سپید_حساب_ویرا

تنظیم صورت وضعیت موقت در فعالیتهای پیمانکاری

فهرست مطالب

در آخر هر ماه شمسی دستگاه نظارت به معیت نماینده پیمانكار صورت وضعیت كلیه كارهایی كه از شروع پیمان تا آن تاریخ انجام یافته و همچنین وضعیت مصالح و تداركات لازم برای اجرای پیمان كه در پای كار موجود می باشد تعیین وبراساس نرخهای منضم به پیمان تقویم می كند….

در آخر هر ماه شمسی دستگاه نظارت به معیت نماینده پیمانكار صورت وضعیت كلیه كارهایی كه از شروع پیمان تا آن تاریخ انجام یافته و همچنین وضعیت مصالح و تداركات لازم برای اجرای پیمان كه در پای كار موجود می باشد تعیین وبراساس نرخهای منضم به پیمان تقویم می كند.

صورت وضعیتهای موقت ماهیانه كه بدین ترتیب تنظیم گردیده و دارای امضای نماینده پیمانكار و دستگاه نظارت می باشد توسط دستگاه مزبور منتهی تا آخر روز دهنم ماه بعد به كارفرما تسلیم می شود.

كارفرما پس از رسیدگی از جهت تطبیق ارقام با پیمان و تصحیحات احتمالی لازم و كسر مبالغ هشتگانه زیر تتمه قابل پرداخت به پیمانكار را حداكثر ظرف ده روز (تا بیستم ماه بعد) با تنظیم سند و امضای آن بوسیله نماینده مختارپیمانكار با صدور چك به پیمانكار پرداخت خواهد نمود:

1ـ تخفیف پیمانكار (در صورتی كه پیمانكار نسبت به قیمتهای واحد و یا مبلغ كل كار تخفیفی داده باشد).

2ـ جمع وجوهی كه بابت صورت وضعیت های موقت ماهانه قبلی پرداخت شده است .

3ـ ده درصد بابت كسور وجه الضمان .

4ـ اقساط پیش پرداخت

5ـ مالیات و حقوق معادن و عوارض طبق قوانین و باتوجه به بند د از ماده 26

6ـ اقساط بهای مصالح و لوازم و تجهیزات تحویلی از طرف كارفرما به پیمانكار.

7ـ هرگونه جرائم احتمالی طبق مفاد شرایط عمومی پیمان .

8ـ كسور متفرقه دیگری كه بر طبق مفاد شرایط عمومی پیمان بعهده پیمانكار است

 

با پرداخت صورت وضعیت موقت ماهانه بشرح بالا كلیه كارها و تداركاتی كه در صورت مزبور درج گردیده است به كارفرما تعلق خواهد گرفت كه بمنظور اجرای بقیه عملیات مورد پیمان به رسم امانت تا موقع تحویل موقت در اختیارپیمانكار خواهد بود.

نگاهداری و حفاظت كارهای انجام یافته و تداركاتی كه بهای آنها پرداخت شده براساس مواد پیمان بعهده پیمانكاراست .

تبصره 1ـ هرگاه بعللی صورت وضعیت ارسالی دستگاه نظارت ناقص باشد یا برخی از ارقام آن مورد اعتراض كارفرما قرار گیرد و صورت وضعیت برای تصحیح به دستگاه نظارت عدوت داده شود مدت ضرب الاجل پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع خواهد شد كه صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم كارفرما بشود. در چنین صورتی در مقابل تقاضای پیمانكار كارفرما موافقت می نماید پس از كسر كسورات فوق از مبلغ صورت وضعیت كه دستگاه نظارت محاسبه نموده است تا هفتاد درصد آنرا به رسم علی الحساب در وجه پیمانكار پرداخت كند ومابقی را پس ازاصلاح و امضای صورت وضعیت به او بپردازد.

تبصره 2ـ چنانچه نماینده پیمانكار برای تنظیم صورت وضعیت موقت ماهانه حاضر نشود اندازه گیری هایی كه توسط دستگاه نظارت انجام می شود ملاك پرداخت خواهد بود.

تبصره 3ـ هرگاه پیمانكار نسبت به اقلام و ارقام و قیمتهای صورت وضعیتی كه بوسیله دستگاه نظارت تنظیم می شودمتعرض باشد مكلف است اعتراضات خود را با ذكر دلیل منتهی در ظرف مدت یك ماه به كارفرما كتباً اعلام كند تامورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره 4ـ كلیه مقادیر مندرج در صورت وضعیتهای ماهانه و همچنین پرداختهایی كه بابت آنها بعمل می آید جنبه موقت و غیرقطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یاصورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد گردید.

تبصره 5ـ چنانچه تحویل قسمتی از مصالح و مواد و تأسیسات بدون دریافت قیمت از پیمانكار برعهده كارفرما باشدقیمت آنها در صورت وضعیت ها منظور نخواهد شد.

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ