property 1 - در دست ساخت

تحصیل دارایی ثابت

/
تحصیل دارایی همان ورود دارایی به موسسه می‌باشد که دارای منافع اقتصادی …
UnderConstruction - در دست ساخت

در دست ساخت

/
مطالب در دست ساخت است