لیست دیسکت مالیات

گزارش هاي ماليات ،گزارش هايي هستند كه با توجه به فرمتهاي اعلام شده از طرف وزارت دارايي بايد هر ماهه تهيه شده و به حوزه هاي مالياتي مربوطه ارائه شوند .

گزارش هاي ماليات شامل سه گزارش زير هستند :

1-      ليست ماليات

2-      ليست خلاصه ماليات

3-      ديسكت ماليات

 

1-   ليست ماليات :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست/ديسكت ماليات” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت نوع عمليات گزينه  را انتخاب كنيد .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهي را كه در نظر داريد ليست ماليات مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فايل” ، محاسباتي را كه در نظر داريد ليست ماليات براي آن را تهيه كنيد انتخاب كنيد . ميتواند انتخاب كنيد كه اطلاعات عيدي ماه مورد نظر هم در ليست ماليات درج شود يا اطلاعات عيدي درج نشود  .

4-      براي انتخاب گزينه “حوزه مالياتي” ، عنوان حوزه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام حوزه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، حوزه هاي تعريف شده براي وزارت دارايي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، حوزه مالياتي مورد نظر را انتخاب كنيد .

5-      پس از انتخاب حوزه ، كليد  را بزنيد .

6-      گزارشي بصورت زير نمايش داده ميشود .

7-      با زدن كليد  در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .

 

2-   ليست خلاصه ماليات :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست/ديسكت ماليات” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت نوع عمليات گزينه

را انتخاب كنيد .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهي را كه در نظر داريد ليست خلاصه ماليات مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فايل” ، محاسباتي را كه در نظر داريد ليست خلاصه ماليات براي آن را تهيه كنيد انتخاب كنيد . ميتواند انتخاب كنيد كه اطلاعات عيدي ماه مورد نظر هم در ليست خلاصه ماليات درج شود يا اطلاعات عيدي درج نشود  .

4-      براي انتخاب گزينه “حوزه مالياتي” ، عنوان حوزه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام حوزه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، حوزه هاي تعريف شده براي وزارت دارايي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، حوزه مالياتي مورد نظر را انتخاب كنيد .

5-      در قسمت پايين ، اطلاعات مورد نياز براي دج در ليست خلاصه ماليات را وارد كنيد .

6-      دقت داشته باشيد كه ورود اطلاعات امضا كننده اول به همراه تاريخ ثبت روزنامه ، نحوه پرداخت و مبلغ پرداختي ، الزامي است .

7-      پس از انتخاب حوزه و تعيين مقادير مورد نياز ، كليد  را بزنيد .

8-      گزارشي بصورت زير نمايش داده ميشود .

9-      در نظر داشته باشيد كه كليه اطلاعات بالاي اين شركت در بالاي اين فرم از قسمت تنظيمات در صفحه حقوق و دستمزد استخراج ميشوند .

10-   با زدن كليد  در بالاي فرم ميتوانيد نسبت به چاپ گزارش اقدام كنيد .

 

3-   ديسكت ماليات :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “ليست/ديسكت ماليات” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

1-      در قسمت نوع عمليات گزينه  را انتخاب كنيد .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهي را كه در نظر داريد فايل هاي ماليات مربوط به محاسبات آن ماه را تهيه كنيد وارد كنيد .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فايل” ، محاسباتي را كه در نظر داريد فايل هاي ماليات براي آن را تهيه كنيد انتخاب كنيد . ميتواند انتخاب كنيد كه اطلاعات عيدي ماه مورد نظر هم در فايل هاي ماليات درج شود يا اطلاعات عيدي درج نشود  .

4-      براي انتخاب گزينه “حوزه مالياتي” ، عنوان حوزه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام حوزه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، حوزه هاي تعريف شده براي وزارت دارايي در قسمت معرفي شعب بيمه و ماليات باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، حوزه مالياتي مورد نظر را انتخاب كنيد .

5-      در قسمت پايين ، اطلاعات مورد نياز براي درج در فايل هاي ماليات را وارد كنيد .

6-      دقت داشته باشيد كه ورود اطلاعات امضا كننده اول به همراه تاريخ ثبت روزنامه ، نحوه پرداخت و مبلغ پرداختي ، الزامي است .

7-      پس از انتخاب حوزه و تعيين مقادير مورد نياز ، كليد  را بزنيد .

8-      مسيري را كه فايل هاي تهيه شده بايد در آن قرار داده شوند را انتخاب كرده و كليد تایید را بزنيد .

9-      دو فايل با نام هاي WK***.txt و WH***.txt در اين مسير ساخته ميشود .

10-   در نظر داشته باشيد كه كليه اطلاعات شركت در اين فايل از قسمت تنظيمات در صفحه حقوق و دستمزد استخراج ميشوند .

 

 

قرارداد جدید

با استفاده از قرارداد ، وضعيت استخدام پرسنل در سازمان مشخص ميشود .

با ورود و ثبت اطلاعات قرارداد ، موارد و امكانات زير در اختيار شما قرار ميگيرد :

1-      تعيين وضعيت استخدامي از نظر نوع استخدام ، مركز هزينه ، محل خدمت ، شغل و پست .

2-      تعيين اطلاعات ريالي مزاياي ثابت پرسنل .

3-       تعيين اطلاعات ريالي كسور ثابت پرسنل .

4-      تعيين سازمانها و شعب هايي از آنها كه فرد با آنها مرتبط است.

 

1-   ورود اطلاعات قرارداد :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “اطلاعات قرارداد جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “كارمند” ، “نوع قرارداد” ، “شماره” ، “تاريخ صدور” و “تاريخ اعتبار” الزامي است .

2-      براي انتخاب گزينه “كارمند” ، كد تفصيلي پرسنل مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام طرف حساب نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست طرف حسابهايي كه براي آنها گزينه كارمند فعال باشد باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، فرد مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      براي گزينه “نوع قرارداد” ، انتخاب يكي از دو گزينه “استخدام” يا “اصلاح قرارداد” قابل انتخاب است .

4-      گزينه “استخدام” ، براي افرادي قابل انتخاب است كه قبلا در استخدام شركت نبوده اند و از زمان صدور اين قرارداد به بعد در استخدام شركت هستند يا اينكه قبلا بوده اند و پايان خدمت براي آنها صادر شده است و مجددا استخدام شده اند . با صدور اين نوع قرارداد ، وضعيت شخص از پرسنل غير فعال به پرسنل فعال تغيير ميكند .

5-      گزينه “شماره” ، با توجه به روال تعيين شده براي شماره گذاري قرارداد تعيين ميشود .

6-      “تاريخ صدور” تاريخي است كه از آن زمان اين قرارداد فعال ميشود و در محاسبات ، گزارش ها و … دخالت داده ميشود .

7-      اگر براي فردي در سيستم محاسبه اي انجام داده باشيد ، تاريخ صدور قرارداد نميتواند از آخرين محاسبه انجام شده براي فرد كوچكتر باشد . همچنين تاريخ صدور قرارداد نميتواند قبل از تاريخ استخدام وي باشد .

8-      اگر براي فردي در قبلا قراردادي صادر شده باشد ، تاريخ صدور قرارداد جديد بايد از تاريخ صدور قرارداد قبلي بزرگتر باشد .

9-      “تاريخ اعتبار” تاريخي است كه از آن قرارداد صادر شده براي فرد تا آن زمان اعتبار دارد و فعال است .

10-   اگر تاريخ اعتبار قراردادي سپري شده باشد ، بايد قرارداد تمديد شده يا قرارداد جديدي صادر شود در غيراينصورت نام پرسنل در ليست محاسبات نمايش داده ميشود ولي امكان انجام محاسبه براي وي وجود ندارد .

11-   براي تمديد قرارداد ، لزومي كه صدور قرارداد جديد نيست . اگر شرايط قرارداد تغيير نكرده است ، ميتواند تاريح اعتبار آخرين قرارداد فرد را اصلاح كنيد .

12-   “تاريخ پايان خدمت” تاريخي است رابطه كاري پرسنل و شركت در آن تاريخ به پايان ميرسد .

13-   با درج “تاريخ پايان خدمت” ، وضعيت فرد پس از آن تاريخ به غير فعال تغيير ميكند و اگر تاريخي كه براي انجام عمليات ، محاسبات يا گزارش ها انتخاب ميكنيد بعد از اين تاريخ باشد ، نام فرد در ليست افراد قابل انتخاب نمايش داده نميشود .

14-   در گزارش هاي قانوني مانند ليست بيمه ، ديسكت بيمه و … از اين تاريخ به عنوان تاريخ مبنا براي درج اطلاعات ترك كار استفاده خواهد شد . همچنين براي صدور تسويه حساب براي يك پرسنل ، حتما بايد اطلاعات پايان خدمت براي وي قبلا درج شده باشد .

15-   براي ورود اطلاعات پايان خدمت ، نيازي به صدور يك قرارداد جديد نيست . در آخرين قراردادي كه براي فرد صادر شده است ميتواند تاريخ پايان خدمت را وارد كنيد .

16-   پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره  يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام  نمايش داده ميشود .

 

2-   اطلاعات استخدامي :

براي تعيين اطلاعات استخدامي ، در پايين فرم قرارداد در صفحه “اطلاعات استخدامي” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “تاريخ استخدام” ، “نوع استخدام” ، “محل خدمت” ، “مركز هزينه” و “شغل” الزامي است .

2-      “تاريخ استخدام” تاريخي است كه فرد از آن تاريخ به بعد در استخدام شركت قرار ميگيرد .

3-      براي انتخاب گزينه “نوع استخدام” ، كد نوع استخدام مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نوع استخدام نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست انواع استخدام باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، نوع استخدام مورد نظر را انتخاب كنيد .

4-      انواع استخدام موجود در سيستم ، انواع استخدام استاندارد اعلام شده توسط وزارت دارايي در دستورالعمل تهيه ديسكت و ليست هاي ماليات است .

5-      براي انتخاب گزينه “محل خدمت” ، كد محل خدمت مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، محل خدمت نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست محل هاي خدمت باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، محل خدمت مورد نظر را انتخاب كنيد .

6-      محل خدمت ، محل فيزيكي فعاليت فرد است با تعيين محل خدمت افراد ، بعدا ميتوانيد در تهيه گزارش ها از آن استفاده كنيد . (مثلا فيش هاي حقوق دفتر تهران را جدا از دفتر شيراز تهيه كنيد يا هزينه هاي دفتر تهران را با دفتر شيراز مقايسه كنيد )

7-      براي انتخاب گزينه “مركز هزينه” ، كد مركز هزينه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، مركز هزينه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست مراكز هزينه باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، مركز هزينه مورد نظر را انتخاب كنيد .

8-      علاوه بر استفاده در گزارش ها ، براي ارسال اطلاعات هزينه حقوق توسط سند حسابداري حقوق ، از اطلاعات مركز هزينه فرد استفاده ميشود .

9-      براي انتخاب گزينه “شغل” ، كد شغل مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، شغل نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست مشاغل باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، شغل مورد نظر را انتخاب كنيد .

10-   علاوه بر استفاده در گزارش ها ، در گزارش هاي ليست بيمه ، ديسكت بيمه و ديسكت ماليات از اطلاعات شغل فرد استفاده ميشود .

 

3-   حقوق و مزاياي ثابت :

براي تعيين حقوق و مزايايي كه به فرد تعلق ميگيرد ، در پايين فرم قرارداد در صفحه ” حقوق و مزاياي ثابت” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      با استفاده از كليد  ميتوانيد مزاياي ثابتي كه به فرد تعلق ميگيرد را به اين قسمت اضافه كرده و مبالغ آنها را تعيين كنيد .

2-      براي انتخاب گزينه “نام عامل” با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست عوامل باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، عامل يا عوامل مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      در اين قسمت تنها عواملي نمايش داده ميشوند و قابل انتخاب هستند كه طبقه آنها “مزايا” ، نوع آنها “قراردادي-ثابت” و وضعيت آنها “فعال” باشد .

4-      در صورت انتخاب يك عامل ، تعيين مبلغ براي آن الزامي است .

5-      در صورتي كه بر اساس يك قرارداد ، محاسبه انجام شده باشد ، امكان تغيير اعداد قبلي وجود ندارد . در صورتيكه مبالغ ثابت فرد تغيير كرده اند و روي قرار قبلي محاسبه انجام شده است ، بايد يك قرارداد از نوع اصلاحي صادر كنيد و مبالغ جديد را در آنها وارد كنيد .

 

4-   ساير مبالغ :

براي تعيين كسور ثابت يا تعهدات كارفرماي كه بصورت ثابت به فرد تعلق ميگيرد ، در پايين فرم قرارداد در صفحه ” ساير مبالغ” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      با استفاده از كليد  ميتوانيد كسور ثابتي كه به فرد تعلق ميگيرد را به اين قسمت اضافه كرده و مبالغ آنها را تعيين كنيد .

2-      براي انتخاب گزينه “نام عامل” با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست عوامل باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، عامل يا عوامل مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      در اين قسمت تنها عواملي نمايش داده ميشوند و قابل انتخاب هستند كه طبقه آنها “كسور” يا “تعهدات كارفرما” ، نوع آنها “قراردادي-ثابت” و وضعيت آنها “فعال” باشد .

4-      در صورت انتخاب يك عامل ، تعيين مبلغ براي آن الزامي است .

5-      در صورتي كه بر اساس يك قرارداد ، محاسبه انجام شده باشد ، امكان تغيير اعداد قبلي وجود ندارد . در صورتيكه مبالغ ثابت فرد تغيير كرده اند و روي قرار قبلي محاسبه انجام شده است ، بايد يك قرارداد از نوع اصلاحي صادر كنيد و مبالغ جديد را در آنها وارد كنيد .

 

 

5-   ساير اطلاعات :

براي تعيين نحوه ارتباط پرسنل با سازمانها و شعب آنها ، در پايين فرم قرارداد در صفحه ” ساير اطلاعات” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

 

1-      ورود اطلاعات “گروه مالياتي” و “حوزه ماليات” اجباري است .

2-      در قسمت “گروه مالياتي” از بين گروه هاي مالياتي تعريف شده در سيستم ، يكي را به عنوان گروه مالياتي مرتبط با شخص انتخاب كنيد .

3-      با انتخاب گروه مالياتي براي فرد ، ماليات حقوق و ساير مالياتهايي كه در سيستم حقوق و دستمزد براي فرد محاسبه ميشوند بر اساس جدوال مالياتي مربوط به اين گروه مالياتي محاسبه خواهند شد .

4-      در قسمت “حوزه ماليات” از بين شعب تعريف شده در قسمت “شعب بيمه و ماليات” كه نوع آنها “وزارت دارايي” است ، يكي را به عنوان شعبه مرتبط با اين پرسنل انتخاب كنيد.

5-      با انتخاب حوزه ماليات براي فرد ، اطلاعات ماليات اين فرد در سند حقوق ، ليست ماليات و ديسكت ماليات مربوط به اين شعبه درج شده و نمايش داده خواهد شد .

6-      با ورود اطلاعات در قسمت “مبلغ قسط وام مسكن معاف از ماليات” ، مبلغ وارد شده در اين قسمت ، هر ماه از درآمد مشمول ماليات فرد كسر خواهد شد .

7-      در صورتيكه فرد انتخاب شده ، مشمول مقررات بيمه تامين اجتماعي ميباشد ، گزينه “مشمول بيمه تامين اجتماعي است” را فعال كنيد . در صورت غير فعال بودن اين گزينه ، عوامل مربوط به بيمه تامين اجتماعي براي اين فرد محاسبه نخواهند شد .

8-      در صورت فعال بودن گزينه “مشمول بيمه تامين اجتماعي است” ، انتخاب گزينه “شعبه تامين اجتماعي” اجباري است .

9-      در قسمت “شعبه بيمه تامين اجتماعي” از بين شعب تعريف شده در قسمت “شعب بيمه و ماليات” كه نوع آنها “تامين اجتماعي” است ، يكي را به عنوان شعبه مرتبط با اين پرسنل انتخاب كنيد.

10-   با انتخاب شعبه بيمه براي فرد ، كليه اطلاعات بيمه تامين اجتماعي اين فرد در سند حقوق ، ليست بيمه و ديسكت بيمه مربوط به اين شعبه درج شده و نمايش داده خواهد شد .

11-   در صورتيكه شغل اين فرد جزو مشاغل سخت و زيان آور است ،  گزينه “شغل شخص ، سخت و زيان آور است” را فعال كنيد . با فعال كردن اين گزينه ، عامل مربوط به حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور براي اين فرد محاسبه ميشود . همچنين در فايلهاي مربوط به ديسكت بيمه ، اطلاعات مشاغل سخت و زيان آور براي اين فرد درج خواهد شد .

12-   در صورتيكه براي فرد گزينه “مشمول بيمه تكميلي است” را فعال كنيد ، عوامل مربوط به بيمه تكميلي سهم كارمند و سهم كارفرما براي فرد محاسبه ميشوند .

13-   در صورت فعال بودن گزينه “مشمول بيمه تكميلي است” ، انتخاب گزينه “شعبه بيمه تكميلي” اجباري است .

14-   در قسمت “شعبه بيمه تكميلي” از بين شعب تعريف شده در قسمت “شعب بيمه و ماليات” كه نوع آنها “بيمه تكميلي” است ، يكي را به عنوان شعبه مرتبط با اين پرسنل انتخاب كنيد.

15-   با انتخاب شعبه بيمه براي فرد ، كليه اطلاعات بيمه تكميلي اين فرد در سند حقوق گزارش هاي مربوط به اين شعبه درج شده و نمايش داده خواهد شد .

 

6-   شرح :

در صورت نياز به ورود شرح براي قرارداد ، در پايين فرم قرارداد در صفحه “شرح” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      با ورود اطلاعات در اين قسمت ، متن نوشته شده در گزارش چاپي قرارداد درج خواهد شد .

 

7-   يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

 

 

روال محاسبات حقوق

روال محاسبه حقوق :

براي انجام محاسبات حقوق ، عمليات طبق روال زير انجام ميشود :

1- ترتيب تعيين مقدار و محاسبه عوامل در محاسبات بصورت زير است :

· تعيين مقدار عوامل كاركرد يا از نوع ورود دستي

· تعيين مقدار ثابت عوامل

· مقدار محاسبه شده بر اساس فرمول

· بيمه تامين اجتماعي

· بيمه تكميلي

· ماليات حقوق

· اقساط وام

· مبلغ قابل پرداخت ، روند حقوق و خالص پرداختي

· مانده مرخصي افراد در پايان ماه

نكته : عوامل قراردادي-ثابت دو مقدار دارند ، يكي مقداري كه در قرارداد براي آنها تعريف ميشود و ديگر مقداري كه در نتيجه محاسبات براي آنها به دست مي آيد . مثلا حقوق پايه در قرارداد براي فرد 3.000.000 ريال تعيين شده است و فرد در اين ماه 22 روز كاركرده است . هر جا نياز به مقدار ثابت حقوق داشتيم همان 3.000.000 ريال در نظر گرفته ميشود ولي اگر به مقدار محاسبه شده احتياج داشته باشيم 2.200.000 ريال (با توجه به فرمول) در نظر گرفته ميشود .

1- 1 – تعيين مقدار عوامل كاركرد يا از نوع ورود دستي
· مقدار عوامل كاركرد يا عوامل از نوع ورود دستي براي يك فرد همان مقداري است كه در اطلاعات ماهانه مربوط به آن ماه ثبت شده است .

1- 2 – نحوه تعيين مقدار ثابت يك عامل
براي هر شخص در هر ماه قراردادهاي زير در محاسبات در نظر گرفته ميشوند :

· اگر براي شخص به تاريخ ابتداي ماه انتخاب شده قراردادي صادر نشده باشد ، اطلاعات آخرين قرارداد صادر شده براي فرد كه تاريخ اجراي آن كوچكتر از ماه انتخاب شده باشد و براي آن تاريخ پايان خدمت ثبت نشده باشد يا تاريخ پايان خدمت آن در محدوده ماه انتخاب شده باشد به همراه همه قراردادهايي كه تاريخ اجراي آنها بزرگتر از ابتداي ماه انتخاب شده و كوچكتر يا مساوي با تاريخ انتهاي ماه انتخاب شده باشد . در اين حالت براي قراردادي كه قبل از ماه جاري صادر شده ، تاريخ ابتداي ماه جاري در نظر گرفته ميشود .

· اگر براي شخص به تاريخ ابتداي ماه انتخاب شده قراردادي صادر شده باشد ، اطلاعات اين قرارداد به همراه همه قراردادهايي كه تاريخ اجراي آنها بزرگتر از ابتداي ماه انتخاب شده و كوچكتر يا مساوي با تاريخ انتهاي ماه انتخاب شده باشد .

· اگر طي روال فوق در يك ماه براي فرد يك قرارداد فعال به دست بيايد ، مقدار عوامل در همان قرارداد ملاك كار قرار ميگيرد .

· اگر طي روال فوق در يك ماه براي فرد بيش از يك قرارداد فعال به دست بيايد ، بايد قرارداد معادل ماه محاسبه شود و آن قرارداد ملاك قرار بگيرد .

قرارداد معادل برابر است با ميانگين مقادير يك عامل در قراردادهاي مختلف در يك ماه به نسبت تعداد روزهاي فعال هر قرارداد در آن ماه

مثال : اگر براي يك فرد قراردادهاي زير صادر شده باشد :

تاريخ 15/02 با حقوق پايه 3.000.000 ريال و حق اولاد صفر

تاريخ 05/03 با حقوق پايه 4.000.000 ريال و حق اولاد صفر

تاريخ 21/03 با حقوق پايه 4.700.000 ريال و حق اولاد 200.000 ريال

مبلغ ثابت حقوق پايه و حق اولاد در ماه 3 برابر است با :

مبلغ ثابت حقوق پايه = (30÷10×4.700000)+(30÷16×4.000.000)+(30÷4×3.000.000)

= 4.100.000 ريال

مبلغ ثابت حق اولاد = (30÷10×200.000)+(30÷16×0)+(30÷4×0)

= 66.667 ريال

1- 3 – نحوه انجام محاسبات بر اساس فرمول نوشته شده
محاسبات هر عامل بر اساس فرمول A × B × C ÷ D كه از قسمت تنظيمات عوامل استخراج ميشود به دست مي آيد .

A : برابر است با جمع مقدار ثابت عواملي كه در قسمت تنظيمات عوامل/عوامل قراردادي براي اين عامل انتخاب شده اند . مثلا براي محاسبه عامل “اضافه كاري” ، از مقدار ثابت عامل “حقوق پايه” استفاده ميشود .
B : برابر است با جمع ” مقدار عوامل كاركرد × ضريب تاثير ” عواملي كه در قسمت تنظيمات عوامل/كاركردهاي موثر براي اين عامل تعيين شده اند . مثلا براي محاسبه عامل “اضافه كاري” ، از “كاركرد اضافه كاري ×1 ” استفاده ميشود . يا براي محاسبه حقوق پايه از “كاركرد روزانه×1 + غيبت×1-” استفاده ميشود .
· اگر گزينه “بدون ارتباط با كاركرد” براي عاملي فعال شده باشد ، براي اين قسمت عدد ” 1 ” در نظر گرفته ميشود . اين حالت براي عواملي استفاده ميشود كه قرار است بدون توجه به كاركرد بطور كامل محاسبه شوند مثل بيمه تكميلي در حالتي كه بايد ماهي بدون توجه به كاركرد بصورت ثابت از فرد كسر شود .

· اگر گزينه “محاسبه كامل با كمترين مقدار كاركرد” براي عاملي فعال شده باشد ، براي اين قسمت عدد ” 1 ” يا “0” در نظر گرفته ميشود . اين حالت براي عواملي استفاده ميشود كه قرار است اگر فرد كاركردي داشت بطور كامل محاسبه شوند مثل بن كارگري كه اگر فرد كاركردي نداشته باشد ، محاسبه نميشود ولي اگر كاركردي داشته باشد ، بطور كامل محاسبه ميشود .

· در صورتيكه در قسمت تنظيمات عوامل/مبناي محاسبه گزينه “روزانه” انتخاب شده باشند ، مقدار تمام عوامل كاركردي انتخاب شده به روز تبديل ميشوند مثلا اگر مبنا روز باشد و براي حقوق پايه در قسمت كاركردهاي موثر ، “كاركرد روزانه ×1 + كسركار×1-” را تعيين كرده باشيم و كسر كار بر اساس ساعت و دقيقه باشد ، اگر فردي 30 روز كاركرد و 11:30 كسر كار داشته باشد ، مقدار كاركرد موثر برابر خواهد بود با 28.4=)]7:20) ÷ (1-×11:30)[+(1×30)

· در صورتيكه در قسمت تنظيمات عوامل/مبناي محاسبه گزينه “ساعتي” انتخاب شده باشند ، مقدار تمام عوامل كاركردي انتخاب شده به ساعت تبديل ميشوند مثلا اگر مبنا ساعت باشد و براي كاركرد ساعتي در قسمت كاركردهاي موثر ، “كاركرد ساعتي ×1 + غيبت×1-” را تعيين كرده باشيم و غيبت بر اساس روز باشد ، اگر فردي 189:50 كاركرد ساعتي و 2 روز غيبت داشته باشد ، مقدار كاركرد موثر برابر خواهد بود با 175:10=)]7:20)×(1-×2)[+(1×189:50)

· در صورتيكه در قسمت تنظيمات عوامل/مبناي محاسبه گزينه “عدد/درصد” انتخاب شده باشند ، مقدار تمام عوامل كاركردي انتخاب شده به هيچ عددي تبديل نميشوند و همان اعداد وارد شده ملاك قرار ميگيرند مثلا اگر مبنا عدد/درصد باشد و براي كاركرد ساعتي در قسمت كاركردهاي موثر ، “كاركرد ساعتي ×1 + غيبت×1-” را تعيين كرده باشيم و غيبت بر اساس روز باشد ، اگر فردي 189:50 كاركرد ساعتي و 2 روز غيبت داشته باشد ، مقدار كاركرد موثر برابر خواهد بود با 187:10=](1-×2)[+(1×189:50)

C : برابر است با ضريبي كه در قسمت تنظيمات عوامل/ساير/ضريب ثابت براي اين عامل تعيين شده است . اين ضريب در مقدار به دست آمده از قسمتهاي قبلي ضرب ميشود . مثلا براي محاسبه عامل “اضافه كاري” ، از ضريب ” 1.4 ” استفاده ميشود . يا براي محاسبه حقوق پايه از ضريب ” 1 ” استفاده ميشود .
D : برابر است با مخرج تعيين شده براي اين عامل در تنظيمات عوامل/ساير/مخرج كسر .
· اگر گزينه نوع مخرج “عدد ثابت” باشد ، تمام مبالغ به دست آمده بر عدد تعيين شده در قسمت تنظيمات عوامل/ساير/مخرج كسر تقسيم ميشود . مثلا براي حقوق پايه اين عدد 30 و براي اضافه كار اين عدد 220 است .

· اگر گزينه نوع مخرج “روزهاي ماه” باشد ، تمام مبالغ به دست آمده بر عدد روزهاي آن ماه تقسيم ميشود . مثلا براي محاسبه حق اولاد در شش ماه اول سال در مخرج عدد 31 ، در ماه هاي 7 تا 11 عدد 30 و در ماه 12 عدد 29 در نظر گرفته ميشود .

1- 4 – نحوه انجام محاسبات بيمه تامين اجتماعي
محاسبات بيمه فقط براي افرادي انجام ميشود كه در آخرين قراردادي كه در ماه جاري ملاك محاسبه قرار ميگيرد ، گزينه “مشمول بيمه تامين اجتماعي است” براي آن فرد فعال باشد .

1- جمع مزاياي مشمول بيمه برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل محاسباتي كه گزينه “مشمول بيمه است” آنها فعال است
+
جمع مقدار وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل ورود دستي كه گزينه “مشمول بيمه است” آنها فعال است .

2- كاركرد بيمه برابر است با :
جمع عوامل تعيين شده در “تنظيمات حقوق و دستمزد” در صفحه ماليات كاركرد براي كاركرد قانوني بيمه و ماليات.

3- سقف بيمه اين ماه برابر است با :
كاركرد بيمه × مبلغ سقف بيمه روزانه مندرج در تنظيمات حقوق در صفحه بيمه تامين اجتماعي

4- ماخذ بيمه برابر است با :
كمترين مقدار بين سقف بيمه ماه و مشمول بيمه ماه جاري)

5- مبلغ بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند برابر است با :
ماخذ بيمه × “نرخ بيمه سهم كارمند” در تنظيمات حقوق در صفحه بيمه تامين اجتماعي ÷ 100

6- مبلغ بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما برابر است با :
ماخذ بيمه × “نرخ بيمه سهم كارفرما” در تنظيمات حقوق در صفحه بيمه تامين اجتماعي ÷ 100

7- مبلغ بيمه بيكاري برابر است با :
ماخذ بيمه × “نرخ بيمه بيكاري” در تنظيمات حقوق در صفحه بيمه تامين اجتماعي ÷ 100

8- مبلغ بيمه مشاغل سخت برابر است با :
ماخذ بيمه × “نرخ بيمه مشاغل سخت” در تنظيمات حقوق در صفحه بيمه تامين اجتماعي ÷ 100
نكته : مبلغ بيمه تامين اجتماعي مشاغل سخت فقط براي پرسنلي محاسبه ميشود كه در قرارداد براي آنها گزينه “شغل شخص سخت و زيان آور است” فعال باشد .

9- مبلغ دستمزد روزانه بيمه برابر است با :
جمع مبالغ عوامل در قرارداد كه گزينه مشمول بيمه آنها فعال است در آخرين قرارداد بدست آمده براي ماه فرد ÷ 30

10- مبلغ دستمزد ماهانه بيمه برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل ثابت-قراردادي كه گزينه مشمول بيمه آنها فعال است در آخرين حكم بدست آمده براي ماه فرد

11- مبلغ معافيت بيمه كارفرما برابر است با :
(مبلغ جمع حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما براي همه پرسنل در يك شعبه بيمه + مبلغ جمع حق بيمه بيكاري براي همه پرسنل در يك شعبه بيمه )
× تعداد افراد معاف آن شعبه ÷ تعداد كل افراد آن شعبه
نكته : مبلغ معافيت بيمه كارفرما به ازاي يك فرد محاسبه نميشود ، به ازاي شعبه هاي تامين اجتماعي محاسبه ميشود .

12- مبلغ كل حقوق و مزايا برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده براي عوامل مزايا در ماه جاري براي فرد + جمع مبالغ وارد شده در اطلاعات ماهانه براي عوامل مزايا در ماه جاري براي فرد

13- مبلغ مزاياي مشمول برابر است با :

اگر (دستمزد ماهانه كوچكتر از سقف بيمه باشد) و (دستمزد ماهانه كوچكتر از ماخذ بيمه باشد)

آنگاه

( ماخذ بيمه – دستمزد ماهانه )

14- مبلغ ساير كسور برابر است با :

جمع عوامل كسور محاسبه شده + جمع همه عوامل كسور وارد شده در اطلاعات ماهانه + ماليات + جمع اقساط وام + روند ماه جاري

1- 5 – نحوه انجام محاسبات بيمه تكميلي
محاسبات بيمه تكميلي فقط براي افرادي انجام ميشود كه در آخرين قراردادي كه در ماه جاري ملاك محاسبه قرار ميگيرد ، گزينه “مشمول بيمه تكميلي است” براي آن فرد فعال باشد .

1- بيمه تكميلي سهم كارمند برابر است با :
مقدار محاسبه شده عاملي كه در “تنظيمات حقوق و دستمزد” در صفحه بيمه تكميلي به عنوان عامل “بيمه تكميلي سهم كارمند” انتخاب شده است .

2- بيمه تكميلي سهم كارفرما برابر است با :
مقدار محاسبه شده عاملي كه در “تنظيمات حقوق و دستمزد” در صفحه بيمه تكميلي به عنوان عامل “بيمه تكميلي سهم كارفرما” انتخاب شده است .

1- 6 – نحوه انجام محاسبات ماليات حقوق
1-

1-

2-

3-

4-

1- جمع مزاياي مشمول ماليات ماه جاري هر فرد برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل قراردادي-ثابت كه گزينه “مشمول ماليات است” آنها فعال است

2- جمع درآمد مستمر مشمول ماليات ماه جاري فرد برابر است با :
جمع مزاياي مشمول ماليات

(بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند × ضريب معافيت بيمه تامين اجتماعي از ماليات در تنظيمات)

(بيمه تكميلي سهم كارمند × ضريب معافيت بيمه تكميلي سهم كارمند از ماليات در تنظيمات)

مبلغ قسط وام مسكن معاف از ماليات در آخرين قرارداد در نظر گفته شده فرد براي محاسبه ماه تعيين شده

3- جمع مزاياي غير مستمر مشمول ماليات ماه جاري هر فرد برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل محاسباتي كه گزينه “مشمول ماليات است” آنها فعال است
+
جمع مقدار وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل ورود دستي كه گزينه “مشمول ماليات است” آنها فعال است .

4- جمع درآمد غير مستمر مشمول ماليات ماه جاري فرد برابر است با :
جمع عوامل غير مستمر مشمول ماليات

5- جمع عوامل معاف از ماليات ماه جاري هر فرد برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل مزايا از نوع ثابت-قراردادي
+
جمع مقدار اطلاعات ماهانه عوامل مزايا

جمع مقدار محاسبه شده عوامل مزايا از نوع ثابت-قراردادي و محاسباتي كه گزينه “مشمول ماليات است” آنها فعال است

جمع مقدار اطلاعات ماهانه عوامل مزايا كه گزينه “مشمول ماليات است” آنها فعال است

6- جمع درآمد مشمول ماليات ماه جاري فرد برابر است با :
جمع درآمد مستمر مشمول ماليات ماه جاري
+
جمع درآمد غير مستمر مشمول ماليات ماه جاري

7- جمع درآمد مشمول ماليات سال فرد برابر است با :
جمع درآمد مشمول ماليات ماه جاري
+
جمع درآمد مشمول ماليات درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )
+
جمع درآمد عيدي مشمول ماليات (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )
+
جمع درآمد بازخريد مرخصي مشمول ماليات (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

8- روزهاي ماليات ماه جاري برابر است با :
جمع كاركرد قانوني ماه جاري در تنظيمات حقوق در صفحه ساير

9- روزهاي ماليات سال برابر است با :
كاركرد ماليات ماه جاري
+
جمع كاركرد ماليات ماه جاري از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )
+
جمع روزهاي كاركرد سال درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

10- روزهاي كامل سال برابر است با :
روزهاي كامل ماه جاري (از تنظيمات در صفحه تقويم كاري)
+
جمع روزهاي كامل از اول سال تا آخر ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد از تنظيمات در صفحه تقويم كاري)

11- ماه هاي ماليات سال برابر است با :
1 + تعداد ماه ها از اول سال تا آخر ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

12- ميانگين درآمد مشمول ماليات برابر است با :
( جمع درآمد مشمول ماليات سال ÷ ماه هاي ماليات سال )
×
( روزهاي كامل سال ÷ روزهاي ماليات سال )

13- خروجي جدول ماليات براي ميانگين درآمد برابر است با :
( ميانگين درآمد مشمول ماليات – مبلغ شروع آخرين پله كوچكتر از اين مبلغ ) × نرخ آن پله
+ “مبلغ كل” پله قبلي جدول ماليات
نكته : براي هر فرد آخرين جدول مالياتي مربوط به گروه مالياتي كه در آخرين قرارداد مربوط به آن ماه درج شده است استفاده ميشود .

14- ماليات كل برابر است با :
( خروجي جدول ماليات براي ميانگين درآمد × ماه هاي ماليات سال × روزهاي ماليات سال ÷ روزهاي كامل سال )

15- اگر شعبه ماليات شخص در قرارداد از نوع شعبه هاي محاسبه ماليات تعديل ماهانه باشد ماليات برابر است با :
ماليات كل

جمع ماليات هاي حقوق پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات هاي عيدي پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات هاي بازخريد مرخصي پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات پرداخت شده سال جاري درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

16- اگر شعبه ماليات شخص در قرارداد از نوع شعبه هاي محاسبه ماليات بدون تعديل باشد ماليات برابر است با :
خروجي جدول ماليات براي جمع درآمد مشمول ماليات ماه جاري

17- اگر شعبه ماليات شخص در قرارداد از نوع شعبه هاي محاسبه ماليات تعديل در پايان سال باشد ماليات در ماه هاي 1 تا 11 برابر است با :
خروجي جدول ماليات براي جمع درآمد مشمول ماليات ماه جاري

18- اگر شعبه ماليات شخص در قرارداد از نوع شعبه هاي محاسبه ماليات تعديل در پايان سال باشد ماليات در ماه 12 برابر است با :
ماليات كل

جمع ماليات هاي حقوق پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات هاي عيدي پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات هاي بازخريد مرخصي پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات پرداخت شده سال جاري درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

1- 7 – نحوه انجام محاسبات وام
2-

1-

2-

3-

4-

اطلاعات اقساط وام هر پرسنل که ماه قسط آن برابر ماه محاسبه و در وضعيت جاري باشد از فرم تقسيط وام هاي پرسنلي دريافت مي شود .
جمع اقساط وام به عنوان يک عامل از كسور عمل مي نمايد .
پس از انجام محاسبات حقوق اقساطي که در محاسبات شرکت کرده اند به وضعيت تسويه شده توسط حقوق تبديل مي شود .

1- 8 – نحوه محاسبه مبلغ قابل پرداخت
1- جمع مزايا برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادي طبقه مزايا از نوع قراردادي-ثابت
+
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادي طبقه مزايا از نوع محاسباتي
+
جمع مبالغ وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل عادي طبقه مزايا از نوع ورود دستي
+
روند حقوق كسر شده در ماه قبل
+
روند پرداخت نشده درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاريخ آنها مساوي ماه محاسبه باشد)

2- جمع كسور برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادي طبقه كسور از نوع قراردادي-ثابت
+
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادي طبقه كسور از نوع محاسباتي
+
جمع مبالغ وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل عادي طبقه كسور از نوع ورود دستي
+
بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند
+
بيمه تكميلي سهم كارمند
+
ماليات ماه جاري
+
جمع اقساط وام ماه جاري

3- مبلغ قابل پرداخت برابر است با :
جمع مزايا – جمع كسور

4- روند حقوق ماه جاري برابر است با :
اگر مبلغ قابل پرداخت بزرگتر از صفر باشد
آنگاه
روند به پايين مبلغ به تعداد ارقام تعيين شده در تنظيمات حقوق

5- مبلغ خالص پرداختي برابر است با :
مبلغ قابل پرداخت

روند حقوق ماه جاري

1- 9 – نحوه محاسبه مانده مرخصي در پايان ماه
1- كاركرد مرخصي ماه جاري فرد برابر است با :
اگر در تنظيمات عوامل براي كاركرد مرخصي تعيين شده باشد
آنگاه
جمع مقادير وارد شده براي كاركردهاي انتخاب شده با ضرايب مشخص شده

اگر در تنظيمات عوامل براي كاركرد مرخصي تعيين نشده باشد
آنگاه
كاركرد كامل آن ماه با توجه به تقويم كاري

2- مرخصي تعلق گرفته به فرد برابر است با :
كاركرد مرخصي ماه جاري
×
سقف مرخصي تعيين شده در تنظيمات
÷
كاركرد كامل ماه در تقويم كاري

3- مانده مرخصي فرد در پايان ماه برابر است با :
مانده مرخصي ماه قبل در صورت وجود و در غيراينصورت مقدار مانده مرخصي از استقرار
+
مرخصي تعلق گرفته به فرد

مرخصي وارد شده براي فرد در اطلاعات ماهانه

تتظيمات بيمه تكميلي

تتظيمات بيمه تكميلي
پس از ورود به تنظيمات حقوق و دستمزد ، روي صفحه “بيمه تكميلي” كليك كنيد و در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :
1- “عامل بيمه تكميلي سهم كارمند” از بين عوامل كسور تعريف شده در سيستم ، عاملي كه به عنوان بيمه تكميلي سهم كارمند از آن استفاده ميشود را در اين قسمت به سيستم معرفي كنيد . مبلغ عاملي كه در اين قسمت انتخاب ميشود از درآمد مشمول ماليات با ضريب تعيين شده كسر خواهد شد . همچنين در صدور سند بيمه تكميلي از اين عامل استفاده ميشود .
2- “عامل بيمه تكميلي سهم كارفرما” از بين عوامل تعهدات كارفرما تعريف شده در سيستم ، عاملي كه به عنوان بيمه تكميلي سهم كارفرما از آن استفاده ميشود را در اين قسمت به سيستم معرفي كنيد . در صدور سند بيمه تكميلي از اين عامل استفاده خواهد شد .
3- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

تتظيمات ماليات

تتظيمات ماليات
پس از ورود به تنظيمات حقوق و دستمزد ، روي صفحه “ماليات” كليك كنيد و در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :
1- “ضريب معافيت بيمه تامين اجتماعي از ماليات” نسبتي است از حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند است كه از درآمد مشمول ماليات كسر ميشود . بر اساس قانون فعلي براي اكثر شركتها اين نرخ معادل دو هفتم يا همان 2857/0 است .
2- “ضريب معافيت بيمه تكميلي سهم كارمند از ماليات” نسبتي است از حق بيمه تكميلي سهم كارمند است كه از درآمد مشمول ماليات كسر ميشود . بر اساس قانون فعلي كل مبلغ بيمه تكميلي پرداختي توسط كارمند از ماليات معاف است و اين نرخ 1 است .
3- “حساب معين ماليات پرداختني” حساب معيني است كه هنگام صدور سند حسابداري حقوق ، مبلغ ماليات در بستانكار اين حساب درج ميشود .
4- در قسمت “كاركرد قانوني بيمه و ماليات” شما بايد از بين عوامل تعريف شده در سيستم كه طبقه آنها كاركرد است ، عوامل موثر در كاركرد بيمه (و ماليات) و ضريب تاثير آنها را مشخص كنيد . مثلا در كاركرد بيمه ، كاركرد عادي با ضريب 1 ، غيبت با ضريب 1- تاثير دارد يعني كاركرد بيمه برابر است با (كاركرد عادي * 1) + (غيبت * 1-)
5- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

تتظيمات بيمه تامين اجتماعي

تتظيمات بيمه تامين اجتماعي
پس از ورود به تنظيمات حقوق و دستمزد ، روي صفحه “بيمه تامين اجتماعي” كليك كنيد و در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :
1- “سقف بيمه روزانه” مبلغي است كه توسط سازمان تامين اجتماعي در ابتداي هر سال اعلام ميشود . بايد ار زمان تغيير سقف بيمه ، عدد مورد نظر را در اين قسمت وارد كنيد . دقت داشته باشيد كه اين عدد بايد مبلغ سقف روزانه باشد .
2- “نرخ بيمه سهم كارمند” درصدي از درآمد مشمول بيمه است كه از كارمند به عنوان حق بيمه تامين اجتماعي كسر شود . بر اساس قانون فعلي ، اين نرخ 7 (7 درصد) است .
3- “نرخ بيمه سهم كارفرما” درصدي از درآمد مشمول بيمه است كه بايد توسط كارفرما به عنوان حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما پرداخت شود . بر اساس قانون فعلي ، اين نرخ 20 (20 درصد) است .
4- “نرخ بيمه بيكاري” درصدي از درآمد مشمول بيمه است كه بايد توسط كارفرما به عنوان حق بيمه بيكاري پرداخت شود . بر اساس قانون فعلي ، اين نرخ 3 (3 درصد) است .
5- “نرخ بيمه مشاعل سخت” درصدي از درآمد مشمول بيمه است كه بايد توسط كارفرما به عنوان حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور پرداخت شود . بر اساس قانون فعلي ، اين نرخ 4 (4 درصد) است .
6- “حساب معين هزينه بيمه تامين اجتماعي” حساب معيني است كه هنگام صدور سند حسابداري حقوق ، مبالغ عوامل حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما ، حق بيمه بيكاري و حق بيمه مساغل سخت و زيان آور در بدهكار اين حساب درج ميشود .
7- “حساب معين بيمه تامين اجتماعي پرداختني” حساب معيني است كه هنگام صدور سند حسابداري حقوق ، جمع مبلغ حق بيمه تامين اجتماعي قابل پرداخت شامل حق بيمه تامين احتماعي سهم كارمند ، حق بيمه حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما ، حق بيمه بيكاري و حق بيمه مساغل سخت و زيان آور در بستانكار اين حساب درج ميشود .
8- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

اطلاعات استقرار

ورود اطلاعات استقرار
پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “اطلاعات استقرار جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد
1- براي انتخاب گزينه “كارمند” ، كد تفصيلي پرسنل مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام طرف حساب نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد يا با زدن ، ليست پرسنلي كه براي آنها قرارداد استخدام صادر شده باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، پرسنل مورد نظر را انتخاب كنيد .
2- “ماه استقرار” ، ماهي است كه اطلاعات وارد شده به سيستم مربوط به ابتداي آن ماه است . مثلا وقتي ماه استقرار را 05/88 انتخاب ميكنيد يعني اطلاعات وارد شده مربوط به پايان ماه 4 و ابتداي ماه 5 است .
3- “جمع روزهاي كاركرد سال” تعداد روزهايي است كاركرد قانوني فرد از اول سال جاري تا پايان ماه قبل از ماه استقرار است . از اين روزها در محاسبات ماليات استفاده ميشود .
4- “جمع درآمد مشمول ماليات در سال جاري” جمع درآمد مشمول ماليات فرد از اول سال جاري تا پايان ماه قبل از ماه استقرار است . از اين مبلغ در محاسبات ماليات استفاده ميشود .
5- “جمع ماليات پرداخت شده در سال جاري” جمع ماليات كسر شده از فرد از اول سال جاري تا پايان ماه قبل از ماه استقرار است . از اين مبلغ در محاسبات ماليات استفاده ميشود .
6- “مانده مرخصي” ميزان مانده مرخصي استحقاقي است كه فرد در ابتداي ماه استقرار دارد . اين مانده به عنوان مانده ابتداي دوره در محاسبه مانده مرخصي در ماه هاي بعد استفاده ميشود .
بخش ورود مانده مرخصی از سه قسمت تشکیل شده است که اطلاعات ورودی در آن به صورت زیر است:
روز: ساعت : دقیقه
نکته:
برای ورود مانده مرخصی مثبت باید سه رقم برای روز، دو رقم برای ساعت و دو رقم برای دقیقه وارد نمایید.
در صورتی که مانده مرخصی منفی باشد باید ابتدا یک علامت منفی و پس از آن دو رقم برای روز، دو رقم برای ساعت و دو رقم برای دقیقه وارد نمایید.
7- “تاريخ مبنا” تاريخي است كه بايد از آن تاريخ براي فرد محاسبات سنوات انجام شود . در صورتي در اين قسمت اطلاعات وارد كنيد كه در نظر داريد از تاريخي به جز تاريخ استخدام درج شده در قرارداد ، براي فرد محاسبات سنوات انجام شود . ( در صورت عدم ورود اطلاعات ، تاريخ استخدام بصورت پيش فرض به عنوان تاريخ مبنا در نظر گرفته ميشود )
8- “روزهاي سنوات” تعداد روزهايي است كه تا پايان ماه قبل از ماه استقرار براي فرد محاسبه سنوات انجام شده است . براي محاسبات ذخيره و بازخريد سنوات ، اين مقدار با مقادير كاركردي كه هر ماه در سيستم وارد ميشود جمع ميشود .
9- “ذخيره سنوات خدمت” مبلغ ذخيره اي است كه تا پايان ماه قبل از ماه استقرار براي فرد محاسبه سنوات انجام شده است . از اين مبلغ در محاسبات سنوات استفاده ميشود .
10- “كاركرد عيدي” تعداد روزهايي است كه از اول سال جاري تا پايان ماه قبل از ماه استقرار است كه به فرد عيدي تعلق ميگيرد . براي پرداخت عيدي ، اين مقدار با مقادير كاركردي كه هر ماه در سيستم وارد ميشود جمع ميشود .
11- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .
12- اگر بعد از تاريخ انتخاب شده به عنوان تاريخ استقرار يا در همان ماه براي فرد محاسبه اي انجام شده باشد ، امكان ثبت اطلاعات استقرار براي آن ماه وجود ندارد .
13- اگر ماه استقرار از ماه استخدام شخص كوچكتر باشد امكان ثبت اطلاعات استقرار براي آن ماه وجود ندارد .
14- اگر قبلا براي فرد اطلاعات استقرار وارد شده باشد ، ماه اطلاعات استقرار جديد بايد از ماه استقرار قبلي بزرگتر باشد .
15- اگر بعد از استخدام براي فرد محاسبه حقوق انجام شده باشد باشد امكان ثبت اطلاعات استقرار براي آن فرد وجود ندارد .
يادداشت و اطلاعات تكميلي
براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

ليست استقرار :
براي مشاهده ليست اطلاعات استقرار ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در اين قسمت ، روي گزينه “اطلاعات استقرار” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از استقرارهاي تعريف شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

حذف استقرار :
در صورت نياز به حذف اطلاعات استقرار ، از ليست اطلاعات استقرار ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

تنظيمات نرم افزار براي حقوق و دستمزد

تنظيمات نرم افزار براي حقوق و دستمزد
1- تنظیمات
پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تنظيمات شده و در قسمت عمليات روي گزينه “تنظيمات” كليك كنيد .

2- در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد در صفحه حقوق و دستمزد، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

3- تنظیمات حقوق و دستمزد

ساير تتظيمات

ساير تتظيمات
پس از ورود به تنظيمات حقوق و دستمزد ، روي صفحه “ساير” كليك كنيد و در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :
1- “مبالغ پرداختي تا …. رقم روند شود” تعداد ارقام روند شدن مبالغ خالص پرداختي را مشخص ميكند . مثلا اگر مبلغ قابل پرداخت 1.376.772 ريال به دست بيايد و تعداد ارقام روند 3 باشد ، ميلغ خالص پرداختي برابر با 1.376.000 ريال خواهد بود .
2- “حساب معين حقوق پرداختني” حساب معيني است كه هنگام صدور سند حسابداري حقوق ، مبلغ خالص پرداختي در بستانكار اين حساب درج ميشود .
3- “حساب معين روند حقوق” حساب معيني است كه هنگام صدور سند حسابداري حقوق ، مبلغ روند كسر شده از پرسنل در بستانكار اين حساب درج ميشود .
4- “حساب جاري كاركنان” حساب معيني است كه هنگام صدور سند حسابداري تسويه حساب ، مبلغ قابل پرداخت تسويه حساب كاركنان در اين حساب درج ميشود .
4- “حساب معين وام” حساب معيني است كه هنگام صدور سند حسابداري حقوق ، مبلغ اقساط وام كسر شده از پرسنل در بستانكار اين حساب درج ميشود .
4- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .