ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :

🔻تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

🔻اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

🔻ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

🔻عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمات امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

🔻تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع

🔻خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

🔻استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

🌐 اهمیت “صورت جریان وجوه نقد” در تحلیل بنیادی

🌐 اهمیت “صورت جریان وجوه نقد” در تحلیل بنیادی

از آنجا كه‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تحت‌ تأثير برخوردهای‌ متفاوت‌ حسابداری درخصوص‌ معاملات‌ و رويدادهای‌ يكسان‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نيست‌، ارائـه‌ آن‌ قابليت‌ مقايسه‌ جنبه‌ عملياتی عملكرد مالی‌ واحدهای تجاری‌ مختلف‌ را افزايش‌ می‌دهد.

اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌ جريان‌ وجوه نقد در مقايسه‌ با صورتهای‌ جريان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغيير در سرمايه‌ در گردش‌ دارای‌ مزايای‌ زير است‌:

🔹صورتهای‌ جريان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغيير در سرمايه‌ در گردش‌، ممكن‌ است‌ تغييرات‌ مرتبط‌ با نقدينگی‌ و تداوم‌ فعاليت‌ را پنهان‌ كند. برای مثال‌، كاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وجه نقد موجود ممكن‌ است‌ به‌ خاطر افزايش‌ در موجودی‌ مواد و كالا يا بدهكاران‌ پنهان‌ بماند. بدين‌ ترتيب‌، واحدهای‌ تجاری‌ ممكن‌ است‌ علی‌رغم‌ گزارش‌ افزايش‌ در سرمايه‌ در گردش‌، دچار مشكل‌ نقدينگی‌ شوند. به‌گونه‌ای مشابه‌، كاهش‌ در سرمايه‌ در گردش‌ لزوماً بيانگر كمبود نقدينگی‌ و خطر توقف‌ فعاليت‌ واحد تجاری نيست‌.

🔹كنترل‌ وجوه نقد، يك‌ ويژگی‌ معمول‌ فعاليت‌ تجاری است‌ و يك‌ تكنيك‌ تخصصی‌ حسابداری‌ به‌ شمار نمی‌رود. بدين‌ لحاظ‌ جريان‌ وجوه نقد مفهومی است‌ كه‌ در مقايسه‌ با تغييرات‌ در سرمايه‌ در گردش‌ از درك‌ و پذيرش‌ بيشتری برخوردار است‌.

🔯مالیات بر ارزش افزوده

🔯مالیات بر ارزش افزوده

🔳 قبل از تکمیل اظهارنامه یک اقدام خیلی مهم را باید انجام دهید و آن هم جمع آوری مستندات مواردی است که قرار است در اظهارنامه ارائه شود.

🔳 اسناد و مدارکی که یک مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده باید به عنوان اسناد و مدارک مثبته تهیه و نگهداری کند عبارتند از :

▪️1. گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
▪️2. کلیه صورت حساب های مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات
▪️3. دفاتر قانونی
▪️4. نسخ اظهارنامه های تایید شده
▪️5. رسیدهای بانکی پرداخت مالیات و عوارض
▪️6. برگه های اعلامیه بدهکاری و بستانکاری
▪️7. نوارهای صندوق
▪️8. اسناد گمرکی و حمل و نقل بیمه
▪️9. سایر مستندات معاملات و عملیات

🔯معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق چیست؟؟

🔯معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق چیست؟؟

👈در سال 1383 رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای و با توجه به ماده 137 قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد که درآمد مشمول مالیات بر حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر از پرداخت مالیات حقوق معاف است. البته این بخشنامه هنوز به قوت خود باقی است.

 

🔈مثال:

فرض کنید کارگری ماهانه 13/000/000 ریال حقوق و مزایا دریافت می کند. اگر کل این حقوق دریافتی مشمول بیمه باشد 7% بیمه سهم کارگر عبارتست از: 910/000 ریال.
اکنون دو هفتم مبلغ 910/000 ریال را محاسبه می کنیم که می شود: 260/000 ریال.

خوب اکنون و در سال 1394 حقوق و مزایای تا سقف 11/500/000 ریال از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است. و چون حقوق و مزایای دریافتی این کارگر در هرماه 13/000/000 ریال است بنابراین بعد از کسر مبلغ 11/500/000 ریال از 13/000/000 ریال، درآمد مشمول مالیات بر حقوق وی عبارتست از: 1/500/000 ریال.

اگر به خاطر داشته باشید در مرحله قبل مبلغ دو هفتم سهم بیمه کارگر 260/000 ریال شد. حالا باید مبلغ 260/000 ریال را از درآمد مشمول مالیات بر حقوق به دست آمده در مرحله قبل(1/500/000 ریال) کسر کنیم که جواب می شود: 1/240/000 ریال.

حالا این مبلغ 1240000 ریال درآمد مشمول مالیات بر حقوق است و باید طبق قانون مالیات در نرخ 10% ضرب کنیم تا مالیات قابل پرداخت این کارگر مشخص شود که می شود: 124/000 ریال.

همانطور که در بالا مشاهده کردید اگر مبلغ دو هفتم را کسر نمی کردیم کارگر باید به جای 124/000 ریال، 150/000 ریال مالیات پرداخت می کرد.

✅ محافظه کاری – احتیاط

محافظه کاری – احتیاط

🔹 ارزشیابی موجودیها بر مبنای قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار مثالی کلاسیک برای محافظه کاری است.

🔹 محققین محافظه کاری را به معنای تاثیر بیشتر اخبار بد بر قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی تفسیر کرده اند اما هیا ت استانداردهای حسابداری محافظه کاری را واکنشی احتیاط امیز در مقابل ابهامات موجود معرفی کرده اند.

🔹 اما از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از میان روشهای پذیدفته شده حسابداری که منتج به:

1- شناخت کندتر درامد
2- شناخت سریعتر هزینه
3- ارزشیابی کمترداراییها
4- ارزشیابی بیشتر بدهیها یاز موارد زیر می شود:

🔹 در کل ملاحظات مربوط به سود کمتر بر ارزشیابی بیشتر داراییها مقدم شمرده می شود. مثلا در رویکرد سود قابل توریع منظور کردن سودهای غیر عملیاتی را در محاسبه سود مجاز نمی شمرد.

🔹 برای تاکید بر اهمیت محافظه کاری گفته می شود که بکارگیری قاعده اقل بهای تما م شده یا قیمت بازار موجب کاستن ارزش موجودیها از لحاظ پرداخت مالیات بر اموال می شود . ضمنا حسابداران میتوانند در برابر خواسته های مدیرانی که قصد بالا بردن ارزش داراییها یا سود را برای افزایش قیمت سهام دارند مقاومت کنند. به هر صورت میتوان انتظار داشت در اینده از اهمیت محافظه کاری کاسته شود.

✅ مفروضات بنیادی حسابداری

✅ مفروضات بنیادی حسابداری

🔹 فرض تدوام فعالیت:
این فرض حاکی از قبول تدوام فعالیت واحد انتفاعی است مگر این که شواهدی خلاف ان در دسترس قرار گیرد. در نتیجه گزارش ارزشهای تصفیه تخلف از این فرض بنیادی محسوب می شود.
برخی نویسندگان حسابداری این فرض را مورد انتقاد قرار داده اند که این فرض بنیادی بیشتر یک پیش بینی است به هر صورت فرض تدوام فعالیت محتوای حسابداری را غنای چندانی نمی بخشد.

🔹 فرض دوره مالی:
فعالیتها و عملیات واحدهای انتفاعی معمولا در دوره های زمانی مشخص و معین انجام می شود . از انجاکه یکسال در مقایسه با عمر اغلب واحدهای انتفاعی دوره ای کوتاه محسوب می شود فرض دوره مالی موجب قبول حسابداری تعهدی و اصول شناخت درامد و مقابله هزینه با درامد فروش (مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی) شده است

🔹 فرض تفکیک شخصیت:
واحد انتفاعی جدا از صاحبان ان است اما 2 مساله با اهمیت وجود دارد
مساله اول: تعریف واحد حسابداری و ارتباط ان با قسمتهای تابعه است
مساله دوم: چگونگی واحدانتفاعی با صاحبان ان است

🔹 فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول:
از لحاظ مقاصد حسابداری فرض ثبات واحد اندازه گیری یعنی پول , مبنای اصول و روشهای حسابداری قرار گرفته است در نتیجه اصل بهای تمام شده تاریخی در بسیاری از روشهای حسابداری سایه افکنده است.
تورم قابل ملاحظه در بسیاری از کشورها موجب شد تا تئوریهای ارزشیابی و راههای جدید صورتهای مالی مورد ارزیابی قرار گیرد اما کنترل و کاهش تورم در کشورهای صنعتی موجب شد اصل بهای تمام شده تاریخی کماکان اعتبار تاریخی خود را حفظ کند.

👈شرایط احراز هزینه قابل قبول مالیاتی👉

👈شرایط احراز هزینه قابل قبول مالیاتی👉

🔴آئين نامه اجرايی احراز شروط سه گانه موضوع بند (۹) ماده ۱۴۸اصلاحی قانون مالياتهای مستقیم(هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه)

🔸۱ . اعلام کتبي موضوع خسارت توسط مؤدي ( اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ايجاد خسارت به فعاليت و دارايي موسسه ، همراه با اسناد مدارکي که در اختيار دارد به اداره امور مالياتي ذيربط.

🔸۲ . احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالياتی ذيربط پس از بررسی اسناد ومدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زير:

◽️۲ – ۱ . گواهی يا تائيديه خسارت وارده از سوی مراجع ذيصلاح که متولی تشخيص خسارت می باشند و ياهرگونه سند معتبر ديگری که خسارت وارده را تائيد نمايد.

◽️۲ – ۲ . صورتجلسه يا صورتجلساتی که درخصوص ايجاد خسارت توسط مؤدی يا ساير مراجع ذيربط دراين زمينه تنظيم گرديده است.

◽️۲ – ۳ . قراردادهای بيمه مربوط.

🔸۳ . خسارت وارده طبق قانون و مقررات يا قراردادهای موجود جبران آن به عهده ديگری نبوده و يا درهرصورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

🔸۴ . ارائه تعهد کتبی مؤدي مبنی بر اينکه اين خسارت از طرف هيچ مرجعی جبران نشده است.

♦️تازه های حسابداری

👈باز ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ

#آموزشی
👈باز ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ

🔻ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ .

🔻ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .

🔻ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ۹ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ .

🔻ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می شود.

چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه است ؟

چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه است ؟

▪️حقوق، دستمزد و کارمزد.
▪️فوق العاده های شغل.
▪️اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری.
▪️فوق العاده خارج از مرکز.
▪️فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور.
▪️کمک هزینه خواربار و مسکن.
▪️مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
▪️فوق العاده های ثابت و مانند آنها.
▪️پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بيمه نيست.

چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه نیست ؟

▪️بازخرید ایام مرخصی.
▪️کمک هزینه اولاد.
▪️هزینه سفر و فوق العاده ما موریت.
▪️عیدی و پاداش نهضت سوادآموزی.
▪️حق شیر و پاداش افزایش تولید.
▪️خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
▪️حق همسر که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، پرداخت می شود.

👈ده توصیه مهم بیمه‌ای به کارفرمایان

👈ده توصیه مهم بیمه‌ای به کارفرمایان

همان‌گونه که کارفرمایان محترم اطلاع دارند مهلت پرداخت حق‌بیمه هرماه کارکنان تا آخرین روز ماه بعد است و در صورتی که حتی یک روز پرداخت حق‌بیمه به تاخیر بیفتد، سیستم پرداخت حق‌بیمه را نمی‌پذیرد و مبلغ مذکور مشمول جریمه خواهد بود.

جریمه تاخیر در پرداخت حق‌بیمه ماهانه ۲ درصد و سالانه ۲۴ درصد است و تا زمانی که حق‌بیمه و جرائم مربوط به آن تادیه نشود، جریمه‌ها کماکان ادامه خواهد یافت. جریمه ارسال نکردن لیست کارکنان به شعب سازمان ۱۰ درصد است که فقط برای یکبار تعیین و وصول می‌شود.

توصیه‌های لازم در مورد پرداخت حق‌بیمه و وظایف کارفرمایان در این زمینه:

🔻.1 زمانی که قادر به پرداخت حق‌بیمه نیستید حتما لیست حق‌بیمه را به شعب سازمان ارسال کنید تا مشمول جریمه عدم ارسال لیست حق‌بیمه کارکنان معادل ۱۰ درصد نشوید.

🔻.2 در صورتی که نتوانستید در موعد مقرر حق‌بیمه را پرداخت کنید، در اسرع وقت به شعبه مراجعه و بدهی و جرائم مربوطه را تعیین تکلیف کنید تا جریمه به ماه‌های بعد تسری نیابد و بدهی‌ها و جرائم انباشته نشود.

🔻.3 در محاسبه حقوق و مزایای مشمول کسر حق‌بیمه کارکنان، افزایش‌های حقوق سالانه و تعداد روزهای کارکرد و… دقت کافی کنید. در غیر این صورت، علاوه بر تحمیل جریمه به کارفرما، برای دو طرف (کارفرما و سازمان) اتلاف وقت و انرژی برای اصلاح مجدد را به دنبال خواهد داشت.

🔻.4 پیش از روزهای پایانی ماه لیست کارکنان را ارائه دهید و حق‌بیمه مربوط به آن را بپردازید، تا زمان کافی برای بررسی مغایرت‌های بیمه توسط شعبه فراهم باشد و برای اصلاح آن به‌موقع به کارفرما خبر داده شود.

🔻.5 در مورد ابلاغیه‌ها، اعلامیه‌ها و نامه‌های اداری سازمان تامین‌اجتماعی درباره حق‌بیمه حساس و جدی باشید و هرروز ایمیل و پیام‌های خود را کنترل کنید.

🔻.6 زمان اعلام بدهی‌ها را در نظر بگیرید و چنانچه به برخی اعلامیه‌های بدهی اعتراض دارید یا برخی از ارقام مبهم است اعتراض خود را ظرف مدت تعیین‌شده (یک ماه) به شعبه مربوطه اعلام کنید تا در کمیسیون‌های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گیرد. این نکته را در نظر داشته باشید که امکان اشتباه در محاسبات حق‌بیمه و یا اعلام بدهی وجود دارد، بنابراین در مواردی که احساس می‌کنید اشتباهی صورت گرفته حتما مورد را گزارش کنید تا در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود.

🔻.7 موارد ترک کار، مرخصی زایمان و بیماری و… را به‌موقع و در لیست همان ماه اعلام کنید. تعلل و سهل‌انگاری در این امر موجب وارد شدن خسارت هم به شما و هم به بیمه‌شده هنگام استفاده از خدمات درمانی و بیمه‌ای سازمان خواهد شد.

🔻.7 گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری به شعبه مربوطه و اداره محل کار اعلام کنید.

🔻.9 درباره تغییر قوانین و مقررات گوش‌به‌زنگ باشید و ارتباط خود را با سازمان تامین‌اجتماعی همواره حفظ کنید و اطلاعات جدید را از سازمان درخواست کنید.

🔻.10 به آموزش سالانه کارکنان و مسئولان بخش حقوق و دستمزد و بیمه توجه کافی مبذول دارید و در به‌روزرسانی اطلاعات آنها و اعزامشان به کلاس‌های کاربردی در زمینه‌های مذکور اهتمام ورزید.