حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

بارگذاری

مراحل حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری شامل سه مرحله است:

۱-مرحله مقدماتی طرح

۲-مرحله تفصیلی طرح

۳- مرحله اجرای عملیات

مرحله ۱- (مقدماتی) شامل تهیه نقشه های اولیه طرح توسط کارفرما ست

مرحله ۲- (تفصیلی) شامل تهیه نقشه های تفصیلی طرح توسط کارفرما و تهیه اسناد و مدارک مناقصه توسط کارفرما

مرحله ۳- (اجرایی)شامل ۶ بخش ۱- برگزاری مناقصه۲- انعقاد قرارداد۳- عملیات اجرایی۴- تنظیم صورت وضعیت ها۵- تحویل موقت ۶- حویل قطعی

بخش ۱-  برگزاری مناقصه شامل ۱- دعوت از پیمانکاران ۲- فروش یا توزیع اسناد مناقصه۳- دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه۴- انتخاب پیمانکار

بخش ۲- انعقاد قرارداد شامل۱- انعقاد قرار داد در دفاتر اسناد رسمی۲- دریافت ضمانتنامه حسن انجام تعهدات۳- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه ۴- دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت۲۰%۵-تادیه پیش پرداخت

بخش ۳-عملیات اجرایی شامل۱- تخصیص تنخواه گردان به پیمان۲- ایجاد کارگاه۳- ثبت لیست تنخواه گردان۴- تسویه تنخواه

بخش۴- تنظیم صورت وضعیتها شامل۱- تایید صورت وضعیت از سوی کارفرما۲- پرداخت صورت وضعیت۳- پرداخت بیمه پیمان

بخش ۵- تحویل موقت(۹۸% کار انجام میشود) شامل۱- ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات۲- ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت۳- تهیه صورت وضعیت نهایی۴- استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

بخش ۶- تحویل قطعی ۱۰۰%کار انجام میشود.

مشاوره رایگان در سپید حساب ویرا

۸۸۴۴۹۲۴۴