پذیرش مسولیت بازرسی قانونی

بازرس قانونی یا حسابرس؟