1314 - مرور حسابها

سند افتتاحيه و اختتاميه

/
صدور سند افتتاحيه و اختتاميه بر طبق فرض دوره مالي ، شرکت‌ها در پ…
1314 - مرور حسابها

سند حسابداری

/
سند حسابداری در اين قسمت اسناد روزانه ايجاد مي شوند و همچنين اسنادي …
1314 - مرور حسابها

صدور سند تسعير ارز

/
صدور سند تسعير ارز برخي از شركتها و سازمانها در اجراي عمليات…
1314 - مرور حسابها

تبديل اسناد موقت به دائم

/
تبديل اسناد موقت به دائم پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ،…
1314 - مرور حسابها

بستن حسابهاي سود و زياني

/
بستن حسابهاي سود وزياني شرکت‌ها براي بستن حساب‌هاي موقت (حس…
1314 - مرور حسابها

سند اختتاميه و افتتاحيه

/
صدور سند اختتاميه و افتتاحيه بر طبق فرض دوره مالي ، شرکت‌ها در پ…
1314 - مرور حسابها

سند کل

/
صدور سند کل مطابق آئين نامه ثبت دفاتر وزارت امور اقتصادي و دارائي چ…
1314 - مرور حسابها

گزارش دفاتر

/
توضیحات گزارش دفاتر پس از جمع آوري اسناد ومدارك مثبته ، تجزيه …
1314 - مرور حسابها

گزارش ترازها

/
توضیحات گزارش ترازها گزارشات مالی محصول نهایی عمليات حسابداری …
1314 - مرور حسابها

مرور حسابها

/
مرور حسابها در نرم افزار مالي سپيدار سيستم سعي شده است تا با ارائه…