تعریف ضرایب هزینه

ضریب، عاملی است که پس از تعریف می توانید از آن در قرارداد استفاده کنید. ضرایب مرتبط با قرارداد می توانند دو نوع کاهنده یا افزاینده باشند که با توجه به نوع، از مبلغ صورت وضعیت کاسته شده یا به آن افزوده می شوند.

1- تعريف ضریب:

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پیمانکاری شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” ضریب جديد” كليك كنيد .

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “عنوان” اجباري است .

2- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان(2)” اجباري است.

3- در صورتی که از روش شماره گذاری دستی برای شماره گذاری ضریب استفاده می کنید، ورود اطلاعات “کد ضریب” اجباری است.

4- ورود اطلاعات “درصد” اجباری است.

5- انتخاب اطلاعات “نوع” اجباری است. با انتخاب “نوع” کاهنده یا افزاینده بودن ضریب مشخص می شود.

6- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

نكته :

معين ضرايب در قسمت تنظيمات سيستم پيمانكاري تعيين مي شود و ساير ضرايب تعريف شده توسط كاربر، جهت صدور سند حسابداري صورت وضعيت براي كليه ضرايب كاهنده/افزاينده، از حساب معين ساير ضرايب كاهنده/افزاينده استفاده مي شود.

2- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

 

3- ليست ضرایب:

براي مشاهده ليست ضرایب تعريف شده ، وارد قسمت پیمانکاری شده و در اين قسمت ، روي گزينه “ضرایب” كليك كنيد .

 

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از ضرایب در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

 

4- حذف ضریب:

در صورت نياز به حذف اطلاعات ضریب تعريف شده ، از ليست ضرایب، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد.

 

تعریف انواع هزینه

نوع هزینه، امکانی برای دسته بندی هزینه‌های انجام شده روی قرارداد می باشد. در واقع برای ثبت هزینه‌های قرارداد، باید نوع هزینه مورد نظر را مشخص نمایید. با استفاده از انواع هزینه امکان ثبت سند حسابداری هزینه در حسابهای مختلف بر اساس نوع هزینه در اختیارتان خواهد بود.

1- نوع هزینه

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پیمانکاری شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” نوع هزینه جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “عنوان” اجباري است .

2- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان(2)” اجباري است .

3- در صورتی که از روش شماره گذاری دستی برای شماره گذاری نوع هزینه استفاده می کنید، ورود اطلاعات “شماره” اجباری است.

4- انتخاب حساب “معین” اجباری است. با انتخاب این حساب، تمام هزینه های از این نوع در صورتهای هزینه قرارداد با این حساب معین ثبت می شوند.

5- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

2- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

 

3- ليست انواع هزینه:

براي مشاهده ليست انواع هزینه تعريف شده ، وارد قسمت پیمانکاری شده و در اين قسمت ، روي گزينه “نوع های هزینه” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از انواع هزینه در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

 

4- حذف نوع هزینه:

در صورت نياز به حذف اطلاعات نوع هزینه تعريف شده ، از ليست نوع‌های هزینه، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد.

 

تعریف کارگاه

1- کارگاه

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پیمانکاری شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” کارگاه جديد” كليك كنيد .

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “عنوان” اجباري است .

2- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان(2)” اجباري است .

3- در صورتی که از روش شماره گذاری دستی برای شماره گذاری کارگاه استفاده می کنید، ورود اطلاعات “شماره” اجباری است.

4- انتخاب “سرپرست” اجباری است.

5- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

2- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

 

3- ليست کارگاه‌ها:

براي مشاهده ليست كارگاه هاي تعريف شده ، وارد قسمت پیمانکاری شده و در اين قسمت ، روي گزينه “کارگاه‌ها” كليك كنيد .

 

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از کارگاه‌ها در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

 

4- حذف کارگاه:

در صورت نياز به حذف اطلاعات کارگاه تعريف شده، از ليست کارگاه‌ها، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد.

 

صورت هزینه

صورت هزینه

صورت هزینه، سندی است که در آن می توانید هزینه های مرتبط با قرارداد را ثبت نمایید. با استفاده از این سند امکان ثبت انواع هزینه هایی که در کارگاه انجام می شوند و نیز هزینه های مستقیم انجام گرفته در دفتر مرکزی برای قرارداد را خواهید داشت. همچنین امکان ثبت هزینه ها به تفکیک هزینه های نقدی و اعتباری وجود دارد.

برای هر صورت هزینه می توانید یک سند حسابداری ثبت کنید که در برگیرنده اطلاعات آن صورت هزینه می باشد.

1-     ورود اطلاعات صورت هزینه

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پيمانكاري  شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” صورت هزینه جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “قرارداد”، “شماره”، “تاریخ”، “نوع سند” و “نوع” اجباری است.

2-      در صورت انتخاب نوع سند کارگاهی، ورود اطلاعات “کارگاه” اجباری است. برای انتخاب “کارگاه” می توانید در  در قسمت سمت راست ، کد کارگاه را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، نام کارگاه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست کارگاه های تعريف شده و مرتبط با قرارداد باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، کارگاه مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      در صورت انتخاب نوع نقدی، ورود اطلاعات “تنخواه گردان” اجباری است. برای انتخاب “تنخواه گردان” می توانید در  در قسمت سمت راست ، کد طرف مقابل را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، نام طرف مقابل نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست طرفهای مقابل تعريف شده در سيستم باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، فرد مورد نظر را انتخاب كنيد .

4-         اگر فرد مورد نظر در اين ليست وجود ندارد و در سيستم تعريف نشده است ، در ليست باز شده Right Click كرده گزينه “جديد” را بزنيد و طرف مقابل را ايجاد كنيد .

5-      براي انتخاب “قرارداد” ميتوانيد در   در قسمت سمت راست ، شماره قرارداد را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، موضوع قرارداد نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست قراردادهای تعريف شده در سيستم باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، قرارداد مورد نظر را انتخاب كنيد .

6-      در گزينه “تاريخ” بصورت پيش فرض تاريخ روز نمايش داده ميشود . ميتوانيد تاريخ مورد نظر را در آن وارد كنيد.

7-      برای ورود اقلام هزینه ها می توانید با انتخاب گزینه  از پایین فرم یا Ctrl+Insert سطر جدیدی ایجاد نمایید. همچنين براي حذف يك قلم ميتوانيد از كليد  يا Ctrl+Delete استفاده كنيد .

8-      در هر سطر انتخاب یک نوع هزینه اجباری است. با انتخاب نوع هزینه معین بدهکار هزینه مورد نظر در سند حسابداری صورت هزینه مشخص می شود.

9-      برای ورود اطلاعات اقلام ورود “کد” ، “مقدار”، “فی” یا “شرح” اجباری است. یعنی می توانید از میان کالاها وخدمات تعریف شده در سیستم موردی را انتخاب کرده و مقدار و فی آنها را مشخص نمایید و یا تنها شرحی را در سطر مورد نظر وارد کنید.

10-  ورود اطلاعات “مبلغ” اجباری است. در صورت ورود “مقدار” و “فی”، بخش “مبلغ” به طور خودکار محاسبه می شود.

11-  ورود “شماره فاکتور”، “تاریخ فاکتور” و “شرح” اختیاری است.

12-  در صورت انتخاب نوع سند “اعتباری” انتخاب “طرف مقابل” اجباری است. برای انتخاب طرف مقابل، در جدول اقلام در گزينه “كد طرف مقابل” ، كد مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، نام طرف مقابل نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست طرفهای مقابل تعريف شده در سيستم باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، طرف مقابل مورد نظر را انتخاب كنيد .

13-  در صورت انتخاب نوع سند “اعتباری” انتخاب “کد معین” اجباری است. کد معین  بصورت  پیش فرض از  تنظیمات پیمانکاری پر می شود و قابل تغییر می باشد.

در غیر این صورت برای انتخاب معین، در جدول اقلام در گزينه “كد معین” ، كد مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، عنوان حساب معین نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست حسابهای معین تفصیل پذیر تعريف شده در سيستم باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، معین مورد نظر را انتخاب كنيد .

14-  پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره  يا Ctrl+S را بزنيد. پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام  نمايش داده ميشود.

15-   در صورت انتخاب نوع سند “اعتباری” پس از ذخیره، مبلغ تسویه شده وشماره تسویه مرتبط در ستونهای مربوطه نمایش داده می شوند.

2-     صدور سند حسابداری صورت هزینه

پس از ثبت صورت هزینه ، بايد اطلاعات مبلغي آن در حسابداري ثبت شود . براي ثبت سند حسابداري صورت هزینه، در ليست صورتهای هزینه ، يك يا چند صورت مورد نظر را انتخاب كرده و يا فرم صورت هزینه را باز كنید و در نوار ابزار بالاي فرم يا ليست كليد  را بزنيد .

در مورد صدور سند حسابداري صورت هزینه ، موارد زير را مد نظر داشته باشيد :

1-      براي هر صورت هزینه ، امكان صدور بيش از يك سند حسابداري وجود ندارد و همه اطلاعات يك صورت هزینه در يك سند حسابداري ثبت ميشود .

2-      پس از ثبت سند حسابداری برای یک صورت هزینه، امکان ویرایش اطلاعات آن وجود ندارد.

3-      در صورت هزینه در صفحه اسناد مرتبط  ، ميتوانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي آن را مشاهده كنيد .

 

4-      براي صدور سند حسابداري صورت هزینه، از حسابهاي زير استفاده ميشود:

حساب معين بستانکار صورت هزینه نقدی : حساب معين تعيين شده در تنظیمات پیمانکاری

حساب معين بستانکار صورت هزینه اعتباری: حساب معين تعيين شده در اقلام صورت هزینه

حساب معين بدهکار اقلام صورت هزینه: حساب معین مشخص شده در نوع هزینه اقلام

تفصيلي بدهکار صورت هزینه :  تفصيلي قرارداد

تفصیلی بستانکار صورت هزینه نقدی: تنخواه گردان صورت هزینه

تفصیلی بستانکار صورت هزینه اعتباری: طرف مقابل مشخص شده در اقلام صورت هزینه

5-      براي ویرایش سند حسابداري صادر شده براي صورت هزینه ، در بالاي فرم يا ليست صورت هزینه كليد  را بزنيد .

6-           براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي صورت هزینه ، در بالاي فرم يا ليست صورت هزینه كليد  را بزنيد .

7-      براي حذف سند حسابداري صادر شده براي صورت هزینه ، در بالاي فرم يا ليست صورت هزینه كليد  را بزنيد .

3-     صدور تسویه حساب برای صورت هزینه اعتباری:

براي ثبت تسويه براي صورت هزینه اعتباری می توانید سطرهایی که مایل به تسویه آنها هستید را انتخاب نموده و سپس  گزینه  انتخاب کنید.

نکته:

در هنگام صدور تسویه حساب برای چند قلم، دقت داشته باشید که صدور تسویه حساب تنها برای اقلامی که دارای طرف مقابل یکسان هستند، امکان پذیر است.

 

با انجام تسویه روی تمام یا بخشی از مبلغ صورت هزینه، ستونهای مبلغ تسویه شده و شماره تسویه در سطر های مربوطه پر می شود.

در قسمت تسویه های مرتبط می توانید لیستی از تسویه های مرتبط با صورت هزینه را مشاهده کنید. با انتخاب هر یک، می توانید تسویه حساب مربوطه را مشاهده نمایید.

 

4-    يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد.

5-     ليست صورتهای هزینه :

براي مشاهده ليست صورتهای هزینه تعريف شده ، وارد پیمانکاری شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “صورت هزینه ها” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از صورتهای هزینه  ثبت شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

6-    حذف صورت هزینه :

در صورت نياز به حذف اطلاعات صورت هزینه ثبت شده ، از ليست صورتهای هزینه ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت  كليد  را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

در صورتی که صورت هزینه مورد نظر دارای تسویه حساب مرتبط داشته باشد، پیش از حذف باید تسویه حساب مرتبط با آن را حذف نمایید.

با حذف صورت هزینه ، سند حسابداري مرتبط با آن نيز حذف خواهد شد در نتيجه در صورتيكه سند حسابداري يك صورت هزینه به هر دليلي قابل حذف نباشد ، آن صورت هزینه هم قابل حذف نخواهد بود .

تسویه حساب

تسویه حساب فرمی است که به کمک آن می توانید مبالغ مورد نظر از یک یا چند صورت وضعیت و یا یک یا چند صورت هزینه را تسویه نمایید.

1-     تسویهحساب جدید:

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پیمانکاری شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” تسویه حساب جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-       انتخاب اطلاعات “نوع تسویه” اجباري است .

2-       در صورت انتخاب نوع “مطالبات”، تسویه برای صورت وضعیت‌ها صادر می شود.

3-       در صورت انتخاب نوع “بدهیها”، تسویه برای صورت هزینه‌ها صادر می شود.

4-       در صورتی که از روش شماره گذاری دستی برای شماره گذاری تسویه‌حساب استفاده می کنید، ورود اطلاعات “شماره” اجباری است.

5-       انتخاب اطلاعات “قرارداد” اجباری است. براي انتخاب “قرارداد” ميتوانيد در   در قسمت سمت راست ، شماره قرارداد را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، نام قرارداد نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن   ، ليست قرارداد هاي تعريف شده در سيستم باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، قرارداد مورد نظر را انتخاب كنيد.

6-       اطلاعات “کارفرما” با انتخاب قرارداد به طور خودکار پر می شود.

7-       در گزينه “تاريخ” بصورت پيش فرض تاريخ روز نمايش داده ميشود . ميتوانيد تاريخ مورد نظر را در آن وارد كنيد. با ورود “تاریخ” امکان تسویه صورت وضعیت/صورت هزینه های تسویه نشده قبل از آن تاریخ را خواهید داشت.

8-       در صورت انتخاب نوع “بدهی”، انتخاب “طرف مقابل” اجباری است. در این قسمت امکان انتخاب طرفهای مقابلی که در صورت هزینه های اعتباری قرارداد شرکت کرده اند وجود دارد.

9-       در قسمت اقلام تسویه حساب، درج حداقل يك قلم اجباري است و امكان ثبت تسویه بدون قلم وجود ندارد .

10-     براي اضافه كردن قلم به تسویه حساب ، كليد  يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم ميتوانيد از كليد  يا Ctrl+Delete استفاده كنيد.

11-   براي هر يك از اقلام تسویه حساب ، ورود اطلاعات “شماره صورت وضعیت/هزینه” و “مبلغ دریافت/پرداخت” اجباري است.

12-   برای انتخاب صورت وضعیت/هزینه ، در جدول اقلام در گزينه “شماره” ، شماره صورت وضعیت/هزینه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه شماره وارد شده صحيح باشد ، اطلاعات صورت وضعیت/هزینه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد   يا با زدن  ، ليست صورت وضعیت/هزینه های تسویه نشده قرارداد باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها، صورت مورد نظر را انتخاب كنيد.

13-   پس از انتخاب یک صورت وضعیت/هزینه، مبلغ تسویه نشده آن در بخش “مانده” نمایش داده می شود. شما می توانید با توجه به این مبلغ، مبلغی از این صورت که می خواهید تسویه کنید را در قسمت “مبلغ دریافت/پرداخت” وارد نمایید. توجه داشته باشید که این مبلغ نمی تواند از مبلغ مانده بیشتر باشد.

14-    پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره  يا Ctrl+S را بزنيد. پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام  نمايش داده ميشود.

 

2-     ثبت رسید دریافت/اعلامیه پرداخت برای تسویه حساب:

پس از ثبت تسویه حساب، در صورتی که از “سیستم دریافت و پرداخت سپیدار” استفاده می کنید، می توانید برای تسویه حسابهای خود رسید دریافت یا اعلامیه پرداخت ثبت کنید.

1-      در صورت ثبت تسویه حساب مطالبات، از بالای فرم گزینه “صدور رسید دریافت” را انتخاب نمایید.

2-      در پنجره‌ای که در اختیارتان قرار می گیرد، اطلاعات مربوط به “طرف مقابل” ، “حساب معین” و “شرح”  پرشده است. کافیست جزئیات دریافت را وارد نمایید.

نکته:

برای اطلاع از جزئیات مربوط به نحوه صدور رسید دریافت می توانید به راهنمای آن در بخش دریافت و پرداخت مراجعه نمایید.

3-      در صورت ثبت تسویه حساب بدهی ها، از بالای فرم گزینه “صدور اعلامیه پرداخت” را انتخاب نمایید.

4-      در پنجره‌ای که در اختیارتان قرار می گیرد، اطلاعات مربوط به “طرف مقابل” ، “حساب معین” و “شرح”  پرشده است. کافیست جزئیات پرداخت را وارد نمایید.

نکته:

برای اطلاع از جزئیات مربوط به نحوه صدور اعلامیه پرداخت می توانید به راهنمای آن در بخش دریافت و پرداخت مراجعه نمایید.

5-       براي هر تسویه حساب ، امكان صدور بيش از يك رسید دریافت/ اعلامیه پرداخت وجود ندارد و همه اطلاعات يك تسویه حساب در يك رسید دریافت/اعلامیه پرداخت ثبت ميشود .

6-      در تسویه حساب در صفحه اسناد مرتبط  ، ميتوانيد مشخصات رسید دریافت/اعلامیه پرداخت صادر شده براي تسویه حساب را مشاهده كنيد .

7-      پس از ثبت سند رسید دریافت/اعلامیه پرداخت برای یک تسویه حساب، امكان انجام تغييرات در آن تا زمان حذف رسید دریافت/اعلامیه پرداخت مربوطه وجود ندارد .

 

3-     حذف رسید دریافت/اعلامیه پرداخت تسویه حساب:

1-     پس از ثبت رسید دریافت برای یک تسویه حساب، در صورت نیاز می توانید آن را با استفاده از گزینه “حذف رسید دریافت” در بالای فرم حذف نمایید.

2-     پس از ثبت اعلامیه پرداخت برای یک تسویه حساب، در صورت نیاز می توانید آن را با استفاده از گزینه “حذف اعلامیه پرداخت” در بالای فرم حذف نمایید.

 

4-     يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

صورت وضعيت

صورت وضعيت

پيمانكار ، وضعيت كارهاي انجام شده از شروع كار تا آن تاريخ را طبق الحاقيه ، دستور كارها و صورت جلسه ها اندازه گيري مي نمايد و مقدار مصالح پاي كار را تعيين مي كند ، مبلغ صورت وضعيت را محاسبه كرده و آنرا معمولاً در آخر ماه تسليم كارفرما مي نمايد . كارفرما  صورت وضعيت پيمانكار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك قرارداد كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح مي نمايد كارفرما صورت وضعيت كنترل شده را رسيدگي كرده و بعد از كسر وجوهي كه بابت صورت وضعيت هاي موقت قبلي پرداخت شده است و همچنين اعمال كسور قانوني و كسور متعلقه طبق قرارداد ، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را ظرف مدت مورد توافق از تاريخ وصول صورت وضعيت، پرداخت مي كند . با پرداخت صورت وضعيت موقت ، تمام كارها و مصالح كه در صورت وضعيت مزبور درج گرديده است متعلق به كارفرماست ، ليكن به منظور اجراي بقيه كار هاي موضوع قرارداد ، به رسم امانت ، تا موقع تحويل موقت ، در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد .

مقادير درج شده در صورت وضعيت هاي موقت و پرداخت هايي كه بابت آنها به عمل مي آيد جنبه موقت و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گيري و محاسباتي و جز اينها ، در صورت وضعيت هاي بعدي يا در صورت وضعيت قطعي ،اصلاح و رفع ميشود .

1-   ورود اطلاعات صورت وضعيت :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پيمانكاري  شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” صورت وضعيت جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات  “نوع” ، “صورت وضعيت” ،”استقرار”، “مبلغ تسويه شده” ،“شماره” ، “تاريخ”،قرارداد “،”معین صورت وضعیت” ، “جزئيات صورت وضعيت” الزامي است .

2-      “نوع” صورت وضعيت مي تواند عادي يا تعديلي باشد.

3-      “صورت وضعيت” مي تواند موقت، ماقبل قطعي يا قطعي باشد.

4-      “استقرار”، در صورتي كه قراردادي در سنوات گذشته منعقد شده است و بخواهید اطلاعات صورت وضعيت هاي  آنرا در سيستم ثبت كنيد بايد از گزينه استقرار استفاده كنيد.

5-      “مبلغ تسويه شده” در صورتي كه قراردادي در سنوات گذشته منعقد شده است و بخواهيد اطلاعات صورت وضعيت هاي  آنرا همراه با ميزان باقي مانده جهت تسويه در سيستم ثبت كنيد، بايد از گزينه استقرار و ثبت مبلغ تسويه شده استفاده نمایید.

6-      ورود “شماره”  اجباري است . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري صورت وضعيت” را به صورت دستي انتخاب كرده باشيد ، شماره رسيد فعال بوده و شما مي توانيد شماره را به صورت دستي وارد نماييد و در صورت وارد ننمودن شماره ، هنگام ذخيره قرارداد ، خود سيستم به صورت خودكار به صورت وضعيت ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد. ولي در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري صورت وضعيت” را به صورت خودكار انتخاب كرده باشيد ، شماره صورت وضعيت فعال نبوده و خود سيستم به صورت خودكار به صورت وضعيت ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد.

نكته :

با توجه به مبناي شماره گذاري صورت وضعيت، صورت وضعيت ها مي توانند براساس نوع(موقت، تعديلي) و به تفکیک قرارداد شماره گذاري شوند.

 

7-      ورود “تاريخ” اجباري است . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد .

نكته:

با توجه به تجميعي بودن صورت وضعيت ها، حفظ ترتيب شماره و تاريخ براي صورت وضعيت هاي هر قرارداد توسط سيستم اعمال مي شود و شما هميشه فقط مي توانيد آخرين صورت وضعيت را ويرايش نماييد.

 

 

8-        انتخاب “قرارداد”  اجباري است. شما مي توانيد از ليست قرارداد هاي كه در سيستم ثبت نموده ايد قرارداد مورد نظر جهت صدور صورت وضعيت را انتخاب نماييد.

9-      انتخاب گزینه “معین صورت وضعیت” اجباری است و به طور پیش فرض با معین مشخص شده در تنظیمات پر می شود. در صورت تمایل می توانید آن را تغییر دهید. جهت انتخاب “معین صورت وضعیت” كد معین مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه کد وارد شده صحيح باشد ، عنوان معین نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن Space ، ليست معین‌ها باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، معین مورد نظر را انتخاب كنيد .

10-   “جزئيات صورت وضعيت” در اين قسمت شرح عمليات انجام شده به همراه ميزان و مبلغ آن جهت ارائه به كارفرما مشخص مي شود. در قسمت مقدار تاييد شده، مقادیری که توسط دستگاه نظارت کارفرما برای هریک از اقلام جزئیات تایید می شوند وارد می شوند و بر آن اساس مبلغ تایید شده قابل مشاهده می باشد. محاسبه مبلغ دريافتني صورت وضعيت با توجه به مبالغ تاييد شده صورت وضعيت انجام مي پذيرد.

2-   ضرايب و برداشت ها :

1-      ضرايب

بر اساس مبالغ تاييده شده صورت وضعيت و درصد ضرايب قرارداد، مبالغ ماليات، بيمه تامين اجتماعي، حسن انجام كار، انجام تعهدات،ماليات بر ارزش افزوده محاسبه مي شوند. براي سایر ضرايب كاهنده قرارداد يك گزینه كه شامل مبلغ سایر ضرايب كاهنده قرارداد است در نظر گرفته شده كه كاربر مي تواند مبلغ محاسبه شده توسط سيستم را ويرايش كرده و تغيير دهد. براي ضرايب افزاينده قرارداد نيز به همين صورت عمل شده و يك گزینه جهت جمع مبالغ سایر ضرايب افزاينده در نظر گرفته شده كه كاربر مي تواند مبلغ ساير ضرايب افزاینده را نيز ويرايش كند.

نكته :

حساب معين هر يك از ضرايب قرارداد جهت صدور سند حسابداري صورت وضعيت در فرم تنظيمات سيستم در قسمت تنظيمات پيمانكاري مشخص مي شود.

نكته:

جهت صدور سند حسابداري صورت وضعيت براي كليه ضرايب كاهنده/افزاينده، از حساب معين ساير ضرايب كاهنده/افزاينده كه در تنظيمات سيستم پيمانكاري مشخص شده است استفاده مي شود.

نكته:

در صورتي كه مقادير ضرایب صورت وضعيت را تغيير داده ايم و بخواهيم مقادير به مقدار محاسبه شده توسط سيستم برگردد كافي است از گزينه محاسبه مجدد  استفاده كنيم تا مقادير ضرايب مجدداً توسط سيستم محاسبه شود.

 

2-      برداشت از علي الحساب

 

در اين قسمت بر اساس علي الحساب، پيش دريافت و مصالح كارفرما مشخص شده در قرارداد ميزاني كه در اين صورت وضعيت مستهلك مي شود را در ستون مربوطه مشخص مي كنيم.

 

3-      با توجه به اطلاعات وارد شده در قسمت جزئيات قرارداد و ضرايب و برداشت ها مبلغ دريافتني صورت وضعيت مشخص مي شود. پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره  يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام  نمايش داده ميشود .

3-     صدور سند حسابداري صورت وضعيت :

1-      پس از ثبت صورت وضعيت ، بايد سند آن در حسابداري ثبت شود . براي ثبت سند حسابداري صورت وضعيت ، در ليست صورت وضعيت ها ، يك يا چند صورت وضعيت مورد نظر را انتخاب كرده و يا فرم صورت وضعيت را باز كنید و در نوار ابزار بالاي فرم يا ليست كليد صدور سند حسابداري را بزنيد .

2-      در مورد صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، موارد زير را مد نظر داشته باشيد :

3-         براي صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، بايد اطلاعات  معين همه ضرايب در تنظيمات سيستم پيمانكاري مشخص شده باشد.

4-      براي صدور سند  حسابداري صورت وضعيت بايد حساب معين صورت وضعيت تاييد شده در تنظيمات سيستم پيمانكاري مشخص  شده باشند.

5-      در صورت وضعيت در صفحه اسناد مرتبط  ، ميتوانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي صورت وضعيت را مشاهده كنيد .

6-      پس از ثبت سند حسابداري يك صورت وضعيت ، امكان انجام تغييرات در آن تا زمان حذف سند حسابداري مربوطه وجود ندارد . فقط مي توان براي صورت وضعيت تسويه حساب ثبت نمود.

7-      براي حذف سند حسابداري صادر شده براي صورت وضعيت ، در بالاي فرم يا ليست صورت وضعيت ها كليد  را بزنيد .

8-      براي ويرايش سند حسابداري صادر شده براي صورت وضعيت ، در بالاي فرم يا ليست صورت وضعيت ها كليد  را بزنيد .

9-      براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي صورت وضعيت ، در بالاي فرم يا ليست صورت وضعيت ها كليد  را بزنيد .

10-  براي ثبت تسويه براي صورت وضعيت كليد را بزنيد تا فرم تسويه حساب باز شود و مبلغ تسويه را جهت تسويه حساب وارد نماييد.

 

اطلاعات قرارداد

قرارداد :
با استفاده از قرارداد ، وضعيت قرارداد (پيمان) در سازمان مشخص ميشود .

با ورود و ثبت اطلاعات قرارداد ، موارد و امكانات زير در اختيار شما قرار ميگيرد :

1- تعيين وضعيت قرارداد از نظر موضوع قرارداد ، مركز هزينه ، كارفرما ، نوع قرارداد .

2- تعيين اطلاعات ريالي قرارداد مبلغ قرارداد، پيش دريافت قراداد، مصالح كارفرما .

3- تعيين اطلاعات ضرايب قرارداد، تضامين قرارداد و تغييرات قرارداد .

4- تعيين كارگاه ها و شعب هايي از بيمه تامين اجتماعي كه مرتبط با قرارداد است.

1- ورود اطلاعات قرارداد :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پيمانكاري شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” قرارداد جديد” كليك كنيد .


در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.


جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “شماره” ، “کد تفصیلی”، “تاريخ” ، “موضوع قرارداد” ، “كارفرما”، “پروژه ” ، “تاريخ شروع” ، “تاريخ خاتمه”، “نوع قرارداد” ، “مبلغ قرارداد” ، “برآورد هزينه” و “سقف تغييرات” ، الزامي است .

2- “استقرار” در صورتي كه قراردادي در سنوات گذشته منعقد شده است و بخواهيد اطلاعات آنرا در سيستم ثبت كنيد بايد از گزينه استقرار استفاده كنيد.

نكته :

براي قرارداد هاي استقراري يك صورت وضعيت استقراري نيز بايد ثبت شود تا بتوان صورت وضعيت هاي بعدي قرارداد را با توجه به زمان صدور در سيستم ثبت نماييد.

نكته :

در صورت انتخاب گزينه استقرار براي يك قرارداد، از ميان تفصيلي يا تفصيلي استقراري امكان ورود اطلاعات براي يك مورد وجود دارد.

3- ورود “کد تفصیلی” اجباري است . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري قرارداد پيمانكاري” را به صورت دستي انتخاب كرده باشيد ، کد تفصیلی فعال بوده و شما مي توانيد شماره را به صورت دستي وارد نماييد و در صورت وارد ننمودن شماره ، هنگام ذخيره قرارداد ، خود سيستم به صورت خودكار به قرارداد ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد. ولي در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري قرارداد پيمانكاري” را به صورت خودكار انتخاب كرده باشيد ، کد تفصیلی قرارداد فعال نبوده و خود سيستم به صورت خودكار به قرارداد ذخيره شده ، کد تفصیلی اختصاص خواهد داد.

نكته : شماره قرارداد شماره قرارداد كارفرما است كه مي توانيد در قسمت شماره قرارداد وارد نماييد.

4- ورود گزينه “عنوان تفصیلی” ، اجباری است. در صورت عدم ورود عنوان تفصیلی، سیستم آن را با موضوع قرارداد پر می کند.

نکته:

با ذخیره قرارداد، یک تفصیلی از نوع قرارداد با کد و عنوان مشخص شده برای آن در حسابداری ایجاد می شود.

5- در صورت انتخاب گزينه استقراري و خالي كردن بخش تفصيلي، گزينه “تفصيلي استقراري” فعال مي‌شود و در آن مي‌توان يكي از تفصيلي هاي ساير و يا مركز هزينه تعريف شده در سيستم را انتخاب نمود.

نكته:

در صورت عدم انتخاب اين گزينه براي قرارداد استقراري، ايجاد تفصيلي از نوع قرارداد مشابه حالت غير استقراري انجام مي شود.

6- “تاريخ ” تاريخي است كه از آن زمان اين قرارداد منعقد ميشود و در محاسبات ، گزارش ها و … دخالت داده ميشود .

نكته : ممكن است تاريخ شروع قرارداد مدتي بعد از تاريخ انعقاد قرارداد باشد يا برابر با تاريخ انعقاد قرارداد باشد.

7- “موضوع قرارداد” مورد نظر را تايپ كنيد.

8- برای انتخاب گزینه “پروژه”، كد پروژه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه کد وارد شده صحيح باشد ، عنوان پروژه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد يا با زدن Space ، ليست پروزه‌ها باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، پروژه مورد نظر را انتخاب كنيد .

9- براي انتخاب گزينه “كارفرما” ، كد تفصيلي كارفرمای مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه کد وارد شده صحيح باشد ، نام طرف حساب نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد يا با زدن Space ، ليست طرف حسابها باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، فرد مورد نظر را انتخاب كنيد .

10- ” تاريخ شروع ” تاريخي است كه از آن زمان فعاليت قرارداد آغاز ميشود و در گزارش ها دخالت داده ميشود .

11- “تاريخ خاتمه” تاريخي است كه رابطه كاري كارفرما و پيمانكار در آن تاريخ به پايان ميرسد و پيمانكار موظف است كار را تا آن تاريخ به كارفرما تحويل نمايد .

نكته:

اگر در قسمت مدت قرارداد مقداري را وارد نماييد بر حسب روز، ماه و سال تاريخ خاتمه بر اساس نوع مدت محاسبه مي شود.

12- انتخاب “نوع قرارداد” اجباري است . شما مي توانيد با توجه به نوع پيمان و قراردادي كه انجام مي دهيد ، يكي از انواع قرارداد را انتخاب كنيد در صورتي كه نوع قرارداد مورد نظر شما در ليست موجود نيست مي توانيد با راست كليك در فرم نوع قرارداد و انتخاب جديد نوع قرارداد مورد نظر خود را تعريف كرده تا به ليست اضافه شود.

13- “مبلغ قرارداد” را كه مورد توافق پيمانكار و كارفرما مي باشد، در قسمت مبلغ قرارداد وارد نماييد.

نكته:

مبلغ قرارداد در زمان ثبت قرارداد با مبلغ نهايي قرارداد برابر است. اما ممكن است بر اساس تغييرات قرارداد مانند دستور كار، صورتجلسه و يا الحاقيه مبلغ نهايي قرارداد از مبلغ قرارداد كمتر و يا بيشتر شود.

14- “برآورد هزينه” قرارداد مورد نظر را در اين قسمت وارد نماييد.

15- “سقف تغييرات” درصدي از مبلغ قرارداد است كه اگر تغييرات قرارداد از آن بيشتر شود بايد براي قرارداد الحاقيه ثبت شود.

نكته :

سقف تغييرات بصورت پيش فرض از تنظيمات سيستم پيمانكاري فراخواني مي شود اما كاربر مي توانيد مقدار را با توجه به توافقات قرارداد تغيير دهد.

16- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

2- ضرايب قرارداد :

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد ميتوانيد ضرايب قرارداد را به اين قسمت اضافه كرده و درصد آنها را تعيين كنيد .

2- براي انتخاب گزينه “كد ضريب” با استفاده از كليد يا با زدن ، ليست ضرايب باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، ضريب يا ضرايب مورد نظر را انتخاب كنيد .

3- در صورت انتخاب يك ضريب ، تعيين درصد براي آن الزامي است .

3- تضامين قرارداد :

در قرارداد در رابطه با پيش دريافت و انجام تعهدات ضمانت نامه هايي از طرف پيمانكار به كارفرما داده مي شود كه اطلاعات و مورد آن را در قسمت تضامين قرارداد وارد مي شود.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد ميتوانيد تضامين قرارداد را به اين قسمت اضافه كنيد .

2- براي انتخاب گزينه “نوع” با استفاده از كليد يا با زدن ، ليست ضمانت نامه ها باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، ضمانت نامه مورد نظر را انتخاب كنيد . در صورتي كه قبلاً ضمانت نامه را تعريف نكرده باشيد با راست كليك كردن در اين فرم مي توانيد ضمانت نامه مورد را خود را تعريف نماييد تا به ليست تضامين اضافه شود.

4- در صورت انتخاب ضمانت نامه ورود اطلاعات “بابت”، “تاريخ سر رسيد”، “مبلغ” و “تاريخ تحويل” براي آن الزامي است.

4- اطلاعات دريافت :

در صورتي كه پيمانكار مبالغي را تحت عنوان پيش دريافت و يا علي الحساب از كارفرما دريافت نمايد اطلاعات مبالغ دريافتي و نوع آن را در قسمت اطلاعات دريافت قرارداد وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد ميتوانيد يك سطر جهت ورود اطلاعات اضافه كنيد سپس مبلغ ، نوع دريافت و تاريخ دريافت آن را تعيين كنيد .

نكته :

در صورتي كه شما سيستم دريافت و پرداخت سپيدار را تهيه كرده باشيد مي توانيد با استفاده از گزينه رسيد دريافت مبالغ دريافتي را ثبت نماييد.

نكته :

در قسمت استهلاك پيش دريافت و درصد استهلاك علي الحساب ميزاني را كه مي خواهيد در هر صورت وضعيت از پيش دريافت و علي الحساب مستهلك شود وارد نماييد. لازم بذكر است كه درصد پيش فرض استهلاك پيش دريافت و علي الحساب از تنظيمات سيستم پيمانكاري فراخواني مي شود كه شما مي توانيد درصد آنرا به دلخواه در تنظيمات سيستم پيمانكاري وارد نماييد.

5- مصالح كارفرما :

در صورتي كه كارفرما بابت قرارداد مصالحي را در اختيار پيمانكار قرار دهد مي توان اطلاعات مربوط به مصالح دريافتي را در قسمت مصالح كارفرما وارد نمود. و در زمان هر صورت وضعيت ميزان استهلاك مصالح را مشخص نمود.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد ميتوانيد يك سطر جهت ورود اطلاعات اضافه كنيد سپس كد كالا، مقدار، كد انبار و في كالا را تعيين كنيد .

نكته :

در صورتي كه شما سيستم تامين كنندگان و انبار سپيدار را تهيه كرده باشيد مي توانيد با استفاده از گزينه رسيد انبار مصالح دريافتي را ثبت نماييد.

6- تغييرات قرارداد :

در صورتي كه بر اساس توافق بين كارفرما و پيمانكار بر اساس دستور كار، صورت جلسه و الحاقيه منجر به تغيير مبلغ قرارداد شود. ميزان و نوع اين تغيير در قسمت تغييرات قرارداد ثبت مي شود تا مبلغ نهايي قرارداد بر اساس تغييرات قرارداد محاسبه شود.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد ميتوانيد يك سطر جهت ورود اطلاعات اضافه كنيد سپس تاريخ ، نوع تغييرات، نوع تغيير مبلغ و مقدار تغيير را تعيين كنيد تا بر اساس آن مبلغ تغيير و مبلغ نهايي قرارداد محاسبه شود.

7- كارگاه :

در صورتي كه پيمانكار جهت انجام قرارداد داراي كارگاه هاي متفاوتي باشد و بخواهد ريز اطلاعات و عمليات تعيين شده در هر كارگاه را ثبت و ارزيابي كند مي تواند در قسمت كارگاه اطلاعات كارگاه را وارد نمايد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد ميتوانيد كارگاه را به اين قسمت اضافه كنيد .

2- براي انتخاب گزينه “كد كارگاه” با استفاده از كليد يا با زدن ، ليست كارگاه ها باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، كارگاه يا كارگاه هاي مورد نظر را انتخاب كنيد . در صورتي كه قبلاً كارگاه را تعريف نكرده باشيد با راست كليك كردن در اين فرم و انتخاب گزينه جديد مي توانيد كارگاه مورد نظر خود را تعريف نماييد تا به ليست كارگاه ها اضافه شود.

8- تامين اجتماعي:

در صورتي كه قرارداد داراي شعبه هاي متفاوتي از تامين اجتماعي باشد مي توانيد اطلاعات شعبه بيمه اين قرارداد را در اين قسمت وارد نماييد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد ميتوانيد يك سطر جهت ورود اطلاعات اضافه كنيدسپس كد شعبه ، نام شعبه، كد كارگاهي و شرح را تعيين كنيد .

9- ليست قراردادها :

براي مشاهده ليست قراردادها ، وارد قسمت پيمانكاري شده و در اين قسمت ، روي گزينه “قرارداد ها” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از قراردادهاي تعريف شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

10- حذف قرارداد :

در صورت نياز به حذف قرارداد ، از ليست قراردادها ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

تعریف پروژه

“پروژه” برای دسته بندی قراردادهای تعریف شده در سیستم پیمانکاری استفاده می شود. با تعریف پروژه می‌توانید یک یا چند قرارداد را به آن پروژه مرتبط کنید.

1- تعریف پروژه

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پیمانکاری شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” پروژه جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :
1- ورود اطلاعات “کد” اجباري است .

2- ورود اطلاعات “عنوان” اجباري است .

3- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان(2)” اجباري است.

4- در صورتی که از روش شماره گذاری دستی برای شماره گذاری پروژه استفاده می کنید، ورود اطلاعات “کد ” اجباری است.

5- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

2- يادداشت و اطلاعات تكميلي :
براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

3- ليست پروژه‌ها:
براي مشاهده ليست پروژه‌های تعريف شده ، وارد قسمت پیمانکاری شده و در اين قسمت ، روي گزينه “پروژه‌ها” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از پروژه‌های سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

4- حذف پروژه:
در صورت نياز به حذف اطلاعات پروژه تعريف شده ، از ليست ضرایب، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد.

4- حذف پروژه:
در صورت نياز به حذف اطلاعات پروژه تعريف شده ، از ليست پروژه‌ها، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد.