نوشته‌ها

تحریر دفتر مشاغل

تحریر دفتر مشاغل

/
همانطور که می‌دانید شغل شما در ردیف مشاغل موضوع بند (ب) ماده ۹۵ ق…