نوشته‌ها

دفاتر قانونیدفاتر قانونی

دفاتر قانونی

/
چه کسانی رویدادهای مالی خود را در دفاتر روزنامه و کل نگهداری…
موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر

/
در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد …