623 - رسيد دريافت

رسيد دريافت

ثبت عمليات رسيد دريافت
در فرم رسيد دريافت امكان ثبت رسيد هاي دريافت وجه نقد ، چك ، حواله و كارت خوان با انواع دريافت هاي مختلف ” دريافت از مشتري” ، “دريافت از تامين كننده” ، “ساير دريافت ها” و “تضمين” وجود دارد . و شما به راحتي مي توانيد در اين فرم با توجه به نوع دريافتي كه انجام مي دهيد ، عمليات مربوطه را ثبت نموده و سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “دريافت و پرداخت” كليك كنيد (تصوير1).
8 - رسيد دريافت
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت دريافت وپرداخت
2. وارد قسمت دريافت و پرداخت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “رسيد دريافت جديد” كليك كنيد . (تصوير2).
9 - رسيد دريافت
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “رسيد دريافت جديد” در قسمت عمليات
3. در فرم رسيد دريافت “نوع” دريافت را از سلكتور آن انتخاب نماييد . در رسيد دريافت ، چهار نوع دريافت وجود دارد كه عبارت است از : “دريافت از مشتري” ، “دريافت از تامين كننده” ، “ساير دريافت ها” و “تضمين” . شما مي توانيد با توجه به نوع دريافت چكي كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع دريافت را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم رسيد ادامه بدهيد (تصوير 3).
4. “طرف مقابل” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري رسيد دريافت ، “شماره” فعال بوده و شماره رسيد را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري رسيد دريافت ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به رسيد دريافت ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
6. “تاريخ” دريافت را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
7. “حساب معين” را مشخص نماييد .معين انتخابي ، سمت بستانكار سند رسيد دريافت خواهد بود . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار مشتريان و فروش” معين هاي مربوط به حساب هاي فروش به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع در يافت از مشتري” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي دريافتني را نمايش خواهد داد . همچنين در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار تامين كنندگان و انبار” معين هاي مربوط به حسابداري انبار به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع دريافت از تامين كنندگان” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي پرداختني را نمايش خواهد داد و شما مي توانيد درصورت نياز معين مربوطه را تغيير دهيد . ولي با انتخاب نوع در يافت “ساير دريافت ها” و “تضمين” حساب معين خالي بوده و شما مي توانيد معين مورد نظرتان را از سلكتور معين انتخاب نماييد (تصوير 3).
8. “صندوق” دريافت را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
9. با انتخاب صندوق ، گزينه “ارز” با ارز صندوق انتخابي پر خواهد شد و غير قابل تغيير مي باشد (تصوير 3).
10. اگر دريافت خود را به صورت وجه نقد انجام داده ايد ، در گزينه “مبلغ نقد” ، مقدار آن را وارد نماييد (تصوير 3).
11. “شرح” رسيد دريافت را وارد نماييد (تصوير 3).
12. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، “شرح (2)” رسيد دريافت را وارد نماييد (تصوير 3).
13. قسمت اقلام رسيد دريافت متشكل از چهار صفحه شامل : چك ، حواله ، كارت خوان و اسناد مرتبط مي باشد (تصوير 3).
10 - رسيد دريافت
تصوير 3 : ورود اطلاعات هدر رسيد دريافت
14. سيستم به صورت پيش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمايش مي دهد . اگر دريافت خود را به صورت چك انجام داده ايد ، بر روي صفحه “چك” قرار گرفته و با زدن كليد 1 - رسيد دريافت پايين فرم ، اطلاعات قلم چك دريافتي را وارد نماييد (تصوير 4).
15. در قسمت قلم چك دريافتي : “شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ ، تاريخ (يعني تاريخ سررسيد چك) ، بانك ، كد شعبه ، شعبه ، شماره حساب ، شرح و شرح (2)” را وارد نماييد (تصوير 4).
11 - رسيد دريافت
تصوير 4 : ورود اطلاعات قلم چك دريافتي
16. اگر دريافت خود را از طريق حواله انجام داده ايد ، بر روي صفحه “حواله” قرار گرفته و با زدن كليد 1 - رسيد دريافت پايين فرم ، اطلاعات قلم حواله دريافتي را وارد نماييد (تصوير 5).
17. در قسمت قلم حواله دريافتي : “شماره حواله ، تاريخ حواله ، مبلغ ، تفصيل حساب بانكي ، شرح و شرح (2)” را وارد نماييد (تصوير 5).
12 - رسيد دريافت
تصوير 5 : ورود اطلاعات قلم حواله
18. اگر دريافت خود را از طريق دستگاه كارت خوان انجام داده ايد ، بر روي صفحه “كارت خوان” قرار گرفته و با زدن كليد 1 - رسيد دريافت پايين فرم ، اطلاعات قلم كارت خوان را وارد نماييد (تصوير 6).
19. در قسمت قلم كارت خوان، “شماره ترمينال” و “مبلغ” را وارد نماييد (تصوير 6).
13 - رسيد دريافت
تصوير 6: ورود اطلاعات قلم كارت خوان
20. اگر نوع دريافت را “دريافت از مشتري” و يا “دريافت از تامين كننده” انتخاب نموده باشيد ؛ در پايين فرم ، “تخفيف” فعال شده و شما مي توانيد در صورت وجود تخفيف در زمان دريافت ، تخفيف مورد نظر را وارد نماييد . در اين صورت مبلغ تخفيف به مبلغ دريافت اضافه شده و جمع كل دريافت را تشكيل مي دهد (تصوير 7).
21.در بالاي فرم “رسيد دريافت” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري رسيد دريافت” فعال شده باشد ، به محض ثبت رسيد دريافت ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 7).
22. در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري رسيد دريافت” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره رسيد دريافت ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “رسيد دريافت” ، كليد “صدور سند حسابداري” 2 - رسيد دريافت را كليك كنيد (تصوير 7).
23. براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي رسيد دريافت ، در بالاي فرم يا ليست رسيد هاي دريافت كليد “نمايش سند حسابداري” 3 - رسيد دريافت را بزنيد (تصوير 7).
24. براي حذف سند حسابداري صادر شده براي رسيد دريافت ، در بالاي فرم يا ليست رسيد هاي دريافت كليد “حذف سند حسابداري” 4 - رسيد دريافت را بزنيد (تصوير 7).
25. در صورت دريافت چك هاي متوالي ، مي توانيد از كليد “چك هاي متوالي” 5 - رسيد دريافت پايين فرم استفاده نماييد (تصوير 7).
14 - رسيد دريافت
تصوير 7 : ذخيره اطلاعات رسيد دريافت و امكانات موجود در آن
26. بدين صورت كه بعد از وارد نمودن اولين چك از سري چك هاي متوالي ، كليد چك هاي متوالي را زده و فرم مربوطه را تكميل و چك هاي مورد نظر را ايجاد نماييد . (تصوير 8).
15 - رسيد دريافت
تصوير 8 : فرم چك هاي متوالي
27. در قسمت پايين فرم رسيد دريافت كليد”تاريخچه” 6 - رسيد دريافت تعبيه شده است . با استفاده از اين كليد ، امكان مشاهده تاريخچه چك دريافتي مورد نظر وجود دارد (تصوير 7).
28. با انتخاب گزينه تاريخچه ، فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد تاريخچه چك را مشاهده نماييد (تصوير 9).
16 - رسيد دريافت
تصوير 9 : فرم تاريخچه چك
29. با استفاده از عمليات راس گيري مي توانيد ميانگين وزني يك رسيد دريافت را به ازاي قلم هاي “وجه نقد ، چك ، حواله و كارت خوان” و نسبت به يك مبدا زماني خاص استخراج كنيد . براي راس گيري يك رسيد دريافت ، در بالاي فرم رسيد دريافت كليد “راس گيري” 7 - رسيد دريافت را بزنيد (تصوير 7).
30. با انتخاب گزينه راس گيري فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد ، عمليات راس گيري را با زدن كليد محاسبه انجام دهيد . ضمنا اين امكان وجود دارد كه اقلام شركت كننده در محاسبه راس رسيد ، با توجه به نياز شما تعيين شود (تصوير 10).
17 - رسيد دريافت
تصوير 10 : فرم راس گيري رسيد دريافت
31. در رسيد دريافت در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي رسيد دريافت را مشاهده كنيد (تصوير 11).
18 - رسيد دريافت
تصوير 11 : صفحه اسناد مرتبط
32. براي مشاهده ليست رسيد هاي دريافت ، وارد قسمت دريافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “رسيد هاي دريافت” كليك كنيد (تصوير 12).
19 - رسيد دريافت
تصوير 12 : فهرست رسيد هاي دريافت

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *