سپید_حساب_ویرا

حسابداری شرکت های تعاونی

حسابداری شرکت های تعاونی

فهرست مطالب

حسابداری شرکت های تعاونی

هر تعاونی وقتی ثبت میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی جنسی تقویم و تسلیم شده باشد اعضا تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.
عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت این قانون سهم خود را به سایر اعضا و افراد واجد شرایط واگذار نمایند. مسئولیت مالی اعضا در شرکت های تعاونی محدود به میزان سهم آنان میباشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شود.
بنابراین با توجه به مفاد قانون چون اعضاء شرکت تعاونی میتوانند حداقل یک سوم سرمایه را تادیه نمایند ثبت های مربوطه مانند شرکت سهامی است با این تفاوت که یک سوم به طور نقد یا غیر نقد تادیه و دوسوم آن در تعهد اعضا خواهد بود .

فعالیت هایی که یک شرکت تعاونی در طی سال مالی انجام میدهد با توجه به نوع تعاونی می تواند خدماتی ، تولیدی یا توزیعی باشد این فعالیت ها همانند فعالیت سایرشرکتها در دفاتر ثبت میشود اما فعالیهای پایان دوره مالی که بخش عمده آن ثبتهای مربوط به اصلاح حسابها ، بستن حسابها و گزارشگری مالی و نتیجه عملیات است تفاوت هایی با سایر شرکتها دارد.

1️⃣ تاسیس شرکت و واریز یک و سوم سرمایه بصورت نقدی
بانک *
تعهد اعضا *
سرمایه *
2️⃣ واریز مابقی وجوه سرمایه توسط سهامداران
بانک *
سرمایه *
3️⃣ ثبت هزینه های شرکت و پرداخت وجه آن توسط یکی از اعضا
هزینه های تاسیس *
حسابهای پرداختنی-آقای/خانم………… *
4️⃣ پرداخت هزینه های تاسیس
حسابهای پرداختنی-آقای/خانم………… *
بانک *
5️⃣ انصراف اعضا از عضویت در تعاونی
سرمایه *
بانک *
تعهد اعضا *

⬇️ افزایش سرمایه شرکت های تعاونی به روشهای زیر
1-افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی
2- افزایش سرمایه از طریق افزایش ارزش اسمی
3- افزایش سرمایه از طریق از محل سود تقسیم نشده سنوات قبل و حسابهای
4- صدور سهام جدید جهت افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی شرکت (به ارزش

? افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی
بانک *
سرمایه *
?افزایش سرمایه از طریق افزایش ارزش اسمی
بانک *
سرمایه *
?افزایش سرمایه از طریق از محل سود تقسیم نشده سنوات قبل و حسابهای اندوخته
اندوخته قانونی *
اندوخته عمومی *
سرمایه *
?صدور سهام جدید جهت افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی شرکت (به ارزش روز)
ارزش روز هرسهم=دارایی های تجدید ارزیابی شده – بدهی های تجدید ارزیابی شده تقسیم بر تعداد کل سهام موجود
بانک *
حساب تجدید ارزیابی *
حساب سرمایه *

⬇️ کاهش سرمایه
1-به دلیل کاهش اعضا
2-بدلیل زیان واره

?کاهش سرمایه به دلیل کاهش اعضا
حساب تجدید ارزیابی *
حساب سرمایه *
بانک *

?کاهش سرمایه به دلیل زیان واره
سرمایه *
سود و زیان انباشته *

⬇️ تقسیم سود در شرکت های تعاونی
خلاصه سود و زیان *
تقسیم سود و زیان *
تقسیم سود و زیان *
ذخیره مالیات بر درآمد *
اندوخته قانونی *
اندوخته احتیاطی *
صندوق تعاون *
پاداش پرداختنی *
سود سهام پرداختنی **

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question