اخذ و تحریر دفاتر قانونی

دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود که جهت ثبت روند و روال های مالی می بایست هر شرکت ،موسسه و یا سازمان که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه ی کاری خود می باشد،از آنها استفاده کند . در راستای نظارت و جلوگیری از سو استفاده هایی نظیر حذف صفحات و یا افزودن صقحات به دفتر و یا كلا تعویض دفتر با یك دفتر جدید، قبل از شروع سال مالی ، شركتها موظف به تهیه دفاتر قانونی برای سال جدید بوده كه پس از مراجعه به مراكز پلمپ دفاتر، این دفتر توسط دولت مهر و امضا و صفحات آن پلمپ میشود. در دفاتر قانونی تمام روال ها و موارد مالی شرکت ثبت می گردد تا پس از تکمیل آن به اداره مالیاتی تحویل داده شود بدین ترتیب نکته بسیار مهمی که در اینجا بیان می شود تحریر دفاتر می باشد ، در صورتی که تحریر دفاتر مطابق با قوانین لازمه ثبت و در نظر گرفته شود ، محاسبه ی مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر قانونی از موارد لازمه در تحریر آنها استفاده نشود، مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود . این نکته را همواره در تحریر دفاتر قانونی خود لحاظ نمایید که: **نگذارید هیچ گاه علی الراس شوید**در واقع با محاسبه مالیات به صورت علی الراس، اتفاقی که می افتد بدین گونه است که اظهارنامه مالیاتی شما مورد پذیرش اداره ی مالیاتی نمی باشد و یا شما از تحویل اظهار نامه ی مالیاتی خود، خودداری می نمایید که در این صورت مالیات شما به صورت علی الراس محاسبه می گردد . بنابراین تحریر دفاتر امری است مهم که می بایست در تحریر آن موارد لازم به دقت مورد بررسی قرار گیرد .

مشاوره رایگان در سپید حساب ویرا

۸۸۴۴۹۲۴۴