سپید_حساب_ویرا

ثبت عملیات رسید دریافت

فهرست مطالب

در فرم رسید دریافت امكان ثبت رسید های دریافت وجه نقد ، چك ، حواله و كارت خوان با انواع دریافت های مختلف ” دریافت از مشتری” ، “دریافت از تامین كننده” ، “سایر دریافت ها” و “تضمین” وجود دارد . و شما به راحتی می توانید در این فرم با توجه به نوع دریافتی كه انجام می دهید ، عملیات مربوطه را ثبت نموده و سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید .

مراحل ثبت عملیات رسید دریافت در سپیدار

1. پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “دریافت و پرداخت” كلیك كنید (تصویر1).

قسمت دریافت و پرداخت سپیدار
تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت دریافت وپرداخت

 

2. وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات روی گزینه “رسید دریافت جدید” كلیك كنید . (تصویر2).

رسید دریافت جدید
تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “رسید دریافت جدید” در قسمت عملیات

 

3. در فرم رسید دریافت “نوع” دریافت را از سلكتور آن انتخاب نمایید . در رسید دریافت ، چهار نوع دریافت وجود دارد كه عبارت است از : “دریافت از مشتری” ، “دریافت از تامین كننده” ، “سایر دریافت ها” و “تضمین” . شما می توانید با توجه به نوع دریافت چكی كه انجام داداه اید ، یكی از انواع دریافت را انتخاب نموده و به تكمیل اطلاعات فرم رسید ادامه بدهید (تصویر 3).

4. “طرف مقابل” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3).

5. در صورت دستی بودن روش شماره گذاری رسید دریافت ، “شماره” فعال بوده و شماره رسید را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاری رسید دریافت ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیك به رسید دریافت ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر 3).

6. “تاریخ” دریافت را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3).

7. “حساب معین” را مشخص نمایید .معین انتخابی ، سمت بستانكار سند رسید دریافت خواهد بود . در صورتی كه در “قسمت تنظیمات/تنظیمات نرم افزار مشتریان و فروش” معین های مربوط به حساب های فروش به درستی ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع در یافت از مشتری” ، سیستم به صورت پیش فرض ، معین مربوط به حساب های دریافتنی را نمایش خواهد داد . همچنین در صورتی كه در “قسمت تنظیمات/تنظیمات نرم افزار تامین كنندگان و انبار” معین های مربوط به حسابداری انبار به درستی ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع دریافت از تامین كنندگان” ، سیستم به صورت پیش فرض ، معین مربوط به حساب های پرداختنی را نمایش خواهد داد و شما می توانید درصورت نیاز معین مربوطه را تغییر دهید . ولی با انتخاب نوع در یافت “سایر دریافت ها” و “تضمین” حساب معین خالی بوده و شما می توانید معین مورد نظرتان را از سلكتور معین انتخاب نمایید (تصویر 3).

8. “صندوق” دریافت را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3).

9. با انتخاب صندوق ، گزینه “ارز” با ارز صندوق انتخابی پر خواهد شد و غیر قابل تغییر می باشد (تصویر 3).

10. اگر دریافت خود را به صورت وجه نقد انجام داده اید ، در گزینه “مبلغ نقد” ، مقدار آن را وارد نمایید (تصویر 3).

11. “شرح” رسید دریافت را وارد نمایید (تصویر 3).

12. در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، “شرح (2)” رسید دریافت را وارد نمایید (تصویر 3).

13. قسمت اقلام رسید دریافت متشكل از چهار صفحه شامل : چك ، حواله ، كارت خوان و اسناد مرتبط می باشد (تصویر 3).

ورود اطلاعات هدر رسید دریافت
تصویر 3 : ورود اطلاعات هدر رسید دریافت

 

14. سیستم به صورت پیش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمایش می دهد . اگر دریافت خود را به صورت چك انجام داده اید ، بر روی صفحه “چك” قرار گرفته و با زدن كلید 1 پایین فرم ، اطلاعات قلم چك دریافتی را وارد نمایید (تصویر 4).

15. در قسمت قلم چك دریافتی : “شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ ، تاریخ (یعنی تاریخ سررسید چك) ، بانك ، كد شعبه ، شعبه ، شماره حساب ، شرح و شرح (2)” را وارد نمایید (تصویر 4).

ورود اطلاعات قلم چك دریافتی
تصویر 4 : ورود اطلاعات قلم چك دریافتی

 

16. اگر دریافت خود را از طریق حواله انجام داده اید ، بر روی صفحه “حواله” قرار گرفته و با زدن كلید 1 پایین فرم ، اطلاعات قلم حواله دریافتی را وارد نمایید (تصویر 5).

17. در قسمت قلم حواله دریافتی : “شماره حواله ، تاریخ حواله ، مبلغ ، تفصیل حساب بانكی ، شرح و شرح (2)” را وارد نمایید (تصویر 5).

ورود اطلاعات قلم حواله
تصویر 5 : ورود اطلاعات قلم حواله

 

18. اگر دریافت خود را از طریق دستگاه كارت خوان انجام داده اید ، بر روی صفحه “كارت خوان” قرار گرفته و با زدن كلید 1 پایین فرم ، اطلاعات قلم كارت خوان را وارد نمایید (تصویر 6).

19. در قسمت قلم كارت خوان، “شماره ترمینال” و “مبلغ” را وارد نمایید (تصویر 6).

ورود اطلاعات قلم كارت خوان
تصویر 6: ورود اطلاعات قلم كارت خوان

 

20. اگر نوع دریافت را “دریافت از مشتری” و یا “دریافت از تامین كننده” انتخاب نموده باشید ؛ در پایین فرم ، “تخفیف” فعال شده و شما می توانید در صورت وجود تخفیف در زمان دریافت ، تخفیف مورد نظر را وارد نمایید . در این صورت مبلغ تخفیف به مبلغ دریافت اضافه شده و جمع كل دریافت را تشكیل می دهد (تصویر 7).

21.در بالای فرم “رسید دریافت” ، كلید ذخیره را كلیك كنید . در صورتی كه در تنظیمات سیستم دریافت و پرداخت ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری رسید دریافت” فعال شده باشد ، به محض ثبت رسید دریافت ، سند حسابداری آن نیز صادر خواهد شد (تصویر 7).

22. در صورتی كه در تنظیمات سیستم دریافت و پرداخت ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری رسید دریافت” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره رسید دریافت ، می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید . برای این كار در بالای فرم “رسید دریافت” ، كلید “صدور سند حسابداری” 2 را كلیك كنید (تصویر 7).

23. برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای رسید دریافت ، در بالای فرم یا لیست رسید های دریافت كلید “نمایش سند حسابداری” 3 را بزنید (تصویر 7).

24. برای حذف سند حسابداری صادر شده برای رسید دریافت ، در بالای فرم یا لیست رسید های دریافت كلید “حذف سند حسابداری” 4 را بزنید (تصویر 7).

25. در صورت دریافت چك های متوالی ، می توانید از كلید “چك های متوالی” 5 پایین فرم استفاده نمایید (تصویر 7).

ذخیره اطلاعات رسید دریافت و امكانات موجود در آن
تصویر 7 : ذخیره اطلاعات رسید دریافت و امكانات موجود در آن

 

26. بدین صورت كه بعد از وارد نمودن اولین چك از سری چك های متوالی ، كلید چك های متوالی را زده و فرم مربوطه را تكمیل و چك های مورد نظر را ایجاد نمایید . (تصویر 8).

فرم چك های متوالی
تصویر 8 : فرم چك های متوالی

27. در قسمت پایین فرم رسید دریافت كلید”تاریخچه” 6 تعبیه شده است . با استفاده از این كلید ، امكان مشاهده تاریخچه چك دریافتی مورد نظر وجود دارد (تصویر 7).

28. با انتخاب گزینه تاریخچه ، فرمی در اختیار شما قرار می گیرد و شما می توانید تاریخچه چك را مشاهده نمایید (تصویر 9).

فرم تاریخچه چك
تصویر 9 : فرم تاریخچه چك

 

29. با استفاده از عملیات راس گیری می توانید میانگین وزنی یك رسید دریافت را به ازای قلم های “وجه نقد ، چك ، حواله و كارت خوان” و نسبت به یك مبدا زمانی خاص استخراج كنید . برای راس گیری یك رسید دریافت ، در بالای فرم رسید دریافت كلید “راس گیری” 7 را بزنید (تصویر 7).

30. با انتخاب گزینه راس گیری فرمی در اختیار شما قرار می گیرد و شما می توانید ، عملیات راس گیری را با زدن كلید محاسبه انجام دهید . ضمنا این امكان وجود دارد كه اقلام شركت كننده در محاسبه راس رسید ، با توجه به نیاز شما تعیین شود (تصویر 10).

فرم راس گیری رسید دریافت
تصویر 10 : فرم راس گیری رسید دریافت

 

31. در رسید دریافت در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای رسید دریافت را مشاهده كنید (تصویر 11).

صفحه اسناد مرتبط
تصویر 11 : صفحه اسناد مرتبط

 

32. برای مشاهده لیست رسید های دریافت ، وارد قسمت دریافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “رسید های دریافت” كلیك كنید (تصویر 12).

فهرست رسید های دریافت
تصویر 12 : فهرست رسید های دریافت

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ