تهیه لوایح اعتراضی و دفاعیه های مالیاتی به منظور احقاق حقوق مالیاتی شرکتها

مشاوره به مدیران موسسه جهت آمادگی حضور در  هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر ارکان عالی رسیدگی کننده

پیگیری و استرداد اضافه پرداخت (طلب) مالیات شرکتهای پیمانکاری(پیش پرداختهای مالیاتی) از سازمان امور مالیاتی

 

مشاوره رایگان در سپید حساب ویرا

88449244