نوشته‌ها

139310271925389244539014 - صورت وضعيت

صورت وضعيت

/
صورت وضعيت پيمانكار ، وضعيت كارهاي انجام شده از شروع كار تا آن …