بسته جامع سپیدار

بسته جامع سپیدار شامل : شامل سیستم حسابداری ، دریافت و پرداخت ، تامین کنندگان -انبار ، مشتریان – فروش و سیستم تولید

و شامل زیر سیستم : عامل ردیابی – دو واحدی