حسابرسی در انبارگردانی

موارد مورد نیازی که یک حسابرس در زمان انبارگردانی موجودی های جنسی باید انجام دهد

.1دستور العمل انبارگردانی
.2آخرین حواله انبار ها
.3آخرین رسید انبارها
.4آخرین فاکتور فروش

🔻 توجه کنیم که امضاءهای مجاز در مستندات فوق باید توسط مسئو ل های مختلف مثل مدیر انبار مدیر برنامه ریزی مدیر کارخانه انجام گردیده باشد.

🔻 حسابرس نمونه هایی را خود یا به دلیل عدم توانایی ، به کمک شمارش گران یا انبارداران، جداگانه شمارش نموده و در کاربرگی می نویسد.

🔻 در نهایت کار :
صورت جلسه انبارگردانی
فهرست کل کالاهای شمارش شده که به امضا مسولین شمارش و انبار رسیبده باشد اخذ می گردد.

🔻 و حسابرس گزارشی مبنی بر چگونگی انجام عملیات شمارش مطابق با دستورالعمل انبارگردانی و مشاهده های عینی خود تهیه نموده و ایرادت مربوطه از جمله قفسه بندی انبار، چسباندن تگ های انبار و … را درج می نماید.

🔻 نکته1:
در انبار گردانی به مقدار محصولات کار داریم و نه ریال آنها

🔻 نکته2:
تگ های شمارش باید بر روی کالاها درج گردد ( شمارش اول، شمارش دوم و شمارش سوم)

🔻 نکته3:
در انبار وجود مغایرت مقداری امری طبیعی هست لذا در مرحله آخر مقدار اضافه یا کسر انبار مشخص میشود و در صورت جلسه انبارگردانی قید می گردد عمدتا به دلیل تعدد زیاد کالاها در صورت جلسات بیان می گردد به پیوست فهرست کالاهای شمارش است)

🌐 مراحل تحقق جرم پولشوئي

🌐 مراحل تحقق جرم پولشوئي

پولشويي معمولاً داراي سه مرحله مي باشد:

1⃣ مرحله استقرار يا مکان يابي ،
2⃣ مرحله تبديل يا لايه سازي و
3⃣ مرحله ادغام يا يکپارچه سازي .

🔹در مرحله استقرار ، وجوه حاصله وارد سيستم مالي مي شود و يا به خارج از کشور انتقال مي يابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بين برود و سپس در فرصت هاي بعدي، آن ها را به اموال ديگري مثل چک هاي مسافرتي، حوالجات و غيره تبديل کنند. اين مرحله از ديدگاه پولشويان خطرناک ترين مرحله است ؛ زيرا امکان کشف و رديابي در اين مرحله بسيار زياد است.

🔹به مرحله لايه سازي ، مرحله “جذب” هم گفته مي شود.در اين مرحله، سعي مي شود با ايجاد معاملات بانکي مختلف يا نقل و انتقالات مالي، هويت واقعي و اصلی اموال ، پنهان و مخفي شود.

🔹آخرين مرحله ي فرآيند پولشويي، “ادغام يا يکپارچه سازي” است.در اين مرحله درآمد و عوايد غيرقانوني در سيستم مالي مشروع، ادغام مي شود و ظاهري همچون ديگر اموال مشروع به خود مي گيرد. به عبارت ديگر، اين مرحله مشتمل بر دادن جلوه اي مشروع و قانوني به ثروت و پول هاي با منشأ نامشروع مي باشد.

✅هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌

✅هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌

هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌، ارائه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ شود. صورتهاي‌ مالي‌ همچنين‌ نتايج‌ ايفاي‌ وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ يا حسابدهي‌ آنها را در قبال‌ منابعي‌ كه‌ در اختيارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد. به منظور دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌، در صورتهاي‌ مالي‌ يك‌ واحد تجاري‌ اطلاعاتي‌ درباره‌ موارد زير ارائه‌ مي‌شود :
الف. داراييها،
ب . بدهيها،
ج . حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌،
د . درآمدها،
ه . هزينه‌ها، و
و . جريانهاي‌ نقدي‌.
اين‌ اطلاعات‌، همراه‌ با ساير اطلاعات‌ مندرج‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌، استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ را در پيش‌بيني‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ واحد تجاري‌ و خصوصاً در زمانبندي‌ و اطمينان‌ از توانايي‌ آن‌ در ايجاد وجه‌ نقد كمك‌ مي‌كند.

🌐 اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :

🌐 اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :

۱- کلیه ی وجوه نقد منعکس در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است.(هدف اثبات وجوه )

۲- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود ؟ بوده (هدف اثبات مالکیت)

۳- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه متکی به اسناد ومدارک مثبته و برطبق استانداردهای حسابداری منعکس گردیده باشد .(هدف ارزشیابی و کامل بودن)

۴- مبالغ مندرج در ترازنامه به نحو صحیح و طبقه بندی و افشاء شده است .(هدف اثبات افشاء وارائه)

✅ نکته :

🔸حسابرسان در رسیدگی به حساب موجودی نقد وبانک و همچنین در سایردارایی ها می بایست توجه داشته باشند که نمی بایست دارایی ها بیش از واقع در حسابها و صورتهای مالی نشان داده شود و از آنجایی که معمولا موجودی نقد بانک بیشتراز سایر دارایی ها می باشد لذا از حساسیت خاصی در رسیدگی ها برخوردار است.

🔸حسابرسان برای رسیدن به اهداف فوق الذکر حساب موجودی نقد وبانک را می بایست طبق برنامه ی حسابرسی موجودی نقد وبانک به مرحله ی اجرا در آورند تا ادعاهای مدیریت به شرح فوق را اثبات نمایند.

🌐 اهم نکات قابل توجه در نظارت حسابرس در انبارگردانی :

🌐 اهم نکات قابل توجه در نظارت حسابرس در انبارگردانی :

1- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست .

2- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله شروع وخاتمه ، انواع موجودیها ، موقعیت مکانی ، تعداد تیمهای شمارش ، اسامی و وظایف هریک از آنها ، تعداد دفعات شمارش و نحوه رفع مغایرت بین شمارش های مختلف با یکدیگر و با سوابق انبار باشد.

3- برای حصول اطمینان از جهت اجرای برنامه شمارش لازم است وقت حسابرس عمدتاً صرف نظارت بر نحوه اجرای برنامه انبارگردانی شود .

4- به منظور حصول اطمینان حسابرس تعدادی از اقلام موجود را به عنوان نمونه شخصاً در انبار شمارش کرده و با شمارش شرکت مطابقت دهد .

5- حسابرس در زمان انبارگردانی ( خاتمه سال مالی) بایدکلیه اطلاعات مربوط به مقطع گیری زمانی را جمع آوری نماید .

اقلام اصلی صورتهای مالی :

اقلام اصلی صورتهای مالی :

🔷 دارایی :
🔹 حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است.

🔷 بدهی :
🔹 تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است.

🔷 حقوق صاحبان سرمایه:
🔹 باقیمانده‌کسر جمع‌ بدهیهای‌ واحد تجاری‌ از جمع‌ داراییهای‌ آن‌.

🔷 درآمد:
🔹 عبارتست‌ از افزایش در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ که‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود.

🔷 هزینه‌:
🔹 عبارتست‌ از کاهش در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ که‌ به‌ ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود.

🔷 آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌:
🔹 افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ناشی‌ از سرمایه‌گذاری‌ در واحد تجاری‌ جهت‌ کسب‌ یا افزایش‌ حقوق‌ مالکانه را گویند.

🔷 ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌:
🔹 کاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ناشی‌ از انتقال‌ داراییها به‌صاحبان‌ سرمایه‌ یا ایجاد بدهی‌ در قبال‌ آنها به‌منظور کاهش‌ حقوق‌ مالکانه‌ و یا توزیع‌ سود را گویند.

🌐 منظور از اعضاء موظف و غیرموظف هیئت مدیره چیست؟

🌐 منظور از اعضاء موظف و غیرموظف هیئت مدیره چیست؟

1️⃣ اعضاي غير موظف هيئت مديره

🔹اعضاي مذكور سهامداران شركت بوده و بجز رابطه مديريت ارتباط كاري ديگري با شركت ندارند.

🔹رابطه اعضاي غير موظف باشركت به هيچ وجه رابطه استخدامي نيست و چنانچه هر يك از آنها از عضويت هيئت مديره مستعفي يا معزول يا به هر علت ديگري بركنار گردند نمي توانند بابت عضو مذكور به مراجع مشمول قانون كار رجوع كنند وصرفا حق حضور مي گيرند.

🔹همچنين مي توان درصدي از سودخالص سالانه شركت را به عنوان پاداش براي اعضاي هيئت مديره اعم از موظف يا غير موظف تعيين نمود.

2️⃣ اعضاي موظف هيئت مديره:

🔹به سهامداري اطلاق مي گردد كه علاوه بر عضويت درهيئت مديره به شغلي از مشاغل شركت اشتغال دارد. ممكن است اين اشتغال قبل از مديريت در شركت باشد يا آنكه پس از برگزيده شدن به سمت مديري در هيئت مديره تصدي داشته باشد.

موارد مهم رد دفاتر قانونی

موارد مهم رد دفاتر قانونی

⬅️در صورتی که دفاتر ارایه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

⬅️عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

⬅️ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.

⬅️ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

⬅️تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

⬅️جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفترمشاغل بمنظورسوء استفاده.

⬅️بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

⬅️تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل …

⬅️عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 آیین نامه تحریر دفاتر.

⬅️اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 آیین نامه تحریر دفاتر اقدام نشده باشد.

⬅️در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.
⬅️عدم ارایه آیین نامه ها و یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده.

⬅️عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس).

⬅️استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آیین نامه).

⬅️عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجوددرسیستمهای الکترونیکی درمورد اشخاصی که ازسیستمهای مذکور استفاده می نمایند.

⬅️ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز

👈نکاتی درباره مرخصی

👈نکاتی درباره مرخصی

🔻طبق ماده ۶۴ قانون کار مرخصی بدون احتساب جمعه ۲۶ روز و با احتساب جمعه درسال ۳۰روز میباشد.

🔻طبق ماده ۶۶ قانون کار ۹ روز از مرخصی قابل ذخیره میباشد.

🔻چنانچه کارفرما ۹ روز را ذخیره نگیرد میبایست مبلغ آن را پرداخت کند.

🔻پرداخت بیش از ۹روز جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نمیباشد.

🔻در محاسبه بازخرید مرخصی کلیه آیتم های قرارداد (دریافتی) حتی انگیزشی لحاظ میشوند.

🔻مرخصی استعلاجی قابل کسر از مرخصی استحقاقی نخواهد بود و دو مبحث جداگانه هست.

🔻در پایان سال مبنای محاسبه( مخرج کسر) ۳۰روز خواهد بود حتی اگر مبنای شرکتی ۲۶روز میباشد.

⬅️اهداف به كار بردن كاربرگ حسابرسی:

⬅️اهداف به كار بردن كاربرگ حسابرسی:

🔻١- به كارهای حسابرسی سازمان داده و كليه مراحل حسابرسی را هماهنگ می كنند .

🔻٢- در بررسی كارهای انجام شده به وسيله كاركنان حسابرسی به شريك مدير و حسابرس ارشد كمك می كند.

🔻٣- مداركی كه جهت دفاع از گزارش حسابرسان فراهم مي سازد .

🔻۴- اطلاعات مورد نياز را برای تهيه اظهارنظرهای مالياتی، بورس اوراق بهادار و ساير موسسات دولتی فراهم مي سازد .

🔻۵- به عنوان راهنما در رسيدگيهای بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.