بسته پیمانکاری

بسته پیمانکاری شامل سیستم حسابداری ، دریافت و پرداخت و سیستم پیمانکاری