نوشته های علی مرادی

Find Really enjoy On line

The important thing to finding the right person intended for matrimony is usually by using a internet dating product. For any women who has not as yet located the suitable partner, a web based online dating service could actually help the girl to obtain that will particular man or woman. There are plenty of online […]

Locate Enjoy Web based

The main element to locating an ideal girl designed for marital relationship can be through an online dating services services. For that female who have not came across the correct partner, a web based dating service can assist the girl to obtain that special male or female. There are lots of online dating providers that […]

Retro Video game titles Emulation — Which One Is Best For Your personal computer?

While vintage avid gamers proceed, there is one type of traditional online game gaming console https://custom-roms.com/roms/bbc-micro/commonwealth-games-1986-tynesoft-cwgame-start-usa that continues to be remarkably well-known for all you appropriate factors. Here is the Nintendo Enjoyment Technique (NES). The best notch and captivating primary method, which was presented inside 1985 include always been very popular for more than one […]

پیش بینی تولید

پیش بینی تولید پیش بینی تولید جهت شناسایی مواد مورد نیاز برای تولیدات مختلف کاربرد دارد و به کاربر کمک می کند که اگر می خواهد تعدادی محصول با فرمول های مختلف تولید کند به چه مواد اولیه ای نیاز دارد. و با توجه به موجودی های موجود در سیستم کاربر چه مقدار مواد باید […]

فرمول ساخت

فرمول ساخت (BOM) BOM  مخفف عبارت  (Bill Of Material) یعنی درختواره مواد و قطعات مربوط به تولید یک محصول است.  BOM یا فرمول ساخت معمولا به صورت یک جدول از مواد و قطعاتی که مشخصاتی از قبیل استاندارد ابعاد، شکل، جنس مواد، وزن مواد و… دارد شناسایی می شود اما در ساختار تولید بیشتر به […]

صورت هزینه

صورت هزینه صورت هزینه، سندی است که در آن می توانید هزینه های مرتبط با قرارداد را ثبت نمایید. با استفاده از این سند امکان ثبت انواع هزینه هایی که در کارگاه انجام می شوند و نیز هزینه های مستقیم انجام گرفته در دفتر مرکزی برای قرارداد را خواهید داشت. همچنین امکان ثبت هزینه ها […]

تسویه حساب

تسویه حساب فرمی است که به کمک آن می توانید مبالغ مورد نظر از یک یا چند صورت وضعیت و یا یک یا چند صورت هزینه را تسویه نمایید. 1-     تسویه‌حساب جدید: پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پیمانکاری شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” تسویه حساب […]

صورت وضعيت

صورت وضعيت پيمانكار ، وضعيت كارهاي انجام شده از شروع كار تا آن تاريخ را طبق الحاقيه ، دستور كارها و صورت جلسه ها اندازه گيري مي نمايد و مقدار مصالح پاي كار را تعيين مي كند ، مبلغ صورت وضعيت را محاسبه كرده و آنرا معمولاً در آخر ماه تسليم كارفرما مي نمايد . […]