حسابرسي صورتهاي مالي:

هدف اين نوع حسابرسي اين است كه حسابرس بتواند درباره اينكه صورتهاي مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابرسي تهيه شده است يا خير. تاييد وجود، ارزشيابي، مالكيت، كامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف كلي حسابرسي اقلام مندرج در صورتهاي مالي است.هدف اصلی این حسابرسی اعتباردهی به صورتهای مالی است. منظور از اعتباردهی، اظهار عقیده یا قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و ذی‌صلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه‌های با اهمیت ادعاهای منعکس در صورت‌های مالی با معیارهای تعیین شده یعنی اصول حسابداری است. البته چنین اظهار نظر یا قضاوتی باید مبتنی بر شواهد معتبر و کافی باشد.

حسابرسی صورتهای مالی یکی از انواع خدمات اطمینان بخشی است. خدمت اطمینان بخشی، خدمتی است که طی آن حسابرس نظر خود را در باره حاصل ارزیابی یا اندازه گیری یک موضوع براساس معیارهای از پیش تعیین شده ، برای افزایش اطمینان استفاده کنندگان مورد نظر، اظهار می کند. مؤسسه با ارائه این خدمت موجب افزایش قابلیت اتکاء صورتهای مالی و مطلوبیت آن شده و به استفاده کنندگان صورتهای مالی (سهامداران، دولت، اعتبار کنندگان و …) اطمینانی معقول از صحت و درستی اطلاعات منعکس در صورتهای مالی ارائه می نماید. این خدمت از مهم­ترین خدمات اعتبار بخشی است.

مشاوره رایگان در سپید حساب ویرا

88449244