تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده :

با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مودیان مشمول ثبت نام مکلفند بر اساس مفاد ماده (21) قانون، اظهار نامه هر دوره مالیاتی را طبق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، حداکثر ظرف مدت یکماه و پانزده روز از تاریخ انقضا هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلقه را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر میباشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نمایند.

مشاوره رایگان در سپید حساب ویرا

88449244

سپید حساب ویرا

vat 300x214 - اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده