2017 10 11 21 26 52 7 848x480 1 - شرح وظایف حسابداری

شرح وظایف حسابداری

1- جمع آوری اسناد
1-1 جمع آوری کلیه اسناد نقدی روزانه پس از اعمال کنترلهای لازم توسط دوایر شعبه

1-2 جمع آوری کلیه اسناد نقدی و انتقالی باجه های تحت پوشش و اعمال کنترلهای لازم

1-3 دریافت کلیه اسناد نقدی و انتقالی باجه های تحت پوشش اعمال کنترلهای لازم

2- اطمینان از صحت صدور اسناد

2-1 اطمینان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهای امضاء و تاریخ . نام شعبه . موضوع سرفصلها .کد سرفصل کل .کد سر فصل معین. کد سر فصل تفضیلی . شرح استانداردسند بر اساس سیستم حسابداری و دستور العملهای مربوطه . واضح بودن سند.کامل بودن ضمائم . طرف حساب سند.مبلغ مندرج در سند و محاسبات مربوطه

2-2 اطمینان از مطابقت شرح و محتوای اسنادصادره باسر فصلهای مربوطه طبق ضوابط تعیین شده در دستور العملهای و رعایت اصول حسابداری

2-3 کنترل و بررسی اسنادپرداخت شده بصورت نقدی و انتقال جهت رعایت حدود و اختیارات دردستور پرداختها

3-1 درج شماره با استفاده از نمراتور بر روی اسناد شعبه طبق ضوابط پیش بینی شده در دستورالعمل های مربوطه

4 – صدور اسناد

4-1 صدورکلیه اسنادو نامه های مربوطه به حسابداری و امضاء آن‌ها براساس دستورالعملهای مربوطه

4-2 تنظیم و صدور اسنادمربوط به لیست حقوق . مزایا.مساعده و دیگر پرداختهای پرسنلی کارکنان و نگهداری لیستهای حقوق و سایر پرداختهای پرسنلی به ترتیب نقدی و غیر نقدی و بر اساس تاریخ پرداخت در پرونده جداگانه

4-3 تنظیم و صدور اسنادهزینه با توجه به بخشنامه ها و دستورالعملهای و مقررات

4-4 صدور اسنادبه منظورخروج هر گونه وجهی که در سر فصل حساب بستانکاران و مانده های مطالبه نشده نکهداری می شود این اسناد می بایست با امضای رئیس شعبه صادر شود.

5 ورود اطلاعات به سیستم

5-1 ورود اطلاعات اسناد حسابداری تولید شده در طی روز اعم از ساعات اداری و ساعات کار باجه عصر و اسنادباجه های تحت پوشش بطور تدریجی و در همان روز به سیستم به تفکیک هر سند

6 بالانس حسابها

6-1 تفکیک اسناد بر اساس حسابهای معین

6-2 تهیه گزارش از گردش حسابهای معین . تفضیلی و کل و حصول اطمینان از بالانس حسابها .کشف و رفع مورد اختلاف از طریق دایره صادر کننده سند

6-3 تهیه و گزارش حسابهای معین و تفضیلی بالانس شده و مطابقت ارقام اسناد با گردش در گزارش

6-4 انجام اقدامات لازم در جهت بالانس نهایی حسابها بموجب مفاد دستور العملهای مربوطه.

6-5 انجام اقدامات لازم در خصوص تسویه اقلام باز و رفع مغایرتهای احتمالی.

6-6 ثبت قطعی اسناد در سیستم . تهیه خلاصه کل روزانه و تهیه فلاپی روزانه خلاصه کل

7 نظارت و کنترل

7-1 بررسی. کشف و پیگیری هر گونه مغایرت احتمالی در حسابها و اقدام در جهت تصحیح آنها با اطلاع وتائید مقام ما فوق

7-2 نظارت . کنترل و انجام اقدام لازم در خصوص تسویه حسابهایی که مانده آنهامی بایست در پایان ماه صفر شود (توضیح اینکمه سایر دوایر شعبه مجاز به صدور اسناد جهت تسویه این قبیل حسابها نمی باشند)

7-3 کنترل و پیگیری در جهت رفع اقلام باز کلیه حسابهای شعبه با توجه به تاریخ ایجاد آنها

7-4 کنترل ونظارت در امر رسیدگی به حساب پیش پرداختها و تسویه این اقلام از پرداختهای بعدی مربوطه طبق مقررات و ظوابط پیش بینی شده دردستور العملهای مربوطه

7-5 بررسی و کنترل حسابهای شعبه نزد بانکها و یا بالعکس با استخراج صورت تطبیقیه و مقایسه آن با صورتحساب دریافتی و در صورت مغایرت . انعکاس موضوع به مقام ما فوق وپیگیری لازم تا رفع مغایرت

7-6 اعلام هر گونه وضعیت مشکوک در صدور اسناد صادره و حسابهای به مسئولین ما فوق به ترتیبی که نهایتا” موضوع روشن شده و موجب اصلاح و اقدامات بعدی گردد

7-7 نظارت و کنترل بمنظور حصول اطمینان از صحت صدور اصلاحیه های صادره از سوی سایردوایر شعبه و بویژه بررسی اسناد عمل نشده در حسابهای مکانیزه شعبه

7-8 تهیه صورت گردش ماهیانه حسابهای دفتر معین تسهیلات و کنترل آن با گردش حسابهای معین وکل ثبت شده در سیستم حسابداری رایانه شعبه

7-9 استخراج لیست ارقام باز سر فصلهای دارای ارقام باز در پایان هر ماه و پیگیری جهت رفع آنهاوارائه یک نسخه از آن به رئیس شعبه.

8 – تهیه آمار و اطلاعات

8-1 تهیه فلاپی بایگانی از اطلاعات آخرین مانده حسابهای و اقلام باز و نگهداری آن در صندوق شعبه

8-2 تهیه گزارش دوره ای (ماهیانه) از حسابهای معین و تفضیلی شعبه

8-3 تهیه سایر آمارهایی که در دستورالعملها و بخشنامه های مربوطه مشخص گردیده است

9- سایر

9-1 مطالعه دقیق کلیه دستور العملها. بخشنامه ها و اطلاعیه ها و همچنین با تو جه به حدودتعیین شده . ارائه آنها به کارکنان تحت نظارت جهت مطالعه و افزایش سطح آگاهی آنان و در صورت نیاز تشکیل جلسات توجیهی بمنظور رفع ابهامات.

9-2 بررسی و کنترل اسناد مربوط به ایجاد کسری و فزونی صندوق و پیگیری تسویه یاانتقال آن طبق دستورالعمل مربوطه.

9-3 انجام هر گونه تغییر و ایجاد در کد سرفصلها حسابهای تفضیلی. معین و کل در سیستم بر اساس بخشنامه ها و دستور العملهای مربوطه و امضاء ظهر بخشنامه و درج تاریخ

9-4 تحویل اسناد پس از بالانس کامل حسابها بصوت طبقه بندی شده به بایگانی شعبه

9-5 انجام اقدامات لازم در ارتباط باتحویل و تحول شعبه و ارائه تائیدیه های لازم و آمارهای مورد نیاز

9-6 انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیتهای که از طرف مقام ما فوق ارجاع می شود وهمچنین سایر اموری که به تفصیل در دستورالعمل هاو بخشنامه ها و اطلاعیه های صادره جزئیات آنهامشخص شده است

10- عملیات پایان سال

10-1 انجام اقدامات لازم به منظور تهیه ترازهای مورد نیاز مربوطه

10-2 انجام اقدامات لازم به منظور تهیه ترازهای اختتامیه و افتتاحیه طبق دستور العملهای مربوطه

10-3 آمارهای پایان سال و کلیه گزارشهای مربوطه (با استفاده از سیستم حسابداری)

10-4 انجام سایر اقدامات مربوطه به عملیات پایان سال و بستن حسابهای طبق دستور العمل بخشنامه ها و اطلاعیه های صادره

10-5 تهیه گزارشات منابع و مصارف هر ماه

10-6 تهیه گزارش تراز آزمایشی ماهیانه براساس سرفصلهای ابلاغی بانک مرکزی و سرپرستی

10-7 تهیه ترازنامه ماهیانه شامل دارائی ها . بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

10-8 تهیه سود مشاع مربوط به عملکرد سال مالی شامل میانگین مانده 52 هفته انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار .میانگین مانده 52 هفته سال .خالص تسهیلات اعطائی. درآمد

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *