بسته بازرگانی سپیدار

شامل سیستم حسابداری ، دریافت و پرداخت ، تامین کنندگان و انبار ، مشتریان و فروش