workers considering the term of the agreement 1098 1517 - تفاوت برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات

تفاوت برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات

تفاوت برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات

?برگ تشخیص

?پس ازرسیدگی گروه ممیزی سه نوع برگ تشخیص صادرمی گردد
1:برگ تشخیص مالیات عملکرد
2 :برگ تشخیص مالیات حقوق
3 :برگ تشخیص مالیات تکلیفی .

?نکته۱ : درصورتی برگ های تشخیص صادرمی گردندکه مودی مالیات قابل پرداخت داشته باشد.درصورتی که مالیات مربوط به هرکدام ازمواردفوق صفرباشدبرگ تشخیص برای آن صادرنمی گردد.

?نکته ۲ :تمکین مودی به برگ تشخیص مالیات تکلیفی وحقوق ظرف سی روز موجب برخورداری از ۸۰ درصدجرایم می گردد.

?نکته۳: اعتراض مودی به برگ تشخیص بایستی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ صورت می گیرد.

?برگ قطعی

?پس ازصدوربرگ تشخیص واحدخدمات مالیاتی اقدام به صدوربرگ قطعی مالیات می نماید.برگ قطعی می تواند با مانده بدهی یا بدون مانده بدهی صادرگردد.درصورت عدم پرداخت مالیات توسط مودی دایره وصول اجرااقدام به وصول باابزارهای قانونی که دراختیاردارد می نماید.

?درصورتی که مودی تمکین به برگ قطعی نمایدو مالیات مربوطه را پرداخت نمایداز ۴۰ درصد معافیت جرایم برخوردارمی شود

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *