نوشته‌ها

مالیات های مستقیم

مودیان مالیاتی مشمول مالیات با نرخ صفر

/
در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله درآمدهای مودیانی که مالیات …