🌐 اهمیت “صورت جریان وجوه نقد” در تحلیل بنیادی

🌐 اهمیت “صورت جریان وجوه نقد” در تحلیل بنیادی

از آنجا كه‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تحت‌ تأثير برخوردهای‌ متفاوت‌ حسابداری درخصوص‌ معاملات‌ و رويدادهای‌ يكسان‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نيست‌، ارائـه‌ آن‌ قابليت‌ مقايسه‌ جنبه‌ عملياتی عملكرد مالی‌ واحدهای تجاری‌ مختلف‌ را افزايش‌ می‌دهد.

اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌ جريان‌ وجوه نقد در مقايسه‌ با صورتهای‌ جريان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغيير در سرمايه‌ در گردش‌ دارای‌ مزايای‌ زير است‌:

🔹صورتهای‌ جريان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغيير در سرمايه‌ در گردش‌، ممكن‌ است‌ تغييرات‌ مرتبط‌ با نقدينگی‌ و تداوم‌ فعاليت‌ را پنهان‌ كند. برای مثال‌، كاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وجه نقد موجود ممكن‌ است‌ به‌ خاطر افزايش‌ در موجودی‌ مواد و كالا يا بدهكاران‌ پنهان‌ بماند. بدين‌ ترتيب‌، واحدهای‌ تجاری‌ ممكن‌ است‌ علی‌رغم‌ گزارش‌ افزايش‌ در سرمايه‌ در گردش‌، دچار مشكل‌ نقدينگی‌ شوند. به‌گونه‌ای مشابه‌، كاهش‌ در سرمايه‌ در گردش‌ لزوماً بيانگر كمبود نقدينگی‌ و خطر توقف‌ فعاليت‌ واحد تجاری نيست‌.

🔹كنترل‌ وجوه نقد، يك‌ ويژگی‌ معمول‌ فعاليت‌ تجاری است‌ و يك‌ تكنيك‌ تخصصی‌ حسابداری‌ به‌ شمار نمی‌رود. بدين‌ لحاظ‌ جريان‌ وجوه نقد مفهومی است‌ كه‌ در مقايسه‌ با تغييرات‌ در سرمايه‌ در گردش‌ از درك‌ و پذيرش‌ بيشتری برخوردار است‌.

✅ مفروضات بنیادی حسابداری

✅ مفروضات بنیادی حسابداری

🔹 فرض تدوام فعالیت:
این فرض حاکی از قبول تدوام فعالیت واحد انتفاعی است مگر این که شواهدی خلاف ان در دسترس قرار گیرد. در نتیجه گزارش ارزشهای تصفیه تخلف از این فرض بنیادی محسوب می شود.
برخی نویسندگان حسابداری این فرض را مورد انتقاد قرار داده اند که این فرض بنیادی بیشتر یک پیش بینی است به هر صورت فرض تدوام فعالیت محتوای حسابداری را غنای چندانی نمی بخشد.

🔹 فرض دوره مالی:
فعالیتها و عملیات واحدهای انتفاعی معمولا در دوره های زمانی مشخص و معین انجام می شود . از انجاکه یکسال در مقایسه با عمر اغلب واحدهای انتفاعی دوره ای کوتاه محسوب می شود فرض دوره مالی موجب قبول حسابداری تعهدی و اصول شناخت درامد و مقابله هزینه با درامد فروش (مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی) شده است

🔹 فرض تفکیک شخصیت:
واحد انتفاعی جدا از صاحبان ان است اما 2 مساله با اهمیت وجود دارد
مساله اول: تعریف واحد حسابداری و ارتباط ان با قسمتهای تابعه است
مساله دوم: چگونگی واحدانتفاعی با صاحبان ان است

🔹 فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول:
از لحاظ مقاصد حسابداری فرض ثبات واحد اندازه گیری یعنی پول , مبنای اصول و روشهای حسابداری قرار گرفته است در نتیجه اصل بهای تمام شده تاریخی در بسیاری از روشهای حسابداری سایه افکنده است.
تورم قابل ملاحظه در بسیاری از کشورها موجب شد تا تئوریهای ارزشیابی و راههای جدید صورتهای مالی مورد ارزیابی قرار گیرد اما کنترل و کاهش تورم در کشورهای صنعتی موجب شد اصل بهای تمام شده تاریخی کماکان اعتبار تاریخی خود را حفظ کند.

روش های رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی

روش های رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی

🔻۱ . رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )

🔻۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )

🔻۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

🔻۴ . هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م

🔻۵ . شورای عالی مالیاتی

🔻۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

🔻۷ . دیوان عدالت اداری

🔻 توضیح اینکه مراجعه یا ارسال پرونده نزد هر یک از مراجع حل اختلاف مالیاتی فوق تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات و مواد قانونی مربوطه مراجعه شود .

✅ 18 حساسیت در سند حقوق و دستمزد :

✅ 18 حساسیت در سند حقوق و دستمزد :

1. ثبت سند حقوق جزو یکی از گزینه های پرسش های مصاحبه ای است

2. برای ثبت سند حتماً باید با آخرین بخشنامه های قانون کار آشنا باشید

3. صدور فیش حقوقی می تواند دیگر کارکنان را از روند محاسبه آشنا نماید تا جای هیچگونه ابهامی نباشد

4. در شرکتهای بیش از 70 نفر ثبت این سند به همراه بیمه و مالیات یک روز کامل زمان می برد

5. برای پرداخت کارکنان می توانید از کارتهای عضو شتاب در بانک عامل خودتان استفاده کنید

6. کار اخذ اثر انگشت از کارکنان کار وقت گیری در همان روز است معمولا پرداخت را یک روز بعد اجرا کنید

7. سند حقوق و دستمزد می بایست حتما در سند جداگانه به تاریخ پایان هر ماه ثبت گردد.

8. پیوست های قابل قبول این سند لیست الکترونیکی بیمه ، خلاصه عملیات الکترونیکی حقوق می باشد.

9. لزوماً نباید تاریخ محاسبه حقوق با پرداخت یکی باشد

10. حساب مساعده در سایر حسابهای دریافتنی- مساعده کارکنان کد می شود

11. حساب حقوق کارکنان باید به تفضیل در حساب سایر حسابهای پرداختنی – مطالبات حقوق کارکنان – نام هر فرد به ثبت برسد

12. همیشه کل 30 درصد بیمه در حساب سایر حسابهای پرداختنی – اداره تامین اجتماعی در طرف بستانکار قرار می گیرد

13. مراقب باشید! پایان ماه بعدی مهلت ارسال هر دو لیست حقوق به واحد مالیاتی است جریمه ماده 197

14. با توجه به اینکه هزینه حقوق مندرج در اظهارنامه و دفاتر با جمع لیستهای ارسالی طی سال توسط واحد مالیاتی مطابقت داده می شود و تفاوت مشمول مالیات و جرائم خواهد شد لذا در این خصوص دقت نمایید

15. محاسبه مالیات بسیار مهم است حتماً طبق معافیت حقوق عمل کنید و ان را فراموش نکنید

16. اگر نرم افزار اختصاصی برای این کار ندارید حتما از اکسل آماده حقوق و دستمزد استفاده کنید

17. اگر حسابدار صنعتی یا پیمانکاری نیستید طرف بدهکار شما پارامترهای هزینه حقوق و دستمزد است مثلا هزینه حقوق – بن و ….

18. می توانید برای اطمینان بیشتر میزان عیدی سنوات و مرخصی را برای خودتان محاسبه کنید

🔯ترتیب تنظیم دفاتر و اعمالی که در دفترنویسی ممنوع است

🔯ترتیب تنظیم دفاتر و اعمالی که در دفترنویسی ممنوع است

به موجب ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد.
1- دفتر روزنامه
2- دفتر کل
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیه

ترتیب تنظیم دفاتر مورد بحث

دفاتر روزنامه و کل و دارایی تاجر باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود به وسیله نماینده اداره ثبت محل امضا شود و اوراق باید شماره بندی بوده و مرتب باشد و کلیه معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ در صفحات مزبور ثبت گردد و تاجر موظف است کلیه دفاتر خود را از پایان هر سال به مدت ده سال نگهداری نماید و دفاتر مزبور در صورتی مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجاری سندیت دارد. به طوری که اگر خوب تنظیم گردد به نفع ( له ) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر ( علیه ) تاجر به عنوان دلیل مورد استفاده قرار می گیرد .
اما ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر موارد مزبور که در قانون تجارت راجع به دفاتر تجاری تاجر پیش بینی گردیده است آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 از لحاظ اخذ مالیات راجع به دفاتر تجار مواردی پیش بینی نموده است.

🔯 اعمالی که در دفترنویسی ممنوع گردیده عبارتند از :

1- قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آن ها
2- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی
3- محو یا ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و یا هرگونه وسایل شیمیایی و نظایر آن ها
4- جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفید ماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات

🔯وظیفه ممیز مالیاتی

در صورتی که دفاتر مورد بحث از لحاظ نحوه تنظیم حساب ها و نگهداری و نوشتن و یا از سایر جهات به نظر ممیز مالیاتی قابل رسیدگی نباشد و این امر مورد تایید سرممیز مالیاتی قرار بگیرد و مردود اعلام شود. ممیز مالیاتی باید چگونگی را با ذکر دلایل کافی و به طور کتبی به مودی ابلاغ نموده و پرونده امر را برای رسیدگی به هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ارائه دلایل کافی رفع اشکال نماید مالیات بر اساس همان دفاتر اخذ خواهد شد، در غیر اینصورت هیئت سه نفری به طور علی الراس میزان آن را تعیین خواهد نمود.
لازم به ذکر است که برای هر یک از تخلفات مندرج در ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر تجاری، از قبیل قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی، تراشیدن و پاک کردن و محو کردن و غیره جرائم نقدی از پنج هزار ریال الی یکصد هزار ریال حسب مورد اخذ خواهد شد که جزییات و خصوصیات آن در ماده مزبور مشخص گردیده است و علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به آیین نامه مزبور مراجعه نمایند.

💢اشتباهات نابخشودنی یک مسئول حسابداری💢

💢اشتباهات نابخشودنی یک مسئول حسابداری💢
➖🔹🔹🔹➖
یک مسئول حسابداری در صورت ارتکاب چند مورد از اعمال ذیل باید از حرفۀ حسابداری استعفا دهد:

✅ بی هدفی
✅ بی برنامگی
✅ ترس از ارتباط با مدیران
✅ خستگی و نا امیدی
✅ بی توجهی به کارمندان
✅ بی توجهی به سازمان
✅ دمدمی مزاجی در کار و یا سازمان
✅ فرار از سختی و مانع
✅ آستانۀ تحمل کم در شنیدن انتقاد
✅ عدم یادگیری مداوم
✅ اجبار در انتخاب این حرفه
✅ تأخیردرکاری که باید بکند
✅ عدم مسئولیت پذیری در قبال خودش و سازمانش و کارمندانش

نحوه پرکردن سفته🔵

نحوه پرکردن سفته🔵🔵

– برای اینکه بشود نام یک سند را سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات سفته نمی‌­شود.

– اول اینکه مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای

تعهدکردن ۲۷۰میلیون ریال باید سفته ۳۰۰میلیونی بخرید. دوم اینکه گیرنده­ وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود.

– سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله‌کرد» در سفته برای همین است. سومین ویژگی‌ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص

باشد.
– اگر تاریخ در سفته نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد.

– در ضمن تاریخ نداشتن سفته می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه‌بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو‌طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.

ﺍﻧﻮﺍﻉ شرایط بازﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ

ﺍﻧﻮﺍﻉ شرایط بازﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ

۱ – ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

۲ – ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ﺯﯾﺮ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

۳ – ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ

* ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺯﯾﺮ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ۱۰ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

۴ – ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

۵ – ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

* ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ

🌐 نسبت کارایی چیست؟

🌐 نسبت کارایی چیست؟

🔹نسبتهاي کارایی به مبلغ فروشهاي مرتبط با منابع مالی سرمایه گذاري شده در واحدهاي تجاري مربوط میشود. هر چه سرمایه مورد استفاده در یک واحد تجاري بیشتر باشد، میزان فروش مورد نیاز براي کارایی بیشتر میشود.

👈 نسبت کارایی = حجم یا ارزش معاملات تقسیم بر ارزش داراییها

🔹همانند سایر نسبتها ، نسبت کارایی را می توان با عملکرد گذشـته
شرکت یا سایر واحدهاي تجاري در یک صنعت مشابه مقایسه نمود.
اگر کارایی یکنواخت و ثابت باقی بماند، بدین ترتیب هرگونه افزایش سرمایه گذاري باید منجر به افزایش نسبی بازده شود.

🔹از لحاظ تئوري، نسبتهاي کارایی باید تا حد ممکن بـالا باشد،
گرچه در بسیاري از موارد یک تعادل بین حجم و قیمت وجود دارد
که ممکن است بر سودآوري اثر بگذارد.

فرمولهاي نسبت کارایی که در زیر ارائه شده را یاد بگیرید:

1⃣ گردش سرمایه به کار گرفته شده = فروش تقسیم بر سرمایه به کار گرفته شده

2⃣ گردش داراییهاي ثابت= فروش تقسیم بر داراییهاي ثابت

3⃣ گردش داراییهاي جاري =فروش تقسیم بر داراییهاي جاري

🔹نسبت کارایی یعنی برآورد اینکه یک واحد تجاري ازداراییهایش چقدر درست استفاده میکند. داراییهاي مورد استفاده توسط یک واحد تجاري فروشهایی را ایجاد میکنند ـ هرچه این داراییها فروشهاي بیشتري ایجاد کنند ، داراییهاي کاراتري هستند.

به عنوان مثال، یک بازیکن فوتبال مثل دیوید بکهام قادر است که با امکان دادن به منچستر یونایتد براي فروش پیراهن بیشتر، فروشهاي فراوانی ایجاد کند.

🔹نسبت کارایی، حجم فعالیت تجاري مرتبط با مبلغ سرمایه گذاري شده در داراییهاي واحد تجاري را اندازه گیري میکند.

👈فرض فكيك شخصيت حسابداري چيست؟

👈فرض فكيك شخصيت حسابداري چيست؟

🔻فرض تفکیک شخصیت حسابداری(Separate Entity Assumption) به مفهوم شخصیت مستقل حسابداری یک بنگاه تجاری است فارغ از آنکه این بنگاه دارای شخصیت حقوقی(Legal Entity) مستقل

باشد یا نباشد.

🔻شخصیت مستقل حسابداری یعنی مجموعه تجاری که به طور مستقل در قالب معادله اساسی حسابداری تبیین می شود. مالک/مالکان یک شخصیت حسابداری مستقل می تواند داد و ستدهای دیگری نیز داشته باشد که

به شخصیت حسابداری آنها مرتبط نیست و این نوع داد و ستدها نباید در حسابهای شخصیت حسابداری ثبت شوند.

🔻بر مبنای این فرض، مطالبات و دیون شخصی مالکان بنگاه تجاری به اشخاص ثالث، جزء منابع تعهدات واحد تجاری محسوب نمی‌ شود اگر چه در شرکت‌های تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا

مؤسسه، مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می‌باشد اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران این گونه مؤسسات می‌توانند طلب خود را از داراییهای مؤسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول

نمایند.