فایل های zip آموزشی افزونه دشت

ویدیو آموزشی افزونه اتصال به نرم افزار مالی - اتصال کاربر

ویدیو آموزشی افزونه اتصال به نرم افزار مالی - اطلاعات مالی - بانک

ویدیو آموزشی افزونه اتصال به نرم افزار مالی - اطلاعا ت مالی - حساب های بانکی

ویدیو آموزشی افزونه اتصال به نرم افزار مالی - مناطق جغرافیایی

ویدیو آموزشی افزونه اتصال به نرم افزار مالی - مدیریت مشتریان

ویدیو آموزشی افزونه اتصال به نرم افزار مالی - کالا ها

ویدیو آموزشی افزونه اتصال به نرم افزار مالی - تنظیمات

ویدیو آموزشی افزونه اتصال به نرم افزار مالی - درگاه های پرداخت

ویدیو آموزشی افزونه اتصال به نرم افزار مالی - تنظیمات زمانبندی اتصال