نوشته‌ها

آموزش تسویه حساب طرف مقابل در نرم افزار حسابداری سپیدار

تسویه حساب طرف مقابل در سپیدار

/
در مباحث مالی، دو مساله تسویه حساب و تصفیه حساب وجود دارد که گاهی ا…
ثبت انواع چکثبت انواع چک

ثبت انواع چک

/
نقد کردن چک: چک دریافت شده را مستقیما به بانک برده و آن را نقد میک…
صورت مغایرت بانکیصورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی

/
مانده حساب بانک در صورتحساب ماهانه بانک و دفاتر دارنده حساب به …
مالی

روش های حسابداری قابل پرداخت

/
حساب های قابل پرداخت به عنوان مقدار جمعی از تعهدات کوتاه مدت شرکت…