ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :

🔻تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

🔻اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

🔻ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

🔻عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمات امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

🔻تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع

🔻خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

🔻استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

🔯مالیات بر ارزش افزوده

🔯مالیات بر ارزش افزوده

🔳 قبل از تکمیل اظهارنامه یک اقدام خیلی مهم را باید انجام دهید و آن هم جمع آوری مستندات مواردی است که قرار است در اظهارنامه ارائه شود.

🔳 اسناد و مدارکی که یک مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده باید به عنوان اسناد و مدارک مثبته تهیه و نگهداری کند عبارتند از :

▪️1. گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
▪️2. کلیه صورت حساب های مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات
▪️3. دفاتر قانونی
▪️4. نسخ اظهارنامه های تایید شده
▪️5. رسیدهای بانکی پرداخت مالیات و عوارض
▪️6. برگه های اعلامیه بدهکاری و بستانکاری
▪️7. نوارهای صندوق
▪️8. اسناد گمرکی و حمل و نقل بیمه
▪️9. سایر مستندات معاملات و عملیات

🔯معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق چیست؟؟

🔯معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق چیست؟؟

👈در سال 1383 رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای و با توجه به ماده 137 قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد که درآمد مشمول مالیات بر حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر از پرداخت مالیات حقوق معاف است. البته این بخشنامه هنوز به قوت خود باقی است.

 

🔈مثال:

فرض کنید کارگری ماهانه 13/000/000 ریال حقوق و مزایا دریافت می کند. اگر کل این حقوق دریافتی مشمول بیمه باشد 7% بیمه سهم کارگر عبارتست از: 910/000 ریال.
اکنون دو هفتم مبلغ 910/000 ریال را محاسبه می کنیم که می شود: 260/000 ریال.

خوب اکنون و در سال 1394 حقوق و مزایای تا سقف 11/500/000 ریال از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است. و چون حقوق و مزایای دریافتی این کارگر در هرماه 13/000/000 ریال است بنابراین بعد از کسر مبلغ 11/500/000 ریال از 13/000/000 ریال، درآمد مشمول مالیات بر حقوق وی عبارتست از: 1/500/000 ریال.

اگر به خاطر داشته باشید در مرحله قبل مبلغ دو هفتم سهم بیمه کارگر 260/000 ریال شد. حالا باید مبلغ 260/000 ریال را از درآمد مشمول مالیات بر حقوق به دست آمده در مرحله قبل(1/500/000 ریال) کسر کنیم که جواب می شود: 1/240/000 ریال.

حالا این مبلغ 1240000 ریال درآمد مشمول مالیات بر حقوق است و باید طبق قانون مالیات در نرخ 10% ضرب کنیم تا مالیات قابل پرداخت این کارگر مشخص شود که می شود: 124/000 ریال.

همانطور که در بالا مشاهده کردید اگر مبلغ دو هفتم را کسر نمی کردیم کارگر باید به جای 124/000 ریال، 150/000 ریال مالیات پرداخت می کرد.

👈شرایط احراز هزینه قابل قبول مالیاتی👉

👈شرایط احراز هزینه قابل قبول مالیاتی👉

🔴آئين نامه اجرايی احراز شروط سه گانه موضوع بند (۹) ماده ۱۴۸اصلاحی قانون مالياتهای مستقیم(هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه)

🔸۱ . اعلام کتبي موضوع خسارت توسط مؤدي ( اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ايجاد خسارت به فعاليت و دارايي موسسه ، همراه با اسناد مدارکي که در اختيار دارد به اداره امور مالياتي ذيربط.

🔸۲ . احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالياتی ذيربط پس از بررسی اسناد ومدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زير:

◽️۲ – ۱ . گواهی يا تائيديه خسارت وارده از سوی مراجع ذيصلاح که متولی تشخيص خسارت می باشند و ياهرگونه سند معتبر ديگری که خسارت وارده را تائيد نمايد.

◽️۲ – ۲ . صورتجلسه يا صورتجلساتی که درخصوص ايجاد خسارت توسط مؤدی يا ساير مراجع ذيربط دراين زمينه تنظيم گرديده است.

◽️۲ – ۳ . قراردادهای بيمه مربوط.

🔸۳ . خسارت وارده طبق قانون و مقررات يا قراردادهای موجود جبران آن به عهده ديگری نبوده و يا درهرصورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

🔸۴ . ارائه تعهد کتبی مؤدي مبنی بر اينکه اين خسارت از طرف هيچ مرجعی جبران نشده است.

♦️تازه های حسابداری

✅ محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد

✅ محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد

♦️ در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)، در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:
سود و زیان جاری * بدهکار
ذخیره مالیات بر درآمد * بستانکار

بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات:
ذخیره مالیات بردرآمد * بدهکار
مالیات پرداختنی * بستانکار

هنگام پرداخت مالیات قطعی:
مالیات پرداختنی * بدهکار
بانک * بستانکار

⭕️ حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید:

مالیات پرداختنی * بدهکار
سود و زیان انباشته * بدهکار
بانک * بستانکار

⭕️ حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید:
ذخیره مالیات بر درآمد * بدهکار
سود و زیان انباشته ***بستانکار

راهکار قبولی برگشت از فروش توسط سازمان امورمالیاتی:

راهکار قبولی برگشت از فروش توسط سازمان امورمالیاتی

جهت برگشت از فروش فاکتور جداگانه فاکتور فروش بنام صورتحساب برگشت ازفروش چاپ شود.

صدورصورتحساب برگشت از فروش

شماره فاکتوربرگشت ازفروش هر سال ادامه شماره سریال سال قبل باشد .

نحوه ثبت صحیح برگشت ازفروش مربوط به فروش دوره مالی قبل دوحالت دارد:

۱ – اگر در سنوات گذشته ذخیره برگشت از فروش در نظر گرفته باشیم (الزامی)

بد : ذخیره برگشت از فروش

بد : ارزش‌افزوده

بس : حسابهای دریافتنی

۲ – اگر مبلغ با اهمیت باشد و ذخیره در نظر نگرفته باشیم:با استفاده از سود و زیان سنواتی ثبت می‌خورد.

بد : سودوزیان سنواتی

بد : ارزش‌افزوده

بس : حسابهای دریافتنی

۳ – اگر رقم کم اهمیت باشد:بدون اشکال است وباثبت زیر انجام می‌شود:

بد : برگشت ازفروش

بد : ارزش‌افزوده

بس : حسابهای دریافتنی

تاییدیه یا مهر و امضا شرکت جهت برگشت ازفروش‌ها روی یکی ازنسخه‌ها یا نامه تاییدیه جداگانه دریافت وضمیمه صورتحساب برگشت ازفروش شود.

💢انواع مالیات را بشناسیم💢

💢انواع مالیات را بشناسیم💢

💠مالیات‌ها عموما به دو گروه مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم تقسیم می‌شوند که هر کدام هم دارای انواع گوناگونی است.

🔸به گزارش ایبِنا، انواع مالیات ها در ایران به شرح زیر است:

مالیات های مستقیم:
مالیات هایی هستند که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و شامل انواع زیر است:
الف- مالیات بر درآمد شامل:
مالیات بر درآمد املاک:
این نوع مالیات از درآمد اجاره دریافت می شود.
مالیات بر درآمد مشاغل:
مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی وصول می شود.
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:
مالیاتی است که از جمع درآمد شرکت ها و همچنین درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود دریافت می شود.
مالیات بر درآمد اتفاقی:
مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید دریافت می شود.
ب- مالیات بر دارایی شامل:
مالیات بر ارث:
مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد.
مالیات حق تمبر:
نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی گرفته می شود.
مالیات های غیر مستقیم:
مالیات‌هایی که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد و شامل موارد زیر است:
الف- مالیات بر واردات:
مالیات بر حقوق گمرکی
مالیات بر سود بازرگانی
مالیات بر حق ثبت سفارش کالا
مالیات بر واردات اتومبیل
مالیات بر حق ثبت
ب- مالیات بر مصرف و فروش:
مالیات بر فرآورده های نفتی
مالیات بر تولید الکل طبی و بهداشتی
مالیات بر فروش سیگار
مالیات بر اتومبیل
مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل
مالیات بر ارزش افزوده

💢همه چیز درباره‌ی مالیات حقوق در سال ۹۷💢

💢همه چیز درباره‌ی مالیات حقوق در سال ۹۷💢

💠غلامرضا تاجگردون، در تشریح روند دریافت مالیات از حقوق در سال ۹۷، گفت: در قانون بودجه سال ۹۶ حقوق‌های تا دو میلیون تومان از مالیات معاف بود و از دو میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰ درصدی می شد و مابقی نیز مشمول مالیات ۲۰ درصدی می شدند. رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، افزود: ۸۰ درصد کسانی که حقوق بگیر بخش دولتی و خصوصی هستند زیر دو میلیون تومان دریافتی دارند، لذا سقف معافیت مالیاتی به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
🔸تغییر نکردن مالیات تا ۸ میلیون تومان
تاجگردون با بیان اینکه طبق مصوبه جدید از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یعنی سه برابر این عدد ضربدر ۱۰ درصد می شود، ادامه داد: بر این اساس مالیات تا هشت میلیون تومان تغییر نمی کند و تا ۱۰ میلیون تومان هم خیلی تغییر نمی کند، لذا طبق مصوبه جدید مجلس در مورد مالیات پلکانی، حقوق‌های تا ۸ میلیون تومان مالیات کمتری نسبت به سال گذشته می‌پردازند و نرخ مالیات حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش می یابد.

🔸درآمد زیر ۸ میلیون تومانی ۹۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
وی با اشاره به اینکه کسی که در سال ۹۶، ۸ میلیون تومان حقوق می‌گرفت تا دو میلیون تومان از مالیات معاف بود و ۶ میلیون تومان دیگر ضربدر ۱۰ می شد یعنی ۶۰۰ هزار تومان باید مالیات می داد، یادآور شد: برای سال ۹۷ پیش بینی شد که تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان مشمول مالیات ۱۰ درصدی می شود، با این تفاوت که رقم ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان منهای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می شود و ۱۰ درصد ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یعنی ۴۶۰ هزار تومان مالیات به این حقوق تعلق می گیرد و مابقی آن تا ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۵ درصد می شود.

🔸نماینده مردم گچساران در مجلس، با بیان اینکه اگر کسی در سال ۹۶ تا ۸ میلیون تومان حقوق می‌گرفت و در سال ۹۷ هم ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، مالیاتش هیچ تغییر نمی کند، افزود: ۹۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هم زیر ۸ میلیون تومان درآمد دارند، ضمن اینکه درآمد پژوهشی اعضای هئیت علمی هم مستثنی شد و ۵ درصد تعیین شد و مازاد بر این ۱۵ درصد مالیات تعلق می گیرد که آن‌ نیز تمام این مبلغ را شامل نمی شود بلکه مابه التفاوت آن ضربدر ۱۵ درصد می‌شود.

🔸کاهش مالیات حقوق های ۵ و ۶ میلیون تومانی
وی با اشاره به اینکه کسی که دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد نهایت نرخ مالیات موثرش ۶.۶ درصد است و این تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نیست، ادامه داد: همچنین کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می گیرد در سال گذشته ۳۰۰ هزار تومان مالیات می‌داد، اما در حال حاضر پیش بینی کردیم که حقوق این فرد تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف است و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مابقی مشمول مالیات ۱۰ درصد می شود، یعنی این فرد ۲۷۰ هزار تومان مالیات پرداخت می کند.

🔸این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار داشت: بر این اساس کسانی که حقوق ۵ و ۶ میلیون تومانی می گیرند مالیاتشان نسبت به سال گذشته کمتر می شود و این عدد روی ۸ میلیون تومان به هم می‌رسد، در واقع حقوق ۸ میلیون تومان مالیاتش کمتر از سال گذشته می شود.

🔸رشد حقوق های پایین در سال آینده ۲۰ درصد است
وی با بیان اینکه کسانی که درآمد بالا دارند و یا بنگاه و شرکت دارند نرخ مالیاتشان بالاتر است، افزود: البته نهایت نرخ مالیاتی موثر ۱۴.۱ است، چون مالیات‌ها پلکانی پیش بینی شده و مابه التفاوت محاسبه می شود در واقع ما مالیات ۳۵ درصد نداریم.

🔸تاجگردون درباره تاثیر این مصوبه بر حقوق‌های نامتعارف، ادامه داد: حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد مالیات می پردازند که مالیات حقوق این افراد در سال گذشته ۱۰ درصد بوده است.

🔸میزان افزایش حقوق کارکنان
رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷، تصریح کرد: رشد حقوق های پایین در سال آینده ۲۰ درصد گرفته شده و حقوق های بالا رشد آنها پلکانی نزولی است و متوسط افزایش ۱۰ درصد است یعنی شخصی که یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد، ۲۰ درصد افزایش حقوق دارد و شخصی که حقوق بیشتری می گیرد ۱۸ درصد و به همین ترتیب حقوق های بالاتر با رشد کمتر، در حالی که دولت میزان رشد برای همه افراد را ۱۰ درصد در نظر گرفته بود.

💢 وکیل مالیاتی 💢

⭕️👈🏻 بدون شک پولدارترین همکاران ما وکلای مالیاتی هستند که با قبول پرونده های #مالیات و طرح های دفاعی درآمدزایی بسیار خوبی را از آن خود می کنند. شاید در نگاه اول وکیل مالیاتی را فردی تصور کنید که فقط امور مالیاتی کلیه سطوح یک شرکت را انجام می دهد و بابت اینکار حق وکالت دریافت می کند ، در صورتی که کار یک وکیل تا حدی پیچیده تر از یک وکیل حقوقی است چرا که ممکن است نحوه برداشت و قضاوت از قوانین و بخشنامه های مالیاتی متفاوت باشد.

⭕️👈🏻 ویژگی های اصلی یک وکیل مالیاتی حرفه ای:
🔹تسلط بسیار بالا بر فنون مذاکره
🔸مسلط بر نحوه استفاده از قوانین مالیاتی به همراه تمامی تبصره ها و بخشنامه ها
🔹مطالعه روزانه قوانین به لحاظ نیاز دفاعی در انواع پرونده ها
🔸پشت سر گذاشتن دوره کارآموزی بیش از 20 رکورد
🔹حضور روزانه در اداره دارایی و هیات های مختلف
🔸بروز رسانی رزومه طی کمتر از یک ماه با سوابق اجرایی جدیدتر
🔹حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مالی و اقتصاد
🔸برقراری ارتباطات تنگاتنگ قانونی با انواع حوزه های مالیاتی
🔹تسلط برکوتاه کردن مسیر پرونده ها و استفاده از فرصت ایجاد شده برای پرونده جدید
🔸تسلط کافی بر قوانین بیمه تامین اجتماعی

⭕️👈🏻 مواردی که در حیطه کار وکیل مالیاتی قرار می گیرد :
اجرای توام با اختیار کارهای مالیاتی به همراه تصمیم گیری در موارد ی مانند تمکین ، اعتراض ، توافق ، مسالحه ، تقسیط ، درخواست احاله و طرح پرونده در هیئت های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر ، شورای عالی مالیاتی ، ماده 251 مکرر ، دیوان عدالت اداری در کلیه شهر های کشور ، طراحی انواع لایحه نسبت به آرا ء صادره ، توضیح و دفاع در مورد پرونده های موکل ، توافق با کلیه واحدهای اجرایی اداره دارایی ، اختیار لازم در مورد سپرده های موقت یا استرداد های مالیاتی ، ارائه انواع چک و یا ضمانت (از طرف ادارات مربوط مورد پذیرش باشد ) ، تحویل و تحول انواع اوراق مالیاتی مانند برگ مطالبه یا تشخیص درآمد و اقدامات لازم در مورد پرونده ای که مودی درگیر آن باشد .

⭕️👈🏻 حدود و اختیارات یک وکیل :
وکیل با حق توکیل به غیر در انجام امور مورد وکالت از طرف موکل دارای اختیارات تام و مطلقه بوده ، امضاء و اقدامات وکیل به منزله تایید و امضای موکل بوده و دارای اثرات قانونی می باشد ، بطوریکه نیازی به حضور موکل نمی باشد.

👈مالیات بر سود سپرده بانکی چیست؟

👈مالیات بر سود سپرده بانکی چیست؟

🔻مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ می‌شود . برای مثال اگر بر اساس سپرده‌گذاری در بانک مبلغی به‌عنوان سود واریز شود این سود می‌تواند به روش‌های مختلف مشمول مالیات گردد. از این سود می‌توان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به‌صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به‌عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالانه لحاظ گردد.

🔻 در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰ درصد باشد، و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰ درصد باشد، ۱۰ درصد از ۲۰ درصد سود واریزی به‌عنوان مالیات اخذ می‌گردد که نهایتاً نرخ سود مؤثر سپرده‌‌گذاری ۱۸درصد خواهد بود .

🔻 در روش دوم این مالیات با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل‌قبول از این مجموع کسر می‌گردد. سپس درصد مشخصی از این سود به‌دست آمده به‌عنوان مالیات بر درآمد از شخص گرفته می‌شود.