ما درگروه نرم افزاری ویراتیم شرکت سپید حساب ویرا فهرستی کاربردی از اصطلاحات حسابداری به انگلیسی را برای دانش آموختگان حسابداری و مدیران مالی آماده کرده ایم و در این مطلب قصد داریم که فهرستی از کلمات و اصطلاحات پر کاربرد در حسابداری و لغات مالی در اختیار این افراد قرار دهیم.

اصطلاحات حسابداری رایج و مهم به انگلیسی و فارسی

حسابهای پرداختنیAccounts PayableA/P
حسابهای دریافتنیAccounts ReceivableA/R
انجمن حسابداری امریکاAmerican Accounting AssociationAAA
میانگین زمان نگهداری موجودیAverage Age of InventoryAAI
بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیاAustralian Accountancy Research FoundationAARF
استانداردهای حسابداری استرالیاAustralian Accounting StandardsAAS
هزینه یابی بر مبنای فعالیتActivity Based CostingABC
انجمن حسابداران رسمی (در انگلیس)Association of Certified AccountantsACA
انجمن حسابداران خبرهAssociation of Chartered AccountantsACA
کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری (در امریکا)Accounting Standard Executive CommitteeAccSEC
اتاق پایاپای خودکارAutomated Clearing HouseACH
میانگین دوره وصولAverage Collection PeriodACP
سیستم بازیافت سریع بهای تمام شده(در قانون مالیاتهای آمریکانوعی روش محاسبه استهلاک است)Accelerated Cost Recovery SystemACRS
پیش پرداخت مالیات شرکتAdvance Corporation TaxACT
تبلیغاتAdvertisingAD
از روی ارزش – برحسب ارزشAd valormAd val
پردازش اتوماتیک داده هاAutomated Data ProcessingADP
جدول استهلاک دارائیهاAssets Depreciation RangeADR
انجمن حسابداران دولتیAssociation of Government AccountantsAGA
سود ناخالص تعدیل شدهAdjusted Gross IncomeAGI
مجمع عمومی سالانهAnnual General MeetingAGM
موسسه آمریکایی حسابدارانAmerican Institute of AccountantsAIA
انجمن حسابداران رسمی آمریکاAmerican Institute of Certified Public AccountantsAICPA
سیستم اطلاعاتی حسابداریAccounting Information SystemAIS
گروه بین المللی مطالعات حسابداریAccountants International Study GroupAISG
حداقل مالیات جایگزینAlternative Minimum TaxAMT
ارزش فعلی اقساط مساویPresent Value of AnnuityAN
خالص ارزش فعلی سالوارهAnnualized net Present ValueANPV
میانگین کیفیت محصول خروجیAverage Outgoing QualityAOQ
حد میانگین کیفیت محصول خروجیAverage Outgoing Quality LimitAOQL
هیات اصول حسابداری (در امریکا)Accounting Principle BoardAPB
تعهدات انباشته مزایای بعد از بازنشستگیAccumulated Postretirement Benefit ObligationAPBO
حسابداران حافظ منافع عمومیAccountants for the Public InterestAPI
سازمان بهره وری آسیاAsian Productivity OrganizationAPO
میانگین دوره پرداختAverage Payment periodAPP
نرخ سالانه به درصدAnnual Percentage RateAPR
تئوری قیمت گذاری آربیتراژArbitrage Pricing TheoryAPT
سطح کیفیت قابل قبولAcceptable Quality LevelAQL
بولتن تحقیقات حسابداریAccounting Research BulletinARB
بخش تحقیقات حسابداریAccounting Research DivisionARD
نرخ بازده حسابداریAccounting Rate of ReturnARR
مطالعه تحقیقاتی حسابداریAccounting Research StudyARS
جامعه حسابداران استرالیاAustralian Society of AccountantsASA
هیات استانداردهای حسابداریAccounting Standards BoardASB
هیات استانداردهای حسابرسیAuditing Standards BoardASB
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (در انگلستان)Accounting Standards CommitteeASC
بورس سهام آمریکاAmerican Stock ExchangeASE
بیانیه ای در مورد اساس تئوری حسابداری (در سال ۱۹۶۶ میلادی در امریکا منتشر شد)A Statement Of Basic Accounting TheoryASOBAT
نشر سلسله مطالب حسابداریAccounting Series ReleasesASRs
انجمن زنان حسابدار امریکاAmerican Society of Women AccountantsASWA
بولتن اصطلاحات حسابداریAccounting Terminology BulletinATB
تجهیزات اتوماتیک آزمون گیریAutomated Test EquipmentATE
دستگاه اتوماتیک تحویلداری بانکAutomated Teller MachineATM
مقررات کمک تجاریAid Trade ProvisionATP
انجمن زنان عضو حسابداران رسمی امریکاAmerican Women’s Society of Certified Public AccountantsAWSCPA
جمع نقل به پایین صفحهBrought downB.d
جمع نقل از صفحه قبلBrought ForwardB.F
بارنامهBill of LadingB/L
ترازنامهBalance SheetB/S
تجزیه و تحلیل نقطه سربسرBreak-Even AnalysisBE ANALYSIS
هیات مدیرانBoard Of DirectorsBOD
صورت لیست مواد – فهرست موادBill Of MaterialBOM
اعلام خریدBoughtBOT
هیات بازرگانیBoard Of TradeBOT or B.T
زمان اصلی حرکتBasic Motion TimeBMT
بورس سهام بوستونBoston Stock ExchangeBSE
اطلاعات کار مبناBasic Work DataBWD
سنت- یک صدم دلارCentsC
سی اند اف – قیمت کالا به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد بدون بیمه دریایی(C and F) Cost and FreightC&F
نقل از…Carried forward….C/d
حسابدار خبره – حسابدار مجازChartered AccountantCA
تکنیکهای حسابرسیبه کمک کامپیوترComputer Assisted Audit TechniquesCAAT
طراحی به کمک کامپیوترComputer Aided DesignCAD
گزارش مالی جامع سالانهComprehensive Annual Financial ReportCAFR
تولید به کمک کامپیوترComputer Aided ManufacturingCAM
کمیته تدوین رویه های حسابداریCommittee on Accounting ProcedureCAP
کنفدراسیون حسابداران پاسیفیک و اسیاConfederation of Asian and Pacific AccountantsCAPA
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ایCapital Asset Pricing ModelCAPM
هیات استانداردهای حسابداری صنعتیCost Accounting Standards BoardCASB
تحلیل هزینه/فایدهCost-Benefit AnalysisCBA
دریافت وجه نقد قبل از تحویلCash Before DeliveryCBD
حسابداری بهای جاریCurrent Cost AccountingCCA
شرکت اعتبارات کالاCommodity Credit CorporationCCC
چرخه تبدیل وجوه نقدCash Conversion CycleCCC
گواهی سپردهCertificate of DepositCD
معادل یقینCertainty EquivalentCE
مقام اجرایی ارشدChief Executive OfficerCEO
گردش وجوه نقدCash FlowCF
حسابداری جریانهای نقدیCash Flow AccountingCFA
شرکت سهامی خارجی تحت کنترلControlled Foreign CorporationCFC
مقام مالی ارشدChief Financial OfficerCFO
برنامه ریز رسمی مالیCertified Financial PlannerCFP
کمیسیون معاملات سلف کالاCommodity Futures Trading CommissionCFTC
مشاور خبره مالیChartered Financial ConsultantChFC
حسابدار خبره رسمیChartered Public AccountantChPA
حسابرس داخلی رسمی (مجاز)Certified Internal AuditorCIA
مرکز بررسی و مقایسه اطلاعات میاندوره ایCenter for Interim ComparisonCIC
انجمن حسابداران خبره کاناداCanadian Institute of Chartered AccountantsCICA
سیف – بهای کالا، بیمه و هزینه حمل تا بندر مقصدCost, Insurance, FreightCIF
تولید یکپارچه کامپیوتری – تولید به کمک کامپیوتریComputer-Integrated ManufacturingCIM
انجمن حسابداران مدیریت رسمیChartered Institute of Management AccountantCIMA
موسسه رسمی مالیه و حسابداری مستقل (عمومی)Chartered Institute of Public Finance and AccountancyCIPFA
حسابرس رسمی سیستمهای اطلاعاتیCertified Information Systems AuditorCISA
قطعات کاملا منفصلهComplete Knocked DownCKD
حاشیه سودContribution MarginCM
حسابدار مدیریت رسمی (خبره)Certified Management AccountantCMA
ارزش جاری بازارCurrent Market ValueCMV
شرکتCompanyCo.
زبان معمول برنامه نویسی تجارت (کوبول)Common Business Oriented LanguageCOBOL
وجه نقد در ازای تحویلCash On DeliveryCOD
قدرت عمومی خرید کالاCommand Of Goods in GeneralCOGG
تعدیل هزینه زندگیCost-Of-Living AdjustmentCOLA
بازار کالاCommodity ExchangeCOMEX
تحویل وجه نقد در هنگام ارسالCash On ShipmentCOS
کوواریانسCovarianceCov
حسابدار رسمی- حسابدار قسم خوردهCertified Public AccountantCPA
آموزش مداوم حرفه ایContinuing Professional EducationCPE
قرارداد امانی (بهای تمام شده به اضافه سود معقول)Cost-Plus-Fixed Fee ContractCPFF
شاخص قیمت مصرف کنندهConsumer Price IndexCPI
شاخص قیمت مصرف کنندگان نقاط شهریConsumer Price Index for all Urban ConsumersCPI-U
روش مسیر بحرانیCritical Path MethodCPM
حسابداری قدرت خرید جاریCurrent Purchasing Power accountingCPP
واحد پردازش مرکزیCentral Processing UnitCPU
بستانکارCreditCr.
بورس سهام سینسیناتیCincinnati Stock ExchangeCSE
ضریب انحرافCoefficient of VarianceCV
تحلیل رابطه هزینه- حجم – سودCost-Volume-Profit AnalysisCV
حساب سپردهDeposit AccountD/A
دکترای مدیریت بازرگانیDoctor of Business AdministrationDBA
سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتیData Base Management SystemDBMS
جریان نقدی تنزیل شدهDiscounted Cash FlowDCF
درجه اهرم مالیDegree of Financial LeverageDFL
متوسط صنعت داو جونزDow Jones Industrial AverageDJIA
درجه اهرم عملیاتیDegree of Operating LeverageDOL
سیستم عامل (داس)Disk Operating SystemDOS
سود پرداختی هر سهمDividends Per ShareDPS
بدهکارDebitDr.
طرح سرمایه گذاری مجدد سودDividend Reinvestment PlanDRP
سیستم پشتیبان تصمیم گیریDecision Support SystemDSS
چک انتقال سپردهDepository Transfer CheckDTC
درجه اهرم کلیDegree of Total LeverageDTL
نمونه برداری واحد پولیDollar Unit SamplingDUS
تحویل در ازای پرداخت- تحویل در زمان پرداختDelivery Versus PaymentDVP
سود پس از کسر مالیاتEarning After TaxesEAT
سود قبل از کسر بهره و مالیاتEarning Before Interest and TaxesEBIT
سود قبل از کسر مالیاتEarning Before TaxesEBT
مقدار باصرفه تبدیلEconomic Conversion QuantityECQ
واحد پول اروپا (اکو)European Currency UnitECU
پردازش الکترونیکی داده ها (داده پردازی الکترونیکی)Electronic Data ProcessingEDP
جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک)European Economic CommunityEEC
انتقال الکترونیکی وجوهElectronic Fund TransferEFT
زودترین زمان خاتمه (فعالیت)Earliest Finish TimeEFT
فرضیه بازار کاراEfficient-Market HypothesisEMH
پایان ماهEnd Of the MonthEOM
مقدار سفارش مقرون به صرفه (اقتصادی)Economic Order QuantityEOQ
درامد (سود) هر سهمEarning Per ShareEPS
قانون تامین درامد بازنشستگی کارکنان سال ۱۹۷۴Employee Retirement Income Security Act of 1974ERISA
برنامه مالکیت سهام کارکنانEmployee Stock Ownership PlanESOP
زودترین زمان شروع (فعالیت)Earliest Start TimeEST
زودترین زمانEarliest TimeET
بنیاد حسابداری مالیFinancial Accounting FoundationFAF
تحویل در نقطه بارگیری – تحویل در کنار کشتیFree Alongside ShipFAS
شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی (امریکا)Financial Accounting Standard Advisory CouncilFASAC
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی (این هیات شامل ۷ نفر عضو می باشد و در سال ۱۹۷۳ تاسیس شده است.Financial Accounting Standards BoardFASB
هزینه های ثابت عملیاتیFixed operating CostFC
سرمایه گذاری مستقیم خارجیForeign Direct InvestmentFDI
انجمن مدیران ارشد مالیFinancial Executives InstituteFEI
قانون سهم مشارکت در بیمه حکومت مرکزی (فدرال) امریکاFederal Insurance Contributions ActFICA
اولین صادره از اولین وارده (فایفو)First In, First OutFIFO
ضریب اهرم مالیFinancial Leverage MultiplierFLM
قرارداد مقطوعFixed Lump Sum contractFLS
قانون معیارهای منصفانه کارFair Labor Standards ActFLSA
ارزش متعارف بازار – ارزش منصفانه بازارFair Market ValueFMV
فوب – تحویل در روی عرشه کشتیFree On BoardFOB
تحویل روی واگن قطارFree On RailFOR
تحویل کالا روی کامیونFree On TruckFOT
متن پیشنهادی گزارشگری مالیFinancial Reporting Exposure DraftFRED
کمیسیون تجارت مرکزیFederal Trade CommissionFTC
قانون مالیات بیکاری حکومت مرکزی امریکاFederal Unemployment Tax ActFUTA
ارزش اتیFuture ValueFV
ارزش اتی یک سالواره (ان) سالهFuture Value of an n-years AnnuityFVAn
عامل بهره ارزش اتی یک مبلغ زمانی که با نرخ (کا)  درصد و (ان)  دوره مرکب شود.Future Value Interest Factor for a single amount compounded at k percent for n periodsFVIFK,N
عامل بهره ارزش اتی یک سالواره که با نرخ (کا) درصد و   (ان) دوره مرکب شود.Future Value Interest Factor for an Annuity when interest is compounded annually at k percent for n periodsFVIFAK,N
نرخ رشدGrowth rateG
اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداریGenerally Accepted Accounting PrinciplesGAAP
استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابرسیGenerally Accepted Auditing StandardsGAAS
دیوان محاسبات (در امریکا)General Accounting OfficeGAO
شورای مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی (در امریکا)Governmental Accounting Standards Advisory CouncilGASAC
هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی – این هیات در سال ۱۹۸۴ شکل گرفت و مسئولیت تدوین و صدور بیانیه هایی را در مورد استانداردهای حسابداری دولتی بر عهده دارد.Governmental Accounting Standards BoardGASB
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)General Agreement on Tariffs and TradeGATT
محصول ناخالص داخلیGross Domestic ProductGDP
تولید ناخالص ملیGross National ProductGNP
حسابداری منابع انسانیHuman Resources AccountingHRA
پرداخت بهرهInterest paymentI
ورودی / خروجیInput/OutputI/O
انجمن حسابداری کشورهای قاره امریکاInter-American Accounting AssociationIAAA
کمیته بین المللی حرفه های حسابداریInternational Auditing Practices CommitteeIAPC
استانداردهای بین المللی حسابداریInternational Accounting StandardsIAS
کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداریInternational Accounting Standards CommitteeIASC
بانک ترمیم و توسعه بین المللیInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentIBRD
کنگره بین المللی حسابدارانInternational Congress of AccountantsICA
انجمن حسابداران رسمی (خبره) در استرالیاInstitute of Chartered Accountants in AustraliaICAA
انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولزInstitute of Chartered Accountants in England and WalesICAEW
کمیسیون بازرگانی بین ایالات امریکاInterstate commerce commissionICC
انجمن تحلیلگران خبره مالیInstitute of Chartered Financial AnalystICFA
انجمن حسابداران صنعتی و مدیریتیInstitute of Cost and Management AccountantsICMA
اوراق قرضه توسعه صنعتیIndustrial Development BondIDB
بازرس کلInspector GeneralI.G
فدراسیون بین المللی حسابدارانInternational Federation of AccountantsIFA
شرکت تامین مالی بین المللInternational Finance CorporationIFC
سیستم برنامه ریزی متعامل مالیInteractive Financial Planning SystemIFPS
سرمایه گذاری اولیهInitial InvestmentII
انجمن حسابرسان داخلیInstitute of Internal AuditorsIIA
سازمان بین المللی کارInternational Labor OrganizationILO
انجمن حسابداران مدیریتInstitute of Management AccountantsIMA
صندوق بین المللی پولInternational Monetary FundIMF
بازار بین المللی پولInternational Monetary MarketIMM
شرکت (سهامی)IncorporatedInc.
جدول فرصتهای سرمایه گذاریInvestment Opportunities ScheduleIOS
سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادارInternational Organization of Securities CommissionsIOSCO
فته طلب – سند بدهکاریI Owe YouIOU
صرف تورمInflation PremiumIP
اولین عرضه عام (سهام)Initial Public OfferingIPO
حساب بازنشستگی شخصیIndividual Retirement AccountIRA
قانون اداره درامد داخلی (در امریکا)Internal Revenue CodeIRC
مدیریت منبع اطلاعاتInformation Resource ManagementIRM
نرخ بازده داخلیInternal Rate of ReturnIRR
اداره مالیات بر درامد (در امریکا)Internal Revenue ServiceIRS
سازمان بین المللی استانداردسازیInternational Standardization OrganizationISO
طرحهای تشویقی اختیار خرید سهامIncentive Stock OptionsISOs
امتیاز (معافیت) مالیاتی سرمایه گذاریInvestment Tax CreditITC
سازمان تجارت بین المللInternational Trade OrganizationITO
به هنگامJust In TimeJIT
سیستم تعدیل شده بازیافت بهای تمام شده (روش استهلاکات در قانون مالیاتهای کشور امریکا)Modified Accelerated Cost Recovery SystemMACRS
بازار حراج سهام ممتازMarket Auction Preferred StockMAPS
خدمات مشاوره مدیریتManagement Advisory ServicesMAS
مدیریت بر مبنای هدفManagement By ObjectiveMBO
مدیریت برای اهدافManagement For ObjectivesMFO
انجمن مدیران مالی شهرداریهاMunicipal Finance Officers AssociationMFOA
مدیریتManagementMGMNT
نرخ بازده داخلی تعدیل شدهModified Internal Rate of ReturnMIRR
سیستم اطلاعاتی مدیریتManagement Information SystemMIS
شرکت چند ملیتیMultinational CompanyMNC
برنامه ریزی نیازمندیهای موادMaterials Requirements PlanningMRP
نسیه خالص ۳۰ روزهNet 30N/30
نسیه قابل پرداخت در پایان ماهNet, end of monthN/eom
انجمن ملی حسابداران (امریکا)National Association of AccountantsNAA
توافقنامه تجارت آزاد کشورهای آمریکای شمالیNorth American Free Trade AgreementNAFTA
انجمن ملی حق العمل کاران بیمهNational Association of Insurance CommissionersNAIC
انجمن ملی واسطه های اوراق بهادارNational Association of Securities DealersNASD
انجمن ملی استعلام خودکار واسطه های اوراق بهادارNational Association of Securities Dealers Automated QuotationsNASDAQ
شورای ملی حسابداری دولتیNational Council on Governmental AccountingNCGA
تولید خالص داخلیNet Domestic ProductNDP
سود خالص قبل از کسر مالیاتNet Income Before TaxNIBT
اولین صادره از وارده های آتی (نایفو)Next-In, First-OutNIFO
شمارهNumber(s)no.
زیان خالص عملیاتیNet Operating LossNOL
ارزش خالص فعلیNet Present ValueNPV
ارزش خالص بازیافتنیNet Realizable ValueNRV
چک بلامحلNon-Sufficient Funds checkNSF CHECK
بورس سهام نیویورکNew York Stock ExchangeNYSE
چرخه عملیاتیOperating CycleOC
اضافه برداشتover drafto.d
سازمان همکاریهای اقتصادی اروپاOrganization for European Economic Co-operationOEEC
دایره مدیریت و بودجهOffice of Management and BudgetOMB
کشورهای صادرکننده نفتOrganization of Petroleum Exporting CountriesOPEC
تکنیک تولید بهینهOptimized Product TechniqueOPT
پژوهش عملیاتیOperations ResearchOR
قانون بهداشت و ایمنی کارOccupational Safety and Health ActOSHA
سیستم باز درون شبکه- سیستم باز متصل به همOpen System InterconnectionOSI
بورس سازمان نیافته – بورس خیابانیOver-The-CounterOTC
قیمت (ارزش) داراییPrice (value) of assetP
سود و زیانProfit and LossP&L
نسبت قیمت به سودPrice-Earning ratioP/E ratio
حسابدار مستقل- حسابدار عمومیPublic AccountantPA
چک از پیش تایید شدهPre-Authorized CheckPAC
سود قبل از کسر استهلاک مالیات در سال “تی”Profits Before Deprecation and Taxes in year tPBDTt
کامپیوتر شخصیPersonal ComputerPC
سود سهام ممتازPreferred Stock DividendPD
نسبت قیمت به سود سهام پرداختیPrice Dividend RatioPDR
تکنیک بازبینی و ارزیابی در پروژهProgram Evaluation and Review TechniquePERT
بورس سهام فیلادلفیاPhiladelphia Stock ExchangePHLX
صورت سود و زیانProfit and Loss StatementP/L
سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندیProgram-Planning and Budgeting SystemPPBS
شاخص قیمت تولیدکنندهProducer Price IndexPPI
بورس سهام پاسیفیکPacific Stock ExchangePSE
ارزش فعلیPresent ValuePV
نمودار سود-حجمProfit-Volume chartPV CHART
ارزش فعلی یک سالواره در “ان” سالPresent-Value of an n-years AnnuityPVAn
پرداخت در مقابل تحویل- پرداخت در زمان تحویلPayment Versus DeliveryPVD
ارزش فعلی عامل بهره برای یک مبلغ واحد که به نرخ “کا” درصد برای “ان” دوره تنزیل شده استPresent Value Interest Factor for a single amount discounted at k percent for n periodsPVIFAk,n
نقطه فروشPoint of salePos
احتمالاتProbabilitiesPr
تعداد واحدهای سفارش۱) order Quantity in unitsQ
تعداد واحدهای فروش۲) sales Quantity in units
کنترل کیفیتQuality ControlQC
استانداردهای کنترل کیفیتQuality Control StandardsQCS
ضریب همبستگیcorrelation coefficientr
تحقیق و توسعهResearch & DevelopmentR&D
نرخ تنزیل تعدیل شدهRisk-Adjusted Discount RateRADR
نرخ برابریRatio of ExchangeRE
تراست سرمایه گذاری در اموال منقولReal State Investment TrustREIT
نرخ بهره بدون ریسکRisk-free rate of interestRf
بازده داراییهاReturn On AssetsROA
بازده حقوق صاحبان سهامReturn On EquityROE
بازده سرمایه بکار گرفته شدهReturn On Capital EmployedROCE
رسید کالاReceipt Of GoodsROG
بازده سرمایه گذاریReturn On InvestmentROI
نقطه تجدید سفارشReorder PointROP
صرف ریسکRisk PremiumRP
موافقت نامه خرید مجددRepurchase AgreementRP
شاخص قیمت خرده فروشیRetail Price IndexRPI
حسابداری شناخت ذخایرReserves Recognition AccountingRRA
قیمت خرده فروشی توصیه شدهRecommended Retail PriceRRP
بیانیه رویه های حسابرسیStatement on Auditing ProceduresSAP
بیانیه استانداردهای حسابرسیStatement of Auditing StandardsSAS
بیانیه ای در مورد تئوری حسابداری و پذیرش تئوریStatement on Accounting Theory and Theory AcceptanceSATTA
پس انداز تدریجی به هنگام دریافت درامدSave As You EarnSAYE
حق برداشت ویژهSpecial Drawing RightSDR
کمیسیون بورس و اوراق بهادار – این میسیون در سال ۱۹۳۴ به وجود آمد.Securities and Exchange CommissionSEC
بیانیه های مفاهیم حسابداری مالیStatements Of Financial Accounting ConceptsSFAC
بیانیه های استانداردهای حسابداری مالیStatements Of Financial Accounting StandardsSFAS
قطعات نیمه منفصلهSemi Knocked DownSKD
خط بازار اوراق بهادارSecurity Market LineSML
سیستم حساب (تراز) ملیSystem of National AccountSNA
صورت وضعیت – بیانیه های مواضعStatements Of PositionSOPs
کنترل فرایند آماریStatistical Process ControlSPC
کنترل کیفیت آماریStatistical Quality ControlSQC
بیانیه های رویه عمل استاندارد در حسابداری (انگلیس)Statements of Standard Accounting PracticeSSAP
مجموع ارقام سنواتSum-of-the-Year’s-DigitsSYD
ارزش آتی اقساط مساویSum of annuitySn
نرخ بازده تعدیل شده زمانیTime-Adjusted Rate of ReturnTARR
قانون عدالت مالیاتی و مسئولیت مالی سال ۱۹۸۲Tax Equity and Fiscal Responsibility act of 1982TEFRA
نسبت دفعات پوشش هزینه بهرهTimes-Interest-Earned ratioTIE
کنترل کیفیت جامعTotal Quality ControlTQC
مدیریت کیفیت جامعTotal Quality ManagementTQM
ارزش اسمی یک گواهی نامه حق خریدTheorical Value of a WarrantTVW
اسناد خزانه بدون بهرهTreasury Zero CertificatesTZ
کد متحدالشکل تجاریUniform Commercial CodeUCC
مالیات ارزش افزودهValue Added TaxVAT
هزینه متغیر عملیاتی هر واحدVariable operating Cost per unitVC
هزینه میانگین موزون سرمایهWeighted Average Cost of CapitalWACC
کار در جریان ساختWork-In-ProcessWIP
هزینه نهایی موزون سرمایهWeighted Marginal Cost of CapitalWMCC
هیات تثبیت دستمزدWage Stabilization BoardWSB
سازمان تجارت جهانیWorld Trade OrganizationWTO
مبادله ارز – تسعیر ارزEX-ChangeXCH
عدم تعلق سود سهام – فاقد سود سهامEX-DividendXD
بدون حق رایEX-RightsXR
بازده تا سررسیدYield To MaturityYTM
بودجه بندی بر مبنای صفرZero Base BudgetingZBB
question