سپید_حساب_ویرا

تحصیل دارایی ثابت

فهرست مطالب

تحصیل دارایی همان ورود دارایی به موسسه می باشد که دارای منافع اقتصادی آتی برای موسسه بوده و لازم است در حساب ها و دفاتر شرکت شناسایی شوند.

مطابق بند ۱۰ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان دارایی ثابت مشهود، دارایی های ثابت مشهود ممکن است برای مقاصد زیست محیطی یا ایمنی تحصیل شود. اگرچه تحصیل این دارایی ها، منافع اقتصادی آتی هیچ یک از اقلام مشخص دارایی های ثابت مشهود موجود را به طور مستقیم افزایش نمی دهد، اما ممکن است برای تحصیل منافع اقتصادی آتی سایر دارایی های واحد تجاری ضروری باشد.

در این حالت، این دارایی ها واجد شرایط شناخت است، زیرا تحصیل آن، واحد تجاری را قادر می سازد منافع اقتصادی آتی که از دارایی های مربوط کسب می کند بیشتر از حالتی باشد که این دارایی ها تحصیل نشده است. برای مثال، یک تولیدکننده مواد شیمیایی ممکن است در اجرای مقررات حفاظت از محیط  زیست، ملزم به نصب دستگاه های جدیدی برای تولید و ذخیره مواد شیمیایی خطرناک شود. این دستگاه ها به عنوان دارایی شناسایی می شود، زیرا واحد تجاری بدون وجود آنها قادر به تولید و فروش مواد شیمیایی نخواهد بود.

تحصیل دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

ورود دارایی ثابت در سیستم سپیدار به دو صورت انجام می شود:

۱) تحصیل بدون مبنا

تحصیل دارایی در سیستم سپیدار به سه نوع خرید، ساخت و سایر دسته بندی می شود. جهت تحصیل دارایی عملیات زیر انجام می شود:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “تحصیل دارایی جدید” را انتخاب نمائید.
 • با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ پایین فرم سطر جدید ایجاد نمائید.
 • در فرم باز شده مرکز هزینه، تاریخ بهره برداری، گروه و روش محاسبه استهلاک و بهای تمام شده دارایی را ثبت نمائید.

با توجه به اینکه محاسبات استهلاک دارایی بر اساس تاریخ بهره برداری و بهای تمام شده در این بخش انجام می شود، لازم است این اطلاعات با دقت تکمیل شوند.

نکته: در صورتی که چند دارایی مشابه داشته باشید، پس از ثبت اطلاعات یکی از آنها، امکان کپی به تعداد مورد نظر وجود دارد که جهت انجام این عملیات پس از ثبت اطلاعات یک دارایی با استفاده از گزینه “تکثیر” موجود در انتهای فرم تحصیل دارایی، امکان ثبت دارایی مشابه به تعداد دلخواه فراهم می شود.

۲) تحصیل بر مبنا فاکتور خرید

در صورتی که برای دارایی خریداری شده فاکتور خرید داشته باشید که مشمول مالیات و عوارض است و لازم است در فایل خرید و فروش فصلی نمایش داده شود، لازم است ابتدا برای آن فاکتور خرید ثبت نمائید.

انجام این عملیات به صورت زیر است:

 • دارایی مورد نظر را در تعریف کالا / خدمت سیستم تامین کنندگان و انبار به عنوان یک دارایی تعریف نمائید.
 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و “فاکتور خرید دارایی” را انتخاب نمائید.
 • پس از ثبت اطلاعات تامین کننده و تاریخ فاکتور با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ پایین فرم سطر جدید ایجاد نمائید.

نکته: در فاکتور خرید دارایی علاوه بر انتخاب دارایی به عنوان اقلام فاکتور امکان انتخاب خدمات نیز وجود دارد که  می توان مبلغ خدمات مربوط به آن دارائی مانند نصب و راه اندازی و … را به بهای تمام شده دارایی اضافه نمود.

نکته: مادامی که برای فاکتور خرید دارایی عملیات تحصیل ثبت نشود امکان انجام سایر عملیات روی دارایی و محاسبه استهلاک برای آن وجود ندارد.

پس از ثبت فاکتور خرید در سیستم دارایی ثابت، لازم است عملیات “تحصیل دارایی جدید” صورت بگیرد:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “تحصیل دارایی جدید” را انتخاب نمائید.
 • با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ پایین فرم سطر جدید ایجاد نمائید.
 • وارد تب فاکتور های مرتبط شده و فاکتور خرید دارایی را انتخاب نمائید. در این صورت تاریخ بهره برداری و بهای تمام شده آن به صورت خودکار درج خواهد شد.
 • اطلاعات گروه دارایی و روش محاسبه استهلاک آن را مشخص نمائید.

نکته: در نظر داشته باشید در فرم تحصیل دارایی تنها زمانی امکان انتخاب فاکتور خرید وجود دارد که نوع آن “خرید” انتخاب شده باشد.

نقل و انتقال دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

در صورتی که پس از گذشت زمان لازم باشد مرکز هزینه، تحویل گیرنده یا محل استقرار دارایی ثابت در سیستم تغییر کند امکان انجام عملیات از طریق فرم انتقال دارایی فراهم می شود که این عملیات به صورت زیر انجام می شود:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “انتقال دارایی جدید” را انتخاب نمائید.
 • با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ پایین فرم سطر جدید ایجاد نمائید. پس از انتخاب دارایی مورد نظر اطلاعات قبلی دارایی توسط سیستم نمایش داده شده و کاربر می تواند تغییرات موردنظر را در بخش “محل استقرار جدید” اعمال کند.

در نظر داشته باشید، از تاریخی که در این فرم انتخاب می شود تفصیل اسناد حسابداری مرکز هزینه جدید خواهد بود.

مخارج پس از تحصیل دارایی ثابت

در صورتی که پس از گذشت زمان دارایی نیاز به تعمیر یا بهبود وضعیت نسبت به قبل داشته باشد مخارجی برای آن انجام می شود که به دو صورت تعمیرات اساسی و گسترش و الحاق دسته بندی می شود.

مطابق ماده ۳ مقررات و ضوابط اجرایی هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه تاسیس موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات ها، مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمـان انجـام هزینـه بـه ارزش دفتـری دارایـی اضـافه شده و در طـول باقیمانـده عمر مفید دارایی، قابل استهلاك خواهد بود. مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی های ثابـت كـه پـس از پایـان عمـر مفیـد دارایی انجام می شود، در سال انجام مخارج، قابل استهلاك است.

مخارج پس از تحصیل دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

برای انجام عملیات تعمیر و گسترش دارایی مانند تحصیل دارایی دو حالت نیز وجود دارد:

۱) مخارج پس از تحصیل بدون مبنا

از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “مخارج پس از تحصیل جدید” را انتخاب نمائید.

 • با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ پایین فرم سطر جدید ایجاد کرده و دارایی موردنظر را انتخاب نمائید.
 • در ستون نوع مخارج یکی از انواع تعمیرات اساسی یا گسترش و الحاق را انتخاب نمائید.
 • پس از ثبت بهای تمام شده و تاریخ بهره برداری فرم را ذخیره نمائید.

۲) مخارج پس از تحصیل بر مبنا فاکتور خرید

در صورتی که مخارج انجام شده مشمول مالیات و عوارض باشند و فاکتور خرید به ازای آن وجود داشته باشد که بخواهید در فایل خرید و فروش فصلی آن را نمایش دهید لازم است ابتدا فاکتور خرید آن را ثبت نمائید. پس از ثبت فاکتور خرید فرآیند زیر انجام می شود:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “مخارج پس از تحصیل جدید” را انتخاب نمائید.
 • با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ پایین فرم سطر جدید ایجاد کرده و دارایی موردنظر را انتخاب نمائید.
 • در ستون نوع مخارج یکی از انواع تعمیرات اساسی یا گسترش و الحاق را انتخاب نمائید.
 • در بخش انتهایی فرم اطلاعات فاکتور خرید ثبت می شود، با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ پایین فرم سطر جدید ایجاد کرده و فاکتور خرید را انتخاب نمائید.
 • گزینه به روز رسانی بهای تمام شده از پایین فرم را انتخاب نمائید. این عمل باعث می شود بهای تمام شده تعمیرات یا گسترش و الحاق در فرم بروز و ثبت شود.

محاسبه استهلاک دارایی ثابت

دارایی های ثابت مانند اثاثه و منصوبات، ماشین الات وتجهیزات، وسائط نقلیه، ساختمان و غیره با گذشت زمان فرسوده می شوند و این امر باعث کاهش ارزش دارایی خواهد شد بنابراین این کاهش ارزش دارای منجر به هزینه برای صاحبان سرمایه می شود که اصطلاحاً به این هزینه، هزینه استهلاک دارایی ثابت می گویند.

مطابق ماده ۶ مقررات و ضوابط اجرایی هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه تاسیس موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات ها، مبدا محاسبه استهلاک دارایی ثابت از ابتدای ماه بعد از تاریخ بهره برداری آن می باشد.

همچنین مطابق ماده ۹ این مقررات، روش های پذیرفته شده برای محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

روش خط مستقیم: در این روش مبلغ استهلاک پذیر دارایی طی عمر مفید تعیین شده در جدول استهلاکات به طور مساوی در هر سال مستهلک می گردد.

(شده تمام بهای-اسقاط ارزش )/(مفید عمر)

روش مانده نزولی: در این روش میزان استهلاک هر سال با اعمال نرخ تعیین شده در جدول استهلاکات نسبت به مانده ارزش دفتری دارایی محاسبه می گردد و هنگامی که مانده ارزش دفتری به کمتر از ۵% بهای تمام شده دارایی برسد، کل مانده ارزش دفتری در سال بعد به صورت یکجا قابل استهلاک است.

هزینه استهلاک= نرخ استهلاک* ارزش دفتری

روش تعداد تولید: در این روش استهلاک هر سال بر مبنای میزان محصول تولیدی به نسبت کل ظرفیت تولید دارایی محاسبه می شود.

در نظر داشته باشید مطابق ماده ۱۸ مقررات و ضوابط اجرایی هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه تاسیس موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات ها، دارایی های که بهای تمام شده آنها به صورت کامل مستهلک شده باشد، تا زمانی که در مالکیت موسسه هستند باید بهای تمام شده و میزان استهلاک انباشته آن دارایی به صورت کامل در حساب ها و دفاتر موسسه نشان داده شوند.

محاسبه استهلاک دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

در نرم افزار حسابداری سپیدار هنگام تعریف گروه و طبقه دارایی روش محاسبه استهلاک آن گروه دارایی مطابق جدول قوانین استهلاک تعیین شده و در هنگام تحصیل دارایی پس از انتخاب گروه دارایی مورد نظر اطلاعات روش محاسبه، نرخ استهلاک یا عمر مفید آن نیز ثبت می شود.

حال برای محاسبه استهلاک در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل می کنیم:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “محاسبه استهلاک” را انتخاب نمائید.
 • با استفاده از امکان “انتخاب چندگانه” دارایی هایی که می خواهید برای آنها محاسبه استهلاک انجام دهید انتخاب نمائید.
 • از بالای فرم گزینه “محاسبه استهلاک” را کلیک نمائید.
 • فرم جدیدی جهت انتخاب ماه محاسبه نمایش داده می شود، پس از انتخاب ماه موردنظر و تایید آن، محاسبات استهلاک انجام می شود.
 • جهت صدور سند حسابداری هزینه استهلاک از بالای فرم گزینه “صدور سند حسابداری” را انتخاب کرده و ماه مورد نظر جهت صدور سند را انتخاب نمائید.

نکته: امکان صدور سند حسابداری هزینه استهلاک به صورت تجمیعی یا ماه به ماه وجود دارد. در صورت تمایل به صدور سند تجمیعی، گزینه “تجمیعی” پایین فرم را برای آن فعال نمائید.
نکته: در صورتی که بنا به هر دلیلی بخواهید محاسبات استهلاک را حذف کنید، لازم است پس از انتخاب دارایی، گزینه “حذف محاسبه استهلاک” را انتخاب نمائید.

تغییر نرخ و روش دارایی ثابت

ممکن است طبق قوانین و بخشنامه های اصلاحی قانون مالیات ها تغییراتی در نرخ یا روش محاسبه استهلاک دارایی ها اعمال شود، در صورتی که تغییر در نرخ یا مدت استهلاک دارایی های استهلاک پذیر باشد، به شرح زیر عمل خواهد شد:

 1. روش خط مستقیم

در این صورت مانده ارزش دفتری ظرف مدت باقی مانده عمر مفید مستهلک خواهد شد، عمر مفید دارایی طبق جدول جدید از مدت مستهلک شده کسر و در محاسبات اعمال خواهد شد. در صورتی که باقی مانده عمر مفید معادل یا کمتر از یک سال باشد، کل مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای جدول جدید قابل استهلاک است.

 1. روش مانده نزولی

در این حالت مانده مستهلک نشده دارایی، طبق نرخ جدید قابل استهلاک خواهد بود.

در صورتی که تغییر روش از روش مانده نزولی به خط مستقیم یا برعکس صورت گرفته باشد، به شرح زیر عمل خواهد شد:

 • تغییر روش از مانده نزولی به خط مستقیم

در این مورد، مانده مستهلک نشده طی عمر مفید باقی مانده مستهلک خواهد شد. عمر مفید دارایی طبق جدول جدید از مدت مستهلک شده دارایی کسر و در محاسبات اعمال خواهد شد. چنانچه عمر مفید جدول جدید کمتر از مدت مستهلک شده دارایی باشد، مانده ارزش دفتری در همان سال اول اجرای جدول به صورت کامل مستهلک خواهد شد.

 • تغییر روش از خط مستقیم به مانده نزولی

در این حالت مانده مستهلک نشده مطابق نرخ جدول جدید، قابل استهلاک است.

 تغییر نرخ و روش دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

جهت انجام تغییرات در نرخ و روش محاسبه استهلاک در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل می شود:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “تغییر نرخ و روش جدید” را انتخاب نمائید.
 • با توجه به اینکه این عملیات تنها در اولین روز سال مالی قابل انجام است، بنابراین در فرم باز شده تاریخ شروع سال مالی وارد می شود.
 • این فرم دارای دو قسمت قدیم و جدید است که اطلاعات بخش قدیم قابل تغییر و ویرایش نیستند و تنها کافی است نرخ و روشی که در جداول جدید تغییر داشته است مشخص شود.

دارایی بلااستفاده

چنانچه بنا به دلایلی دارایی به صورت موقت غیر فعال شود و از آن استفاده نشود در اصطلاح به آن دارایی بلا استفاده شده گویند و مطابق تبصره ماده ۶ مقررات و ضوابط اجرایی هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه تاسیس موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتها، موسسات می توانند در صورت بلا استفاده ماندن موقت دارایی بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی، هزینه استهلاک آن را در مدت بلا استفاده ماندن به میزان ۳۰% محاسبه نمایند.

دارایی بلااستفاده شده و استفاده مجدد از آن در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

در نرم افزار سپیدار سیستم مطابق قانون در بازه زمانی بلا استفاده شدن دارایی تا تاریخ استفاده مجدد، محاسبات استهلاک به میزان ۳۰% انجام می شود.

جهت انجام عملیات بلا استفاده و استفاده مجدد به صورت زیر عمل می شود:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “بلا استفاده جدید” را انتخاب نمائید.
 • دارایی مورد نظر جهت بلا استفاده شدن را انتخاب کرده و فرم را ذخیره نمائید.

در صورتی که دوره غیر فعال بودن دارایی به اتمام برسد و بخواهید مجدد از دارایی استفاده نمائید:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “استفاده مجدد جدید” را انتخاب نمائید.
 • از تاریخی که استفاده مجدد برای دارایی ثبت می شود محاسبات استهلاک به صورت کامل انجام خواهد شد.

فروش دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

در صورتی که دارایی موجود در موسسه به فروش برسد، تفاوت بین مبلغ فروش و ارزش دفتری آن منجر به سود یا زیان شرکت خواهد شد. در صورتی که مبلغ فروش دارایی بیشتر از ارزش دفتری آن هنگام فروش باشد، منجر به سود شرکت شده و در صورتی که مبلغ فروش کمتر از ارزش دفتری باشد شرکت متحمل زیان خواهد شد.

در نرم افزار سپیدار جهت ثبت عملیات فروش دارایی به صورت زیر عمل می شود:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “فروش دارایی جدید” را انتخاب نمائید.
 • با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ پایین فرم سطر جدید ایجاد کرده و دارایی مورد نظر را انتخاب نمائید.
 • در ستون قیمت فروش، مبلغی که با مشتری توافق شده است را وارد نمائید.
 • در این فرم ستونی به نام “سود و زیان ناشی از فروش” نمایش داده می شود که غیر فعال بوده و مقدار آن پس از محاسبه استهلاک توسط سیستم ثبت خواهد شد.

نکته: جهت سهولت در انجام فرآیند در صورتی که در این فرم صدور سند حسابداری را انتخاب نمائید، هم زمان عملیات محاسبه استهلاک توسط سیستم انجام خواهد شد. همچنین در صورتی که در قسمت تنظیمات صدور سند حسابداری خودکار برای فروش دارایی فعال باشد، پس از ثبت فرم فروش تمامی عملیات محاسبه استهلاک و صدور سند حسابداری به صورت خودکار انجام خواهد شد و لازم نیست کاربر عملیات دیگری انجام دهد.

اسقاط دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

در برخی مواقع به دلیل عدم استفاده از دارایی ناشی از اتمام عمر مفید یا عدم کارایی آن، دارایی کنار گذاشته می شود، در این حالت اصطلاحا گفته می شود دارایی ثابت اسقاط شده است، بنابراین لازم است در این زمان شرکت به اندازه ارزش دفتری دارایی ثابت زیان شناسایی کند.

در نرم افزار سپیدار جهت ثبت عملیات اسقاط دارایی به صورت زیر عمل می شود:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “اسقاط دارایی جدید” را انتخاب نمائید.
 • با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ پایین فرم سطر جدید ایجاد کرده و دارایی مورد نظر را انتخاب نمائید.
 • در این فرم ستونی به نام زیان ناشی از اسقاط نمایش داده می شود که غیر فعال بوده و مقدار آن پس از محاسبه استهلاک توسط سیستم ثبت خواهد شد.

نکته: جهت سهولت در انجام فرآیند در صورتی که در این فرم صدور سند حسابداری را انتخاب نمائید هم زمان عملیات محاسبه استهلاک توسط سیستم انجام خواهد شد، همچنین در صورتی که در قسمت تنظیمات صدور سند حسابداری خودکار برای اسقاط دارایی فعال باشد، پس از ثبت فرم اسقاط تمامی عملیات محاسبه استهلاک و صدور سند حسابداری به صورت خودکار انجام خواهد شد و لازم نیست کاربر عملیات دیگری انجام دهد.

حذف دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

در صورت خروج دائمی دارایی از شرکت بنا به هر دلیلی مانند حوادث طبیعی مثل زلزله، سرقت آتش سوزی و … اصطلاحا حذف دارایی گفته می شود. همچنین در صورتی که یک دارایی اهدا می شود با توجه به اینکه کلیه منافع آتی دارایی بدون دریافت هرگونه ما به ازایی در قبال آن به شخص دیگری واگذار می شود عملیات حذف دارایی صورت گرفته است.

در نرم افزار سپیدار جهت ثبت عملیات حذف دارایی به صورت زیر انجام می شود:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “حذف دارایی جدید” را انتخاب نمائید.
 • با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ پایین فرم سطر جدید ایجاد کرده و دارایی مورد نظر را انتخاب نمائید.
 • در این فرم ستونی به نام زیان ناشی از حذف نمایش داده می شود که غیر فعال بوده و مقدار آن پس از محاسبه استهلاک توسط سیستم ثبت خواهد شد.

نکته: جهت سهولت در انجام فرآیند در صورتی که در این فرم صدور سند حسابداری را انتخاب نمائید هم زمان عملیات محاسبه استهلاک توسط سیستم انجام خواهد شد، همچنین در صورتی که در قسمت تنظیمات صدور سند حسابداری خودکار برای حذف دارایی فعال باشد، پس از ثبت فرم اسقاط تمامی عملیات محاسبه استهلاک و صدور سند حسابداری به صورت خودکار انجام خواهد شد و لازم نیست کاربر عملیات دیگری انجام دهد.

معاوضه دارایی ثابت

در بعضی مواقع ممکن است شرکت ها بنا به هر دلیلی اقدام به معاوضه دارایی های خود کنند. بر اساس ماده ۲ مقررات و ضوابط اجرایی هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه تاسیس موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات ها، دارایی هایی که از طریق معاوضه تحصیل می شوند، ارزش منصفانه آن دارایی یا دارایی های مشابه آن ماخذ محاسبه استهلاک است.

چنانچه ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده یا واگذار شده قابل اندازه گیری یا محاسبه نباشد، ارزش دفتری دارایی واگذار شده با احتساب سرک دریافتی یا پرداختی ماخذ محاسبه استهلاک قرار می گیرد.

منظور از سرک دریافتی و سرک پرداختی در عملیات معاوضه دارایی چیست؟

در صورتی که هنگام معاوضه غیر پولی دارایی، ارزش منصفانه دارایی های معاوضه شده متفاوت باشد و مبلغ نقدی در جریان معاوضه رد و بدل شود به آن سرک گفته می شود.

در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم جهت انجام این عملیات اقدامات زیر انجام می شود:

 • ثبت عملیات فروش دارایی بابت دارایی واگذار شده
 • ثبت عملیات تحصیل دارایی بابت دارایی تحصیل شده
 • در صورتی که در عملیات معاوضه سرک دریافتی یا پرداختی وجود داشته باشد از طریق سیستم دریافت و پرداخت اطلاعات مربوطه ثبت و سند حسابداری آن صادر خواهد شد.

عملیات دارایی

تمامی عملیات فوق الذکر در سیستم سپیدار علاوه بر اینکه به صورت جداگانه در بخش عملیات منو عمودی موجود است در فرمی تحت عنوان عملیات دارایی وجود دارد که باعث تسریع در ثبت اطلاعات می شود، جهت دسترسی به این فرم:

 • از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “عملیات دارایی” را انتخاب نمائید.
 • از بالای فرم امکان انتخاب عملیات زیر مقدور است:
 • انتقال دارایی
 • بلااستفاده
 • استفاده مجدد
 • فروش دارایی
 • حذف دارایی
 • اسقاط دارایی
 • مخارج پس از تحصیل
 • تغییر نرخ و روش

علاوه بر موارد فوق آیتمی به نام “کارت دارایی” وجود دارد که با انتخاب آن تمامی عملیات انجام شده اعم از عملیات های صورت گرفته روی دارایی، ریز محاسبات استهلاک و تاریخچه انجام عملیات نمایش داده می شود.

گزارشات سیستم دارایی ثابت

جهت تهیه گزارش از دارایی های ثابت نرم افزار سپیدار همکاران سیستم از منو سمت راست وارد سیستم دارایی ثابت شده و در بخش عملیات “مرور دارایی” را انتخاب نمائید.

در این فرم تب های مختلف حاوی اطلاعات هر عملیات موجود است. وارد هر تب که می شوید، پس از دو کلیک روی سطر مورد نظر امکان فیلتر نمودن آن سطر فراهم می شود، سپس وارد سایر تب ها شده و اطلاعات مربوطه به آن را مشاهده می نمائید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

 •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
 • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
 • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
 • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question