طراحی پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی و بودجه

اغلب شركهای پیمانكاری و همچنین شركتهای تولیدی در اجرای پروژه های متنوعی كه در حال انجام دارند بر حسب نوع فعالیتشان نیاز به اطلاعاتی در مراحل قبل از بهره برداری ، توسعه عملیات و یا عملیات عادی شركت دارند.

این اطلاعات شامل مواردی همچون كنترل بودجه، بهای تمام شده ، هزینه های انجام شده بر حسب اجزای پروژه مطابق با استاندارد WBS تعریف شده در پروژه ، امكان تبادل اطلاعات و مطابقت اطلاعات مالی با اطلاعات استخراج شده از وضعیت فیزیكی پروژه می باشند.هماهنگی امور مالی شركت با مدیریت كنترل پروژه از طریق ایجاد زبان مشترك در كنار عملیات جاری به همراه انجام عملیات دریافت و پرداخت و دفترداری و نگهداری حسابها ، استخراج گزارشات مدیریتی را فراهم خواهد نمود كه از اهم اهداف طراحی و پیاده سازی شده در زیر سیستم حسابداری مالی و كنترل بودجه پروژه سیستم توازن می باشد.سیستم حسابداری كنترل پروژه با دیدگاهی نوین به شكلی طراحی گردیده است كه تمام موارد یاد شده فوق با رویكردی جدید و كاربری آسان در اختیار كاربران قرار گیرد.

قابلیتها و امکانات سیستم

 عملیات كامل مربوط به صدور اسناد حسابداری و دفترداری نگهداری حسابها بهد تعداد سطوح دلخواه قابل تنظیم با طول كدینگ مورد نیاز برای حسابها در كلیه سطوح  امكان تنظیمات وسیع برای ارتباط حسابها در سطوح مختلف به منظور انجام كنترل های سیستمی شامل امكان نگهداری حسابها به تفكیك طرح ها و پروژه ها و یا فعالیت های پروژه مطابق با منابع تامین اعتبار با استفاده از حسابهای واحد و بدون نیاز به قرار گرفتن آن بعنوان یك سطح از حساب.
 امكان تعریف اجزای پروژه ها مطابق با WBS طراحی شده بصورت درختی و تا هر سطح دلخواه كاربر و در اختیار بودن پارامترهای قابل تعریف توسط كاربر برای هر یك از اجزای تعریف شده.
 امكان تعریف منابع تامین اعتبار بصورت درختی و ارتباط آن با طرح ها و پروژه ها و حسابها در سطح دلخواه و مورد نیاز بصورت كاملا پارامتریك با هر نوع طبقه بندی بودجه ای.
 امكان تعریف طبقه بندی دلخواه بودجه ای بصورت درختی و ارتباط آن با پروژه ها و همچنین تعریف دستگاه های مشاور و مجری مناطق جغرافیایی محل اجرای پروژه ها و ارتباط آن با قراردادها.
 امكان تعریف فصول هزینه سرمایه گذاری بصورت درختی تا هر سطح دلخواه بصورت جداگانه و خارج از كدینگ حسابداری و قرار دادن آن در سطح دلخواه حسابها در هر سطح و یا همه سطوح تعریف شده با آن و ارتباط آن با پروژه ها و فعالیت های زیر مجموعه آن تا هر سطح WBS .
 امكان صدور اسناد حسابداری از كلیه زیر سیستم های مرتبط و سیستم شعب و شركتهای تابعه بصورت مستقیم پس از انجام كنترل های لازم
 امكان كنترل كلیه اسناد حسابداری بر حسب زیر سیستم و شعبه
 امكان ورود اطلاعات مربوط به بودجه مصوب سالیانه برای پروژه ها وكنترل آن به تفكیك وكلیه حزئیات لازم
 امكان ورود اطلاعات تعهد برای قراردادها و سفارشاتی كه هنوز اجرا نشده اند با كنترل سقف بودجه
 امكان ورود اطلاعات مربوط به تخصیص منابع ریالی بصورت نامحدود به پروژه ها با كلیه جزئیات وكنترل آن
 امكان استفاده از سندهای نمونه و همچنین سندهای یادداشت و شرح های نمنه و… جهت تسهیل عملیلت صدور سند حسابداری برای كاربران
 امكان پردازش اطلاعات حسابداری در فرم های اختصاصی بصورت بخشی مستقل و تبادل اطلاعات با زیر سیستم بودجه و كنترل پروژه با استفاده از پردازش فرمهای اطلاعاتی مربوطه با امكانات و تسهیلات وسیع جهت سهولت پردازش و ثبت اطلاعات حسابداری پروژه ها و تبدیل آن بصورت مستقیم و اتوماتیك به اسناد حسابداری در قالب فرم پردازش اطلاعات بودجه مصوب سالانه
 گزارشات متنوع از دفاتر و تراز حسابها به تفكیك پروژه ها و منابع تامین اعتبار بر حسب مراكز و فصول هزینه
 عملیات دریافت و پرداخت شامل امكانات كنترل حسابها ی بانكی و امكان صدور چك و نامه بانك و اعلام وصول و ارسال اعلامیه ارسال وجه و صدور فرم دریافت و پرداخت و صدور فرم های واریز مالیات و بیمه و…
 امكان تعریف دسته چك و كنترل چك های صادر شده و باطل شده و استفاده نشده در سیستم
 مغایرت حساب های بانكی با استفاده از اطلاعات صورتحساب بصورت دستی و فلاپی و تهیه صورت مغایرت و اقلام باز و گزارش موجودی واقعی.
 كنترل اسناد دریافتی و پرداختی و در جریان وصول و همچنین تضمینات دریافتی و پرداختی و همچنین بصورت جداگانه برای حسابهای ارزی برای كلیه موارد فوق بصورت اتوماتیك و راس گیری چك ها.
 امكان كنترل صدور چك پس از تامین اعتبار و تایید ذی حساب
 امكان پردازش اطلاعات پیش بینی ویا بودجه سالیانه پروژه ها به تفكیك كلیه سطوح وسرفصل های هزینه ، مراكز هزینه ، واحدها تابعه و منابع تامین مالی وانجام كنترل های لازم استخراج لحظه ای انحرافات عملكرد واقعی با پیش بینی
 گزارشات كنترل نقدینگی
 عملیات مربوط به مراكز فعالیت و مراكز هزینه شامل امكانات تعریف و تنظیم گروهها و مراكز
 تعریف و تنظیم كلید های تقسیم هزینه به منظور سرعت بخشیدن به استخراج گزارشات مدیریتی كنترل هزینه و مراكز فعالییت
 امكان تولید گزارشات وسیع شامل دفاتر حسابها و دفاتر هزینه و دفاتر بودجه و قیمت تمام شده و ترازها و گزارشات عملیاتی ماهانه
 ارسال كلیه فرم ها و گزارشات استخراجی و طراحی شده بصورت مستقیم به نرم افزار Excel ، Wordو …
 امكان تعریف و استفاده وسیع از گروههای حساب تفصیلی جهت پردازش حسابها و دسته بندی و استخراج گزارشات متنوع و دلخواه و تهیه اطلاعات مورد نیاز بدون نیاز به پردازش مجدد اطلاعات و حسابها بصورت جانبی و پارامتریك
 نگهداری دفاتر و حسابهای مقداری و ریالی و استخراج ترازهای مقداری وریالی به همراه گزارشات متنوع مقداری برای حسابهای مقداری بر حسب واحدهای مقداری دلخواه در كلیه سطوح حسابها و دفاتر حساب.
 نگهداری دفاتر و حسابهای ارزی و ریالی و استخراج ترازهای ارزی و ریالی به همراه گزارشات متنوع برای حسابهای ارزی و دفاتر ارزی.
 امكان تنظیم و تعریف گزارشات مربوط به صورتهای مالی پایان دوره مالی.
 امكان نگهداری و پردازش اطلاعات حسابداری شعب به صورت شعب تنخواه گردان و مستقل، شركتهای تابعه بصورت نا محدود و نگهداری كلیه اطلاعات حسابداری بصورت مستقل برای هر شعبه
 امكان تعریف دوره های مختلف مالی برای هر كدام از شعب و شركت های تابعه و امكان تبادل وسیع اطلاعات و تنظیم و صدور اسناد حسابداری بر اساس خصوصیات هر یك از شعب به شركت اصلی و انتقال مانده بصورت اتوماتیك برای سال مالی بعد با امكان تغییر ساختار حسابها در سال مالی جدید.
 امكان طراحی واستخراج گزارشات كنترل بودجه پروژه با فرمت و محتویات دلخواه با استفاده از ابزار منحصر به فرد سیستم توازن به تعداد نامحدود
 امكانات پایا ن دوره مالی شامل سند اختتامیه وافتتاحیه و افتتاح دوره مالی جدید بصورت مكانیزه

Untitled71 - صفحه نخست - فروشگاه