

4-      به صورت پيش فرض گزينه “دسته چك دارد” تيك خورده است . شما مي توانيد براي حساب بانكي هاي مورد نظر تيك مربوطه را برداريد ، با اين كار ديگر امكان تعريف دسته چك براي حساب بانكي وجود نخواهد داشت .

5-   در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب نوع حساب باشد ، اطلاعات “عنوان” ، “عنوان (2)” و “دسته چك دارد؟” به عنوان مشخصات نوع حساب نمايش داده ميشوند .

6-         در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات نوع حساب تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف نوع حساب در هر شرايطي امكان پذير است .

7-         يك “نوع حساب” در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين نوع حساب در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد . در صورت استفاده از اين نوع حساب در ساير قسمتهاي سيستم (مثلا معرفي حساب بانكي) ، ابتدا بايد آن اطلاعات از سيستم حذف شوند تا بتوان نوع حساب را حذف كرد .

8-     براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

4-     معرفي حساب بانكي :

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات حساب بانكي ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      انتخاب “بانك و شعبه” اجباري است  . براي اين كار سلكتور بانك و شعبه را باز نموده و از ليست بانك وشعبه تعريف شده ، بانك و شعبه مربوطه را انتخاب نماييد .

2-      ورود “شماره حساب” اجباري است . در اين قسمت شماره حساب بانكي را وارد نماييد .

3-      انتخاب “نوع حساب” اجباري است  . براي اين كار سلكتور نوع حساب را باز نموده و از ليست نوع حساب هاي تعريف شده ، نوع حساب مربوطه را انتخاب نماييد .

4-      با ورود اطلاعات “بانك وشعبه” و “شماره حساب” ، سيستم به صورت خودكار “عنوان تفصيل” را نمايش خواهد داد و شما مي توانيد در صورت نياز “عنوان تفصيل” را تغيير دهيد .

5-       در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، با ورود اطلاعات “بانك وشعبه” و “شماره حساب” ، سيستم به صورت خودكار “عنوان تفصيل(2)” را با عنوان “شماره حساب” نمايش خواهد داد و شما مي توانيد در صورت نياز “عنوان تفصيل(2)” را تغيير دهيد .

6-       “حساب تفصيل” اجباري است . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري حساب بانكي” را به صورت دستي انتخاب كرده باشيد ، “حساب تفصيل” فعال بوده و شما مي توانيد كد تفصيلي را به صورت دستي وارد نماييد و در صورت وارد ننمودن كد تفصيلي ، هنگام ذخيره اطلاعات سيستم به صورت خودكار ، كد تفصيل اختصاص خواهد داد. ولي در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري حساب بانكي” را به صورت خودكار انتخاب كرده باشيد ، حساب تفصيل فعال نبوده و  سيستم به صورت خودكار به حساب بانكي جديد ، كد تفصيل اختصاص خواهد داد.

7-         در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب حساب بانكي باشد ، اطلاعات “كد تفصيلي” ، “عنوان حساب بانكي”  و “موجودي”به عنوان مشخصات حساب بانكي نمايش داده ميشوند .

8-      اطلاعات “عنوان تفصيل” و “حساب تفصيل” وارد شده براي “حساب بانكي هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

9-      اطلاعات “عنوان تفصيل (2)” وارد شده براي ” حساب بانكي هاي ” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

10-   ورود “ارز” براي حساب بانكي اجباري است . هنگام معرفي حساب بانكي جديد سيستم به صورت پيش فرض ، ارز پايه را نمايش مي دهد و شما مي توانيد ارز مورد نظر خود را براي حساب بانكي انتخاب نماييد و با انتخاب ارزي به غير از ارز پايه ، نرخ ارز فعال شده و مي توانيد نرخ ارز را به صورت دستي و يا از طريق كليد  آخرين نرخ را وارد نماييد .

11-   در صورتي كه در تاريخ معرفي حساب بانكي ، حساب بانكي مورد نظر مانده اوليه اي دارد ، مي توانيد در قسمت “موجودي اوليه” آن را وارد نماييد .

12-   ورود “تاريخ افتتاح” اجباري است . سيستم به صورت پيش فرض آخرين روز سال مالي قبل را نمايش مي دهد و شما مي توانيد با زدن كليد  تاريخ را خالي نموده و تاريخ را به صورت دستي وارد نماييد و يا با زدن كليد  “تاريخ” با تاريخ روز پر خواهد شد .

13-   انتخاب گزينه “فعال” براي يك حساب بانكي ، موجب مي شود بتوانيد از اين حساب بانكي در سيستم استفاده كنيد . در صورت غير فعال بودن يك حساب بانكي ، امكان مشاهده و صدور اسناد جديد براي اين حساب بانكي در سيستم وجود نخواهد داشت . ولي مي توانيد اسنادي كه قبلا صادر شده را مشاهده كنيد و يا گزارش هاي مربوط به آن حساب بانكي را تهيه نماييد .

14-   يك حساب بانكي در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين حساب بانكي در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد. در صورت استفاده از اين حساب بانكي در ساير قسمتهاي سيستم ( مثلا در رسيد دريافت يا …) ، ابتدا بايد آن اطلاعات را از سيستم حذف شوند تا بتوان  حساب بانكي را حذف كرد . در صورتيكه اطلاعات وابسته به حساب بانكي قابل حذف نيستند ولي نمي خواهيد ديگر از اين حساب بانكي در سيستم استفاده كنيد ، بايد اين حساب بانكي را غير فعال كنيد.

15-   در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات حساب بانكي تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف حساب بانكي به غير از “ارز” و “موجودي اوليه” (در صورت صدور سند عمليات اول دوره) در هر شرايطي امكان پذير است .

16-  براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

 

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ : 

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﺩﻓﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ، ﺩﻟﻴﻞﺍﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﻥﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩﻣﺎﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻔﻘﻮﺩﻱ، ﺳﺮﻗﺖ، ﺛﺒﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺗﺨﺮﻳﺐﻛﺎﻻ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﻤﻲﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩﻭﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﮓ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪﺍﻳﻦ ﺗﮕﻬﺎ ﺭﻭﻱﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺷﻤﺎﺭﺵﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﮓﻛﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰﺗﮕﻬﺎ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻬﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺩﻓﺘﺮﻱﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

1-   انبار گردانی جديد  :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” انبارگردانی جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      انتخاب” انبار” جهت انبارگردانی اجباري است .

2-      ورود اطلاعات “مسئول انبارگردانی” و “تاریخ” اجباري است . تاریخی که برای انبارگردانی انتخاب می شود مبنای تاریخ اسناد انبار ماقبل این تاریخ پس از عملیات تایید شمارش انبار گردانی است. به عبارت ديگر پس از تاييد شمارش انبار گرداني از تاريخ ثبت شده در انبارگرداني ديگر اسناد انبار ماقبل تاريخ انبارگرداني قابل حذف /اضافه و ويرايش تعدادي كالا را ندارد.

3-      در صورتي كه شرح خاصي را نياز است جهت انبار گرداني ثبت كنيد مي توانيد در قسمت “شرح” وارد نماييد.

4-      “حداقل موجودي كالا” در اين قسمت مي توانيد حداقل ميزان كالا را جهت شركت در انبارگرداني تعيين كنيد بطور مثال شما مي خواهيد كليه كالاهايي كه در انبار 50 عدد يا بيشتر وجود دارد را انبارگرداني كنيد و نه همه كالاهاي انبار را با وارد كردن عدد 50 در قسمت حداقل موجودي و كليك كردن گزينه “انتخاب بر اساس حداقل موجودي در قسمت پايين فرم سيستم بطور اتوماتيك كالاهايي را كه بيشتر از 50 عدد موجودي دارند را به ليست كالاهاي انبارگرداني اضافه مي كند.

5-      براي اضافه كردن كالا به قلم انبار گرداني، كليد  يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم ميتوانيد از كليد  يا Ctrl+Delete استفاده كنيد .

6-      در صورتيكه كالا داراي رديابي است مي توانيد از قسمت رديابي، رديابي هايي كه مي خواهيد در انبارگرداني بشماريد را انتخاب كنيد.

7-      پس از انتخاب كالا جهت شمارش كالا بايد براي كالاهاي انتخاب شده “تگ” صادر كنيد كه با استفاده از گزينه از بالافرم مي توانيد عمليات صدور تگ را انجام دهيد و از طريق گزارش بالا فرم از تگ هاي صادر شده گزارش گرفته و چاپ بگيريد.

8-      در صورتي كه براي كالاهايي كه صدور تگ كرده ايد عمليات تاييد شمارش را انجام نداده ايد، مي توانيد با استفاده از گزينه تگ هاي صادره را خذف نماييد.

9-    پس از عمليات صدور تگ  مي توانيد براي كالاهاي شمارش شده مقادير شمارش كالا را وارد نماييد و پس از وارد نمودن شمارش كالا ها عمليات شمارش را با استفاده از گزينه  تاييد مي كنيم. به اين نكته توجه داشته باشيد كه با عمليات تاييد شمارش انبارگرداني ديگر امكان ثبت سند انبار به تاريخ قبل از انبارگرداني وجود ندارد و مقدار تعدادي اسناد قبل از تاريخ انبارگرداني را نمي توان تغيير داد.

10-   در صورتي كه بعد از عمليات تاييد شمارش بخواهيم شمارش يك كالا را تغيير دهيم مي توانيم با استفاده از گزينه  برگشت از تاييد شمارش كنيم و سپس مقادير شمارش را تغيير دهيم.

11-   بعد از عمليات تاييد شمارش كالا با استفاده از گزينه صدور سند كسري  مي توان براي كالاهاي داراي كسري، سند خروج كسري انبارگرداني صادر نمود. با كليك كردن

گزينه صدور سند كسري پنجره باز مي شود و كاربر مي تواند حساب معين و حساب تفصيلي كسري را انتخاب نمايد. با استفاده از گزينه  مي تواند خروج كسري را حذف نمود.

12-   بعد از عمليات تاييد شمارش كالا با استفاده از گزينه صدور سند كسري  مي توان براي كالاهاي داراي اضافي، سند رسيد اضافي انبارگرداني صادر نمود. با كليك كردن

گزينه صدور سند اضافي پنجره باز مي شود و كاربر مي تواند حساب معين اضافي و حساب تفصيلي آنرا انتخاب نمايد. با استفاده از گزينه  مي توان رسيد اضافي را حذف نمود.

13-   در قسمت “اسناد مرتبط ” مي توان شماره اسناد كسري و اضافي صادر شده براي انبارگرداني را مشاهده نمود.

14-   پس از ثبت اطلاعات ، امكان تغيير نوع اطلاعات تعريف شده از “كالا” به “خدمت” يا برعكس وجود ندارد . در صورت نياز بايد اطلاعات حذف شده و مجددا ايجاد شود .

 

5-   يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

 

6-   ليست انبار گرداني هاي انجام شده :

براي مشاهده ليست انبار گرداني هاي سيستم ، وارد قسمت تامين كنندگان و خريد شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “انبارگرداني هاي انجام شده” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از انبارگرداني هاي انجام شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

 

7-   حذف انبارگرداني :

در صورت نياز به حذف اطلاعات انبارگرداني تعريف شده ، از ليست انبارگرداني ها ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت  كليد  را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

توجه داشته باشيد كه با حذف عمليات انبارگرداني در صورتي كه براي انبارگرداني سند كسري و اضافي صادر شده باشد. آنها نيز حذف مي شوند.

 

عامل و فرمول محاسبه

برای کالا هایی که محاسبه مقدار آنها نیازمند استفاده از فرمول است می توان از” فرمول محاسبه” استفاده کرد. جهت استفاده از فرمولها باید ابتدا عوامل به کار رفته در آنها را تعریف نمایید. در این سیستم تنها فرمول هایی که در آن از چهار عمل اصلی استفاده شده است قابل محاسبه هستند.

فرآیند استفاده از این ویژگی سیستم به صورت زیر است:

تعریف عامل محاسبه تعریف فرمول محاسبه گروه بندی کالا قرار دادن کالا در گروه بندی محاسبه مقدار در اسناد انبار/فروش

1- تعریف عامل محاسبه جدید:

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “عامل محاسبه جدید” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “نماد” و “عنوان” اجباري است .

2- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان(2)” اجباري است .

3- اطلاعات “نماد” ، “عنوان” و “عنوان(2)” نميتوانند تكراري باشند .

4- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

2- تعریف فرمول محاسبه جدید:

پس از تعریف کردن تمام عوامل مورد استفاده در فرمول، می توانید فرمول را نیز در سیستم تعریف کنید. بنابراین در منوي سمت راست ، وارد قسمت “تامین کنندگان و انبار” شده و در قسمت عمليات روي گزينه “فرمول محاسبه جدید” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “کد” و “فرمول” اجباري است .

2- در بخش “فرمول”، فرمول محاسبه مورد نظر را با استفاده از چهار عمل اصلی تایپ کنید.

3- اطلاعات “کد” نميتواند تكراري باشد .

4- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

پس از تعریف کردن عوامل و فرمول محاسبه ، برای استفاده از آنها در محاسبه مقادیر کالا می توانید با تعریف گروهی از کالاهای مورد نظر، فرمول محاسبه مرتبط را به آن تخصیص دهید.

جهت اطلاع از نحوه گروهبندی می توانید به راهنمای بخش گروهبندی مراجعه کنید.

پس از تعریف فرمول در سیستم و تشکیل گروه کالا می توانید از فرمول محاسبه با توجه به موجودیت گروه کالا استفاده کنید. بدین ترتیب که اگر موجودیت گروه کالای شما “کالا/خدمت خرید “باشد فرمول محاسبه در رسيد انبار و فاکتور خرید و اگر موجودیت گروه کالای شما ” کالا/خدمت فروش” باشد در فاکتور فروش و خروج انبار قابل استفاده می باشد .

برای استفاده از فرمول در فاکتور ها پس از ایجاد سطر در فاکتور و انتخاب کالایی که در گروه کالای مورد نظر قرار دارد، در قسمت واحد اصلی نماد ماشین حساب را کلیک کنید تا پنجره “محاسبه از روی فرمول” باز شود . در این پنجره با وارد کردن مقدار برای عوامل محاسبه و انتخاب گزینه تایید می توانید مقدار کالای خود را با استفاده از فرمول محاسبه کنید .

3- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

4- ليست عوامل و فرمولها :

براي مشاهده ليست گروه هاي تعريف شده ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “عامل محاسبه” یا “فرمول محاسبه” كليك كنيد.

با انتخاب هر یک از اين گزينه ها ، ليستي از عوامل یا فرمولهای تعريف شده در سيستم نمايش داده ميشود

 

5- حذف عامل، فرمول :

در صورت نياز به حذف عامل یا فرمول تعريف شده ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

اگر عامل محاسبه در فرمول محاسبه به هر نحوي استفاده شده باشد ، امكان حذف آن وجود نخواهد داشت . در اينصورت در صورتي كه حتما بايد حذف شود ، ابتدا فرمولهای مرتبط را حذف كنيد .

اگر فرمول محاسبه در گروههای کالا/خدمت به هر نحوي استفاده شده باشد ، امكان حذف آن وجود نخواهد داشت . در اينصورت در صورتي كه حتما بايد حذف شود ، ابتدا گروههای مرتبط را حذف كنيد .

 

 

 

کالا و خدمت

هر موردي كه براي نگهداري در انبار در شركت وجود دارد و همچنين تمام مواردي كه براي فروش به مشتريان ارائه ميشود را بايد در اين قسمت به عنوان كالا يا خدمت تعريف كنيد . در مورد تعريف كالا و خدمت دو مورد زير را در نظر داشته باشيد :

1- در اسناد انبار و سيستم تامين كنندگان خريد ، فقط كالاها استفاده ميشوند و خدمات در سيستم خريد و تامين كنندگان نمايش داده نميشوند .

2- در اسناد فروش و سيستم مشتريان و فروش ، هم كالاها و هم خدمات استفاده ميشوند . (خدمات فقط در سيستم فروش نمايش داده ميشوند .)

3- امكان نگهداري و نمايش موجودي فقط براي كالاها وجود دارد . براي خدمات هيچگونه موجودي نگهداري نميشود .

1- تعريف كالا/خدمت جديد :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تامين كنندگان و خريد شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” كالا/خدمت جديد” كليك كنيد .

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- انتخاب يكي از گزينه هاي “كالا” يا “خدمت” اجباري است .

2- اگر اطلاعات تعريف شده از نوع “كالا” باشد ، هم در سيستم “تامين كنندگان و خريد” و هم در سيستم “مشتريان و فروش” قابل استفاده خواهد بود ولي اگر اطلاعات تعريف شده از نوع “خدمت” باشد ، فقط در سيستم “مشتريان و فروش” قابل استفاده خواهد بود .

3- ورود اطلاعات “كد” و “عنوان” اجباري است . پس از تعريف اين اطلاعات ، در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب كالا يا خدمت باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان” به عنوان مشخصات كالا يا خدمت نمايش داده ميشوند .

4- اطلاعات “كد” و “عنوان” وارد شده براي كالاها و خدمات مختلف نميتوانند تكراري باشند .

5- اگر كالاهايي وجود دارند كه فقط در انبار گردش دارند و براي قسمت فروش داراي گردش نيستند و يا اينكه اصلا قابل فروش نيستند (مثلا مواد اوليه هستند و محصول نيستند) ، از گزينه استفاده كنيد . در صورتيكه گزينه “قابل فروش” براي كالايي فعال باشد ، آن كالا هم در سيستم “تامين كنندگان و خريد” و هم در سيستم “مشتريان و فروش” نمايش داده ميشود و اگر اين گزينه غير فعال باشد ، آن كالا فقط در سيستم “تامين كنندگان و خريد” نمايش داده ميشود .

6- در صورتيكه گزينه “قابل فروش” براي خدمتي غير فعال باشد ، براي آن خدمت در سيستم “مشتريان و فروش” نميتوان سند جديدي ثبت كرد ولي سوابق آن وجود داشته و در گزارش ها نمايش داده ميشود .

7- اگر كالا يا خدمتي كه تعريف ميكنيد از ماليات بر ارزش افزوده معاف است ، گزينه را فعال كنيد . در اسناد فروش براي كالاها و خدماتي كه گزينه “معاف از ماليات و عوارض” براي آنها فعال باشد بصورت پيش فرض هيچ ماليات و عوارضي محاسبه نميشود .

8- اگر براي كالا يا خدمتي گزينه “معاف از ماليات و عوارض” غير فعال باشد ، در اسناد فروش و اسناد انبار بصورت پيش فرض ماليات و عوارض بر اساس نرخ هاي وارد شده در قسمت تنظيمات/شركت محاسبه ميشود .

9- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان (2)” اجباري است . در همه جاي سيستم در حالت استفاده از زبان دوم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب كالا يا خدمت باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان(2)” به عنوان مشخصات كالا يا خدمت نمايش داده ميشوند.

10- اطلاعات “عنوان (2)” وارد شده براي كالاها يا خدمات مختلف نميتوانند تكراري باشند .

11- ورود اطلاعات “باركد” فقط براي كالاها امكانپذير است.

12- ورود اطلاعات “باركد” اجباري نيست . در صورت ورود باركد ، هنگام صدور اسناد فروش و انبار به جاي ورود اطلاعات كالا بصورت دستي ، ميتوانيد از دستگاه باركد خوان جهت ورود اطلاعات كالا يا خدمات استفاده كنيد .

13- ورود اطلاعات “ايران كد” اجباري نيست .

14- پس از ثبت اطلاعات ، امكان تغيير نوع اطلاعات تعريف شده از “كالا” به “خدمت” يا برعكس وجود ندارد . در صورت نياز بايد اطلاعات حذف شده و مجددا ايجاد شود .

15- “واحد اصلي” ، واحد سنجشي است كه بصورت پيش فرض ، كالا يا خدمت مورد نظر در سيستم با آن سنجيده خواهد شد .

16- اگر اطلاعات تعريف شده از نوع “كالا” باشد ، انتخاب “واحد اصلي” اجباري است ولي اگر از نوع خدمات باشد اختياري است .

17- “واحد فرعي” ، واحد سنجش دوم كالا يا خدمات است . واحد سنجش فرعي در جايي كاربرد دارد كه كالايي كه ارائه ميكنيد مثلا به دو شكل مختلف عددي و بسته اي ارائه ميشود يا كالاهايي داريد كه هر دو واحد سنجش آن براي شما مهم است مثلا كالاي “تير آهن 18” كه واحد اصلي آن “شاخه” است ولي وزن آن (واحد فرعي كيلوگرم) هم اهميت دارد .

18- انتخاب “واحد فرعي” براي يك كالا، اجباري نيست.

19- هم واحد سنجش اصلي و هم واحد سنجش فرعي ، از بين واحدهاي سنجشي كه در قسمت “تعريف واحدهاي سنجش” معرفي شده اند ، انتخاب ميشوند .

20- در صورت تعريف واحد فرعي ، انتخاب يكي از گزينه هاي “نسبت ثابت” يا “نسبت متغير” اجباري است .

21- در صورت انتخاب گزينه “نسبت ثابت” ، ورود اطلاعات “نسبت واحد ها” اجباري است .

22- اطلاعات “نسبت واحدها” براي تبديل مقادير و تعداد يك كالا از واحد اصلي به واحد فرعي و برعكس استفاده ميشود .

23- اگر گزينه “نسبت ثابت” انتخاب شده باشد ، در همه جاي سيستم براي كالاي مورد نظر ، نسبت واحد اصلي و فرعي ثابت خواهد بود و امكان تغيير آن وجود ندارد . (مثلا يك بسته خودكار هميشه 12 عدد خواهد بود) .

24- اگر گزينه “نسبت متغير” انتخاب شده باشد ، در هنگام استفاده از كالا در فروش يا انبار ، ميتوان مقدار آن را به واحد اصلي يا فرعي با نسبتهاي مختلف وارد كرد. (مثلا يك بنديل ورق آهن ممكن است يكبار 1000 كيلو و يكبار 1000.250 كيلو باشد ) .

25- در صورتيكه از يك كالا در قسمتهاي ديگر سيستم (اسناد انبار ، اسناد فروش و … ) استفاده شده باشد ، امكان تغيير واحد اصلي ، واحد فرعي و نسبت واحدها وجود ندارد . در صورت نيار بايد اطلاعات وابسته به اين كالا حذف شوند.

26- در صورتيكه از يك كالا در قسمتهاي ديگر سيستم (اسناد انبار ، اسناد فروش و … ) استفاده شده باشد ، امكان تغيير نوع نسبت از “نسبت متغير” به “نسبت ثابت” وجود ندارد ولي برعكس آن امكان پذير است .

27- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

2- تصوير كالا :

در قسمت پايين فرم معرفي كالا در صفحه “تصوير كالا” ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با زدن كليد ، ميتوانيد يكي از تصاوير موجود در كامپيوترتان را به عنوان تصوير كالاي مورد نظر انتخاب كنيد .

2- ورود اطلاعات “تصوير كالا” اجباري نيست .

3- انتخاب تصوير فقط براي كالاها امكان پذير است و امكان تعريف تصوير براي خدمت وجود ندارد .

4- در صورت دسترسي كاربر ، امكان تغيير يا حذف تصوير يك كالا در هر شرايطي وجود دارد .

3- كنترل موجودي :

در قسمت پايين فرم معرفي كالا در صفحه “كنترل موجودي” ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- گزينه “حداقل موجودي” نشاندهنده ميزاني از كالا است كه در صورت رسيدن موجودي انبار به آن مقدار ، بايد نسبت به تهيه ، خريد يا توليد آن اقدام شود . اين مورد معمولابراي كالاي مصرفي كه بصورت مداوم مصرف ميشوند و يا كالاهايي كه در صورت عدم وجود آنها ، مشكلاتي براي كار ايجاد ميشود تعريف ميشود . با تعريف اين مقدار ، ميتوان در گزارش ها كالاهايي را كه مقدار موجودي آنها از حداقل كمتر شده است ، شناسايي كرد .

2- انتخاب گزينه حداقل موجودي ، اجباري نيست .

3- در صورت عدم تعريف حداقل موجودي براي يك كالا ، مقدار صفر در نظر گرفته خواهد شد .

4- گزينه “حداكثر موجودي” نشاندهنده ميزاني از كالا است كه در صورت رسيدن موجودي انبار به آن مقدار ، بايد جلوي تهيه ، خريد يا توليد آن گرفته شود . اين مورد معمولا براي كالاهايي استفاده ميشود كه ظرفيت نگهداري آنها محدود است و يا اينكه بصورت خاص و تك منظوره مصرف ميشوند و وجود آنها بيشتر از مقدار مورد نياز هيچ كاربردي در شركت ندارد . با تعريف اين مقدار ، ميتوان در گزارش ها كالاهايي را كه مقدار موجودي آنها از حداكثر بيشتر شده است ، شناسايي كرد .

5- انتخاب گزينه حداكثر موجودي ، اجباري نيست .

6- در صورت عدم تعريف حداكثر موجودي براي يك كالا ، مقدار بينهايت در نظر گرفته خواهد شد .

7- چنانچه براي كالاي تعريف شده از رديابي كالا استفاده ميكنيد ، گزينه را فعال كنيد . رديابي براي كالايي استفاده ميشود كه نياز داريد موجودي آن كالا در يك انبار علاوه بر اينكه در سطح كالا مشخص است ، به تفكيك هاي خاصي هم مشخص باشد . مثلا اگر كالاي “ورق آهن 4” طي حواله هاي مختلفي وارد انبار شده و ميخواهيد خروجي اين كالا از اين انبار بابت هر حواله مشخص باشد و موجودي اين كالا بر اساس هر يك از حواله ها مشخص باشد ، ميتوانيد رديابي را براي اين كالا فعال كنيد و شماره حواله را به عنوان رديابي هنگام صدور اسناد انبار وارد كنيد.

8- اطلاعات صفحه كنترل موجودي فقط براي كالاها قابل تعريف است .

4- انبارهاي مرتبط :

در قسمت پايين فرم معرفي كالا در صفحه “انبارهاي مرتبط” ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .

 

 

 

 

 

انبار

انبار ، محل فيزيكي نگهداري كالا است .

با تعريف انبار در سيستم ، امكانات و موارد زير در اختيار شما قرار مي‌گيرد :

– محل هاي مختلف فيزيكي كه در واقعيت كالاهاي مختلف در آنها نگهداري ميشوند ، در سيستم هم وجود خواهند داشت و ميتوانيد اطلاعات كالاها را منطبق با شرايط خارج از سيستم نگهداري كنيد .

– در قسمتها و فرم هاي مختلف مورد استفاده در سيستم ، موجودي هاي مختلف كالاها علاوه بر موجودي كل شركت ، به تفكيك انبارهاي تعريف شده در دسترس خواهند بود .

1- تعريف انبار جديد :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” انبار جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “كد” و “عنوان” اجباري است . پس از تعريف اين اطلاعات ، در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب انبار باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان” به عنوان مشخصات انبار نمايش داده ميشوند .

2- اطلاعات “كد” و “عنوان” وارد شده براي انبارهاي مختلف نميتوانند تكراري باشند .

3- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان (2)” اجباري است . در همه جاي سيستم در حالت استفاده از زبان دوم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب انبار باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان (2)” به عنوان مشخصات انبار نمايش داده ميشوند .

4- اطلاعات “عنوان (2)” وارد شده براي انبارهاي مختلف نميتوانند تكراري باشند .

5- ورود اطلاعات “مسئول” ، “شماره تلفن” و “آدرس” اجباري نيست . در صورت ورود هر يك از اين اطلاعات ، ميتوانيد بعدا در گزارش ها و فرمهايي كه چاپ ميگيريد ، از اين اطلاعات استفاده كنيد . مثلا با وارد كردن اطلاعات شماره تلفن و آدرس انبار ، ميتوانيد روي هر سند “حواله انبار” يا “فاكتور فروش” ، اين اطلاعات را هم در صورت نياز چاپ كنيد تا تحويل گيرنده كالا بداند بايد به كجا مراجعه كند .

6- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ميتوانيد اطلاعات “آدرس (2)” را نيز وارد كنيد و از آن هم در گزارش ها استفاده كنيد.

“معين انبار ” حسابي است كه در هنگام صدور سند حسابداري اسناد انبار ، براي ثبت گردش هاي ريالي ورودي و خروجي انبار ، از آن استفاده خواهد شد .

7- انتخاب “معين انبار” اجباري نيست ولي براي صدور سند حسابداري اسناد انبار به اين معين احتياج داريد . در اين قسمت بايد از ليست حسابهاي معين تعريف شده در قسمت “دفترداري/تعريف حسابها” ، يكي را به عنوان حساب معين مرتبط با اين انبار انتخاب كنيد . در ليست “معين انبار” حسابهاي معيني نمايش داده ميشوند كه فعال بوده و خصوصيت تفصيل پذير ، پيگيري و ارزي براي آنها غير فعال باشد .

8- انتخاب يك حساب معين مشابه براي انبارهاي مختلف ، امكان پذير است ولي در نظر داشته باشيد كه با انجام اين كار ، موجودي ريالي آن انبارها را به تفكيك در حسابداري در اختيار نخواهيد داشت و بايد از گزارش هاي ريالي انبار براي دسترسي اطلاعات ريالي انبارها به تفكيك استفاده كنيد .

9- در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات انبار تعريف شده باشد ، ويرايش كليه اطلاعات تعريف انبار در هر شرايطي امكان پذير است .

10- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

2- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

3- ليست انبارها :

براي مشاهده ليست انبارهاي تعريف شده ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “انبارها” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از انبارهاي تعريف شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

 

4- حذف انبار :

در صورت نياز به حذف اطلاعات انبار تعريف شده ، از ليست انبارها ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت  كليدرا بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

اگر انباري در سيستم به هر نحوي استفاده شده ياشد ، امكان حذف آن انبار از سيستم وجود نخواهد داشت . در اينصورت در صورتي كه حتما بايد حذف شود ، ابتدا مواردي كه از اين انبار استفاده كرده اند را حذف كنيد .