هزینه یابی مرحله ای روش میانگین

اشتباهات تراز آزمایشی

فهرست مطالب

 

گزارش هزینه های تولید به روش میانگین

در صورتی که کالای در جریان ساخت اول دوره وجود نداشته باشد ، گزارش هزینه های تولید در دو روش میانگین و اولین صادره از اولین وارده یکسان است . به عبارت دیگر مشکل کالای در جریان ساخت اول دوره باعث ایجاد روش های مختلف تنظیم گزارش هزینه های تولید گردیده است . در صورتی که از روش میانگین برای تنظیم گزارش هزینه های تولید استفاده شود ، هزینه های متناظر موجود در کار در جریان ساخت اول دوره و هزینه های تولیدی طی دوره با یکدیگر جمع گردیده و بر معادل واحدهای تکمیل شده تقسیم می شود تا اینکه بهای تمام شده هر واحد کالای ساخته شده بطور متوسط به دست آید . بنابراین استفاده از روش میانگین زمانی امکان پذیر است که بهای تمام شده کار در جریان اول دوره بر حسب مواد ، دستمزد و سربار مشخص شده باشد . در این روش برای محاسبه معادل آحاد تکمیل شده ، تنها واحدهای تکمیل شده و انتقالی و کار در جریان آخر دوره منعکس می شود به عبارت دیگر کار در جریان ساخت اول دوره در جدول معادل آحاد ارائه نمی شود .

در جدول هزینه های تولید نیز ، هزینه های متناظر موجود در کالای در جریان ساخت اول دوره و هزینه های تولیدی طی دوره با یکدیگر جمع می شود ، بنابراین هزینه های مصرف شده در طی دوره در مجموع ، و برای هر واحد کالای تکمیل شده (بطور میانگین ) ارائه می شود . و نهایتا در جدول تسهیم هزینه های تولید ، بهای تمام شده واحد های تکمیل شده و انتقالی به مرحله بعد یکجا محاسبه ، و پس از آن ارزش کار در جریان آخر دوره بر حسب مواد ، دستمزد و سربار تعیین می شود . گزارش هزینه های تولید به روش میانگین ساده تر از روش اولین صادره از آخرین وارده است ، اما بهای تمام شده کالای ساخته شده را بطور دقیق نشان نمی دهد .

 

 

مثال ۱-۱۲ :

 

اطلاعات زیر در مورد دایره برش شرکت آمر برای ماه آبان در دست است :

کالای در جریان ساخت اول ماه ۳۵۰۰ واحد شامل ۳۰۰۰۰ ریال مواد و ۹۰۰۰ ریال تبدیل .

مواد انتقالی ازانبار مواد ۹۰۰۰ واحد ۱۸۰۰۰۰ ریال .

هزینه های تبدیل در ماه آبان ۴۴۳۰۰ ریال .

کالای ساخته شده طی ماه ۹۵۰۰ واحد و کالای در جریان ساخت آخر ماه ۳۰۰۰ واحد  ۱  تکمیل شده است . مواد در ابتدای فرآیند تولید مصرف می شود .         ۴

 

تنظیم گزارش هزینه های تولید به روش میانگین

 

حل:

 

 

شرکت آمر ، گزارش هزینه های تولید دایره برش در آبان ماه

الف – کالای در جریان ساخت اول دوره

۳۵۰۰ واحد

واحد های شروع به تولید                                      ۹۰۰۰                        ۱۲۵۰۰ واحد

واحد های تکمیل شده و انتقالی                          ۹۵۰۰ واحد

کالای در جریان ساخت آخر دوره                       ۳۰۰۰                        ۱۲۵۰۰ واحد

ب – جدول معادل آحاد تکمیل شده

از نظر مواد                                   از نظر تبدیل

واحد های تکمیل شده و انتقالی                        ۹۵۰۰                                         ۹۵۰۰

 

کالای در جریان ساخت آخر دوره                   ۳۰۰۰                                     ۷۵۰= ۱  * ۳۰۰۰

 

 

۱۲۵۰    واحد                                  ۱۰۲۵۰ واحد

 

 

 

 

ج – جدول هزینه های تولید

مواد                     تبدیل                              جمع

ارزش کار در جریان اول دوره                       ۳۰۰۰۰                 ۹۰۰۰                            ۳۹۰۰۰

هزینه های طی دوره                                   ۱۸۰۰۰۰                ۴۴۳۰۰                         ۲۲۴۳۰۰

جمع                                                       ۲۱۰۰۰۰                ۵۳۳۰۰                             ۲۶۳۳۰۰

تقسیم بر معادل آحاد تکمیل شده                   ۱۲۵۰۰                    ۱۰۲۵۰

هزینه تولید هر واحد                                    ۸/۱۶                      ۲/۵                            ۲۲ ریال

 

د – جدول تسهیم هزینه ها

بهای تمام شده واحد های تکمیل شده و انتقالی                                  ۲۰۹۰۰۰ = ۲۲ × ۹۵۰۰

ارزش کار در جریان آخر دوهر

[(۲/۵ × ۷۵۰) + (۸/۱۶× ۳۰۰۰)]                                     ۵۴۳۰۰

کل هزینه های تولید                                                   ۲۶۳۳۰۰

 

 

 

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
question