بسته مالی سپیدار

بسته مالی شامل : سیستم حسابداری و دریافت و پرداخت