معرفی صندوق

1-     معرفي صندوق :

معمولا در موسسات مختلف ، صندوق يا صندوق هايي جهت نگهداري وجوه نقد واسناد بهادار وجود دارد . از صندوق هاي وجوه نقد براي دريافت ها و پرداخت هاي فوري با مبالغ كم استفاده مي شود و براي موجودي آن سقفي در نظر گرفته مي شود و مازاد آن به حساب هاي بانكي موسسه واريز مي شود . صندوق دار مجاز به خارج كردن موجودي نقد و اسناد بهادار نزد صندوق از موسسه نمي باشد و هر ورودي و خروجي وجه نقد و اسناد بهادار بر اساس قبوض مختلف صورت مي گير د . چنانچه در موسسه موجودي نقد ارزهاي مختلف نگهداري شود ، براي كنترل بهتر حساب ها معمولا حساب موجودي نقد هر ارز را در حساب هاي مختلف نگهداري مي كنند .

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در قسمت عمليات روي گزينه “صندوق جديد” كليك كنيد .

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-         ورود اطلاعات “عنوان” و در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، “عنوان (2)”اجباري است .

2-         با ورود اطلاعات “عنوان” و همچنين در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، با ورود اطلاعات “عنوان (2)” ، سيستم به صورت خودكار “عنوان تفصيل” و “عنوان تفصيل (2)”را با عنوان صندوق نمايش خواهد داد .

3-        “حساب تفصيل” اجباري است . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري صندوق” را به صورت دستي انتخاب كرده باشيد ، “حساب تفصيل” فعال بوده و شما مي توانيد كد تفصيلي را به صورت دستي وارد نماييد و در صورت وارد ننمودن كد تفصيلي ، هنگام ذخيره اطلاعات سيستم به صورت خودكار ، كد تفصيل اختصاص خواهد داد. ولي در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري صندوق” را به صورت خودكار انتخاب كرده باشيد ، حساب تفصيل فعال نبوده و  سيستم به صورت خودكار به صندوق جديد ، كد تفصيل اختصاص خواهد داد.

4-         در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب صندوق باشد ، اطلاعات “كد تفصيلي” ، “عنوان صندوق”  و “موجودي”به عنوان مشخصات صندوق نمايش داده ميشوند .

5-         اطلاعات “عنوان تفصيل” و “حساب تفصيل” وارد شده براي “صندوق هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

6-         اطلاعات “عنوان تفصيل (2)” وارد شده براي “صندوق هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

7-         ورود “ارز” براي صندوق اجباري است . هنگام معرفي صندوق جديد سيستم به صورت پيش فرض ، ارز پايه را نمايش مي دهد و شما مي توانيد ارز مورد نظر خود را براي صندوق انتخاب نماييد و با انتخاب ارزي به غير از ارز پايه ، نرخ ارز فعال شده و مي توانيد نرخ ارز را به صورت دستي و يا از طريق كليد  آخرين نرخ را وارد نماييد .

8-         در صورتي كه در تاريخ معرفي صندوق ، صندوق مورد نظر مانده اوليه اي دارد ، مي توانيد در قسمت “موجودي اوليه” آن را وارد نماييد .

9-         ورود “تاريخ افتتاح” اجباري است . سيستم به صورت پيش فرض آخرين روز سال مالي قبل را نمايش مي دهد و شما مي توانيد با زدن كليد  تاريخ را خالي نموده و تاريخ را به صورت دستي وارد نماييد و يا با زدن كليد  “تاريخ” با تاريخ روز پر خواهد شد .

10-     انتخاب گزينه “فعال” براي يك صندوق ، موجب مي شود بتوانيد از اين صندوق در سيستم استفاده كنيد . در صورت غير فعال بودن يك صندوق ، امكان مشاهده و صدور اسناد جديد براي اين صندوق در سيستم وجود نخواهد داشت . ولي مي توانيد اسنادي كه قبلا صادر شده را مشاهده كنيد و يا گزارش هاي مربوط به آن صندوق را تهيه نماييد .

11-     يك صندوق در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين صندوق در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد. در صورت استفاده از اين صندوق در ساير قسمتهاي سيستم ( مثلا در رسيد دريافت يا …) ، ابتدا بايد آن اطلاعات را از سيستم حذف شوند تا بتوان  صندوق را حذف كرد . در صورتيكه اطلاعات وابسته به صندوق قابل حذف نيستند ولي نمي خواهيد ديگر از اين صندوق در سيستم استفاده كنيد ، بايد اين صندوق را غير فعال كنيد .

12-     در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات صندوق تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف صندوق به غير از “ارز” و “موجودي اوليه” (در صورت صدور سند عمليات اول دوره) در هر شرايطي امكان پذير است .

 

2-     يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

دسته چک جدید

1-     دسته چك جديد :

شركت ها اغلب به منظور امنيت و كنترل داخلي خود سازمان ، براي پرداخت با مبالغ بالا از دسته چك استفاده مي نمايند . بدين صورت كه بعد از افتتاح يك حساب جاري نزد يكي از شعبات بانكي ، دسته چك را از بانك اخذ نموده و عمليات پرداخت را از طريق دسته چك انجام مي دهند . شما مي توانيد در اين فرم ، دسته چك هاي اخذ شده از بانك را تعريف نموده و عمليات مربوط به پرداخت چك را در فرم مخصوص به خود ثبت نماييد .

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در قسمت عمليات روي گزينه “دسته چك جديد” كليك كنيد .

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-         انتخاب “حساب بانكي” اجباري است  . براي اين كار سلكتور حساب بانكي  را باز نموده و از ليست حساب بانكي  تعريف شده ، حساب بانكي مربوطه را انتخاب نماييد .

2-         ورود “سريال شروع” اجباري است . در اين قسمت سريال شروع دسته چك اخذ شده از بانك را وارد نماييد .

3-         ورود “تعداد” اجباري است . در اين قسمت تعداد برگ دسته چك اخذ شده از بانك را وارد نماييد .

4-         در صورتي كه دسته چك اخذ شده از بانك ، داراي “سري” مي باشد ، شما مي توانيد در گزينه “سري” آن را وارد نماييد . اين گزينه اختياري است ، يعني در صورت وارد ننمودن سري چك ، اطلاعات دسته چك قابل ذخيره مي باشد .

5-         براي اينكه بتوانيد هنگام پرداخت چك ، به جاي نوشتن چك پرداختي به صورت دستي ، اطلاعات آن را بر روي چك چاپ نماييد ، بايستي از گزينه قالب چاپ ، قالب مربوط به بانك مورد نظر را انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد كه اگر قالب مورد نظر شما در سلكتور موجود نبود ، بايستي از طريق گزارش ساز قالب مربوطه را ايجاد نماييد .

6-         اطلاعات “سريال شروع” وارد شده براي “دسته چك هاي” مختلف از يك حساب بانكي نميتوانند تكراري باشند .

7-         دسته چك قابل حذف است.

8-         در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات دسته چك تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف دسته چك در هر شرايطي امكان پذير است .

 

2-     يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

3-     ليست دسته چك ها :

براي مشاهده ليست ” دسته چك هاي” تعريف شده ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در اين فهرست روي گزينه ” دسته چك ها ” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از “دسته چك ها” به همراه خلاصه اطلاعات تعريف شده براي هر يك نمايش داده ميشود.

با دابل كليك بر روي هر يك از دسته چك ها در فهرست ، مي توانيد همه اطلاعات تعريف شده براي آن دسته چك را مشاهده كنيد .

جستجو چك

جستجو چك :

با استفاده از عمليات “جستجو” مي توانيد چك هاي دريافتي و پرداختي را جستجو و تاريخچه مربوط به چك را مشاهده نماييد .

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در قسمت عمليات روي گزينه “جستجو” كليك كنيد.

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، مي توانيد چك هاي دريافتي و پرداختي را جستجو نماييد .

جهت جستجوي چك ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-         در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي جستجو چك تعريف شده باشد ،  كاربرمي تواند اقدام به جستجو نمايد .

2-         سيستم بدون در نظر گرفتن تاريخ ، تمام چك هاي دريافتني و پرداختني ثبت شده در سيستم را نمايش مي دهد .

3-         به طور پيش فرض ، جستجوي چك بر روي صفحه چك هاي دريافتني قرار مي گيرد . چنانچه بخواهيد چك هاي پرداختني را مشاهده نماييد ، كافيست برروي صفحه مورد نظر كليك نموده تا بتوانيد اطلاعات راجع به آن صفحه را مشاهده نماييد .

4-         شما مي توانيد در صفحه چك هاي دريافتني بر اساس ( شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ ، تاريخ ، حساب بانكي ، وضعيت و شرح ) ، چك مورد نظر را فيلتر نماييد.

5-         شما مي توانيد در صفحه چك هاي پرداختني بر اساس ( شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ ، تاريخ ، شرح و حساب بانكي) ، چك مورد نظر را فيلتر نماييد.

6-         بعد از پيدا نمودن چك مورد نظر ، با دابل كليك كردن بر روي آن مي توانيد ، تاريخچه چك مورد نظر را در قسمت پايين فرم مشاهده نماييد .

7-         با كليك راست و انتخاب گزينه  و يا با دابل كليك نمودن بر روي هر كدام از عمليات مربوط به تاريخچه چك ، فرم مربوط به آن عمليات باز شده و شما مي توانيد در صورت داشتن دسترسي لازم ، آن را ويرايش نماييد .

 

معرفی حساب بانکی

1-     معرفي بانك :

در هر موسسه انتفاعي يا غير انتفاعي تعدادي ( حداقل يك ) حساب بانكي وجود دارد كه موسسه براي عمليات بانكي خود از اين حساب يا حساب ها استفاده مي نمايد . اين حساب ها به دو دسته عمده تقسيم مي شوند : 1- حساب هاي جاري ( حساب هايي كه داراي دسته چك هستند ) 2- حساب هاي غير جاري ( حساب هايي كه فاقد دسته چك هستند ) .

چنانچه يك حساب بانكي ارزي باشد ، نوع ارز ثابت بوده ولي در صورتي كه مبلغي به ارزهاي مختلف به آن واريز شود ، بانك راسا بعد از تبديل به ارز مربوطه مبلغ را به آن حساب واريز مي نمايد .

براي معرفي حساب هاي بانكي لازم است ، ابتدا بانك ها و شعبه هاي بانكي تعريف شوند  و سپس اقدام به تعريف حساب بانكي نمود . بعد از معرفي بانك ها و شعبه هاي بانكي ، شما مي توانيد در فرم معرفي حساب هاي بانكي ، اقدام به تعريف حساب بانكي نماييد .

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در قسمت عمليات روي گزينه “حساب بانكي جديد” كليك كنيد .

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

براي معرفي بانك جديد ، در فرم حساب بانكي ، سلكتور “بانك و شعبه” را باز نموده و در ليست شعب ، راست كليك نموده و علامت جديد را مي زنيم . با اين كار ، فرم معرفي شعبه بانكي باز مي شود . سپس در فرم شعبه ، سلكتور “بانك” را باز نموده و مجددا راست كليك نموده و علامت جديد را مي زنيم. با اين كار ، فرم “بانك” باز مي شود و شما در اين فرم مي توانيد اقدام به معرفي بانك ها نماييد . (مطابق شكل زير)

 

جهت ورود اطلاعات در فرم “بانك” ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-         ورود اطلاعات “عنوان”اجباري است . در اين قسمت عنوان بانك را وارد نماييد .

2-         در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، ورود “عنوان (2)” اجباري است .

3-         اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” وارد شده براي “بانك هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

4-         در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب بانك باشد ، اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” به عنوان مشخصات بانك نمايش داده ميشوند .

5-         در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات بانك تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف بانك در هر شرايطي امكان پذير است .

6-         يك بانك در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين بانك در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد . در صورت استفاده از اين بانك در ساير قسمتهاي سيستم (مثلا معرفي شعبه) ، ابتدا بايد آن اطلاعات از سيستم حذف شوند تا بتوان بانك را حذف كرد .

7-     براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

 

2-     معرفي شعبه :

فرمي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .

جهت ورود اطلاعات شعبه ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد

1-      انتخاب “بانك” اجباري است  . براي اين كار سلكتور بانك را باز نموده و از ليست بانك هاي تعريف شده ، بانك مربوطه را انتخاب نماييد .

2-      ورود اطلاعات “كد” و “عنوان” اجباري است . پس از تعريف اين اطلاعات ، در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب شعبه باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان” به عنوان مشخصات شعبه نمايش داده ميشوند .

3-      اطلاعات “كد” و “عنوان” وارد شده براي شعبه هاي مختلف نميتوانند تكراري باشند .

4-      در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان (2)” اجباري است . در همه جاي سيستم در حالت استفاده از زبان دوم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب شعبه باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان (2)” به عنوان مشخصات شعبه نمايش داده ميشوند .

5-      اطلاعات “عنوان (2)” وارد شده براي شعبه هاي مختلف نميتوانند تكراري باشند .

6-      انتخاب “شهر” اجباري است . در اين قسمت بايد از ليست محل هاي جغرافيايي تعريف شده در قسمت “شركت/محل هاي جغرافيايي” ، يكي را به عنوان شهر مرتبط با اين شعبه انتخاب كنيد .

7-      در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات شعب تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف شعبه در هر شرايطي امكان پذير است .

8-      يك شعبه در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين شعبه در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد . در صورت استفاده از اين شعبه در ساير قسمتهاي سيستم (مثلا معري حساب بانكي) ، ابتدا بايد آن اطلاعات از سيستم حذف شوند تا بتوان شعبه را حذف كرد .

9-   براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

3-     معرفي  نوع حساب :

براي معرفي نوع حساب جديد ، در فرم حساب بانكي ، سلكتور “نوع حساب” را باز نموده و در ليست نوع حساب ، راست كليك نموده و علامت جديد را مي زنيم . با اين كار ، فرم “نوع حساب” باز مي شود و شما در اين فرم مي توانيد اقدام به معرفي نوع حساب جديد نماييد . (مطابق شكل زير)

جهت ورود اطلاعات در فرم “نوع حساب” ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “عنوان”اجباري است . در اين قسمت عنوان نوع حساب را وارد نماييد .

2-      در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، ورود “عنوان (2)” اجباري است .

3-      اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” وارد شده براي “نوع حساب هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

4-      به صورت پيش فرض گزينه “دسته چك دارد” تيك خورده است . شما مي توانيد براي حساب بانكي هاي مورد نظر تيك مربوطه را برداريد ، با اين كار ديگر امكان تعريف دسته چك براي حساب بانكي وجود نخواهد داشت .

5-   در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب نوع حساب باشد ، اطلاعات “عنوان” ، “عنوان (2)” و “دسته چك دارد؟” به عنوان مشخصات نوع حساب نمايش داده ميشوند .

6-         در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات نوع حساب تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف نوع حساب در هر شرايطي امكان پذير است .

7-         يك “نوع حساب” در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين نوع حساب در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد . در صورت استفاده از اين نوع حساب در ساير قسمتهاي سيستم (مثلا معرفي حساب بانكي) ، ابتدا بايد آن اطلاعات از سيستم حذف شوند تا بتوان نوع حساب را حذف كرد .

8-     براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

4-     معرفي حساب بانكي :

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات حساب بانكي ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      انتخاب “بانك و شعبه” اجباري است  . براي اين كار سلكتور بانك و شعبه را باز نموده و از ليست بانك وشعبه تعريف شده ، بانك و شعبه مربوطه را انتخاب نماييد .

2-      ورود “شماره حساب” اجباري است . در اين قسمت شماره حساب بانكي را وارد نماييد .

3-      انتخاب “نوع حساب” اجباري است  . براي اين كار سلكتور نوع حساب را باز نموده و از ليست نوع حساب هاي تعريف شده ، نوع حساب مربوطه را انتخاب نماييد .

4-      با ورود اطلاعات “بانك وشعبه” و “شماره حساب” ، سيستم به صورت خودكار “عنوان تفصيل” را نمايش خواهد داد و شما مي توانيد در صورت نياز “عنوان تفصيل” را تغيير دهيد .

5-       در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، با ورود اطلاعات “بانك وشعبه” و “شماره حساب” ، سيستم به صورت خودكار “عنوان تفصيل(2)” را با عنوان “شماره حساب” نمايش خواهد داد و شما مي توانيد در صورت نياز “عنوان تفصيل(2)” را تغيير دهيد .

6-       “حساب تفصيل” اجباري است . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري حساب بانكي” را به صورت دستي انتخاب كرده باشيد ، “حساب تفصيل” فعال بوده و شما مي توانيد كد تفصيلي را به صورت دستي وارد نماييد و در صورت وارد ننمودن كد تفصيلي ، هنگام ذخيره اطلاعات سيستم به صورت خودكار ، كد تفصيل اختصاص خواهد داد. ولي در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري حساب بانكي” را به صورت خودكار انتخاب كرده باشيد ، حساب تفصيل فعال نبوده و  سيستم به صورت خودكار به حساب بانكي جديد ، كد تفصيل اختصاص خواهد داد.

7-         در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب حساب بانكي باشد ، اطلاعات “كد تفصيلي” ، “عنوان حساب بانكي”  و “موجودي”به عنوان مشخصات حساب بانكي نمايش داده ميشوند .

8-      اطلاعات “عنوان تفصيل” و “حساب تفصيل” وارد شده براي “حساب بانكي هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

9-      اطلاعات “عنوان تفصيل (2)” وارد شده براي ” حساب بانكي هاي ” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

10-   ورود “ارز” براي حساب بانكي اجباري است . هنگام معرفي حساب بانكي جديد سيستم به صورت پيش فرض ، ارز پايه را نمايش مي دهد و شما مي توانيد ارز مورد نظر خود را براي حساب بانكي انتخاب نماييد و با انتخاب ارزي به غير از ارز پايه ، نرخ ارز فعال شده و مي توانيد نرخ ارز را به صورت دستي و يا از طريق كليد  آخرين نرخ را وارد نماييد .

11-   در صورتي كه در تاريخ معرفي حساب بانكي ، حساب بانكي مورد نظر مانده اوليه اي دارد ، مي توانيد در قسمت “موجودي اوليه” آن را وارد نماييد .

12-   ورود “تاريخ افتتاح” اجباري است . سيستم به صورت پيش فرض آخرين روز سال مالي قبل را نمايش مي دهد و شما مي توانيد با زدن كليد  تاريخ را خالي نموده و تاريخ را به صورت دستي وارد نماييد و يا با زدن كليد  “تاريخ” با تاريخ روز پر خواهد شد .

13-   انتخاب گزينه “فعال” براي يك حساب بانكي ، موجب مي شود بتوانيد از اين حساب بانكي در سيستم استفاده كنيد . در صورت غير فعال بودن يك حساب بانكي ، امكان مشاهده و صدور اسناد جديد براي اين حساب بانكي در سيستم وجود نخواهد داشت . ولي مي توانيد اسنادي كه قبلا صادر شده را مشاهده كنيد و يا گزارش هاي مربوط به آن حساب بانكي را تهيه نماييد .

14-   يك حساب بانكي در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين حساب بانكي در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد. در صورت استفاده از اين حساب بانكي در ساير قسمتهاي سيستم ( مثلا در رسيد دريافت يا …) ، ابتدا بايد آن اطلاعات را از سيستم حذف شوند تا بتوان  حساب بانكي را حذف كرد . در صورتيكه اطلاعات وابسته به حساب بانكي قابل حذف نيستند ولي نمي خواهيد ديگر از اين حساب بانكي در سيستم استفاده كنيد ، بايد اين حساب بانكي را غير فعال كنيد.

15-   در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات حساب بانكي تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف حساب بانكي به غير از “ارز” و “موجودي اوليه” (در صورت صدور سند عمليات اول دوره) در هر شرايطي امكان پذير است .

16-  براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

 

رسيد دريافت

ثبت عمليات رسيد دريافت
در فرم رسيد دريافت امكان ثبت رسيد هاي دريافت وجه نقد ، چك ، حواله و كارت خوان با انواع دريافت هاي مختلف ” دريافت از مشتري” ، “دريافت از تامين كننده” ، “ساير دريافت ها” و “تضمين” وجود دارد . و شما به راحتي مي توانيد در اين فرم با توجه به نوع دريافتي كه انجام مي دهيد ، عمليات مربوطه را ثبت نموده و سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “دريافت و پرداخت” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت دريافت وپرداخت
2. وارد قسمت دريافت و پرداخت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “رسيد دريافت جديد” كليك كنيد . (تصوير2).

تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “رسيد دريافت جديد” در قسمت عمليات
3. در فرم رسيد دريافت “نوع” دريافت را از سلكتور آن انتخاب نماييد . در رسيد دريافت ، چهار نوع دريافت وجود دارد كه عبارت است از : “دريافت از مشتري” ، “دريافت از تامين كننده” ، “ساير دريافت ها” و “تضمين” . شما مي توانيد با توجه به نوع دريافت چكي كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع دريافت را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم رسيد ادامه بدهيد (تصوير 3).
4. “طرف مقابل” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري رسيد دريافت ، “شماره” فعال بوده و شماره رسيد را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري رسيد دريافت ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به رسيد دريافت ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
6. “تاريخ” دريافت را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
7. “حساب معين” را مشخص نماييد .معين انتخابي ، سمت بستانكار سند رسيد دريافت خواهد بود . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار مشتريان و فروش” معين هاي مربوط به حساب هاي فروش به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع در يافت از مشتري” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي دريافتني را نمايش خواهد داد . همچنين در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار تامين كنندگان و انبار” معين هاي مربوط به حسابداري انبار به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع دريافت از تامين كنندگان” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي پرداختني را نمايش خواهد داد و شما مي توانيد درصورت نياز معين مربوطه را تغيير دهيد . ولي با انتخاب نوع در يافت “ساير دريافت ها” و “تضمين” حساب معين خالي بوده و شما مي توانيد معين مورد نظرتان را از سلكتور معين انتخاب نماييد (تصوير 3).
8. “صندوق” دريافت را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
9. با انتخاب صندوق ، گزينه “ارز” با ارز صندوق انتخابي پر خواهد شد و غير قابل تغيير مي باشد (تصوير 3).
10. اگر دريافت خود را به صورت وجه نقد انجام داده ايد ، در گزينه “مبلغ نقد” ، مقدار آن را وارد نماييد (تصوير 3).
11. “شرح” رسيد دريافت را وارد نماييد (تصوير 3).
12. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، “شرح (2)” رسيد دريافت را وارد نماييد (تصوير 3).
13. قسمت اقلام رسيد دريافت متشكل از چهار صفحه شامل : چك ، حواله ، كارت خوان و اسناد مرتبط مي باشد (تصوير 3).

تصوير 3 : ورود اطلاعات هدر رسيد دريافت
14. سيستم به صورت پيش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمايش مي دهد . اگر دريافت خود را به صورت چك انجام داده ايد ، بر روي صفحه “چك” قرار گرفته و با زدن كليد پايين فرم ، اطلاعات قلم چك دريافتي را وارد نماييد (تصوير 4).
15. در قسمت قلم چك دريافتي : “شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ ، تاريخ (يعني تاريخ سررسيد چك) ، بانك ، كد شعبه ، شعبه ، شماره حساب ، شرح و شرح (2)” را وارد نماييد (تصوير 4).

تصوير 4 : ورود اطلاعات قلم چك دريافتي
16. اگر دريافت خود را از طريق حواله انجام داده ايد ، بر روي صفحه “حواله” قرار گرفته و با زدن كليد پايين فرم ، اطلاعات قلم حواله دريافتي را وارد نماييد (تصوير 5).
17. در قسمت قلم حواله دريافتي : “شماره حواله ، تاريخ حواله ، مبلغ ، تفصيل حساب بانكي ، شرح و شرح (2)” را وارد نماييد (تصوير 5).

تصوير 5 : ورود اطلاعات قلم حواله
18. اگر دريافت خود را از طريق دستگاه كارت خوان انجام داده ايد ، بر روي صفحه “كارت خوان” قرار گرفته و با زدن كليد پايين فرم ، اطلاعات قلم كارت خوان را وارد نماييد (تصوير 6).
19. در قسمت قلم كارت خوان، “شماره ترمينال” و “مبلغ” را وارد نماييد (تصوير 6).

تصوير 6: ورود اطلاعات قلم كارت خوان
20. اگر نوع دريافت را “دريافت از مشتري” و يا “دريافت از تامين كننده” انتخاب نموده باشيد ؛ در پايين فرم ، “تخفيف” فعال شده و شما مي توانيد در صورت وجود تخفيف در زمان دريافت ، تخفيف مورد نظر را وارد نماييد . در اين صورت مبلغ تخفيف به مبلغ دريافت اضافه شده و جمع كل دريافت را تشكيل مي دهد (تصوير 7).
21.در بالاي فرم “رسيد دريافت” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري رسيد دريافت” فعال شده باشد ، به محض ثبت رسيد دريافت ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 7).
22. در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري رسيد دريافت” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره رسيد دريافت ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “رسيد دريافت” ، كليد “صدور سند حسابداري” را كليك كنيد (تصوير 7).
23. براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي رسيد دريافت ، در بالاي فرم يا ليست رسيد هاي دريافت كليد “نمايش سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 7).
24. براي حذف سند حسابداري صادر شده براي رسيد دريافت ، در بالاي فرم يا ليست رسيد هاي دريافت كليد “حذف سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 7).
25. در صورت دريافت چك هاي متوالي ، مي توانيد از كليد “چك هاي متوالي” پايين فرم استفاده نماييد (تصوير 7).

تصوير 7 : ذخيره اطلاعات رسيد دريافت و امكانات موجود در آن
26. بدين صورت كه بعد از وارد نمودن اولين چك از سري چك هاي متوالي ، كليد چك هاي متوالي را زده و فرم مربوطه را تكميل و چك هاي مورد نظر را ايجاد نماييد . (تصوير 8).

تصوير 8 : فرم چك هاي متوالي
27. در قسمت پايين فرم رسيد دريافت كليد”تاريخچه” تعبيه شده است . با استفاده از اين كليد ، امكان مشاهده تاريخچه چك دريافتي مورد نظر وجود دارد (تصوير 7).
28. با انتخاب گزينه تاريخچه ، فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد تاريخچه چك را مشاهده نماييد (تصوير 9).

تصوير 9 : فرم تاريخچه چك
29. با استفاده از عمليات راس گيري مي توانيد ميانگين وزني يك رسيد دريافت را به ازاي قلم هاي “وجه نقد ، چك ، حواله و كارت خوان” و نسبت به يك مبدا زماني خاص استخراج كنيد . براي راس گيري يك رسيد دريافت ، در بالاي فرم رسيد دريافت كليد “راس گيري” را بزنيد (تصوير 7).
30. با انتخاب گزينه راس گيري فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد ، عمليات راس گيري را با زدن كليد محاسبه انجام دهيد . ضمنا اين امكان وجود دارد كه اقلام شركت كننده در محاسبه راس رسيد ، با توجه به نياز شما تعيين شود (تصوير 10).

تصوير 10 : فرم راس گيري رسيد دريافت
31. در رسيد دريافت در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي رسيد دريافت را مشاهده كنيد (تصوير 11).

تصوير 11 : صفحه اسناد مرتبط
32. براي مشاهده ليست رسيد هاي دريافت ، وارد قسمت دريافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “رسيد هاي دريافت” كليك كنيد (تصوير 12).

تصوير 12 : فهرست رسيد هاي دريافت

اعلاميه پرداخت

ثبت عمليات اعلاميه پرداخت
در فرم اعلاميه پرداخت امكان ثبت اعلاميه هاي پرداخت وجه نقد ، چك ، اعلاميه برداشت و خرج كردن چك با انواع پرداخت هاي مختلف “پرداخت به مشتري” ، ” پرداخت به تامين كننده” ، “پرداخت به ساير” ، ” بانك به بانك” ، “بانك به صندوق” ، ” صندوق به بانك” ، “صندوق به صندوق” و “تضمين” وجود دارد . و شما به راحتي مي توانيد در اين فرم با توجه به نوع پرداختي كه انجام مي دهيد ، عمليات مربوطه را ثبت نموده و سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “دريافت و پرداخت” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت دريافت و پرداخت
2. وارد قسمت دريافت و پرداخت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “اعلاميه پرداخت جديد” كليك كنيد . (تصوير2).

تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “اعلاميه پرداخت جديد” در قسمت عمليات
3. در فرم اعلاميه پرداخت “نوع” پرداخت را از سلكتور آن انتخاب نماييد . در اعلاميه پرداخت ، هشت نوع پرداخت وجود دارد كه عبارت است از : “به تامين كننده” ، “به مشتري” ، “پرداخت به ساير” ، “بانك به بانك” ، “بانك به صندوق” ، “صندوق به بانك” ، “صندوق به صندوق” و “تضمين” . شما مي توانيد با توجه به نوع پرداختي كه انجام مي دهيد ، يكي از انواع پرداخت را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم اعلاميه ادامه بدهيد (تصوير 3).
4. “طرف مقابل” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري اعلاميه پرداخت ، “شماره” فعال بوده و شماره اعلاميه را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري اعلاميه پرداخت ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به اعلاميه پرداخت ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
6. “تاريخ” پرداخت را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
7. “حساب معين” را مشخص نماييد . معين انتخابي ، سمت بدهكار سند اعلاميه پرداخت خواهد بود . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار مشتريان وفروش” معين هاي مربوط به حساب هاي فروش به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع پرداخت به مشتري” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي دريافتني را نمايش خواهد داد . همچنين در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار تامين كنندگان و انبار” معين هاي مربوط به حسابداري انبار به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع پرداخت به تامين كننده” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي پرداختني را نمايش خواهد داد و شما مي توانيد درصورت نياز معين مربوطه را تغيير دهيد . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار دريافت و پرداخت” معين هاي مربوط به عمليات بانكي به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب نوع پرداخت “بانك به بانك” و “صندوق به بانك” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به موجودي بانك هاي ريالي را نمايش خواهد داد . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار دريافت و پرداخت” معين هاي مربوط به عمليات بانكي به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب نوع پرداخت “بانك به صندوق” و “صندوق به صندوق” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به موجودي صندوق ريالي را نمايش خواهد داد . ولي با انتخاب نوع در يافت “ساير دريافت ها” و “تضمين” حساب معين خالي بوده و شما مي توانيد معين مورد نظرتان را از سلكتور معين انتخاب نماييد (تصوير 3).
8. “صندوق” پرداخت را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
9. با انتخاب صندوق ، گزينه “ارز” با ارز صندوق انتخابي پر خواهد شد و غير قابل تغيير مي باشد (تصوير 3).
10. اگر پرداخت خود را به صورت وجه نقد انجام داده ايد ، در گزينه “مبلغ نقد” ، مقدار آن را وارد نماييد (تصوير 3).
11. “شرح” اعلاميه پرداخت را وارد نماييد (تصوير 3).
12. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، “شرح (2)” اعلاميه پرداخت را وارد نماييد (تصوير 3).
13. قسمت اقلام رسيد دريافت متشكل از چهار صفحه شامل : چك ، اعلاميه برداشت ، خرج كردن چك و اسناد مرتبط مي باشد (تصوير 3).

تصوير 3 : ورود اطلاعات هدر اعلاميه پرداخت
14. سيستم به صورت پيش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمايش مي دهد . اگر پرداخت خود را به صورت چك انجام داده ايد ، بر روي صفحه “چك” قرار گرفته و با زدن كليد پايين فرم ، اطلاعات قلم چك پرداختي را وارد نماييد (تصوير 4).
15. در قسمت قلم چك پرداختي : “تفصيل حساب بانكي ، شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ ، تاريخ (يعني تاريخ سررسيد چك) ، نوع مدت ، شرح و شرح (2)” را وارد نماييد (تصوير 4).

تصوير 4 : ورود اطلاعات قلم چك پرداختي
16. اگر عمليات برداشت بانكي صورت گرفته است ، بر روي صفحه “اعلاميه برداشت” قرار گرفته و با زدن كليد پايين فرم ، اطلاعات قلم اعلاميه برداشت را وارد نماييد (تصوير 5).
17. در قسمت قلم اعلاميه برداشت : “شماره برداشت ، تاريخ برداشت ، مبلغ ، تفصيل حساب بانكي ، شرح و شرح (2)” را وارد نماييد (تصوير 5).

تصوير 5 : ورود اطلاعات قلم اعلاميه برداشت
18. اگر چك دريافتي از ديگران را به هر دليلي به طرف مقابل خود واگذار نماييد و يا به اصطلاح چك دريافتي را خرج نماييد ، بر روي صفحه “خرج كردن” قرار گرفته و با زدن كليد پايين فرم ، اطلاعات قلم خرج كردن را وارد نماييد (تصوير 6).
19. در قسمت قلم خرج كردن ، شماره چك دريافتي را از سلكتور “شماره” انتخاب نماييد . با انتخاب شماره چك ، ساير اطلاعات چك دريافتي به صورت خودكار توسط سيستم نمايش داده مي شود (تصوير 6).

تصوير 6 : ورود اطلاعات قلم خرج كردن چك
20. اگر نوع پرداخت را “پرداخت به مشتري” و يا “پرداخت به تامين كننده” انتخاب نموده باشيد ؛ در پايين فرم ، “تخفيف” فعال شده و شما مي توانيد در صورت وجود تخفيف در زمان پرداخت ، تخفيف مورد نظر را وارد نماييد . در اين صورت مبلغ تخفيف به مبلغ پرداخت اضافه شده و جمع كل پرداخت را تشكيل مي دهد (تصوير 7).
21. در بالاي فرم “اعلاميه پرداخت ” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري اعلاميه پرداخت” فعال شده باشد ، به محض ثبت اعلاميه پرداخت ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 7).
22. در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري اعلاميه پرداخت ” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره اعلاميه پرداخت ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “اعلاميه پرداخت” ، كليد “صدور سند حسابداري” را كليك كنيد (تصوير 7).
23. براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه پرداخت ، در بالاي فرم يا ليست اعلاميه هاي پرداخت كليد “نمايش سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 7).
24. براي حذف سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه پرداخت ، در بالاي فرم يا ليست اعلاميه هاي پرداخت كليد “حذف سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 7).
25. در قسمت پايين فرم اعلاميه پرداخت كليد”تاريخچه” تعبيه شده است . با استفاده از اين كليد ، امكان مشاهده تاريخچه چك پرداختي مورد نظر وجود دارد (تصوير 7).

تصوير 7 : ذخيره اطلاعات اعلاميه پرداخت و امكانات موجود در آن
26. با انتخاب گزينه تاريخچه ، فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد تاريخچه چك را مشاهده نماييد (تصوير 8).

تصوير 8 : فرم تاريخچه چك
27. با استفاده از عمليات راس گيري مي توانيد ميانگين وزني يك اعلاميه پرداخت را به ازاي قلم هاي “وجه نقد ، چك ، اعلاميه برداشت و خرج كردن” و نسبت به يك مبدا زماني خاص استخراج كنيد . براي راس گيري يك اعلاميه پرداخت ، در بالاي فرم اعلاميه پرداخت كليد “راس گيري” را بزنيد (تصوير 7).
28. با انتخاب گزينه راس گيري فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد ، عمليات راس گيري را با زدن كليد محاسبه انجام دهيد . ضمنا اين امكان وجود دارد كه اقلام شركت كننده در محاسبه راس پرداخت ، با توجه به نياز شما تعيين شود (تصوير 9).

تصوير 9 : فرم راس گيري اعلاميه پرداخت
29. در اعلاميه پرداخت در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه پرداخت را مشاهده كنيد. همچنين در اعلاميه پرداخت از نوع انتقالي در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات رسيد انتقالي براي اعلاميه پرداخت را مشاهده كنيد (تصوير 10).

تصوير 10 : صفحه اسناد مرتبط
30. براي مشاهده ليست اعلاميه هاي پرداخت ، وارد قسمت دريافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “اعلاميه پرداخت” كليك كنيد (تصوير 11).

تصوير 11 : فهرست اعلاميه هاي پرداخت

عمليات بانكي چك دريافتني

ثبت عمليات بانكي چك دريافتني
عمليات بانكي چك دريافتني ، شامل سه نوع عمليات : واگذار به بانك ، وصول و واخواست و نقد كردن چك مي باشد . شما مي توانيد در اين فرم ، عمليات مربوطه را انجام داده و سند آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “دريافت و پرداخت” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت دريافت و پرداخت
2. وارد قسمت دريافت و پرداخت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “عمليات بانكي چك دريافتني” كليك كنيد . (تصوير2).

تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “عمليات بانكي چك دريافتني” در قسمت عمليات
3. در فرم عمليات بانكي چك دريافتني ، “نوع” عمليات را كه شامل “واگذار به بانك” ، “وصول و واخواست” و “نقد كردن” مي باشد را با توجه به عملياتي را كه مي خواهيد انجام دهيد ، انتخاب نماييد (تصوير 3).
4. “تاريخ” عمليات را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
5. “شماره” را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه براي عمليات بانكي چك دريافتني ، روش شماره گذاري تعيين نشده است . بنابراين بايستي شماره را به صورت دستي وارد نماييد (تصوير 3).
6. هنگام ثبت عمليات واگذار به بانك ، گزينه “حساب بانكي” فعال بوده و شما بايد از سلكتور آن ، حساب بانكي كه چك را به آن حساب واگذار نموده ايد ، انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد كه هنگام ثبت عمليات “وصول و واخواست” و “نقد كردن” گزينه “حساب بانكي” غير فعال مي باشد (تصوير 3).
7. هنگام ثبت عمليات نقد كردن ، گزينه “صندوق” فعال بوده و شما بايد از سلكتور آن ، صندوق مورد نظر را انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد كه هنگام ثبت عمليات “وصول و واخواست” و “واگذار به بانك” گزينه “صندوق” غير فعال مي باشد (تصوير 3).
8. قسمت اقلام عمليات بانكي چك دريافتني متشكل از دو صفحه شامل : چك و اسناد مرتبط مي باشد (تصوير 3).
9. سيستم به صورت پيش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمايش مي دهد . با زدن كليد پايين فرم ، اطلاعات قلم چك را وارد نماييد (تصوير 3).

تصوير 3 : ورود اطلاعات هدر عمليات بانكي چك دريافتني
10. هنگام ثبت عمليات واگذار به بانك ، در قسمت قلم ، شماره چك دريافتي را از سلكتور “شماره” انتخاب نماييد . با انتخاب شماره چك ، ساير اطلاعات چك دريافتي به صورت خودكار توسط سيستم نمايش داده مي شود (تصوير 4).

تصوير 4 : ورود اطلاعات قلم عمليات واگذاربه بانك
11. هنگام ثبت عمليات وصول و واخواست ، در قسمت قلم ، “وضعيت” را كه شامل وصول و واخواست مي باشد ، يكي از دوحالت را ، از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 5).
12. هنگام ثبت عمليات وصول و واخواست ، در قسمت قلم ، بعد از انتخاب وضعيت ، شماره چك واگذاري را از سلكتور “شماره” انتخاب نماييد . با انتخاب شماره چك ، ساير اطلاعات چك واگذاري به صورت خودكار توسط سيستم نمايش داده مي شود (تصوير 5).

تصوير 5 : ورود اطلاعات قلم عمليات وصول و واخواست
13. هنگام ثبت عمليات نقد كردن ، در قسمت قلم ، شماره چك دريافتي را از سلكتور “شماره” انتخاب نماييد . با انتخاب شماره چك ، ساير اطلاعات چك دريافتي به صورت خودكار توسط سيستم نمايش داده مي شود (تصوير 6).

تصوير 6 : ورود اطلاعات قلم عمليات نقد كردن
14. در بالاي فرم “عمليات بانكي چك دريافتني” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري عمليات بانكي چك دريافتني” فعال شده باشد ، به محض ثبت عمليات مربوطه ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 7).
15. در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري عمليات بانكي چك دريافتني” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره عمليات مربوطه ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “عمليات بانكي چك دريافتني” ، كليد “صدور سند حسابداري” را كليك كنيد (تصوير 7).
16. براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي عمليات بانكي چك دريافتني ، در بالاي فرم يا ليست عمليات بانكي چك دريافتني كليد “نمايش سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 7).
17. براي حذف سند حسابداري صادر شده براي عمليات بانكي چك دريافتني ، در بالاي فرم يا ليست عمليات بانكي چك دريافتني كليد “حذف سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 7).
18. در قسمت پايين فرم عمليات بانكي چك دريافتني كليد”تاريخچه” تعبيه شده است . با استفاده از اين كليد ، امكان مشاهده تاريخچه چك مورد نظر وجود دارد (تصوير 7).

تصوير 7 : ذخيره اطلاعات عمليات بانكي چك دريافتني و امكانات موجود در آن
19. با انتخاب گزينه تاريخچه ، فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد تاريخچه چك را مشاهده نماييد (تصوير 8).

تصوير 8 : تاريخچه چك
20. در عمليات بانكي چك دريافتني در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي عمليات مربوطه را مشاهده كنيد (تصوير 9).

تصوير 9 : صفحه اسناد مرتبط
21. براي مشاهده ليست عمليات بانكي چك دريافتني ، وارد قسمت دريافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “عمليات بانكي چك دريافتني” كليك كنيد (تصوير 10).

تصوير 10 : فهرست عمليات بانكي چك دريافتني

چك هاي پرداختي از نوع استقرار

ثبت چك هاي پرداختي از نوع استقرار
هنگام استقرار سيستم ، لازم است آن دسته از چك هاي پرداختي مدت دار را كه هنوز تاريخ سررسيد آنها نرسيده است ،در زمان شروع به كار سيستم ، اطلاعات آنها را جمع آوري كرده و به صورت چك هاي زمان استقرار وارد سيستم نماييد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “دريافت و پرداخت” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت دريافت وپرداخت
2. وارد قسمت دريافت و پرداخت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “اعلاميه پرداخت جديد” كليك كنيد . (تصوير2).

تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “اعلاميه پرداخت جديد” در قسمت عمليات
3. در فرم اعلاميه پرداخت “نوع” پرداخت را از سلكتور آن انتخاب نماييد . در اعلاميه پرداخت ، هشت نوع پرداخت وجود دارد كه عبارت است از : “به تامين كننده” ، “به مشتري” ، “پرداخت به ساير” ، “بانك به بانك” ، “بانك به صندوق” ، “صندوق به بانك” ، “صندوق به صندوق” و “تضمين”. شما مي توانيد با توجه به نوع پرداخت چكي كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع پرداخت “به تامين كننده” ، “به مشتري” ، “پرداخت به ساير” و “تضمين” را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم اعلاميه ادامه بدهيد (تصوير 3).
4. “طرف مقابل” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري اعلاميه پرداخت ، “شماره” فعال بوده و شماره اعلاميه را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري اعلاميه پرداخت ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به اعلاميه پرداخت ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
6. “تاريخ” پرداخت چك را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
7. “حساب معين” را مشخص نماييد .معين انتخابي ، سمت بدهكار سند اعلاميه پرداخت خواهد بود . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار مشتريان وفروش” معين هاي مربوط به حساب هاي فروش به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع پرداخت به مشتري” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي دريافتني را نمايش خواهد داد . همچنين در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار تامين كنندگان و خريد” معين هاي مربوط به حسابداري انبار به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع پرداخت به تامين كنندگان” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي پرداختني را نمايش خواهد داد و شما مي توانيد درصورت نياز معين مربوطه را تغيير دهيد . ولي با انتخاب نوع پرداخت “پرداخت به ساير” و “تضمين” حساب معين خالي بوده و شما مي توانيد معين مورد نظرتان را از سلكتور معين انتخاب نماييد (تصوير 3).
8. تيك مربوط به گزينه “استقرار” را فعال نماييد (تصوير 3).
9. “شرح” اعلاميه پرداخت را وارد نماييد (تصوير 3).
10. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، “شرح (2)” اعلاميه پرداخت را وارد نماييد (تصوير 3).

تصوير 3 : ورود اطلاعات هدر اعلاميه پرداخت چك
11. قسمت اقلام رسيد دريافت متشكل از چهار صفحه شامل : چك ، اعلاميه برداشت ، خرج كردن چك و اسناد مرتبط مي باشد . (تصوير 4).
12. سيستم به صورت پيش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمايش مي دهد . شما بايستي بر روي صفحه چك قرار گرفته و با زدن كليد پايين فرم ، اطلاعات قلم چك پرداختي را وارد نماييد . (تصوير 4).

تصوير 4 : اقلام رسيد دريافت چك
13. در قسمت قلم چك پرداختي ، تفصيل حساب بانكي ، شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ چك ، تاريخ سررسيد چك ، شرح و شرح (2) را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه نوع مدت چك پرداختي از نوع استقرار ،مدت دار خواهد بود (تصوير 5).
14. در بالاي فرم “اعلاميه پرداخت” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . (تصوير 5).

تصوير 5 : ورود اطلاعات قلم چك دريافتي و ذخيره آن
15. براي مشاهده ليست اعلاميه هاي پرداخت ، وارد قسمت دريافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “اعلاميه پرداخت” كليك كنيد (تصوير 6).

تصوير 6 : فهرست اعلاميه پرداخت

چك هاي دريافتي از نوع استقرار

ثبت چك هاي دريافتي از نوع استقرار

هنگام استقرار سيستم ، لازم است آن دسته از چك هاي دريافتي كه در زمان شروع به كار سيستم ، نزد صندوق موجود بوده و يا نزد بانك واگذار شده اند ، اطلاعات آنها را جمع آوري كرده و به صورت چك هاي زمان استقرار وارد سيستم نماييد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “دريافت و پرداخت” كليك كنيد  (تصوير1).

2.وارد قسمت دريافت و پرداخت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “رسيد دريافت جديد” كليك كنيد . (تصوير2).

3.در فرم رسيد دريافت “نوع” دريافت را از سلكتور آن انتخاب نماييد . در رسيد دريافت ، چهار نوع دريافت وجود دارد كه عبارت است از : “دريافت از مشتري” ، “دريافت از تامين كننده” ، “ساير دريافت ها” و “تضمين” . شما مي توانيد با توجه به نوع دريافت چكي كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع دريافت را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم رسيد ادامه بدهيد (تصوير 3).
4.”طرف مقابل” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5.در صورت دستي بودن روش شماره گذاري رسيد دريافت ، “شماره” فعال بوده و شماره رسيد را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري رسيد دريافت ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به رسيد دريافت ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
6.”تاريخ” دريافت چك را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
7.”حساب معين” را مشخص نماييد .معين انتخابي ، سمت بستانكار سند رسيد دريافت خواهد بود . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار مشتريان وفروش” معين هاي مربوط به حساب هاي فروش به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع در يافت از مشتري” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي دريافتنيرا نمايش خواهد داد . همچنين در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار تامين كنندگان و خريد” معين هاي مربوط به حسابداري انبار به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع دريافت از تامين كنندگان” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي پرداختني را نمايش خواهد داد و شما مي توانيد درصورت نياز معين مربوطه را تغيير دهيد . ولي با انتخاب نوع در يافت “ساير دريافت ها” و “تضمين” حساب معين خالي بوده و شما مي توانيد معين مورد نظرتان را از سلكتور معين انتخاب نماييد (تصوير 3).
8.تيك مربوط به گزينه “استقرار” را فعال نماييد (تصوير 3).
9.”صندوق” دريافت را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
10.با انتخاب صندوق ، گزينه “ارز” با ارز صندوق انتخابي پر خواهد شد و غير قبل تغيير مي باشد (تصوير 3).
11.”شرح” رسيد دريافت را وارد نماييد (تصوير 3).
12.در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، “شرح (2)” رسيد دريافت را وارد نماييد (تصوير 3).

13.قسمت اقلام رسيد دريافت متشكل از چهار صفحه شامل : چك ، حواله ، كارت خوان و اسناد مرتبط مي باشد . (تصوير 4).
14.سيستم به صورت پيش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمايش مي دهد . شما بايستي بر روي صفحه چك قرار گرفته و با زدن كليد پايين فرم ، اطلاعات قلم چك دريافتي را وارد نماييد . (تصوير 4).

15.در قسمت قلم چك دريافتي : “شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ ، تاريخ (يعني تاريخ سررسيد چك) ، بانك ، بانك (2) ، كد شعبه ، شعبه ، شماره حساب ، شرح و شرح (2)” را وارد نماييد (تصوير 5).

16.در قسمت قلم چك دريافتي ، “وضعيت استقرار” چك را كه شامل نزد صندوق و واگذار به بانك مي باشد را انتخاب نماييد (تصوير 6).
17.در قسمت قلم چك دريافتي در صورتي كه وضعيت استقرار چك دريافتي ، “واگذار به بانك” باشد ، گزينه هاي حساب بانكي واگذاري ، شماره واگذاري و تاريخ واگذاري را وارد نماييد (تصوير 6).
18.در بالاي فرم “رسيد دريافت” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . (تصوير 6).
19.در صورت دريافت چك هاي متوالي ، مي توانيد از كليدچك هاي متوالي   پايين فرم استفاده نماييد       (تصوير 6).

20.بدين صورت كه بعد از وارد نمودن اولين چك از سري چك هاي متوالي ، كليد چك هاي متوالي را زده و فرم مربوطه را تكميل و چك هاي مورد نظر را ايجاد نماييد . (تصوير 7).

21.براي مشاهده ليست رسيد هاي دريافت ، وارد قسمت دريافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه  “رسيد هاي دريافت” كليك كنيد (تصوير 8).

وصول چك پرداختني

ثبت عمليات وصول چك پرداختني
طبق قانون ، پرداخت چك مدت دار تخلف محسوب مي شود ولي در عمل به صورت بسيار گسترده استفاده مي شود . به هر حال در زمان رسيدن سررسيد چك بايد معادل مبلغ مزبور از موجودي بانك كسر گردد چه ذينفع چك ، چك را وصول كرده باشد چه وصول نكرده باشد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “دريافت و پرداخت” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت دريافت و پرداخت
2. وارد قسمت دريافت و پرداخت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “وصول چك پرداختني” كليك كنيد . (تصوير2).

تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “وصول چك پرداختني” در قسمت عمليات
3. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري وصول چك پرداختني ، “شماره” فعال بوده و شماره اعلاميه را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري وصول چك پرداختني ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به اعلاميه ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
4. “تاريخ” وصول چك پرداختني را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
5. “حساب بانكي” مورد نظر را از سلكتور آن انتخاب نماييد . (تصوير 3).
6. قسمت اقلام وصول چك پرداختني متشكل از دو صفحه شامل : چك و اسناد مرتبط مي باشد (تصوير 3).
7. سيستم به صورت پيش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمايش مي دهد . با زدن كليد پايين فرم ، اطلاعات قلم چك را وارد نماييد (تصوير 3).

تصوير 3 : ورود اطلاعات هدر عمليات وصول چك پرداختني
8. در قسمت قلم ، شماره چك پرداختي را از سلكتور “شماره” انتخاب نماييد . با انتخاب شماره چك ، ساير اطلاعات چك پرداختي به صورت خودكار توسط سيستم نمايش داده مي شود (تصوير 4).
9. در بالاي فرم “وصول چك پرداختني” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري وصول چك پرداختني” فعال شده باشد ، به محض ثبت عمليات مربوطه ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 4).
10. در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري وصول چك پرداختني” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره عمليات مربوطه ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “عمليات بانكي چك دريافتني” ، كليد “صدور سند حسابداري” را كليك كنيد (تصوير 4).
11. براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي وصول چك پرداختني ، در بالاي فرم يا ليست وصول چك پرداختني كليد “نمايش سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 4).
12. براي حذف سند حسابداري صادر شده براي وصول چك پرداختني ، در بالاي فرم يا ليست وصول چك پرداختني كليد “حذف سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 4).
13. در قسمت پايين فرم وصول چك پرداختني كليد”تاريخچه” تعبيه شده است . با استفاده از اين كليد ، امكان مشاهده تاريخچه چك مورد نظر وجود دارد (تصوير 4).

تصوير 4 : ورود اطلاعات قلم وصول چك پرداختني و ذخيره اطلاعات
14. با انتخاب گزينه تاريخچه ، فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد تاريخچه چك را مشاهده نماييد (تصوير 5).

تصوير 5 : تاريخچه چك
15. در فرم وصول چك پرداختني در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي عمليات مربوطه را مشاهده كنيد (تصوير 6).

تصوير 6 : صفحه اسناد مرتبط
16. براي مشاهده ليست وصول چك پرداختني ، وارد قسمت دريافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “وصول چك پرداختني” كليك كنيد (تصوير 7).

تصوير 7 : فهرست عمليات وصول چك پرداختني