آموزش به صورت حضوری در محل شرکت شما ویا محل شرکت سپید حساب ویرا توسط کارشناسان مجرب صورت میگیرد .

 

آموزش در شرکت سپید حساب ویرا به ازای هر ساعت 450.000 ریال

آموزش در محل شرکت شما (شهر تهران) به ازای هر ساعت 650.000 ریال

آموزش در محل شرکت شما (خارج از تهران) به ازای هر ساعت 850.000 ریال + هزینه ایاب و ذهاب

نکته : آموزش تا 2 نفر طبق مبالغ بالا محاسبه می شود و به ازای هر شخص اضافه مبلغ 40 درصد به مبلغ فوق اضافه میگردد