بسته خدماتی

شامل سیستم های حسابداری ، دریافت و پرداخت ، مشتریان فروش -خدماتی