139310271925389244539014 - اطلاعات قرارداد

اطلاعات قرارداد

قرارداد :
با استفاده از قرارداد ، وضعيت قرارداد (پيمان) در سازمان مشخص ميشود .

با ورود و ثبت اطلاعات قرارداد ، موارد و امكانات زير در اختيار شما قرار ميگيرد :

1- تعيين وضعيت قرارداد از نظر موضوع قرارداد ، مركز هزينه ، كارفرما ، نوع قرارداد .

2- تعيين اطلاعات ريالي قرارداد مبلغ قرارداد، پيش دريافت قراداد، مصالح كارفرما .

3- تعيين اطلاعات ضرايب قرارداد، تضامين قرارداد و تغييرات قرارداد .

4- تعيين كارگاه ها و شعب هايي از بيمه تامين اجتماعي كه مرتبط با قرارداد است.

1- ورود اطلاعات قرارداد :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پيمانكاري شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” قرارداد جديد” كليك كنيد .

y1 - اطلاعات قرارداد
در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

y2 - اطلاعات قرارداد
جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “شماره” ، “کد تفصیلی”، “تاريخ” ، “موضوع قرارداد” ، “كارفرما”، “پروژه ” ، “تاريخ شروع” ، “تاريخ خاتمه”، “نوع قرارداد” ، “مبلغ قرارداد” ، “برآورد هزينه” و “سقف تغييرات” ، الزامي است .

2- “استقرار” در صورتي كه قراردادي در سنوات گذشته منعقد شده است و بخواهيد اطلاعات آنرا در سيستم ثبت كنيد بايد از گزينه استقرار استفاده كنيد.

نكته :

براي قرارداد هاي استقراري يك صورت وضعيت استقراري نيز بايد ثبت شود تا بتوان صورت وضعيت هاي بعدي قرارداد را با توجه به زمان صدور در سيستم ثبت نماييد.

نكته :

در صورت انتخاب گزينه استقرار براي يك قرارداد، از ميان تفصيلي يا تفصيلي استقراري امكان ورود اطلاعات براي يك مورد وجود دارد.

3- ورود “کد تفصیلی” y3 - اطلاعات قرارداد اجباري است . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري قرارداد پيمانكاري” را به صورت دستي انتخاب كرده باشيد ، کد تفصیلی فعال بوده و شما مي توانيد شماره را به صورت دستي وارد نماييد و در صورت وارد ننمودن شماره ، هنگام ذخيره قرارداد ، خود سيستم به صورت خودكار به قرارداد ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد. ولي در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري قرارداد پيمانكاري” را به صورت خودكار انتخاب كرده باشيد ، کد تفصیلی قرارداد فعال نبوده و خود سيستم به صورت خودكار به قرارداد ذخيره شده ، کد تفصیلی اختصاص خواهد داد.

نكته : شماره قرارداد شماره قرارداد كارفرما است كه مي توانيد در قسمت شماره قرارداد وارد نماييد.

4- ورود گزينه “عنوان تفصیلی” ، اجباری است. در صورت عدم ورود عنوان تفصیلی، سیستم آن را با موضوع قرارداد پر می کند.

نکته:

با ذخیره قرارداد، یک تفصیلی از نوع قرارداد با کد و عنوان مشخص شده برای آن در حسابداری ایجاد می شود.

5- در صورت انتخاب گزينه استقراري و خالي كردن بخش تفصيلي، گزينه “تفصيلي استقراري” فعال مي‌شود و در آن مي‌توان يكي از تفصيلي هاي ساير و يا مركز هزينه تعريف شده در سيستم را انتخاب نمود.

نكته:

در صورت عدم انتخاب اين گزينه براي قرارداد استقراري، ايجاد تفصيلي از نوع قرارداد مشابه حالت غير استقراري انجام مي شود.

6- “تاريخ ” تاريخي است كه از آن زمان اين قرارداد منعقد ميشود و در محاسبات ، گزارش ها و … دخالت داده ميشود .

نكته : ممكن است تاريخ شروع قرارداد مدتي بعد از تاريخ انعقاد قرارداد باشد يا برابر با تاريخ انعقاد قرارداد باشد.

7- “موضوع قرارداد” مورد نظر را تايپ كنيد.

8- برای انتخاب گزینه “پروژه”، كد پروژه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه کد وارد شده صحيح باشد ، عنوان پروژه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليدy4 - اطلاعات قرارداد يا با زدن Space ، ليست پروزه‌ها باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، پروژه مورد نظر را انتخاب كنيد .

9- براي انتخاب گزينه “كارفرما” ، كد تفصيلي كارفرمای مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه کد وارد شده صحيح باشد ، نام طرف حساب نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد y5 - اطلاعات قرارداد يا با زدن Space ، ليست طرف حسابها باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، فرد مورد نظر را انتخاب كنيد .

10- ” تاريخ شروع ” تاريخي است كه از آن زمان فعاليت قرارداد آغاز ميشود و در گزارش ها دخالت داده ميشود .

11- “تاريخ خاتمه” تاريخي است كه رابطه كاري كارفرما و پيمانكار در آن تاريخ به پايان ميرسد و پيمانكار موظف است كار را تا آن تاريخ به كارفرما تحويل نمايد .

نكته:

اگر در قسمت مدت قرارداد مقداري را وارد نماييد بر حسب روز، ماه و سال تاريخ خاتمه بر اساس نوع مدت محاسبه مي شود.

12- انتخاب “نوع قرارداد” اجباري است . شما مي توانيد با توجه به نوع پيمان و قراردادي كه انجام مي دهيد ، يكي از انواع قرارداد را انتخاب كنيد در صورتي كه نوع قرارداد مورد نظر شما در ليست موجود نيست مي توانيد با راست كليك در فرم نوع قرارداد و انتخاب جديد نوع قرارداد مورد نظر خود را تعريف كرده تا به ليست اضافه شود.

13- “مبلغ قرارداد” را كه مورد توافق پيمانكار و كارفرما مي باشد، در قسمت مبلغ قرارداد وارد نماييد.

نكته:

مبلغ قرارداد در زمان ثبت قرارداد با مبلغ نهايي قرارداد برابر است. اما ممكن است بر اساس تغييرات قرارداد مانند دستور كار، صورتجلسه و يا الحاقيه مبلغ نهايي قرارداد از مبلغ قرارداد كمتر و يا بيشتر شود.

14- “برآورد هزينه” قرارداد مورد نظر را در اين قسمت وارد نماييد.

15- “سقف تغييرات” درصدي از مبلغ قرارداد است كه اگر تغييرات قرارداد از آن بيشتر شود بايد براي قرارداد الحاقيه ثبت شود.

نكته :

سقف تغييرات بصورت پيش فرض از تنظيمات سيستم پيمانكاري فراخواني مي شود اما كاربر مي توانيد مقدار را با توجه به توافقات قرارداد تغيير دهد.

16- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره y6 - اطلاعات قرارداديا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغامy7 - اطلاعات قرارداد نمايش داده ميشود .

2- ضرايب قرارداد :
y8 - اطلاعات قرارداد
جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليدy9 - اطلاعات قرارداد ميتوانيد ضرايب قرارداد را به اين قسمت اضافه كرده و درصد آنها را تعيين كنيد .

2- براي انتخاب گزينه “كد ضريب” با استفاده از كليدy10 - اطلاعات قرارداد يا با زدن y11 - اطلاعات قرارداد ، ليست ضرايب باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، ضريب يا ضرايب مورد نظر را انتخاب كنيد .

3- در صورت انتخاب يك ضريب ، تعيين درصد براي آن الزامي است .

3- تضامين قرارداد :

در قرارداد در رابطه با پيش دريافت و انجام تعهدات ضمانت نامه هايي از طرف پيمانكار به كارفرما داده مي شود كه اطلاعات و مورد آن را در قسمت تضامين قرارداد وارد مي شود.
tazamin - اطلاعات قرارداد
جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد y13 - اطلاعات قراردادميتوانيد تضامين قرارداد را به اين قسمت اضافه كنيد .

2- براي انتخاب گزينه “نوع” با استفاده از كليدy10 - اطلاعات قرارداد يا با زدن y11 - اطلاعات قرارداد، ليست ضمانت نامه ها باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، ضمانت نامه مورد نظر را انتخاب كنيد . در صورتي كه قبلاً ضمانت نامه را تعريف نكرده باشيد با راست كليك كردن در اين فرم مي توانيد ضمانت نامه مورد را خود را تعريف نماييد تا به ليست تضامين اضافه شود.

4- در صورت انتخاب ضمانت نامه ورود اطلاعات “بابت”، “تاريخ سر رسيد”، “مبلغ” و “تاريخ تحويل” براي آن الزامي است.

4- اطلاعات دريافت :

در صورتي كه پيمانكار مبالغي را تحت عنوان پيش دريافت و يا علي الحساب از كارفرما دريافت نمايد اطلاعات مبالغ دريافتي و نوع آن را در قسمت اطلاعات دريافت قرارداد وارد كنيد.
y12 - اطلاعات قرارداد
جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليدy13 - اطلاعات قرارداد ميتوانيد يك سطر جهت ورود اطلاعات اضافه كنيد سپس مبلغ ، نوع دريافت و تاريخ دريافت آن را تعيين كنيد .

نكته :

در صورتي كه شما سيستم دريافت و پرداخت سپيدار را تهيه كرده باشيد مي توانيد با استفاده از گزينهresid - اطلاعات قرارداد رسيد دريافت مبالغ دريافتي را ثبت نماييد.

نكته :

در قسمت استهلاك پيش دريافت و درصد استهلاك علي الحساب ميزاني را كه مي خواهيد در هر صورت وضعيت از پيش دريافت و علي الحساب مستهلك شود وارد نماييد. لازم بذكر است كه درصد پيش فرض استهلاك پيش دريافت و علي الحساب از تنظيمات سيستم پيمانكاري فراخواني مي شود كه شما مي توانيد درصد آنرا به دلخواه در تنظيمات سيستم پيمانكاري وارد نماييد.

5- مصالح كارفرما :

در صورتي كه كارفرما بابت قرارداد مصالحي را در اختيار پيمانكار قرار دهد مي توان اطلاعات مربوط به مصالح دريافتي را در قسمت مصالح كارفرما وارد نمود. و در زمان هر صورت وضعيت ميزان استهلاك مصالح را مشخص نمود.
masaleh - اطلاعات قرارداد
جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد y13 - اطلاعات قراردادميتوانيد يك سطر جهت ورود اطلاعات اضافه كنيد سپس كد كالا، مقدار، كد انبار و في كالا را تعيين كنيد .

نكته :

در صورتي كه شما سيستم تامين كنندگان و انبار سپيدار را تهيه كرده باشيد مي توانيد با استفاده از گزينه y14 - اطلاعات قراردادرسيد انبار مصالح دريافتي را ثبت نماييد.

6- تغييرات قرارداد :

در صورتي كه بر اساس توافق بين كارفرما و پيمانكار بر اساس دستور كار، صورت جلسه و الحاقيه منجر به تغيير مبلغ قرارداد شود. ميزان و نوع اين تغيير در قسمت تغييرات قرارداد ثبت مي شود تا مبلغ نهايي قرارداد بر اساس تغييرات قرارداد محاسبه شود.
y15 - اطلاعات قرارداد
جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد ميتوانيد يك سطر جهت ورود اطلاعات اضافه كنيد سپس تاريخ ، نوع تغييرات، نوع تغيير مبلغ و مقدار تغيير را تعيين كنيد تا بر اساس آن مبلغ تغيير و مبلغ نهايي قرارداد محاسبه شود.

7- كارگاه :

در صورتي كه پيمانكار جهت انجام قرارداد داراي كارگاه هاي متفاوتي باشد و بخواهد ريز اطلاعات و عمليات تعيين شده در هر كارگاه را ثبت و ارزيابي كند مي تواند در قسمت كارگاه اطلاعات كارگاه را وارد نمايد.
y17 - اطلاعات قرارداد
جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد y16 - اطلاعات قراردادميتوانيد كارگاه را به اين قسمت اضافه كنيد .

2- براي انتخاب گزينه “كد كارگاه” با استفاده از كليد y10 - اطلاعات قرارداديا با زدنy11 - اطلاعات قرارداد ، ليست كارگاه ها باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، كارگاه يا كارگاه هاي مورد نظر را انتخاب كنيد . در صورتي كه قبلاً كارگاه را تعريف نكرده باشيد با راست كليك كردن در اين فرم و انتخاب گزينه جديد مي توانيد كارگاه مورد نظر خود را تعريف نماييد تا به ليست كارگاه ها اضافه شود.

8- تامين اجتماعي:

در صورتي كه قرارداد داراي شعبه هاي متفاوتي از تامين اجتماعي باشد مي توانيد اطلاعات شعبه بيمه اين قرارداد را در اين قسمت وارد نماييد.
tammin - اطلاعات قرارداد
جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با استفاده از كليد y16 - اطلاعات قراردادميتوانيد يك سطر جهت ورود اطلاعات اضافه كنيدسپس كد شعبه ، نام شعبه، كد كارگاهي و شرح را تعيين كنيد .

9- ليست قراردادها :

براي مشاهده ليست قراردادها ، وارد قسمت پيمانكاري شده و در اين قسمت ، روي گزينه “قرارداد ها” كليك كنيد .
y18 - اطلاعات قرارداد
با انتخاب اين گزينه ، ليستي از قراردادهاي تعريف شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .
y19 - اطلاعات قرارداد
10- حذف قرارداد :

در صورت نياز به حذف قرارداد ، از ليست قراردادها ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمتy20 - اطلاعات قرارداد كليد y21 - اطلاعات قراردادرا بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *