وظایف مدیر مالی - شرح وظایف مدیر مالي

شرح وظایف مدیر مالي

?نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بـر اسـاس اسـتانداردهای حـسابداری و اطلاعـات موجـود در دفاتر شرکت به منظور اطمینان از صحت صورتهای مالی ارائه شده مراجع ذیصلاح.

?ارائه گزارشات مالی (بودجه ای، نقـدینگی، دارایـی هـا، وضـعیت پیمانکـاران، مالیـه، بـدهی) بـر ا سـاس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیمات.

?پیگیری تامین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقت های مبادله شده بـا سـازمانهای مربوطـه (برنامه بودجه و توانیر) به منظور تامین نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای.

?کنترل و نظارت بر نقدینگی شرکت بر اساس بودجـه و اولویـت بنـدی نیازهـا و اهـداف شـرکت بـه منظور تخصیص بهینه نقدینگی به اولویتهای شرکت.

?نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساسآئین نامه تحریـر دفـاتر بـه منظـور اطمینان از ثبت دقیق و به موقع رویدادهای مالی.

?کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرات بر اسـاس صـورت مغـایرت و تطبیـق حسابها به منظور رفع مغایرتها و شفاف سازی حسابها.

?نظارت و کنترل بر کلیه پرداختها (حقوق و مزایا، صورت وضعیت پیمانکاران و فروشندگان و سایر ) بر اساس آیین نامه ها، مقررات و قوانین مربوطه به منظور پرداخت به موقع طلب ذینفعان.

?کنترل و نظارت و تایید امور مربوط به حسابداری انبار و اموال (جمعداری یا امین امـوال ) و تاسیـسات بر اساس آیین نامه ها، قوانین، مقـررات و مـدارک مربوطـه بـه منظـور حـصول اطمینـان از نگهـداری و حفاظت از دارایی به نحو مناسب.

?تهیه و بازنگری آیین نامه های مالی بر اساسآئین نامه معاملات (آئین نامه اموال، نحو ثبـت حـسابها، آئین نامه وام) به منظور ساماندهی فعالیتهای اداری و مالی.

?نظارت، کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرسـتی بـر اسـاس شـرح وظـایف و بخـشهای شغلی به منظور بهره وری بیشتر کارکنان.

?نیازسنجی آموزش پرسنل تحت سرپرستی بر اساس نیازهای شخصی به منظور ارتقاء دانـش و بـه روز نگهداشتن اطلاعات پرسنل.

?تهیه و ارائه بودجه شرکت بر اساس کسب اطلاعات از واحدهای مختلف و تجربه سالهای گذشته بـه منظور برآورد صحیح درآمد و هزینه سال آینده.

?انجام همکاری و مکاتبات واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بـر اسـاس نیازهـای موجـود و درخواست واحدهای مذکور به منظور پاسخگویی به واحدهای ذیربط . (مالیـات، بیمـه، دیـوان محاسـبات، بازرسی، شهرداری و …)

?شــرکت در جلــسات کمیــسیون هــای داخلــی شــرکت(معــاملات، وام و …) بــر اســاس عــضویت در کمیسیونهای مذکور به منظور تصمیم گیری و تنظیم صورت جلسات.

?مشارکت فعال در طراحی ، اسـتقرار و بـروزآوری سیـستم مـدیریت یکپارچـه IMS و شرکت در برنامه های مرتبط با آن از جمله : حضور مستمر در کلیه جلـسات مربوطـه ، اهتمـام و پیگیـری در جهـت دستیابی به اهداف سازمان ، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیـست محیطـی و خطـرات ایمنـی ، مانورهـای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ، ممیزی های داخلی و خارجی و سایر برنامه های مرتبط.

?نظارت و کنترل بر رعایت کلیه قوانین و دستورالعملهای مرتبط با سیستم یکپارچه مدیریت رفع هر گونه عدم انطباق مشاهده شده در واحد تحت سرپرستی خود.

?ترویج تفکر سیستمی و ایجـاد حـس تعهـد در کلیـه کارکنـان در خـصوص رعایـت الزامـات سیـستم و اعلام نیازهای آموزشی کارکنـان تحـت سرپرسـتی خـود بـه منظـور تعمیـق و (IMS) مدیریت یکپارچه گسترش سیستم مذکور در سطح شرکت.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *