اظهارنامه مالیات بر ارزش افروده

اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده ، اظهار نامه اي است كه طي آن مبلغ ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافت شده و مبلغ ماليات و عوارض ارزش اقزوده پرداخت شده شركت در بازه زماني مشخص در آن گزارش درج شده و مبلغ قابل پرداخت (دريافت) به وزارت دارايي بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده آن دوره مشخص ميشود .

1- صدور اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ماليات بر ارزش افزوده جديد” كليك كنيد .

 

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “تاريخ شروع” و “تاريخ پايان” الزامي است .

2- با انتخاب “تاريخ شروع” و “تاريخ پايان” و زدن كليد ، كليه اطلاعات اسناد خريد و فروش كه تاريخ آنها در بازه انتخاب شده باشد ، نمايش داده ميشود .

3- از اسناد فروش ، اطلاعات فاكتور ها و فاكتور برگشتي هايي كه تاريخ آنها بين بازه انتخاب شده باشد نمايش داده ميشود .

4- اطلاعات فاكتورهاي باطل شده در اين گزارش درج نميشود .

5- از اسناد خريد ، اطلاعات رسيدهاي انبار كه تاريخ آنها بين بازه انتخاب شده باشد نمايش داده ميشود .

6- فقط اطلاعات رسيدهاي انبار از نوع خريد داخلي و خريد خارجي و برگشت رسيدي هاي انبار از نوع خريد داخلي و خريد خارجي در اين گزارش درج ميشود (رسيدها و برگشت رسيدها از نوع ساير و توليد درج نميشود) .

7- در صفحه “جزئيات” ، اطلاعات مربوط به هر يك از ستونها براي هر قلم مطابق جدول زير به دست مي آيد :

8- با Double Click روي هر خط ، سند فروش يا انبار مربوطه باز ميشود و ميتوانيد آن را مشاهده كنيد .

9- در صورت نياز با زدن كليد ، اطلاعات جدول نمايش داده شده بصورت فايل اكسل ذخيره و نمايش داده ميشود .

10- در صفحه “خلاصه فروش” ، اطلاعات مربوط به جمع ماليات و عوارض دريافتي بابت فروش نمايش داده ميشود . اطلاعات هر يك از ستونهاي جمع اسناد مطابق جدول زير به دست مي آيد :

11- در ستون “مبلغ نهايي” ، بصورت پيش فرض همان مبلغ جمع اسناد نمايش داده ميشود و شما ميتوانيد در صورتيكه اطلاعاتي خارج از سيستم وجود دارد و اين مبالغ را تحت تاثير قرار ميدهد ، مبالغ به دست آمده را اصلاح كنيد . در نظر داشته باشيد كه در گزارش ماليات بر ارزش افزوده ، مبالغ نهايي درج خواهند شد .

12- در صفحه “خلاصه خريد” ، اطلاعات مربوط به جمع ماليات و عوارض دريافتي بابت خريد نمايش داده ميشود . اطلاعات هر يك از ستونهاي جمع اسناد مطابق جدول زير به دست مي آيد :

13- در ستون “مبلغ نهايي” ، بصورت پيش فرض همان مبلغ جمع اسناد نمايش داده ميشود و شما ميتوانيد در صورتيكه اطلاعاتي خارج از سيستم وجود دارد و اين مبالغ را تحت تاثير قرار ميدهد ، مبالغ به دست آمده را اصلاح كنيد . در نظر داشته باشيد كه در گزارش ماليات بر ارزش افزوده ، مبالغ نهايي درج خواهند شد .

14- در صفحه ساير موارد ، مبلغ مربوط به تبصره هاي 2 ، 3 و 4 ماده 17 را وارد كنيد .

15- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

16- براي ثبت ماليات بر ارزش افزوده ، بايد عمليات قيمت گذاري اسناد برگشت از فروش انبار انجام شده باشد .

17- پس از ثبت اطهارنامه ماليات بر ارزش افزوده ، امكان ثبت اسناد انبار و فروش به تاريخ قبل از تاريخ پايان اظهارنامه وجود نخواهد داشت .

18- پس از ثبت اطهارنامه ماليات بر ارزش افزوده ، امكان تغيير اسناد انبار و فروش كه تاريخ آنها قبل از تاريخ پايان اطهار نامه باشد وجود نخواهد داشت .

2- تهيه گزارش ماليات بر ارزش افزوده :

1- در بالاي فرم ماليات بر ارش افزوه كليد را بزنيد و گزينه را انتخاب كنيد .

2- با زدن كليد در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .

 

 

 

تنظیمات فایل خرید و فروش فصلی

1- تنظيمات:

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تنظيمات شده و در قسمت عمليات روي گزينه “تنظيمات” كليك كنيد .

 

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد در صفحه فايل خريد و فروش فصلي، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

 

اطلاعاتي كه در اين قسمت درج ميكنيد همگي اطلاعاتي هستند كه در هنگام تهيه فايل خريد و فروش فصلي در گزينه هاي مورد نظر درج ميشوند .

 

 

فایل خرید و فروش فصلی

فايل خريد و فروش فصلي ، فايلي است كه اطلاعات اقلام خريداري شده و فروخته شده توسط شركت با فرمتي خاصي كه وزارت دارايي براي اين گزارش اعلام كرده است در آن درج ميشود و بايد از طرف شركت شما به .زارت دارايي در زمانهاي مشخص ارائه شود .

1- تهيه فايل خريد و فروش فصلي :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه “فايل خريد و فروش فصلي جديد” كليك كنيد .

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “سال” الزامي است .

2- انتخاب حداقل يكي از فصول “بهار” ، “تابستان” ، “پاييز” يا “زمستان” الزامي است .

3- انتخاب حداقل يكي از انواع “خريد” يا “فروش” الزامي است .

4- با انتخاب “سال” ، “فصل”و “نوع” و زدن كليد ، كليه اطلاعات اسناد خريد و فروش كه تاريخ آنها در بازه انتخاب شده باشد ، نمايش داده ميشود .

5- از اسناد فروش ، اطلاعات فاكتور ها و فاكتور برگشتي هايي كه تاريخ آنها بين بازه انتخاب شده باشد نمايش داده ميشود .

6- اطلاعات فاكتورهاي باطل شده در اين گزارش درج نميشود .

7- فقط اطلاعات فاكتورها و فاكتور برگشتي ها كه نوع فروش آنها از نوع فروش داخلي باشد در اين گزارش درج ميشود (فروش صادراتي نمايش داده نميشود) .

8- از اسناد خريد ، اطلاعات رسيدهاي انبار از نوع خريد داخلي و برگشت رسيدهاي از نوع خريد داخلي كه تاريخ آنها بين بازه انتخاب شده باشد نمايش داده ميشود .

9- فقط اطلاعات رسيدهاي انبار از نوع خريد داخلي و خريد خارجي و برگشت رسيدي هاي انبار از نوع خريد داخلي و خريد خارجي در اين گزارش درج ميشود (رسيدها و برگشت رسيدها از نوع خريد خارجي ، ساير و توليد درج نميشود) .

10- اطلاعات خريد ، برگشت خريد ، فروش و برگشت فروش در صفحه هاي مجزا نمايش داده ميشوند .

11- بصورت پيش فرض همه اسناد در گظارش درج ميشوند ولي با غير فعال كردن كنار هر سند ، اطلاعات آن در ديسكت درج نخواهد شد .

12- با Double Click روي هر خط ، سند فروش يا انبار مربوطه باز ميشود و ميتوانيد آن را مشاهده كنيد .

13- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

14- با زدن كليد در بالاي فرم ، فرم زير در اختيار شما قرار ميگيرد تا مسير تهيه فايل را مشخص كنيد .

 

15- با تعيين مسير و زدن كليد ، فايل WFK… .txt در مسير انتخاب شده ساخته ميشود .

16- پس از ثبت گزارش ، امكان ويرايش و حذف اسنادي كه در گزارش شركت كرده اند وجود ندارد.

17- توجه داشته باشيد كه كليه اطلاعات و مشخصات ثابتي كه در فايل درج ميشوند از قبيل شماره پرونده ، نوع شخصيت كارفرما و … از صفحه “فايل خريد و فروش فصلي” در قسمت “تنظيمات” خوانده ميشوند .

کاربرد اعلامیه بدهکار و بستانکار

اعلاميه بدهكار بستانكار ، سندي است كه براي انتقال و اصلاح مانده طرف حسابهاي سيستم فروش و خريد استفاده ميشود . با ورود و ثبت اطلاعات اعلاميه بدهكار بستانكار ، موارد و امكانات زير در اختيار شما قرار ميگيرد :

1- جابجايي و انتقال مانده بين دو طرف حساب مختلف .

2- جابجايي و انتقال مانده بين دو حساب مختلف يك طرف حساب .

3- صدور سند حسابداري براي اعلاميه بدهكار و بستانكار .

1- صدور اعلاميه بدهكار بستانكار :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” اعلاميه بدهكار بستانكار جديد” كليك كنيد .

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “شماره” ، “تاريخ” و “ارز” در بالاي فرم اجباري است .

2- در گزينه “شماره” شماره اعلاميه بدهكار بستانكار در سيستم درج ميشود . اين شماره گذاري بر اساس روش شماره گذاري تعيين شده براي فرم اعلاميه بدهكار بستانكار در قسمت “تعيين روش شماره گذاري” انجام ميشود .

3- اگر شماره گذاري اتوماتيك باشد ، شما نميتوانيد “شماره” را وارد كنيد و بزرگترين شماره وارد شده براي اين فرم به علاوه 1 بصورت اتوماتيك در نظر گرفته ميشود .اگر شماره گذاري بصورت دستي باشد ، شماره وارد شده توسط شما ملاك قرار ميگيرد و اگر شماره اي وارد نكنيد ، طبق روال اتوماتيك عمل ميشود .

4- در گزينه “تاريخ” بصورت پيش فرض تاريخ روز نمايش داده ميشود . ميتوانيد تاريخ مورد نظر را در آن وارد كنيد .

5- در سيستم امكان صدور اعلاميه هم به ارز پايه و هم به ساير ارزها وجود دارد . در قسمت “ارز” بصورت پيش فرض ارز پايه سيستم نمايش داده ميشود و در صورت نياز ميتوانيد آن را تغيير دهيد .

6- در صورت انتخاب هر ارزي به جز ارز پايه ، گزينه فعال ميشود . ميتوانيد نرخ ارز را تايپ كنيد يا اينكه با زدن كليد ، آخرين نرخ درج شده براي ارز انتخاب شده در سيستم براي آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخواني كنيد .

7- اگر براي اين اعلاميه ، سند حسابداري صادر شده باشد ، شماره سند حسابداري آن در گزينه “شماره سند مرتبط” نمايش داده ميشود .

8- در قسمت اقلام اعلاميه ، درج حداقل يك قلم براي اعلاميه اجباري است و امكان ثبت بدون قلم وجود ندارد .

9- دقت داشته باشيد كه تمامي اطلاعات وارد شده براي اعلاميه بر اساس ارز انتخاب شده در اين قسمت خواهد بود و در صورت تغيير ارز در اين قسمت ، هيچيك از اطلاعات به ارز پايه وارد نخواهد شد .

10- سند حسابداري اعلاميه تحت هر شرايطي با ارز پايه سيستم صادر ميشود و در صورت تغيير ارز در بالاي فرم ، اطلاعات وارد شده در قسمت ارزي سند درج خواهد شد .

11- قبل از اضافه كردن قلم به اعلاميه بدهكار بستانكار ، بايد ارز مرتبط با اين اعلاميه بدهكار بستانكار را در بالاي فرم انتخاب كرده باشيد . همچنين دقت داشته باشيد كه بعد از ورود اطلاعات اقلام ، امكان تغيير ارز انتخاب شده براي اعلاميه بدهكار بستانكار وجود ندارد و در صورت نيار ابتدا بايد اقلام وارد شده را حذف كرد .

12- در قسمت اقلام اعلاميه بدهكار بستانكار ، درج حداقل يك قلم براي اعلاميه بدهكار بستانكار اجباري است و امكان ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار بدون قلم وجود ندارد .

13- براي اضافه كردن قلم به اعلاميه بدهكار بستانكار ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم ميتوانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد .

14- براي هر يك از اقلام اعلاميه بدهكار بستانكار ، ورود اطلاعات “نوع بدهكار” ، “كد معين بدهكار” ، “كد تفصيل بدهكار”، “نوع بستانكار” ، “كد معين بستانكار” ، “كد تفصيل بستانكار” ، “مبلغ” و “شرح” اجباري است .

15- با استفاده از گزينه “نوع بدهكار” يا “نوع بستانكار” ، مشخص ميشود مبلغي كه ثبت ميشود مربوط به حسابهاي خريد طرف حساب است يا حسابهاي فروش طرف حساب . مثلا اگر براي طرف حسابي نوع بستانكار فروش انتخاب شده باشد ، مبلغ درج شده در صورتحساب فروش از بدهي طرف حساب كسر خواهد شد و بصورت بستانكار در صورتحساب فروش شركت ميكند و در صورتحساب خريد هيچ دخالتي نميكند .

16- در گزينه “كد معين بدهكار” يا “كد معين بستانكار” ، حسابهاي معيني كه بايد بابت اين قلم در سند حسابداري در بدهكار يا بستانكار آنها درج شود مشخص ميشوند .

17- در گزينه “كد تفصيل بدهكار” يا “كد تفصيل بستانكار” ، طرف حسابهايي كه بايد بابت اين قلم بدهكار يا بستانكار شوند مشخص ميشوند .

18- با انتخاب “كد معين بدهكار” ، “كد تفصيل بدهكار”، “كد معين بستانكار” و “كد تفصيل بستانكار” عنوان حساب هاي انتخاب شده در پايين فرم نمايش داده ميشود .

19- در گزينه “مبلغ” ، مبلغي كه بايد بين حساب ها جابجا شوند تعيين ميشود .

20- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

21- اگر در تنظيمات عمومي ، گزينه صدور خودكار سند حسابداري اعلاميه بدهكاربستانكار فعال باشد ، به محض ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد .

2- صدور سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار :

پس از ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار ، بايد اطلاعات آن مبلغي در حسابداري ثبت شود . براي ثبت سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار ، در ليست اعلاميه هاي بدهكار بستانكار ، يك يا چند اعلاميه مورد نظر را انتخاب كرده و يا فرم يك اعلاميه بدهكار بستانكار را باز كنبد و در نوار ابزار بالاي فرم يا ليست كليد را بزنيد .

در مورد صدور سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار ، موارد زير را مد نظر داشته باشيد :

1- در صورتيكه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار ” فعال شده باشد ، به محض ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد .

2- براي هر اعلاميه بدهكار بستانكار ، امكان صدور بيش از يك سند حسابداري وجود ندارد و همه اطلاعات يك اعلاميه بدهكار بستانكار در يك سند حسابداري ثبت ميشود .

3- در اعلاميه بدهكار بستانكار در بالای صفحه، ميتوانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه بدهكار بستانكار را مشاهده كنيد .

 

4- در صورتيكه در تنظيمات عمومي ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار ” فعال شده باشد ، وقتي كليد ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار را ميزنيم در صورتيكه به هر دليلي سند حسابداري قابل ثبت نباشد ، اعلاميه بدهكار بستانكار ذخيره خواهد شد ولي سند حسابداري براي آن صادر نميشود و بعدا پس از بايد رفع مشكلات ، سند حسابداري آن را صادر كنيد .

5- پس از ثبت سند حسابداري يك رسيد ، امكان انجام تغييرات در آن تا زمان حذف سند حسابداري مربوطه وجود ندارد .

6- براي صدور سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار ، از حسابهاي وارد شده در اقلام اعلاميه استفاده ميكند.

7- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه بدهكار بستانكار ، در بالاي فرم يا ليست اعلاميه بدهكار بستانكار كليد را بزنيد .

8- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه بدهكار بستانكار ، در بالاي فرم يا ليست اعلاميه بدهكار بستانكار كليد را بزنيد .

3- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

 

4- ليست اعلاميه هاي بدهكار و بستانكار :

براي مشاهده ليست اعلاميه هاي بدهكار و بستانكار تعريف شده ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “اعلاميه بدهكار بستانكار ” كليك كنيد .

 

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از اعلاميه هاي بدهكار بستانكار ثبت شده در سيستم در آن سال مالي به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

 

5- حذف اعلاميه بدهكار بستانكار :

در صورت نياز به حذف اطلاعات اعلاميه بدهكار بستانكار ثبت شده ، از لیست اعلامیه بدهکار و بستانکار، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

با حذف اعلاميه بدهكار بستانكار ، سند حسابداري مرتبط با آن نيز حذف خواهد شد در نتيجه در صورتيكه سند حسابداري يك اعلاميه بدهكار بستانكار به هر دليلي قابل حذف نباشد ، آن اعلاميه هم قابل حذف نخواهد بود .

6- تاثير عمليات مختلف سيستم بر اعلاميه بدهكار بستانكار :

از يك اعلاميه بدهكار بستانكار در جاها و عمليات مختلفي استفاده ميشود و همچنين عمليات مختلف براي روي اعلاميه بدهكار بستانكار تاثيراتي ميگذارند . ليست موارد و تاثيرات عمليات مختلف بر روي اعلاميه بدهكار بستانكار به شرح زير است :

 

صورتحساب طرف مقابل

صورتحساب گزارشي است كه طي آن تمامي گردش هاي يك مشتري يا تامين كننده در سيستم نمايش داده شده و مانده آن طرف حساب در پايان در آن مقطع مشخص ميشود . با ورود و ثبت اطلاعات صورتحساب ، موارد و امكانات زير در اختيار شما قرار ميگيرد :

1- امكان ارائه صورتحسابه طرف هاي حساب براي دريافت ، پرداخت و كنترل گردش حساب طرفين .

2- امكان بستن اطلاعات يك طرف حساب و جلوگيري از انجام تغييرات در آن .

1- صدور صورتحساب :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه صورتحساب طرف مقابل جديد” كليك كنيد .

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- انتخاب يكي از گزينه هاي “فروش” يا “خريد” به عنوان نوع صورتحساب اجباري است .

2- ورود اطلاعات “مشتري” ، “تامين كننده” ، “شماره” و “تاريخ” در بالاي فرم اجباري است .

3- اگر نوع صورتحساب “فروش” باشد ، گزينه “مشتري” و اگر “خريد” باشد ، “تامين كننده” نمايش داده ميشود .

4- براي انتخاب “مشتري” يا “تامين كننده” ميتوانيد در در قسمت سمت راست ، كد طرف حساب را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، نام طرف نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد يا با زدن ، ليست طرف حساب هاي تعريف شده در سيستم باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، طرف حساب مورد نظر را انتخاب كنيد .

5- اگر نوع صورتحساب “فروش” باشد ، در اين ليست ، ليست طرف حسابهايي كه در اسناد فروش گردش دارند نمايش داده ميشوند .

6- اگر نوع صورتحساب “خريد” باشد ، در اين ليست ، ليست طرف حسابهايي كه در اسناد انبار گردش دارند نمايش داده ميشوند .

7- در گزينه “شماره” شماره صورتحساب در سيستم درج ميشود . اين شماره گذاري بر اساس روش شماره گذاري تعيين شده براي فرم صورتحساب در قسمت “تعيين روش شماره گذاري” انجام ميشود .

8- اگر شماره گذاري اتوماتيك باشد ، شما نميتوانيد “شماره” را وارد كنيد و بزرگترين شماره وارد شده براي اين فرم به علاوه 1 بصورت اتوماتيك در نظر گرفته ميشود .اگر شماره گذاري بصورت دستي باشد ، شماره وارد شده توسط شما ملاك قرار ميگيرد و اگر شماره اي وارد نكنيد ، طبق روال اتوماتيك عمل ميشود .

9- در گزينه “تاريخ” بصورت پيش فرض تاريخ روز نمايش داده ميشود . ميتوانيد تاريخ مورد نظر را در آن وارد كنيد .

10- گزينه “مانده قبلي” و “صورتحساب قبلي” ، اطلاعات آخرين صورتحساب صادر شده را نمايش ميدهد .

11- با زدن كليد ، قسمت بالاي فرم غير فعال شده و اطلاعات اسناد مرتبط با مشتري يا تامين كننده نمايش داده ميشود .

12- دقت داشته باشيد كه كليه اطلاعات به ارز پايه سيستم نمايش داده ميشوند .

13- اگر نوع صورتحساب “فروش” باشد ، اطلاعات زير نمايش داده ميشوند :

مانده قبلي : اگر قبلا در سال مالي جاري براي اين مشتري صورتحساب صادر شده باشد ، مبلغ صورتحساب قبلي را نمايش ميدهد و اگر صادر نشده باشد ، مانده ابتداي دوره وارد شده در تعريف طرف حساب براي مشتري را نمايش ميدهد .

فاكتور فروش : ليست تمام فاكتورهاي فروش باطل نشده اين مشتري از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

فاكتور برگشتي : ليست تمام فاكتورهاي برگشت فروش اين مشتري از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

دريافت : ليست رسيدهاي دريافت از نوع “دريافت از مشتري” اين مشتري از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

پرداخت : ليست اعلاميه پرداخت از نوع “پرداخت به مشتري” اين مشتري از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

تخفيف : ليست تخفيف هاي نقديثبت شده در رسيدهاي دريافت از نوع “دريافت از مشتري” اين مشتري از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

14- مانده مشتري = مانده قبلي + فاكتور فروش + پرداخت به مشتري – دريافت از مشتري – فاكتور برگشتي – تخفيف نقدي

15- اگر نوع صورتحساب “خريد” باشد ، اطلاعات زير نمايش داده ميشوند :

مانده قبلي : اگر قبلا در سال مالي جاري براي اين تامين كننده صورتحساب صادر شده باشد ، مبلغ صورتحساب قبلي را نمايش ميدهد و اگر صادر نشده باشد ، مانده ابتداي دوره وارد شده در تعريف طرف حساب براي تامين كننده را نمايش ميدهد .

رسيد انبار : ليست تمام رسيد انبارهاي اين تامين كننده از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

برگشت رسيد : ليست تمام برگشت رسيدهاي انبار اين تامين كننده از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

دريافت : ليست رسيدهاي دريافت از نوع “دريافت از تامين كننده” اين تامين كننده از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

پرداخت : ليست اعلاميه پرداخت از نوع “پرداخت به تامين كننده” اين تامين كننده از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

تخفيف : ليست تخفيف هاي نقدي ثبت شده در اعلاميه هاي پرداخت از نوع “پرداخت به تامين كننده” اين تامين كننده از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

16- مانده تامين كننده = مانده قبلي + رسيد انبار + دريافت از تامين كننده – پرداخت به تامين كننده – برگشت رسيد – تخفيف نقدي

17- با Double Click روي هر سند ، آن سند باز ميشودو ميتوانيد آن را مشاهده و در صورت نياز ويرايش كنيد .

18- با زدن كليد ، اطلاعات نمايش داده شده حذف ميشوند و ميتوانيد اطلاعات بالاي فرم را تغيير داده و مجددا اطلاعات را مشاهده كنيد .

19- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

20- پس از ثبت صورتحساب خريد يا فروش ، امكان ويرايش و حذف اسنادي كه در صورتحساب شركت كرده اند وجود ندارد .

21- پس از ثبت صورتحساب خريد ، امكان ثبت رسيد انبار ، برگشت رسيد انبار و پرداخت به تامين كننده براي اين تامين كننده به تاريخ قبل از آخرين صورتحساب اين تامين كننده وجود ندارد .

22- پس از ثبت صورتحساب فروش ، امكان فاكتور فروش ، فاكتوربرگشتي و دريافت از مشتري به تاريخ قبل از آخرين صورتحساب اين مشتري وجود ندارد .

23- پس از ثبت صورتحساب اولين صورتحساب براي مشتري يا تامين كننده ، امكان ويرايش مانده ابتداي دوره آن طرف حساب وجود ندارد .

2- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

 

3- ليست صورتحساب ها :

براي مشاهده ليست صورتحساب هاي صادر شده ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “صورت حساب هاي طرف مقابل” كليك كنيد .

 

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از صورتحساب هاي صادر شده در سيستم آن سال مالي به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

 

4- حذف صورتحساب :

در صورت نياز به حذف اطلاعات صورتحساب صادر شده ، از ليست صورتحساب ها ، صورتحساب مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

دقت داشته باشيد كه فقط آخرين صورتحساب هر مشتري يا تامين كننده قابل حذف است .

 

انواع فروش

معرفي انواع فروش
نوع فروش ، يك نوع دسته بندي و گروه بندي فروش انجام شده به مشتريان مي باشد . با ورود و ثبت اطلاعات نوع فروش ، امكان تهيه گزارش ، امكان تعريف اعلاميه و تخفيف براي كالاها و خدمات و امكان ثبت سند حسابداري فروش در حسابهاي مختلف بر اساس انواع فروش تعريف شده در سيستم در اختيار شما قرار مي گيرد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “مشتريان وفروش” كليك كنيد (تصوير1).
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت مشتريان و فروش
2. وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه “نوع فروش جديد” كليك كنيد (تصوير2).
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “نوع فروش جديد” در قسمت عمليات
3. در فرم نوع فروش ، “كد” نوع فروش را وارد نماييد (تصوير 3).
4. “عنوان” نوع فروش را وارد نماييد (تصوير 3).
5. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، “عنوان (2)” نوع فروش را وارد نماييد (تصوير 3).
6. در گزينه “نحوه فروش” كه شامل فروش داخلي و فروش صادراتي است ، يكي از گزينه ها را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
7. در قسمت “معين حسابهاي فروش” ، معين هاي مربوط را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
8. در بالاي فرم “نوع فروش” ، كليد ذخيره را كليك كنيد (تصوير 3).
تصوير 3: ورود اطلاعات نوع فروش و كليك بر روي كليد “ذخيره”
9. براي مشاهده ليست انواع فروش ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “نوع هاي فروش” كليك كنيد (تصوير 4).

تصوير 4 : فهرست انواع فروش

اعلاميه قيمت

ثبت اعلاميه قيمت
اعلاميه قيمت ، ليستي است كه در آن في فروش يا ميزان تخفيف يك كالا يا خدمت كه بايد بصورت پيش فرض در صدور اسناد فروش اعمال شود ، با شرايط مختلف تعريف مي گردد و هنگام صدور اسناد فروش در صورت مطابقت شرايط آن سند با اعلاميه قيمت ، اطلاعات از اعلاميه قيمت فراخوانده مي شود . در اعلاميه قيمت امكان تعريف قيمت و تخفيف هاي مختلف براي هر كالا به تفكيك انواع فروش و انواع ارز ، وجود دارد .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “مشتريان وفروش” كليك كنيد (تصوير1).
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت مشتريان و فروش
2- وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه “اعلاميه قيمت” كليك كنيد (تصوير2).
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “اعلاميه قيمت” در قسمت عمليات
3- براي اضافه كردن اطلاعات به اعلاميه قيمت ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
4- در قسمت قلم ، “كد نوع فروش” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد نوع فروش ، سيستم عنوان نوع فروش و عنوان نوع فروش (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
5- در قسمت قلم ، “كد كالا/خدمت” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا/خدمت ، سيستم عنوان كالا/خدمت ، عنوان كالا/خدمت (2) ، عنوان واحد و عنوان واحد (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
تصوير 3: ورود اطلاعات اعلاميه قيمت
6- در قسمت قلم ، “ارز” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب ارز مربوط به كالا ، سيستم عنوان ارز (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 4).
7- در گزينه “في” بدون توجه به تعداد ارقام اعشاري ارز انتخاب شده مي توانيد تا 4 رقم اعشاري ثبت كنيد . گزينه “في” بيانگر قيمت يك واحد از كالاي انتخاب شده (به واحد اصلي) به ارز انتخاب شده است در صورتي كه نوع فروش ، همان نوع فروش انتخاب شده باشد (تصوير 4).
8- در گزينه “تخفيف” ميزان تخفيف اين كالا به درصد را وارد كنيد . عدد وارد شده بايد بزرگتر يا مساوي صفر و كوچكتر از 100 باشد . در تخفيف مي توانيد اعدادي تا دو رقم اعشاري وارد كنيد . گزينه “تخفيف” بيانگر درصد تخفيف كالاي انتخاب شده است در صورتي كه نوع فروش و ارز فروش، همان نوع فروش و ارز انتخاب شده باشد (تصوير 3).
9- پس از ورود اطلاعات اعلاميه قيمت ، كليد “ذخيره” بالاي فرم را كليك نماييد (تصوير 4).
10- با استفاده از كليد “تغيير قيمت و تخفيف” مي توانيد في و تخفيف مربوط به يك كالا را تغيير دهيد. براي اين كار ، در پايين فرم علاميه قيمت كليد را بزنيد (تصوير 4).

تصوير 4: ورود اطلاعات اعلاميه قيمت و امكانات موجود در آن
11- با زدن كليد “تغيير قيمت و تخفيف” فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد ، تغييرات في و تخفيف مربوط به كالا را انجام دهيد (تصوير 5).

تصوير 5 : فرم تغيير في و تخفيف

پيش فاكتور

ثبت عمليات پيش فاكتور
پيش فاكتور ، سندي است كه به موجب آن فروش كالاها يا ارائه خدماتي با قيمتي مشخص در مدت دوره اعتبار آن به مشتري و خريدار آن كالا يا خدمت تضمين مي شود . با ورود و ثبت اطلاعات پيش فاكتور ، امكان صدور فاكتور فروش بر مبناي پيش فاكتور ، امكان كنترل فاكتورهاي صادر شده بر اساس يك پيش فاكتور و تعداد فاكتور شده و همچنين امكان كنترل پيش فاكتورهاي فاكتور نشده در اختيار شما قرار مي گيرد .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “مشتريان وفروش” كليك كنيد (تصوير1).
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت مشتريان و فروش
2- وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه “پيش فاكتور جديد” كليك كنيد (تصوير2).
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “پيش فاكتور جديد” در قسمت عمليات
3- در فرم پيش فاكتور “مشتري” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
4- در فرم پيش فاكتور “نوع فروش” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
5- در گزينه “محل تحويل” از بين آدرس هاي وارد شده براي مشتري در قسمت معرفي طرف حسابها ، يكي را به عنوان محل تحويل كالا انتخاب كنيد . اطلاعات محل تحويل هنگام چاپ اسناد فروش روي آنها درج خواهد شد (تصوير3).
6- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري پيش فاكتور ، “شماره” فعال بوده و شماره پيش فاكتور را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري پيش فاكتور ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به پيش فاكتور ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
7- “تاريخ” پيش فاكتور را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
8- در گزينه “تاريخ اعتبار” ، حداكثر زماني كه اين پيش فاكتور معتبر است را مشخص نماييد (تصوير 3).
9- گزينه “ارز” بصورت پيش فرض عنوان ارز پايه را نمايش مي دهد . در صورتي كه پيش فاكتوري با ارزي به غير از ارز پايه انجام شده است ، ارز نمايش داده شده را تغيير دهيد (تصوير 3).
10- در صورت انتخاب هر ارزي به جز ارز پايه ، گزينه “نرخ ارز” فعال مي شود . مي توانيد نرخ ارز را تايپ كنيد يا اينكه با زدن كليد “آخرين نرخ” ، آخرين نرخ درج شده براي ارز انتخاب شده در سيستم براي آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخواني كنيد (تصوير 3).
11- براي اضافه كردن قلم به پيش فاكتور ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
12- در قسمت اقلام پيش فاكتور _ بخش اطلاعات كالا و خدمات ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
13- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).
14- “كد انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد انبار ، سيستم عنوان انبار و عنوان انبار (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
15- در قسمت قلم پيش فاكتور _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 3).
16- اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت ثابت داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود و با تغيير يكي ، ديگري هم تغيير مي كند بگونه اي كه همواره نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار باشد . حال اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت متغير داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود ولي پس از آن با تغيير يكي ، ديگري تغيير نمي كند بگونه اي كه لزوما نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار نخواهد بود (تصوير 3).
17- گزينه “فاكتور شده” بيانگر مقداري از آن قلم از پيش فاكتور است كه بر اساس آن فاكتور صادر شده است (تصوير 3).
تصوير 3 : ورود اطلاعات پيش فاكتور
18- در قسمت قلم پيش فاكتور _ بخش مبالغ ، اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز انتخاب شده در بالاي فرم وارد نماييد (تصوير 4).
19- در قسمت قلم پيش فاكتور ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 3).
20- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
21- اطلاعات “تخفيف” داده شده براي هر قلم را به ارز پايه در نوار پايين وارد كنيد . توجه داشته باشيد كه روي هر قلمي كه قرار بگيريد ، اطلاعات آن قلم در اين نوار نمايش داده مي شود و اطلاعاتي كه وارد مي كنيد براي همين قلم ثبت مي شود . بنابر اين اگر تخفيف براي كل پيش فاكتور داده شده است بايد توسط شما بين اقلام مختلف تسهيم شود (تصوير 4).
22- هر مبلغي به جز ماليات و عوارض كه به مبلغ فاكتور اضافه مي شود مانند بسته بندي ، حمل و … بايد در گزينه “اضافات” درج شود (تصوير 4).
23- اطلاعات “ماليات” و “عوارض” بر اساس نرخ ماليات و نرخ عوارض تعيين شده در تنظيمات عمومي محاسبه مي شود و در نوار پايين نمايش داده مي شود . توجه داشته باشيد كه روي هر قلمي كه قرار بگيريد ، اطلاعات آن قلم در اين نوار نمايش داده مي شود و مي توانيد اطلاعات محاسبه شده براي آن قلم را ويرايش كنيد (تصوير 4).
24- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
25- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام پيش فاكتور به ارز پايه نمايش داده مي شود (تصوير 4).
26- پس از ورود اطلاعات پيش فاكتور ، كليد “ذخيره” بالاي فرم را كليك نماييد (تصوير 4).
27- بعد از ثبت اطلاعات پيش فاكتور در صورتي كه فاكتور فروشي بر مبناي پيش فاكتور ثبت شده باشد ، رنگ ركورد قلم مورد استفاده در پيش فاكتور ، تغيير مي نمايد . به همين منظور در قسمت پايين فرم ، گزينه “راهنماي رنگ” تعبيه شده است (تصوير 4).
تصوير 4 : ورود اطلاعات پيش فاكتور و ذخيره اطلاعات وارد شده
28- براي مشاهده ليست پيش فاكتور ها ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “پيش فاكتور ها” كليك كنيد (تصوير 5).

تصوير 5 : فهرست پيش فاكتور ها

فاكتور فروش

ثبت عمليات فاكتور فروش
فاكتور فروش ، سندي است كه به موجب آن فروش كالاها يا ارائه خدماتي به مشتري و خريدار آن كالا يا خدمت ، قطعي مي شود . همچنين در صورتي كه براي فروشي كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و بابت آن پورسانت پرداخت شده باشد ، مي توانيد اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط وارد نمايد . با ورود و ثبت اطلاعات فاكتور ، امكان صدور سند حسابداري اتوماتيك بر مبناي فاكتور فروش ، امكان صدور خروجي انبار اتوماتيك بر مبناي فاكتور فروش ، امكان صدور فاكتور برگشت فروش بر مبناي فاكتور فروش ، امكان كنترل خروجي هاي انبار صادر شده بر اساس يك فاكتور و تعداد خارج شده ، امكان كنترل فاكتورهاي خارج نشده از انبار و امكان كنترل فاكتورهاي صادر شده بر اساس يك پيش فاكتور و تعداد فاكتور شده ، در اختيار شما قرار مي گيرد .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “مشتريان وفروش” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت مشتريان و فروش
2- وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه “فاكتور فروش جديد” كليك كنيد (تصوير2).
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “فاكتور فروش جديد” در قسمت عمليات
3- در صورتي كه پيش فاكتور كالاهايي كه براي آنها فاكتور فروش صادر مي كنيد قبلا در سيستم ثبت شده است ، مي توانيد فاكتور فروش را بر مبناي آن پيش فاكتور ثبت كنيد تا اطلاعات تعدادي و مبلغي از پيش فاكتور به فاكتور فروش منتقل شود . براي اين كار كافيست از گزينه “پيش فاكتور” ، پيش فاكتور مورد نظر را انتخاب نماييد (تصوير 3).
4- “مشتري” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
5- “نوع فروش” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
6- در گزينه “محل تحويل” از بين آدرس هاي وارد شده براي مشتري در قسمت معرفي طرف حسابها ، يكي را به عنوان محل تحويل كالا انتخاب كنيد . اطلاعات محل تحويل هنگام چاپ اسناد فروش روي آنها درج خواهد شد (تصوير3).
7- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري فاكتور فروش ، “شماره” فعال بوده و شماره فاكتور فروش را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري فاكتور فروش ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به فاكتور ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
8- “تاريخ” فاكتور فروش را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
9- گزينه “معين” حسابي است كه هنگام صدور سند حسابداري فروش مبلغ بدهي مشتري در آن حساب درج مي شود . گزينه “معين” بصورت پيش فرض با حساب تعيين شده در قسمت تنظيمات مشتريان و فروش براي حساب دريافتني پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 3).
10- گزينه “ارز” بصورت پيش فرض عنوان ارز پايه را نمايش مي دهد . در صورتي كه فاكتوري با ارزي به غير از ارز پايه انجام شده است ، ارز نمايش داده شده را تغيير دهيد (تصوير 3).
11- در صورت انتخاب هر ارزي به جز ارز پايه ، گزينه “نرخ ارز” فعال مي شود . مي توانيد نرخ ارز را تايپ كنيد يا اينكه با زدن كليد “آخرين نرخ” ، آخرين نرخ درج شده براي ارز انتخاب شده در سيستم براي آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخواني كنيد (تصوير 3).
12- براي اضافه كردن قلم به فاكتور ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
13- در قسمت اقلام فاكتور _ بخش اطلاعات كالا و خدمات ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
14- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).
15- “كد انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد انبار ، سيستم عنوان انبار و عنوان انبار (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
16- در قسمت اقلام فاكتور _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 3).
17- اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت ثابت داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود و با تغيير يكي ، ديگري هم تغيير مي كند بگونه اي كه همواره نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار باشد . حال اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت متغير داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود ولي پس از آن با تغيير يكي ، ديگري تغيير نمي كند بگونه اي كه لزوما نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار نخواهد بود (تصوير 3).
تصوير 3 : ورود اطلاعات فاكتور فروش
18- در قسمت اقلام فاكتور _ بخش مبالغ ، اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز انتخاب شده در بالاي فرم وارد نماييد (تصوير 4).
19- در قسمت اقلام فاكتور ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 4).
20- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
21- اطلاعات “تخفيف” داده شده براي هر قلم را به ارز پايه در نوار پايين وارد كنيد . توجه داشته باشيد كه روي هر قلمي كه قرار بگيريد ، اطلاعات آن قلم در اين نوار نمايش داده مي شود و اطلاعاتي كه وارد مي كنيد براي همين قلم ثبت مي شود . بنابر اين اگر تخفيف براي كل فاكتور داده شده است بايد توسط شما بين اقلام مختلف تسهيم شود (تصوير 4).
22- هر مبلغي به جز ماليات و عوارض كه به مبلغ فاكتور اضافه مي شود مانند بسته بندي ، حمل و … بايد در گزينه “اضافات” درج شود (تصوير 4).
23- اطلاعات “ماليات” و “عوارض” بر اساس نرخ ماليات و نرخ عوارض تعيين شده در تنظيمات عمومي محاسبه مي شود و در نوار پايين نمايش داده مي شود . توجه داشته باشيد كه روي هر قلمي كه قرار بگيريد ، اطلاعات آن قلم در اين نوار نمايش داده مي شود و مي توانيد اطلاعات محاسبه شده براي آن قلم را ويرايش كنيد (تصوير 4).
24- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
25- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام فاكتور فروش به ارز پايه نمايش داده مي شود (تصوير 4).
26- پس از ورود اطلاعات فاكتور فروش ، كليد “ذخيره” بالاي فرم را كليك نماييد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري فاكتور فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور فروش ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد . همچنين در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند خروج انبار براي مشتريان و فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور فروش ، سند خروج انبار آن نيز ثبت خواهد شد (تصوير 4).
27- در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري فاكتور فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره فاكتور فروش ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “فاكتور فروش” ، كليد “صدور سند حسابداري” را كليك كنيد (تصوير 4).
28- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي فاكتور فروش ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي فروش كليد “نمايش سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 4).
29- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي فاكتور فروش ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي فروش كليد “حذف سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 4).
30- در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند خروج انبار براي مشتريان و فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره فاكتور فروش ، مي توانيد سند خروج انبار آن را ثبت نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “فاكتور فروش” ، كليد “ثبت سند خروج انبار” را كليك كنيد (تصوير 4).
31- براي حذف سند خروج انبار براي فاكتور فروش ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي فروش كليد “حذف سند خروج انبار” را بزنيد (تصوير 4).
32- شما مي توانيد همزمان با ثبت فاكتور فروش در سيستم ، چنانچه دريافتي بابت آن فاكتور صورت گرفته باشد ، اطلاعات رسيد دريافت را هم در سيستم ثبت كنيد تا در حسابداري در حساب مشتري منظور شود .براي ثبت رسيد دريافت مرتبط با يك فاكتور فروش و يا مشاهده رسيد دريافت ثبت شده براي يك فاكتور فروش ، در ليست فاكتورهاي فروش روي آن فاكتور فروش قرار بگيريد يا اينكه آن فاكتور را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “ثبت رسيد دريافت” را بزنيد تا پنجره رسيد دريافت باز شود . در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 4).
33- براي حذف رسيد دريافت ثبت شده براي يك فاكتور فروش ، در ليست فاكتورهاي فروش روي آن رسيد قرار بگيريد يا اينكه آن فاكتور فروش را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “حذف رسيد دريافت” را بزنيد (تصوير 4).
34- شما مي توانيد همزمان با ثبت فاكتور فروش در سيستم ، مبلغ فاكتور فروش را تقسيط نماييد . براي ثبت تقسيط مرتبط با يك فاكتور فروش و يا مشاهده تقسيط ثبت شده براي يك فاكتور فروش ، در ليست فاكتورهاي فروش روي آن فاكتور قرار بگيريد يا اينكه آن فاكتور را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “تقسيط فاكتور فروش” را بزنيد تا پنجره تقسيط باز شود . در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 4).
تصوير 4 : ورود اطلاعات فاكتور فروش و ذخيره اطلاعات وارد شده
35- براي مشاهده ليست فاكتور هاي فروش ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “فاكتور هاي فروش” كليك كنيد (تصوير 5).

تصوير 5 : فهرست فاكتور هاي فروش
36- در صورتي كه براي فروشي كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و بايد پورسانت پرداخت شود ، مي توانيد اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط درج كنيد . براي اين كار كافيست ، بر روي صفحه “واسط” كليك نماييد ، تا بتوانيد اطلاعات مربوط به واسط را وارد نماييد (تصوير 6).

تصوير 6 : ورود اطلاعات واسط فروش
37- در فرم فاكتور فروش در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي فاكتور فروش را مشاهده كنيد . همچنين در فاكتور فروش ، در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات رسيد دريافت ثبت شده براي فاكتور فروش را مشاهده كنيد (تصوير 7).

تصوير 7 : صفحه اسناد مرتبط

فاكتور برگشتي

ثبت عمليات فاكتور برگشتي
در صورتي كه عمليات فروش و صدور فاكتور انجام شده باشد و قسمتي يا همه فروش انجام شده برگشت داده شود ، عمليات آن در سيستم در فرم فاكتور برگشتي ثبت مي گردد . همچنين در صورتي كه براي برگشت فروشي كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و بايد پورسانت پرداختي به واسط برگردانده شود ، مي توانيد اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط ثبت نماييد . با ورود و ثبت اطلاعات فاكتور برگشتي ، امكان صدور سند حسابداري اتوماتيك بر مبناي فاكتور برگشتي ، امكان صدور برگشت خروجي انبار اتوماتيك بر مبناي فاكتوري ، امكان كنترل برگشت خروجي هاي انبار صادر شده بر اساس يك فاكتور برگشتي و تعداد وارده و امكان كنترل فاكتور برگشتي هاي صادر شده بر اساس يك فاكتور و تعداد برگشت شده در اختيار شما قرار مي گيرد .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “مشتريان وفروش” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت مشتريان و فروش
2- وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه “فاكتور برگشتي جديد” كليك كنيد (تصوير2).
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “فاكتور برگشتي جديد” در قسمت عمليات
3- “مشتري” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
4- “نوع فروش” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
5- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري فاكتور رگشتي ، “شماره” فعال بوده و شماره فاكتور برگشتي را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري فاكتور برگشتي ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به فاكتور برگشتي ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
6- “تاريخ” فاكتور برگشتي را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
7- گزينه “معين” حسابي است كه هنگام صدور سند حسابداري فاكتور برگشتي مبلغ بستانكاري مشتري در آن حساب درج مي شود . گزينه “معين” بصورت پيش فرض با حساب تعيين شده در قسمت تنظيمات مشتريان و فروش براي حساب دريافتني پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 3).
8- گزينه “ارز” بصورت پيش فرض عنوان ارز پايه را نمايش مي دهد . در صورتي كه فاكتور برگشتي با ارزي به غير از ارز پايه انجام شده است ، ارز نمايش داده شده را تغيير دهيد (تصوير 3).
9- در صورت انتخاب هر ارزي به جز ارز پايه ، گزينه “نرخ ارز” فعال مي شود . مي توانيد نرخ ارز را تايپ كنيد يا اينكه با زدن كليد “آخرين نرخ” ، آخرين نرخ درج شده براي ارز انتخاب شده در سيستم براي آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخواني كنيد (تصوير 3).
10- براي اضافه كردن قلم به فاكتور برگشتي ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
11- در صورتي كه براي يك مشتري قبلا فاكتور فروش صادر كرده ايد و از محل آن فاكتور كالايي عودت داده شده است ، مي توانيد فاكتور برگشتي را بر اساس آن فاكتور فروش صادر كنيد تا اطلاعات از فاكتور فروش بصورت اتوماتيك به فاكتور برگشتي منتقل شوند . براي صدور فاكتور برگشتي بر مبناي يك فاكتور فروش ، در قسمت اقلام فاكتور برگشتي ، قلم فاكتور فروش مورد نظر را با استفاده از گزينه “شماره فاكتور” انتخاب كنيد (تصوير 3).
12- در قسمت اقلام فاكتور برگشتي _ بخش اطلاعات كالا و خدمات ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
13- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).
14- “كد انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد انبار ، سيستم عنوان انبار و عنوان انبار (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
15- در قسمت اقلام فاكتور برگشتي _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 3).
16- اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت ثابت داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود و با تغيير يكي ، ديگري هم تغيير مي كند بگونه اي كه همواره نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار باشد . حال اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت متغير داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود ولي پس از آن با تغيير يكي ، ديگري تغيير نمي كند بگونه اي كه لزوما نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار نخواهد بود (تصوير 3).
تصوير 3 : ورود اطلاعات فاكتور برگشتي
17- در قسمت اقلام فاكتور برگشتي _ بخش مبالغ ، اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز انتخاب شده در بالاي فرم وارد نماييد (تصوير 4).
18- در قسمت اقلام فاكتور برگشتي ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 4).
19- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
20- اگر در اعلاميه قيمت براي كالا يا خدمت انتخاب شده در فاكتور برگشتي با نوع فروش انتخاب شده در بالاي فاكتور برگشتي و ارز انتخاب شده در بالاي فاكتور برگشتي اطلاعاتي تعريف شده باشد ، نرخ تخفيف از اعلاميه قيمت به فاكتور برگشتي منتقل مي شود و بر اساس مبالغ فاكتور برگشتي ، مبلغ “تخفيف” اعلاميه محاسبه مي شود (تصوير 4).
21- هر مبلغي به جز ماليات و عوارض كه به مبلغ فاكتور برگشتي اضافه مي شود مانند بسته بندي ، حمل و … بايد در گزينه “اضافات” درج شود (تصوير 4).
22- اطلاعات “ماليات” و “عوارض” بر اساس نرخ ماليات و نرخ عوارض تعيين شده در تنظيمات عمومي محاسبه مي شود و در نوار پايين نمايش داده مي شود . توجه داشته باشيد كه روي هر قلمي كه قرار بگيريد ، اطلاعات آن قلم در اين نوار نمايش داده مي شود و مي توانيد اطلاعات محاسبه شده براي آن قلم را ويرايش كنيد (تصوير 4).
23- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
24- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام فاكتور برگشتي به ارز پايه نمايش داده مي شود (تصوير 4).
25- پس از ورود اطلاعات فاكتور برگشتي ، كليد “ذخيره” بالاي فرم را كليك نماييد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري فاكتور برگشتي” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور برگشتي ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد . همچنين در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند برگشت خروج انبار براي مشتريان و فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور برگشتي ، سند برگشت خروج انبار آن نيز ثبت خواهد شد (تصوير 4).
26- در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري فاكتور برگشتي” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره فاكتور برگشتي ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد. براي اين كار در بالاي فرم “فاكتور برگشتي” ، كليد “صدور سند حسابداري” را كليك كنيد (تصوير 4).
27- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي فاكتور برگشتي ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي برگشتي كليد “نمايش سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 4).
28- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي فاكتور برگشتي ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي برگشتي كليد “حذف سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 4).
29- در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند برگشت خروج انبار براي مشتريان و فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره فاكتور برگشتي ، مي توانيد سند برگشت خروج انبار آن را ثبت نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “فاكتور برگشتي” ، كليد “ثبت سند برگشت خروج انبار” را كليك كنيد (تصوير 4).
30- براي حذف سند برگشت خروج انبار براي فاكتور برگشتي ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي برگشتي كليد “حذف سند برگشت خروج انبار” را بزنيد (تصوير 4).
تصوير 4 : ورود اطلاعات فاكتور برگشتي و ذخيره اطلاعات وارد شده
31- براي مشاهده ليست فاكتور هاي برگشتي ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “فاكتور هاي برگشتي” كليك كنيد (تصوير 5).
تصوير 5 : فهرست فاكتور هاي برگشتي
32- در صورتي كه براي فاكتور برگشتي كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و بايد مبلغ پورسانت برگردانده شود ، مي توانيد اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط درج كنيد . براي اين كار كافيست ، بر روي صفحه “واسط” كليك نماييد ، تا بتوانيد اطلاعات مربوط به واسط را وارد نماييد (تصوير 6).
تصوير 6 : ورود اطلاعات واسط فروش
33- در فرم فاكتور برگشتي در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي فاكتور برگشتي را مشاهده كنيد (تصوير 7).

تصوير 7 : صفحه اسناد مرتبط