ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ : 

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﺩﻓﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ، ﺩﻟﻴﻞﺍﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﻥﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩﻣﺎﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻔﻘﻮﺩﻱ، ﺳﺮﻗﺖ، ﺛﺒﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺗﺨﺮﻳﺐﻛﺎﻻ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﻤﻲﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩﻭﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﮓ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪﺍﻳﻦ ﺗﮕﻬﺎ ﺭﻭﻱﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺷﻤﺎﺭﺵﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﮓﻛﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰﺗﮕﻬﺎ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻬﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺩﻓﺘﺮﻱﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

1-   انبار گردانی جديد  :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” انبارگردانی جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      انتخاب” انبار” جهت انبارگردانی اجباري است .

2-      ورود اطلاعات “مسئول انبارگردانی” و “تاریخ” اجباري است . تاریخی که برای انبارگردانی انتخاب می شود مبنای تاریخ اسناد انبار ماقبل این تاریخ پس از عملیات تایید شمارش انبار گردانی است. به عبارت ديگر پس از تاييد شمارش انبار گرداني از تاريخ ثبت شده در انبارگرداني ديگر اسناد انبار ماقبل تاريخ انبارگرداني قابل حذف /اضافه و ويرايش تعدادي كالا را ندارد.

3-      در صورتي كه شرح خاصي را نياز است جهت انبار گرداني ثبت كنيد مي توانيد در قسمت “شرح” وارد نماييد.

4-      “حداقل موجودي كالا” در اين قسمت مي توانيد حداقل ميزان كالا را جهت شركت در انبارگرداني تعيين كنيد بطور مثال شما مي خواهيد كليه كالاهايي كه در انبار 50 عدد يا بيشتر وجود دارد را انبارگرداني كنيد و نه همه كالاهاي انبار را با وارد كردن عدد 50 در قسمت حداقل موجودي و كليك كردن گزينه “انتخاب بر اساس حداقل موجودي در قسمت پايين فرم سيستم بطور اتوماتيك كالاهايي را كه بيشتر از 50 عدد موجودي دارند را به ليست كالاهاي انبارگرداني اضافه مي كند.

5-      براي اضافه كردن كالا به قلم انبار گرداني، كليد  يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم ميتوانيد از كليد  يا Ctrl+Delete استفاده كنيد .

6-      در صورتيكه كالا داراي رديابي است مي توانيد از قسمت رديابي، رديابي هايي كه مي خواهيد در انبارگرداني بشماريد را انتخاب كنيد.

7-      پس از انتخاب كالا جهت شمارش كالا بايد براي كالاهاي انتخاب شده “تگ” صادر كنيد كه با استفاده از گزينه از بالافرم مي توانيد عمليات صدور تگ را انجام دهيد و از طريق گزارش بالا فرم از تگ هاي صادر شده گزارش گرفته و چاپ بگيريد.

8-      در صورتي كه براي كالاهايي كه صدور تگ كرده ايد عمليات تاييد شمارش را انجام نداده ايد، مي توانيد با استفاده از گزينه تگ هاي صادره را خذف نماييد.

9-    پس از عمليات صدور تگ  مي توانيد براي كالاهاي شمارش شده مقادير شمارش كالا را وارد نماييد و پس از وارد نمودن شمارش كالا ها عمليات شمارش را با استفاده از گزينه  تاييد مي كنيم. به اين نكته توجه داشته باشيد كه با عمليات تاييد شمارش انبارگرداني ديگر امكان ثبت سند انبار به تاريخ قبل از انبارگرداني وجود ندارد و مقدار تعدادي اسناد قبل از تاريخ انبارگرداني را نمي توان تغيير داد.

10-   در صورتي كه بعد از عمليات تاييد شمارش بخواهيم شمارش يك كالا را تغيير دهيم مي توانيم با استفاده از گزينه  برگشت از تاييد شمارش كنيم و سپس مقادير شمارش را تغيير دهيم.

11-   بعد از عمليات تاييد شمارش كالا با استفاده از گزينه صدور سند كسري  مي توان براي كالاهاي داراي كسري، سند خروج كسري انبارگرداني صادر نمود. با كليك كردن

گزينه صدور سند كسري پنجره باز مي شود و كاربر مي تواند حساب معين و حساب تفصيلي كسري را انتخاب نمايد. با استفاده از گزينه  مي تواند خروج كسري را حذف نمود.

12-   بعد از عمليات تاييد شمارش كالا با استفاده از گزينه صدور سند كسري  مي توان براي كالاهاي داراي اضافي، سند رسيد اضافي انبارگرداني صادر نمود. با كليك كردن

گزينه صدور سند اضافي پنجره باز مي شود و كاربر مي تواند حساب معين اضافي و حساب تفصيلي آنرا انتخاب نمايد. با استفاده از گزينه  مي توان رسيد اضافي را حذف نمود.

13-   در قسمت “اسناد مرتبط ” مي توان شماره اسناد كسري و اضافي صادر شده براي انبارگرداني را مشاهده نمود.

14-   پس از ثبت اطلاعات ، امكان تغيير نوع اطلاعات تعريف شده از “كالا” به “خدمت” يا برعكس وجود ندارد . در صورت نياز بايد اطلاعات حذف شده و مجددا ايجاد شود .

 

5-   يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

 

6-   ليست انبار گرداني هاي انجام شده :

براي مشاهده ليست انبار گرداني هاي سيستم ، وارد قسمت تامين كنندگان و خريد شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “انبارگرداني هاي انجام شده” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از انبارگرداني هاي انجام شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

 

7-   حذف انبارگرداني :

در صورت نياز به حذف اطلاعات انبارگرداني تعريف شده ، از ليست انبارگرداني ها ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت  كليد  را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

توجه داشته باشيد كه با حذف عمليات انبارگرداني در صورتي كه براي انبارگرداني سند كسري و اضافي صادر شده باشد. آنها نيز حذف مي شوند.

 

عامل و فرمول محاسبه

برای کالا هایی که محاسبه مقدار آنها نیازمند استفاده از فرمول است می توان از” فرمول محاسبه” استفاده کرد. جهت استفاده از فرمولها باید ابتدا عوامل به کار رفته در آنها را تعریف نمایید. در این سیستم تنها فرمول هایی که در آن از چهار عمل اصلی استفاده شده است قابل محاسبه هستند.

فرآیند استفاده از این ویژگی سیستم به صورت زیر است:

تعریف عامل محاسبه تعریف فرمول محاسبه گروه بندی کالا قرار دادن کالا در گروه بندی محاسبه مقدار در اسناد انبار/فروش

1- تعریف عامل محاسبه جدید:

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “عامل محاسبه جدید” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “نماد” و “عنوان” اجباري است .

2- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان(2)” اجباري است .

3- اطلاعات “نماد” ، “عنوان” و “عنوان(2)” نميتوانند تكراري باشند .

4- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

2- تعریف فرمول محاسبه جدید:

پس از تعریف کردن تمام عوامل مورد استفاده در فرمول، می توانید فرمول را نیز در سیستم تعریف کنید. بنابراین در منوي سمت راست ، وارد قسمت “تامین کنندگان و انبار” شده و در قسمت عمليات روي گزينه “فرمول محاسبه جدید” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “کد” و “فرمول” اجباري است .

2- در بخش “فرمول”، فرمول محاسبه مورد نظر را با استفاده از چهار عمل اصلی تایپ کنید.

3- اطلاعات “کد” نميتواند تكراري باشد .

4- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

پس از تعریف کردن عوامل و فرمول محاسبه ، برای استفاده از آنها در محاسبه مقادیر کالا می توانید با تعریف گروهی از کالاهای مورد نظر، فرمول محاسبه مرتبط را به آن تخصیص دهید.

جهت اطلاع از نحوه گروهبندی می توانید به راهنمای بخش گروهبندی مراجعه کنید.

پس از تعریف فرمول در سیستم و تشکیل گروه کالا می توانید از فرمول محاسبه با توجه به موجودیت گروه کالا استفاده کنید. بدین ترتیب که اگر موجودیت گروه کالای شما “کالا/خدمت خرید “باشد فرمول محاسبه در رسيد انبار و فاکتور خرید و اگر موجودیت گروه کالای شما ” کالا/خدمت فروش” باشد در فاکتور فروش و خروج انبار قابل استفاده می باشد .

برای استفاده از فرمول در فاکتور ها پس از ایجاد سطر در فاکتور و انتخاب کالایی که در گروه کالای مورد نظر قرار دارد، در قسمت واحد اصلی نماد ماشین حساب را کلیک کنید تا پنجره “محاسبه از روی فرمول” باز شود . در این پنجره با وارد کردن مقدار برای عوامل محاسبه و انتخاب گزینه تایید می توانید مقدار کالای خود را با استفاده از فرمول محاسبه کنید .

3- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

4- ليست عوامل و فرمولها :

براي مشاهده ليست گروه هاي تعريف شده ، وارد قسمت تامین کنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “عامل محاسبه” یا “فرمول محاسبه” كليك كنيد.

با انتخاب هر یک از اين گزينه ها ، ليستي از عوامل یا فرمولهای تعريف شده در سيستم نمايش داده ميشود

 

5- حذف عامل، فرمول :

در صورت نياز به حذف عامل یا فرمول تعريف شده ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

اگر عامل محاسبه در فرمول محاسبه به هر نحوي استفاده شده باشد ، امكان حذف آن وجود نخواهد داشت . در اينصورت در صورتي كه حتما بايد حذف شود ، ابتدا فرمولهای مرتبط را حذف كنيد .

اگر فرمول محاسبه در گروههای کالا/خدمت به هر نحوي استفاده شده باشد ، امكان حذف آن وجود نخواهد داشت . در اينصورت در صورتي كه حتما بايد حذف شود ، ابتدا گروههای مرتبط را حذف كنيد .

 

 

 

کالا و خدمت

هر موردي كه براي نگهداري در انبار در شركت وجود دارد و همچنين تمام مواردي كه براي فروش به مشتريان ارائه ميشود را بايد در اين قسمت به عنوان كالا يا خدمت تعريف كنيد . در مورد تعريف كالا و خدمت دو مورد زير را در نظر داشته باشيد :

1- در اسناد انبار و سيستم تامين كنندگان خريد ، فقط كالاها استفاده ميشوند و خدمات در سيستم خريد و تامين كنندگان نمايش داده نميشوند .

2- در اسناد فروش و سيستم مشتريان و فروش ، هم كالاها و هم خدمات استفاده ميشوند . (خدمات فقط در سيستم فروش نمايش داده ميشوند .)

3- امكان نگهداري و نمايش موجودي فقط براي كالاها وجود دارد . براي خدمات هيچگونه موجودي نگهداري نميشود .

1- تعريف كالا/خدمت جديد :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تامين كنندگان و خريد شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” كالا/خدمت جديد” كليك كنيد .

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- انتخاب يكي از گزينه هاي “كالا” يا “خدمت” اجباري است .

2- اگر اطلاعات تعريف شده از نوع “كالا” باشد ، هم در سيستم “تامين كنندگان و خريد” و هم در سيستم “مشتريان و فروش” قابل استفاده خواهد بود ولي اگر اطلاعات تعريف شده از نوع “خدمت” باشد ، فقط در سيستم “مشتريان و فروش” قابل استفاده خواهد بود .

3- ورود اطلاعات “كد” و “عنوان” اجباري است . پس از تعريف اين اطلاعات ، در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب كالا يا خدمت باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان” به عنوان مشخصات كالا يا خدمت نمايش داده ميشوند .

4- اطلاعات “كد” و “عنوان” وارد شده براي كالاها و خدمات مختلف نميتوانند تكراري باشند .

5- اگر كالاهايي وجود دارند كه فقط در انبار گردش دارند و براي قسمت فروش داراي گردش نيستند و يا اينكه اصلا قابل فروش نيستند (مثلا مواد اوليه هستند و محصول نيستند) ، از گزينه استفاده كنيد . در صورتيكه گزينه “قابل فروش” براي كالايي فعال باشد ، آن كالا هم در سيستم “تامين كنندگان و خريد” و هم در سيستم “مشتريان و فروش” نمايش داده ميشود و اگر اين گزينه غير فعال باشد ، آن كالا فقط در سيستم “تامين كنندگان و خريد” نمايش داده ميشود .

6- در صورتيكه گزينه “قابل فروش” براي خدمتي غير فعال باشد ، براي آن خدمت در سيستم “مشتريان و فروش” نميتوان سند جديدي ثبت كرد ولي سوابق آن وجود داشته و در گزارش ها نمايش داده ميشود .

7- اگر كالا يا خدمتي كه تعريف ميكنيد از ماليات بر ارزش افزوده معاف است ، گزينه را فعال كنيد . در اسناد فروش براي كالاها و خدماتي كه گزينه “معاف از ماليات و عوارض” براي آنها فعال باشد بصورت پيش فرض هيچ ماليات و عوارضي محاسبه نميشود .

8- اگر براي كالا يا خدمتي گزينه “معاف از ماليات و عوارض” غير فعال باشد ، در اسناد فروش و اسناد انبار بصورت پيش فرض ماليات و عوارض بر اساس نرخ هاي وارد شده در قسمت تنظيمات/شركت محاسبه ميشود .

9- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان (2)” اجباري است . در همه جاي سيستم در حالت استفاده از زبان دوم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب كالا يا خدمت باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان(2)” به عنوان مشخصات كالا يا خدمت نمايش داده ميشوند.

10- اطلاعات “عنوان (2)” وارد شده براي كالاها يا خدمات مختلف نميتوانند تكراري باشند .

11- ورود اطلاعات “باركد” فقط براي كالاها امكانپذير است.

12- ورود اطلاعات “باركد” اجباري نيست . در صورت ورود باركد ، هنگام صدور اسناد فروش و انبار به جاي ورود اطلاعات كالا بصورت دستي ، ميتوانيد از دستگاه باركد خوان جهت ورود اطلاعات كالا يا خدمات استفاده كنيد .

13- ورود اطلاعات “ايران كد” اجباري نيست .

14- پس از ثبت اطلاعات ، امكان تغيير نوع اطلاعات تعريف شده از “كالا” به “خدمت” يا برعكس وجود ندارد . در صورت نياز بايد اطلاعات حذف شده و مجددا ايجاد شود .

15- “واحد اصلي” ، واحد سنجشي است كه بصورت پيش فرض ، كالا يا خدمت مورد نظر در سيستم با آن سنجيده خواهد شد .

16- اگر اطلاعات تعريف شده از نوع “كالا” باشد ، انتخاب “واحد اصلي” اجباري است ولي اگر از نوع خدمات باشد اختياري است .

17- “واحد فرعي” ، واحد سنجش دوم كالا يا خدمات است . واحد سنجش فرعي در جايي كاربرد دارد كه كالايي كه ارائه ميكنيد مثلا به دو شكل مختلف عددي و بسته اي ارائه ميشود يا كالاهايي داريد كه هر دو واحد سنجش آن براي شما مهم است مثلا كالاي “تير آهن 18” كه واحد اصلي آن “شاخه” است ولي وزن آن (واحد فرعي كيلوگرم) هم اهميت دارد .

18- انتخاب “واحد فرعي” براي يك كالا، اجباري نيست.

19- هم واحد سنجش اصلي و هم واحد سنجش فرعي ، از بين واحدهاي سنجشي كه در قسمت “تعريف واحدهاي سنجش” معرفي شده اند ، انتخاب ميشوند .

20- در صورت تعريف واحد فرعي ، انتخاب يكي از گزينه هاي “نسبت ثابت” يا “نسبت متغير” اجباري است .

21- در صورت انتخاب گزينه “نسبت ثابت” ، ورود اطلاعات “نسبت واحد ها” اجباري است .

22- اطلاعات “نسبت واحدها” براي تبديل مقادير و تعداد يك كالا از واحد اصلي به واحد فرعي و برعكس استفاده ميشود .

23- اگر گزينه “نسبت ثابت” انتخاب شده باشد ، در همه جاي سيستم براي كالاي مورد نظر ، نسبت واحد اصلي و فرعي ثابت خواهد بود و امكان تغيير آن وجود ندارد . (مثلا يك بسته خودكار هميشه 12 عدد خواهد بود) .

24- اگر گزينه “نسبت متغير” انتخاب شده باشد ، در هنگام استفاده از كالا در فروش يا انبار ، ميتوان مقدار آن را به واحد اصلي يا فرعي با نسبتهاي مختلف وارد كرد. (مثلا يك بنديل ورق آهن ممكن است يكبار 1000 كيلو و يكبار 1000.250 كيلو باشد ) .

25- در صورتيكه از يك كالا در قسمتهاي ديگر سيستم (اسناد انبار ، اسناد فروش و … ) استفاده شده باشد ، امكان تغيير واحد اصلي ، واحد فرعي و نسبت واحدها وجود ندارد . در صورت نيار بايد اطلاعات وابسته به اين كالا حذف شوند.

26- در صورتيكه از يك كالا در قسمتهاي ديگر سيستم (اسناد انبار ، اسناد فروش و … ) استفاده شده باشد ، امكان تغيير نوع نسبت از “نسبت متغير” به “نسبت ثابت” وجود ندارد ولي برعكس آن امكان پذير است .

27- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

2- تصوير كالا :

در قسمت پايين فرم معرفي كالا در صفحه “تصوير كالا” ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با زدن كليد ، ميتوانيد يكي از تصاوير موجود در كامپيوترتان را به عنوان تصوير كالاي مورد نظر انتخاب كنيد .

2- ورود اطلاعات “تصوير كالا” اجباري نيست .

3- انتخاب تصوير فقط براي كالاها امكان پذير است و امكان تعريف تصوير براي خدمت وجود ندارد .

4- در صورت دسترسي كاربر ، امكان تغيير يا حذف تصوير يك كالا در هر شرايطي وجود دارد .

3- كنترل موجودي :

در قسمت پايين فرم معرفي كالا در صفحه “كنترل موجودي” ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- گزينه “حداقل موجودي” نشاندهنده ميزاني از كالا است كه در صورت رسيدن موجودي انبار به آن مقدار ، بايد نسبت به تهيه ، خريد يا توليد آن اقدام شود . اين مورد معمولابراي كالاي مصرفي كه بصورت مداوم مصرف ميشوند و يا كالاهايي كه در صورت عدم وجود آنها ، مشكلاتي براي كار ايجاد ميشود تعريف ميشود . با تعريف اين مقدار ، ميتوان در گزارش ها كالاهايي را كه مقدار موجودي آنها از حداقل كمتر شده است ، شناسايي كرد .

2- انتخاب گزينه حداقل موجودي ، اجباري نيست .

3- در صورت عدم تعريف حداقل موجودي براي يك كالا ، مقدار صفر در نظر گرفته خواهد شد .

4- گزينه “حداكثر موجودي” نشاندهنده ميزاني از كالا است كه در صورت رسيدن موجودي انبار به آن مقدار ، بايد جلوي تهيه ، خريد يا توليد آن گرفته شود . اين مورد معمولا براي كالاهايي استفاده ميشود كه ظرفيت نگهداري آنها محدود است و يا اينكه بصورت خاص و تك منظوره مصرف ميشوند و وجود آنها بيشتر از مقدار مورد نياز هيچ كاربردي در شركت ندارد . با تعريف اين مقدار ، ميتوان در گزارش ها كالاهايي را كه مقدار موجودي آنها از حداكثر بيشتر شده است ، شناسايي كرد .

5- انتخاب گزينه حداكثر موجودي ، اجباري نيست .

6- در صورت عدم تعريف حداكثر موجودي براي يك كالا ، مقدار بينهايت در نظر گرفته خواهد شد .

7- چنانچه براي كالاي تعريف شده از رديابي كالا استفاده ميكنيد ، گزينه را فعال كنيد . رديابي براي كالايي استفاده ميشود كه نياز داريد موجودي آن كالا در يك انبار علاوه بر اينكه در سطح كالا مشخص است ، به تفكيك هاي خاصي هم مشخص باشد . مثلا اگر كالاي “ورق آهن 4” طي حواله هاي مختلفي وارد انبار شده و ميخواهيد خروجي اين كالا از اين انبار بابت هر حواله مشخص باشد و موجودي اين كالا بر اساس هر يك از حواله ها مشخص باشد ، ميتوانيد رديابي را براي اين كالا فعال كنيد و شماره حواله را به عنوان رديابي هنگام صدور اسناد انبار وارد كنيد.

8- اطلاعات صفحه كنترل موجودي فقط براي كالاها قابل تعريف است .

4- انبارهاي مرتبط :

در قسمت پايين فرم معرفي كالا در صفحه “انبارهاي مرتبط” ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .

 

 

 

 

 

انبار

انبار ، محل فيزيكي نگهداري كالا است .

با تعريف انبار در سيستم ، امكانات و موارد زير در اختيار شما قرار مي‌گيرد :

– محل هاي مختلف فيزيكي كه در واقعيت كالاهاي مختلف در آنها نگهداري ميشوند ، در سيستم هم وجود خواهند داشت و ميتوانيد اطلاعات كالاها را منطبق با شرايط خارج از سيستم نگهداري كنيد .

– در قسمتها و فرم هاي مختلف مورد استفاده در سيستم ، موجودي هاي مختلف كالاها علاوه بر موجودي كل شركت ، به تفكيك انبارهاي تعريف شده در دسترس خواهند بود .

1- تعريف انبار جديد :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” انبار جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “كد” و “عنوان” اجباري است . پس از تعريف اين اطلاعات ، در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب انبار باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان” به عنوان مشخصات انبار نمايش داده ميشوند .

2- اطلاعات “كد” و “عنوان” وارد شده براي انبارهاي مختلف نميتوانند تكراري باشند .

3- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان (2)” اجباري است . در همه جاي سيستم در حالت استفاده از زبان دوم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب انبار باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان (2)” به عنوان مشخصات انبار نمايش داده ميشوند .

4- اطلاعات “عنوان (2)” وارد شده براي انبارهاي مختلف نميتوانند تكراري باشند .

5- ورود اطلاعات “مسئول” ، “شماره تلفن” و “آدرس” اجباري نيست . در صورت ورود هر يك از اين اطلاعات ، ميتوانيد بعدا در گزارش ها و فرمهايي كه چاپ ميگيريد ، از اين اطلاعات استفاده كنيد . مثلا با وارد كردن اطلاعات شماره تلفن و آدرس انبار ، ميتوانيد روي هر سند “حواله انبار” يا “فاكتور فروش” ، اين اطلاعات را هم در صورت نياز چاپ كنيد تا تحويل گيرنده كالا بداند بايد به كجا مراجعه كند .

6- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ميتوانيد اطلاعات “آدرس (2)” را نيز وارد كنيد و از آن هم در گزارش ها استفاده كنيد.

“معين انبار ” حسابي است كه در هنگام صدور سند حسابداري اسناد انبار ، براي ثبت گردش هاي ريالي ورودي و خروجي انبار ، از آن استفاده خواهد شد .

7- انتخاب “معين انبار” اجباري نيست ولي براي صدور سند حسابداري اسناد انبار به اين معين احتياج داريد . در اين قسمت بايد از ليست حسابهاي معين تعريف شده در قسمت “دفترداري/تعريف حسابها” ، يكي را به عنوان حساب معين مرتبط با اين انبار انتخاب كنيد . در ليست “معين انبار” حسابهاي معيني نمايش داده ميشوند كه فعال بوده و خصوصيت تفصيل پذير ، پيگيري و ارزي براي آنها غير فعال باشد .

8- انتخاب يك حساب معين مشابه براي انبارهاي مختلف ، امكان پذير است ولي در نظر داشته باشيد كه با انجام اين كار ، موجودي ريالي آن انبارها را به تفكيك در حسابداري در اختيار نخواهيد داشت و بايد از گزارش هاي ريالي انبار براي دسترسي اطلاعات ريالي انبارها به تفكيك استفاده كنيد .

9- در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات انبار تعريف شده باشد ، ويرايش كليه اطلاعات تعريف انبار در هر شرايطي امكان پذير است .

10- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

2- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

3- ليست انبارها :

براي مشاهده ليست انبارهاي تعريف شده ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “انبارها” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از انبارهاي تعريف شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

 

4- حذف انبار :

در صورت نياز به حذف اطلاعات انبار تعريف شده ، از ليست انبارها ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت  كليدرا بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

اگر انباري در سيستم به هر نحوي استفاده شده ياشد ، امكان حذف آن انبار از سيستم وجود نخواهد داشت . در اينصورت در صورتي كه حتما بايد حذف شود ، ابتدا مواردي كه از اين انبار استفاده كرده اند را حذف كنيد .

 

 

 

 

 

واحد سنجش

با تعريف واحدهاي سنجش مختلف مورد استفاده در سيستم در اين قسمت ، در بقيه قسمتهاي سيستم هر جا نياز به واحد سنجش باشد ، اطلاعات تعريف شده در اين قسمت فراخواني ميشوند .

1- تعريف واحد سنجش جديد :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” واحد سنجش جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “عنوان” اجباري است . پس از تعريف اين اطلاعات ، در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب واحد سنجش باشد ، اطلاعات “عنوان” به عنوان مشخصات واحد سنجش نمايش داده ميشود .

2- اطلاعات “عنوان” وارد شده براي واحدهاي سنجش مختلف نميتواند تكراري باشد .

3- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان (2)” اجباري است . در همه جاي سيستم در حالت استفاده از زبان دوم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا واحد سنجش باشد ، اطلاعات “عنوان(2)” به عنوان مشخصات واحد سنجش نمايش داده ميشود .

4- اطلاعات “عنوان (2)” وارد شده براي واحدهاي سنجش مختلف نميتواند تكراري باشد .

5- در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات واحد سنجش تعريف شده باشد ، ويرايش اطلاعات واحد سنجش تعريف شده در هر شرايطي امكان پذير است .

6- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

2- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

3- ليست واحدهاي سنجش :

براي مشاهده ليست واحدهاي سنجش تعريف شده ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “واحدهاي سنجش” كليك كنيد .

 

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از واحدهاي سنجش تعريف شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

4- حذف واحد سنجش :

در صورت نياز به حذف اطلاعات واحد سنجش تعريف شده ، از ليست واحدهاي سنجش ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

يك واحد سنجش در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين واحد در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد . در صورت استفاده از اين واحد در ساير قسمتهاي سيستم (مثلا تعريف كالا يا …) ، ابتدا بايد آن اطلاعات از سيستم حذف شوند تا بتوان واحد سنجش را حذف كرد .

 

 

 

 

رسيد انبار

ثبت عمليات رسيد انبار
رسيد انبار سندي است كه طي آن ورود كالا به انبار در سيستم “تامين كنندگان و انبار” ثبت مي شود . در رسيد انبار هم اطلاعات تعدادي و هم اطلاعات ريالي كالاي وارد شده به انبار ثبت مي شود . رسيد انبار مي تواند هم برمبناي فاكتور خريد و هم بدون مبناي فاكتور در سيستم ثبت گردد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2. وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “رسيد انبار جديد” كليك كنيد (تصوير2).

تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “رسيد انبار جديد” در قسمت عمليات
3. در فرم رسيد انبار “نوع” رسيد را انتخاب نماييد . در رسيد انبار ، پنج نوع رسيد انبار وجود دارد كه عبارت است از : “خريد داخلي” ، “خريد وارداتي” ، “توليد” ، “ساير” و يا “موجودي اول دوره” . شما مي توانيد با توجه به نوع رسيد انباري كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع رسيد را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم رسيد ادامه بدهيد (تصوير 3).
4. “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5. “تحويل دهنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
6. در صورتي كه فاكتور خريد كالاهايي كه براي آنها رسيد انبار صادر مي كنيد قبلا در سيستم ثبت شده است ، مي توانيد رسيد انبار را بر مبناي آن فاكتور خريد ثبت كنيد تا اطلاعات تعدادي و مبلغي از فاكتور خريد به رسيد انبار منتقل شود . براي اين كار كافيست از گزينه “فاكتور خريد” ، فاكتور خريد مورد نظر را انتخاب نماييد (تصوير 3).
7. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري رسيد انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره رسيد را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري رسيد انبار ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به رسيد انبار ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
8. “تاريخ” رسيد انبار را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
9. گزينه “حساب معين” ، حساب معيني است كه مبلغ بستانكاري (پرداختني) رسيد انبار در آن حساب درج مي شود . اگر نوع رسيد انبار يكي از گزينه هاي “خريد داخلي” ، “خريد وارداتي” يا “ساير” تعيين شده باشد ، گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “حسابهاي پرداختني” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه تامين كنندگان و انبار پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد .اگر نوع رسيد انبار گزينه “توليد” تعيين شده باشد ، گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “حساب كار در جريان ساخت” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه تامين كنندگان و انبار پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد . اگر نوع رسيد انبار گزينه “موجودي ابتداي دوره” تعيين شده باشد ، قسمت “حساب معين” غير فعال مي شود و هيچ گزينه اي قابل انتخاب نخواهد بود (تصوير 3).
10. براي اضافه كردن قلم به رسيد انبار ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
11. گزينه “مبنا” در قسمت اقلام رسيد انبار صرفا يك گزينه اطلاعاتي است كه مثلا مي توانيد در آن شماره فاكتوري كه بر اساس آن داريد اطلاعات را ثبت مي كنيد را وارد نماييد (تصوير 3).
12. در قسمت قلم رسيد انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
13. در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).

تصوير 3 : ورود اطلاعات رسيد انبار
14. در قسمت قلم رسيد انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 4).
15. اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز پايه سيستم وارد كنيد (تصوير 4).
16. در قسمت قلم رسيد انبار ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 3).
17. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
18. همه اطلاعات مبلغي مندرج در رسيد انبار ، به ارز پايه سيستم خواهد بود .در صورتي كه خريد كالايي كه براي آن رسيد انبار وارد مي كنيد بصورت ارزي انجام شده است ، به جاي ورود مبالغ به ارز پايه ، كليد در نوار پايين قسمت اقلام را بزنيد و در پنجره اي كه در اختيارتان قرار مي گيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 4).
19. اگر در فاكتور علاوه بر كالاها ، هزينه اي مانند هزينه حمل يا بسته بندي … اضافه شده است ، هنگام ثبت بايد خودتان آن را بين اقلام مختلف تقسيم كنيد و براي هر قلم ، سهمي در نظر بگيريد . دقت داشته باشيد كه هزينه حملي كه در پايين فاكتور درج شده باشد بايد بين اقلام تقسيم شود و جدا درج نمي شود .براي ورود اطلاعات هزينه حملي كه بصورت يك مورد جدا مانند هزينه پيك يا بارنامه يا … پرداخت شده باشد ، كليد در نوار پايين قسمت اقلام را بزنيد و در فرمي كه در اختيارتان قرار مي گيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 4).
20. اطلاعات “ماليات” و “عوارض” پرداخت شده براي هر قلم را به ارز پايه در نوار پايين وارد كنيد (تصوير 4).
21. با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
22. در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام رسيد انبار با توجه به ارز انتخاب شده نمايش داده مي شود (تصوير 4).

تصوير 4 : ورود اطلاعات رسيد انبار و نمايش اطلاعات وارد شده
23. در بالاي فرم “رسيد انبار” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم تامين كنندگان و انبار ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري رسيد انبار” فعال شده باشد ، به محض ثبت رسيد انبار ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 5).
24. در صورتي كه در تنظيمات سيستم تامين كنندگان و انبار ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري رسيد انبار” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره رسيد انبار ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “رسيد انبار” ، كليد “صدور سند حسابداري” را كليك كنيد (تصوير 5).
25. براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي رسيد انبار ، در بالاي فرم يا ليست رسيد هاي انبار كليد “نمايش سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 5).
26. براي حذف سند حسابداري صادر شده براي رسيد انبار ، در بالاي فرم يا ليست رسيد هاي انبار كليد “حذف سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 5).
27. شما مي توانيد همزمان با ثبت رسيد انبار بدون مبناي فاكتور خريد در سيستم ، چنانچه پرداختي بصورت چك يا نقدي بابت آن انجام داده ايد ، اطلاعات پرداخت را هم در سيستم ثبت كنيد تا در حسابداري در حساب تامين كننده منظور شود .براي ثبت اعلاميه پرداخت مرتبط با يك رسيد انبار و يا مشاهده اعلاميه پرداخت ثبت شده براي يك رسيد انبار ، در ليست رسيد هاي انبار روي آن رسيد انبار قرار بگيريد يا اينكه آن رسيد انبار را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “ثبت اعلاميه پرداخت” را بزنيد تا پنجره اعلاميه پرداخت باز شود . در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 5).
28. براي حذف اعلاميه پرداخت ثبت شده براي يك رسيد انبار ، در ليست رسيد هاي انبار روي آن رسيد قرار بگيريد يا اينكه آن رسيد انبار را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “حذف اعلاميه پرداخت” را بزنيد (تصوير 5).
29. شما مي توانيد همزمان با ثبت رسيد انبار در سيستم ، مبلغ رسيد انبار را تقسيط نماييد . براي ثبت تقسيط مرتبط با يك رسيد انبار و يا مشاهده تقسيط ثبت شده براي يك رسيد انبار ، در ليست رسيد هاي انبار روي آن رسيد انبار قرار بگيريد يا اينكه آن رسيد انبار را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “تقسيط رسيد انبار” را بزنيد تا پنجره تقسيط باز شود . در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 5).

تصوير 5 : ذخيره اطلاعات رسيد انبار و امكانات موجود در آن
30. در فرم رسيد انبار در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي رسيد انبار را مشاهده كنيد . همچنين در رسيد انبار بدون مبناي فاكتور خريد در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات اعلاميه پرداخت براي رسيد انبار را مشاهده كنيد (تصوير 6).

تصوير 6 : صفحه اسناد مرتبط
31. براي مشاهده ليست رسيد هاي انبار ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “رسيد انبار” كليك كنيد (تصوير 7).

تصوير 7 : فهرست رسيد انبار

فاكتور خريد

ثبت عمليات فاكتور خريد
فاكتور خريد ، سندي است كه طي آن خريد انجام شده در سيستم “تامين كنندگان و انبار” ثبت مي شود . صدور فاكتور خريد اجباري نيست و بدون ثبت فاكتور خريد مي توان رسيد انبار را ثبت نمود و ريال خريد بدون فاكتور خريد هم طي مي شود ولي بايد علاوه بر اطلاعات تعدادي ، اطلاعات مبلغي را هم در رسيد انبار وارد نمود .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2. وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “فاكتور خريد جديد” كليك كنيد (تصوير2).

تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “فاكتور خريد جديد” در قسمت عمليات
3. در فرم فاكتور خريد “تامين كننده” خريد را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
4. “شماره فاكتور” را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه گزينه “شماره فاكتور” ، شماره فاكتور خريد دريافت شده از تامين كننده است و براي اطلاع نگهداري ميشود (تصوير3).
5. “تاريخ” فاكتور خريد را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
6. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري فاكتور خريد، “شماره” فعال بوده و شماره فاكتور را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري فاكتور خريد ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به فاكتور خريد ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
7. گزينه “ارز” بصورت پيش فرض عنوان ارز پايه را نمايش مي دهد . در صورتي كه خريد با ارزي به غير از ارز پايه انجام شده است ، ارز نمايش داده شده را تغيير دهيد (تصوير 3).
8. در صورت انتخاب هر ارزي به جز ارز پايه ، گزينه “نرخ ارز” فعال مي شود . مي توانيد نرخ ارز را تايپ كنيد يا اينكه با زدن كليد “آخرين نرخ” ، آخرين نرخ درج شده براي ارز انتخاب شده در سيستم براي آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخواني كنيد (تصوير 3).
9. براي اضافه كردن قلم به فاكتور خريد ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
10. در قسمت قلم فاكتور خريد _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).

تصوير 3 : ورود اطلاعات فاكتور خريد
11. در قسمت قلم فاكتور خريد _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 4).
12. اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت ثابت داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود و با تغيير يكي ، ديگري هم تغيير مي كند بگونه اي كه همواره نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار باشد . حال اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت متغير داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود ولي پس از آن با تغيير يكي ، ديگري تغيير نمي كند بگونه اي كه لزوما نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار نخواهد بود (تصوير 4).
13. در گزينه “باقيمانده” در هر قلم ، تعدادي از آن قلم كه هنوز رسيد انبار براي آن صادر نشده است به واحد اصلي كالا نمايش داده مي شود (تصوير 4).
14. در قسمت قلم فاكتور خريد _ بخش مبالغ ، اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز انتخاب شده در بالاي فرم وارد نماييد (تصوير 4).
15. در قسمت قلم فاكتور خريد ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 3).
16. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
17. اطلاعات “تخفيف” دريافت شده و “ماليات” و “عوارض” پرداخت شده براي هر قلم را با توجه به ارز انتخاب شده ، در نوار پايين وارد نماييد (تصوير 4).
18. با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
19. در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام فاكتور خريد با توجه به ارز انتخاب شده نمايش داده مي شود (تصوير 4).

تصوير 4 : ورود اطلاعات فاكتور خريد و نمايش اطلاعات وارد شده
20. پس از ورود اطلاعات فاكتور خريد ، كليد ذخيره بالاي فرم را كليك نماييد (تصوير 5).
21. شما مي توانيد همزمان با ثبت فاكتور خريد در سيستم ، چنانچه پرداختي بصورت چك يا نقدي بابت آن انجام داده ايد ، اطلاعات پرداخت را هم در سيستم ثبت كنيد تا در حسابداري در حساب تامين كننده منظور شود .براي ثبت اعلاميه پرداخت مرتبط با يك فاكتور خريد و يا مشاهده اعلاميه پرداخت ثبت شده براي يك فاكتور خريد ، در ليست فاكتورهاي خريد روي آن فاكتور قرار بگيريد يا اينكه آن فاكتور خريد را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “ثبت اعلاميه پرداخت” را بزنيد تا پنجره اعلاميه پرداخت باز شود . در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 5).
22. براي حذف اعلاميه پرداخت ثبت شده براي يك فاكتور خريد ، در ليست فاكتورهاي خريد روي آن فاكتور قرار بگيريد يا اينكه آن فاكتور خريد را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “حذف اعلاميه پرداخت” را بزنيد (تصوير 5).
23. بعد از ثبت اطلاعات فاكتور خريد در صورتي كه رسيد انباري بر مبناي فاكتور خريد ثبت شده باشد ، رنگ ركورد قلم مورد استفاده در فاكتور خريد ، تغيير مي نمايد . به همين منظور در قسمت پايين فرم ، گزينه “راهنماي رنگ” تعبيه شده است (تصوير 5).

تصوير 5 : ذخيره اطلاعات فاكتور خريد و امكانات موجود در آن
24. براي مشاهده ليست فاكتور هاي خريد ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “فاكتور خريد” كليك كنيد (تصوير 6).

تصوير 6 : فهرست فاكتور هاي خريد

برگشت رسيد انبار

ثبت عمليات برگشت رسيد انبار
اگر كالايي كه خريداري يا از توليد دريافت مي شود به تامين كننده يا توليد كننده آن عودت داده شود ، در سيستم “تامين كنندگان و انبار” توسط سند برگشت رسيد انبار ثبت مي شود . در برگشت رسيد انبار هم اطلاعات تعدادي و هم اطلاعات ريالي كالاي برگشت داده شده ثبت مي شود . برگشت رسيد انبار مي تواند هم برمبناي رسيد انبار و هم بدون مبناي رسيد انبار در سيستم ثبت گردد

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2- وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “برگشت رسيد انبار جديد” كليك كنيد (تصوير2).

تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “برگشت رسيد انبار جديد” در قسمت عمليات
3- در فرم برگشت رسيد انبار “نوع” برگشت رسيد را انتخاب نماييد . در برگشت رسيد انبار ،چهار نوع برگشت رسيد انبار وجود دارد كه عبارت است از : “خريد داخلي” ، “خريد وارداتي” ، “توليد” و “ساير” . شما مي توانيد با توجه به نوع برگشت رسيد انباري كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم برگشت رسيد ادامه بدهيد (تصوير 3).
4- “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5- “تحويل گيرنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
6- گزينه “حساب معين” ، حساب معيني است كه مبلغ بدهكاري (پرداختني) برگشت رسيد انبار در آن حساب درج مي شود . اگر نوع رسيد انبار يكي از گزينه هاي “خريد داخلي” ، “خريد وارداتي” يا “ساير” تعيين شده باشد ، گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “حسابهاي پرداختني” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه تامين كنندگان و انبار پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد .اگر نوع رسيد انبار گزينه “توليد” تعيين شده باشد ، گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “حساب كار در جريان ساخت” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه تامين كنندگان و انبار پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 3).
7- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري برگشت رسيد انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره برگشت رسيد را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري برگشت رسيد انبار ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به برگشت رسيد انبار ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
8- “تاريخ” برگشت رسيد انبار را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
9- براي اضافه كردن قلم به برگشت رسيد انبار ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
10- گزينه “مبنا” براي برگشت اطلاعات از روي يك رسيد انبار مشخص است . در صورتي كه بخواهيد برگشت رسيد انبار بر مبناي رسيد انبار صورت گيرد ، از سلكتور مربوطه رسيد انبار مربوطه را انتخاب نماييد . با انتخاب رسيد انبار اطلاعات تعدادي و مبلغي از رسيد انبار به برگشت رسيد انبار منتقل خواهد شد (تصوير 3).
11- در قسمت قلم برگشت رسيد انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
12- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).

تصوير 3 : ورود اطلاعات برگشت رسيد انبار
13- در قسمت قلم برگشت رسيد انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 4).
14- اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز پايه سيستم وارد كنيد (تصوير 4).
15- در قسمت قلم برگشت رسيد انبار ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 3).
16- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
17- همه اطلاعات مبلغي مندرج در برگشت رسيد انبار ، به ارز پايه سيستم خواهد بود .در صورتي كه برگشت رسيد انبار بصورت ارزي انجام شده است ، به جاي ورود مبالغ به ارز پايه ، كليد در نوار پايين قسمت اقلام را بزنيد و در پنجره اي كه در اختيارتان قرار مي گيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 4).
18- در برگشت رسيد انبار ، اطلاعات “حمل” فقط براي مواردي ثبت مي شود كه بر مبناي يك رسيد انبار مشخص كه قبلا هزينه حمل داشته است ، ثبت شوند (تصوير 4).
19- اطلاعات “ماليات” و “عوارض” پرداخت شده براي هر قلم را به ارز پايه در نوار پايين وارد كنيد (تصوير 4).
20- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
21- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام برگشت رسيد انبار با توجه به ارز انتخاب شده نمايش داده مي شود (تصوير 4).

تصوير 4 : ورود اطلاعات برگشت رسيد انبار و نمايش اطلاعات وارد شده
22- در بالاي فرم “برگشت رسيد انبار” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم تامين كنندگان و انبار ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري برگشت رسيد انبار” فعال شده باشد ، به محض ثبت برگشت رسيد انبار ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 5).
23- در صورتي كه در تنظيمات سيستم تامين كنندگان و انبار ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري برگشت رسيد انبار” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره برگشت رسيد انبار ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “برگشت رسيد انبار” ، كليد “صدور سند حسابداري” را كليك كنيد (تصوير 5).
24- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي برگشت رسيد انبار ، در بالاي فرم يا ليست برگشت رسيد هاي انبار كليد “نمايش سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 5).
25- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي برگشت رسيد انبار ، در بالاي فرم يا ليست برگشت رسيد هاي انبار كليد “حذف سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 5).

تصوير 5 : ذخيره اطلاعات برگشت رسيد انبار و امكانات موجود در آن
26- در فرم برگشت رسيد انبار در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي برگشت رسيد انبار را مشاهده كنيد (تصوير 6).

تصوير 6 : صفحه اسناد مرتبط
27- براي مشاهده ليست برگشت رسيد هاي انبار ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “برگشت رسيد انبار” كليك كنيد (تصوير 7).

تصوير 7 : فهرست برگشت رسيد انبار

خروج انبار

ثبت عمليات خروج انبار
خروجي انبار ، سندي است كه طي آن خارج شدن كالا از انبار در سيستم “تامين كنندگان و انبار” ثبت مي شود . با ورود و ثبت اطلاعات خروجي انبار ، اطلاعات تعدادي و مبلغي كالاي خارج شده ثبت مي گردد ولي اطلاعات مبلغي يا بهاي تمام شده كالاي خارج شده بعد از عمليات قيمت گذاري به صورت خودكار در فرم خروج انبار در ج مي گردد . همچنين امكان صدور خروجي انبار بر اساس فاكتور فروش هم وجود دارد . در اين صورت اطلاعات تعدادي خروجي انبار از فاكتور فروش به خروجي انبار منتقل مي شود و نيازي به ورود و اصلاح مجدد اطلاعات تعدادي خروجي هاي انبار نيست .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1).
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2- وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “خروج انبار جديد” كليك كنيد (تصوير2).
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “خروج انبار جديد” در قسمت عمليات
3- در فرم خروج انبار “نوع” خروج را انتخاب نماييد . در خروج انبار ،سه نوع خروج انبار وجود دارد كه عبارت است از : “فروش” ، “مصرف” و “ساير” . شما مي توانيد با توجه به نوع خروج انباري كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم خروج انبار ادامه بدهيد (تصوير 3).
4- “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5- “تحويل گيرنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
6- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري خروج انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره خروج انبار را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري خروج انبار ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به خروج انبار ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
7- “تاريخ” خروج انبار را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
8- براي اضافه كردن قلم به خروج انبار ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
9- گزينه “مبنا” براي خروج انبار از روي يك فاكتور فروش مشخص است . در صورتي كه بخواهيد خروج انبار بر مبناي فاكتور فروش صورت گيرد ، از سلكتور مربوطه فاكتور فروش مورد نظر را انتخاب نماييد . با انتخاب فاكتور فروش اطلاعات تعدادي از فاكتور فروش به فرم خروج انبار منتقل خواهد شد (تصوير 3).
10- در قسمت قلم خروج انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
11- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).
تصوير 3 : ورود اطلاعات خروج انبار
12- در قسمت قلم خروج انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 4).
13- گزينه “حساب معين” ، حساب معيني است كه مبلغ بهاي تمام شده كالاي فروش رفته يا مصرف شده خروجي انبار در بدهكار آن حساب درج مي شود . گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “بهاي تمام شده كالاي فروش رفته” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه مشتريان وفروش پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 4).
14- تمامي اطلاعات مبلغي خروجي انبار بر اساس ارز پايه سيستم نمايش داده مي شوند . در نظر داشته باشيد كه خروجي انبار در عمليات قيمت گذاري اسناد انبار قيمت گذاري مي شود و امكان ورود اطلاعات “مبلغ” بصورت دستي وجود ندارد (تصوير 4).
15- در قسمت قلم خروج انبار ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 3).
16- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
17- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
18- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام خروجي انبار به ارز پايه نمايش داده مي شود (تصوير 4).

تصوير 4 : ورود اطلاعات خروج انبار و نمايش اطلاعات وارد شده
19- در بالاي فرم “خروج انبار” ، كليد ذخيره را كليك كنيد (تصوير 5).
20- بعد از ذخيره اطلاعات خروج انبار و بعد از عمليات قيمت گذاري مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “خروج انبار” ، كليد “صدور سند حسابداري” را كليك كنيد (تصوير 5).
21- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي خروج انبار ، در بالاي فرم يا ليست خروجي هاي انبار كليد “نمايش سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 5).
22- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي خروج انبار ، در بالاي فرم يا ليست خروجي هاي انبار كليد “حذف سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 5).
23- شما مي توانيد همزمان با ثبت خروج انبار از نوع فروش در سيستم ، فاكتور فروش مربوطه را ثبت و صادر نماييد . براي ثبت و صدور فاكتور فروش مرتبط با يك خروج انبار و يا مشاهده فاكتور فروش ثبت شده براي يك خروج انبار ، در ليست خروجي هاي انبار روي آن خروج انبار قرار بگيريد يا اينكه آن خروج انبار را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “صدور فاكتور فروش” را بزنيد تا پنجره فاكتور باز شود . در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 5).

تصوير 5 : ذخيره اطلاعات خروج انبار و امكانات موجود در آن
24- در فرم خروج انبار در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي خروج انبار را مشاهده كنيد (تصوير 6).
تصوير 6 : صفحه اسناد مرتبط
25- براي مشاهده ليست خروجي هاي انبار ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “خروج انبار” كليك كنيد (تصوير 7).

تصوير 7 : فهرست خروج انبار

برگشت خروج انبار

ثبت عمليات برگشت خروج انبار
اگر كالاي فروخته شده و يا براي مصرف شده كه قبلا از انبار خارج شده است ، بنا به هر دليلي به انبارعودت داده شود ، در سيستم “تامين كنندگان و انبار” توسط سند برگشت خروجي انبار ثبت مي شود . برگشت خروج انبار مي تواند هم برمبناي خروج انبار و هم بدون مبناي خروج انبار در سيستم ثبت گردد .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1).
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2- وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “برگشت خروج انبار جديد” كليك كنيد (تصوير2).
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “برگشت خروج انبار جديد” در قسمت عمليات
3- در فرم برگشت خروج انبار “نوع” برگشت خروج را انتخاب نماييد . در برگشت خروج انبار ،سه نوع برگشت خروج انبار وجود دارد كه عبارت است از : “فروش” ، “مصرف” و “ساير” . شما مي توانيد با توجه به نوع برگشت خروج انباري كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم برگشت خروج انبار ادامه بدهيد (تصوير 3).
4- “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5- “تحويل دهنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
6- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري برگشت خروج انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره برگشت خروج انبار را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري برگشت خروج انبار ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به برگشت خروج انبار ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
7- “تاريخ” برگشت خروج انبار را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
8- براي اضافه كردن قلم به برگشت خروج انبار ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
9- گزينه “مبنا” براي برگشت خروج انبار از روي يك خروج انبار مشخص است . در صورتي كه بخواهيد برگشت خروج انبار بر مبناي خروج انبار صورت گيرد ، از سلكتور مربوطه خروج انبار مورد نظر را انتخاب نماييد . با انتخاب خروج انبار اطلاعات تعدادي از خروج انبار به فرم برگشت خروج انبار منتقل خواهد شد (تصوير 3).
10- در قسمت قلم برگشت خروج انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
11- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).
تصوير 3 : ورود اطلاعات برگشت خروج انبار
12- در قسمت قلم برگشت خروج انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 4).
13- گزينه “حساب معين” ، حساب معيني است كه مبلغ بهاي تمام شده كالاي فروش رفته يا مصرف شده خروجي انبار در بستانكار آن حساب درج مي شود . گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “بهاي تمام شده كالاي فروش رفته” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه مشتريان وفروش پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 4).
14- تمامي اطلاعات مبلغي برگشت خروجي انبار بر اساس ارز پايه سيستم نمايش داده مي شوند . در نظر داشته باشيد كه برگشت خروجي انبار بدون مبنا در عمليات قيمت گذاري اسناد انبار قيمت گذاري مي شود و امكان ورود اطلاعات “مبلغ” بصورت دستي وجود ندارد ولي هنگام برگشت خروج انبار بر مبناي خروج انبار ، مبلغ از فرم خروج انبار باز خواني مي شود (تصوير 4).
15- در قسمت قلم برگشت خروج انبار ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 3).
16- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
17- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
18- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام برگشت خروجي انبار به ارز پايه نمايش داده مي شود (تصوير 4).
تصوير 4 : ورود اطلاعات برگشت خروج انبار و نمايش اطلاعات وارد شده
19- در بالاي فرم ” برگشت خروج انبار” ، كليد ذخيره را كليك كنيد (تصوير 5).
20- بعد از ذخيره اطلاعات برگشت خروج انبار و بعد از عمليات قيمت گذاري مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم ” برگشت خروج انبار” ، كليد “صدور سند حسابداري” را كليك كنيد (تصوير 5).
21- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي برگشت خروج انبار ، در بالاي فرم يا ليست برگشت خروجي هاي انبار كليد “نمايش سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 5).
22- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي برگشت خروج انبار ، در بالاي فرم يا ليست برگشت خروجي هاي انبار كليد “حذف سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 5).

تصوير 5 : ذخيره اطلاعات برگشت خروج انبار و امكانات موجود در آن
23- در فرم برگشت خروج انبار در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي برگشت خروج انبار را مشاهده كنيد (تصوير 6).
تصوير 6 : صفحه اسناد مرتبط
24- براي مشاهده ليست برگشت خروجي هاي انبار ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “برگشت خروج انبار” كليك كنيد (تصوير 7).

تصوير 7 : فهرست برگشت خروج انبار