175 - روال محاسبات حقوق

روال محاسبات حقوق

روال محاسبه حقوق :

175 300x188 - روال محاسبات حقوق

براي انجام محاسبات حقوق ، عمليات طبق روال زير انجام ميشود :

1- ترتيب تعيين مقدار و محاسبه عوامل در محاسبات بصورت زير است :

· تعيين مقدار عوامل كاركرد يا از نوع ورود دستي

· تعيين مقدار ثابت عوامل

· مقدار محاسبه شده بر اساس فرمول

· بيمه تامين اجتماعي

· بيمه تكميلي

· ماليات حقوق

· اقساط وام

· مبلغ قابل پرداخت ، روند حقوق و خالص پرداختي

· مانده مرخصي افراد در پايان ماه

نكته : عوامل قراردادي-ثابت دو مقدار دارند ، يكي مقداري كه در قرارداد براي آنها تعريف ميشود و ديگر مقداري كه در نتيجه محاسبات براي آنها به دست مي آيد . مثلا حقوق پايه در قرارداد براي فرد 3.000.000 ريال تعيين شده است و فرد در اين ماه 22 روز كاركرده است . هر جا نياز به مقدار ثابت حقوق داشتيم همان 3.000.000 ريال در نظر گرفته ميشود ولي اگر به مقدار محاسبه شده احتياج داشته باشيم 2.200.000 ريال (با توجه به فرمول) در نظر گرفته ميشود .

1- 1 – تعيين مقدار عوامل كاركرد يا از نوع ورود دستي
· مقدار عوامل كاركرد يا عوامل از نوع ورود دستي براي يك فرد همان مقداري است كه در اطلاعات ماهانه مربوط به آن ماه ثبت شده است .

1- 2 – نحوه تعيين مقدار ثابت يك عامل
براي هر شخص در هر ماه قراردادهاي زير در محاسبات در نظر گرفته ميشوند :

· اگر براي شخص به تاريخ ابتداي ماه انتخاب شده قراردادي صادر نشده باشد ، اطلاعات آخرين قرارداد صادر شده براي فرد كه تاريخ اجراي آن كوچكتر از ماه انتخاب شده باشد و براي آن تاريخ پايان خدمت ثبت نشده باشد يا تاريخ پايان خدمت آن در محدوده ماه انتخاب شده باشد به همراه همه قراردادهايي كه تاريخ اجراي آنها بزرگتر از ابتداي ماه انتخاب شده و كوچكتر يا مساوي با تاريخ انتهاي ماه انتخاب شده باشد . در اين حالت براي قراردادي كه قبل از ماه جاري صادر شده ، تاريخ ابتداي ماه جاري در نظر گرفته ميشود .

· اگر براي شخص به تاريخ ابتداي ماه انتخاب شده قراردادي صادر شده باشد ، اطلاعات اين قرارداد به همراه همه قراردادهايي كه تاريخ اجراي آنها بزرگتر از ابتداي ماه انتخاب شده و كوچكتر يا مساوي با تاريخ انتهاي ماه انتخاب شده باشد .

· اگر طي روال فوق در يك ماه براي فرد يك قرارداد فعال به دست بيايد ، مقدار عوامل در همان قرارداد ملاك كار قرار ميگيرد .

· اگر طي روال فوق در يك ماه براي فرد بيش از يك قرارداد فعال به دست بيايد ، بايد قرارداد معادل ماه محاسبه شود و آن قرارداد ملاك قرار بگيرد .

قرارداد معادل برابر است با ميانگين مقادير يك عامل در قراردادهاي مختلف در يك ماه به نسبت تعداد روزهاي فعال هر قرارداد در آن ماه

مثال : اگر براي يك فرد قراردادهاي زير صادر شده باشد :

تاريخ 15/02 با حقوق پايه 3.000.000 ريال و حق اولاد صفر

تاريخ 05/03 با حقوق پايه 4.000.000 ريال و حق اولاد صفر

تاريخ 21/03 با حقوق پايه 4.700.000 ريال و حق اولاد 200.000 ريال

مبلغ ثابت حقوق پايه و حق اولاد در ماه 3 برابر است با :

مبلغ ثابت حقوق پايه = (30÷10×4.700000)+(30÷16×4.000.000)+(30÷4×3.000.000)

= 4.100.000 ريال

مبلغ ثابت حق اولاد = (30÷10×200.000)+(30÷16×0)+(30÷4×0)

= 66.667 ريال

1- 3 – نحوه انجام محاسبات بر اساس فرمول نوشته شده
محاسبات هر عامل بر اساس فرمول A × B × C ÷ D كه از قسمت تنظيمات عوامل استخراج ميشود به دست مي آيد .

A : برابر است با جمع مقدار ثابت عواملي كه در قسمت تنظيمات عوامل/عوامل قراردادي براي اين عامل انتخاب شده اند . مثلا براي محاسبه عامل “اضافه كاري” ، از مقدار ثابت عامل “حقوق پايه” استفاده ميشود .
B : برابر است با جمع ” مقدار عوامل كاركرد × ضريب تاثير ” عواملي كه در قسمت تنظيمات عوامل/كاركردهاي موثر براي اين عامل تعيين شده اند . مثلا براي محاسبه عامل “اضافه كاري” ، از “كاركرد اضافه كاري ×1 ” استفاده ميشود . يا براي محاسبه حقوق پايه از “كاركرد روزانه×1 + غيبت×1-” استفاده ميشود .
· اگر گزينه “بدون ارتباط با كاركرد” براي عاملي فعال شده باشد ، براي اين قسمت عدد ” 1 ” در نظر گرفته ميشود . اين حالت براي عواملي استفاده ميشود كه قرار است بدون توجه به كاركرد بطور كامل محاسبه شوند مثل بيمه تكميلي در حالتي كه بايد ماهي بدون توجه به كاركرد بصورت ثابت از فرد كسر شود .

· اگر گزينه “محاسبه كامل با كمترين مقدار كاركرد” براي عاملي فعال شده باشد ، براي اين قسمت عدد ” 1 ” يا “0” در نظر گرفته ميشود . اين حالت براي عواملي استفاده ميشود كه قرار است اگر فرد كاركردي داشت بطور كامل محاسبه شوند مثل بن كارگري كه اگر فرد كاركردي نداشته باشد ، محاسبه نميشود ولي اگر كاركردي داشته باشد ، بطور كامل محاسبه ميشود .

· در صورتيكه در قسمت تنظيمات عوامل/مبناي محاسبه گزينه “روزانه” انتخاب شده باشند ، مقدار تمام عوامل كاركردي انتخاب شده به روز تبديل ميشوند مثلا اگر مبنا روز باشد و براي حقوق پايه در قسمت كاركردهاي موثر ، “كاركرد روزانه ×1 + كسركار×1-” را تعيين كرده باشيم و كسر كار بر اساس ساعت و دقيقه باشد ، اگر فردي 30 روز كاركرد و 11:30 كسر كار داشته باشد ، مقدار كاركرد موثر برابر خواهد بود با 28.4=)]7:20) ÷ (1-×11:30)[+(1×30)

· در صورتيكه در قسمت تنظيمات عوامل/مبناي محاسبه گزينه “ساعتي” انتخاب شده باشند ، مقدار تمام عوامل كاركردي انتخاب شده به ساعت تبديل ميشوند مثلا اگر مبنا ساعت باشد و براي كاركرد ساعتي در قسمت كاركردهاي موثر ، “كاركرد ساعتي ×1 + غيبت×1-” را تعيين كرده باشيم و غيبت بر اساس روز باشد ، اگر فردي 189:50 كاركرد ساعتي و 2 روز غيبت داشته باشد ، مقدار كاركرد موثر برابر خواهد بود با 175:10=)]7:20)×(1-×2)[+(1×189:50)

· در صورتيكه در قسمت تنظيمات عوامل/مبناي محاسبه گزينه “عدد/درصد” انتخاب شده باشند ، مقدار تمام عوامل كاركردي انتخاب شده به هيچ عددي تبديل نميشوند و همان اعداد وارد شده ملاك قرار ميگيرند مثلا اگر مبنا عدد/درصد باشد و براي كاركرد ساعتي در قسمت كاركردهاي موثر ، “كاركرد ساعتي ×1 + غيبت×1-” را تعيين كرده باشيم و غيبت بر اساس روز باشد ، اگر فردي 189:50 كاركرد ساعتي و 2 روز غيبت داشته باشد ، مقدار كاركرد موثر برابر خواهد بود با 187:10=](1-×2)[+(1×189:50)

C : برابر است با ضريبي كه در قسمت تنظيمات عوامل/ساير/ضريب ثابت براي اين عامل تعيين شده است . اين ضريب در مقدار به دست آمده از قسمتهاي قبلي ضرب ميشود . مثلا براي محاسبه عامل “اضافه كاري” ، از ضريب ” 1.4 ” استفاده ميشود . يا براي محاسبه حقوق پايه از ضريب ” 1 ” استفاده ميشود .
D : برابر است با مخرج تعيين شده براي اين عامل در تنظيمات عوامل/ساير/مخرج كسر .
· اگر گزينه نوع مخرج “عدد ثابت” باشد ، تمام مبالغ به دست آمده بر عدد تعيين شده در قسمت تنظيمات عوامل/ساير/مخرج كسر تقسيم ميشود . مثلا براي حقوق پايه اين عدد 30 و براي اضافه كار اين عدد 220 است .

· اگر گزينه نوع مخرج “روزهاي ماه” باشد ، تمام مبالغ به دست آمده بر عدد روزهاي آن ماه تقسيم ميشود . مثلا براي محاسبه حق اولاد در شش ماه اول سال در مخرج عدد 31 ، در ماه هاي 7 تا 11 عدد 30 و در ماه 12 عدد 29 در نظر گرفته ميشود .

1- 4 – نحوه انجام محاسبات بيمه تامين اجتماعي
محاسبات بيمه فقط براي افرادي انجام ميشود كه در آخرين قراردادي كه در ماه جاري ملاك محاسبه قرار ميگيرد ، گزينه “مشمول بيمه تامين اجتماعي است” براي آن فرد فعال باشد .

1- جمع مزاياي مشمول بيمه برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل محاسباتي كه گزينه “مشمول بيمه است” آنها فعال است
+
جمع مقدار وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل ورود دستي كه گزينه “مشمول بيمه است” آنها فعال است .

2- كاركرد بيمه برابر است با :
جمع عوامل تعيين شده در “تنظيمات حقوق و دستمزد” در صفحه ماليات كاركرد براي كاركرد قانوني بيمه و ماليات.

3- سقف بيمه اين ماه برابر است با :
كاركرد بيمه × مبلغ سقف بيمه روزانه مندرج در تنظيمات حقوق در صفحه بيمه تامين اجتماعي

4- ماخذ بيمه برابر است با :
كمترين مقدار بين سقف بيمه ماه و مشمول بيمه ماه جاري)

5- مبلغ بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند برابر است با :
ماخذ بيمه × “نرخ بيمه سهم كارمند” در تنظيمات حقوق در صفحه بيمه تامين اجتماعي ÷ 100

6- مبلغ بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما برابر است با :
ماخذ بيمه × “نرخ بيمه سهم كارفرما” در تنظيمات حقوق در صفحه بيمه تامين اجتماعي ÷ 100

7- مبلغ بيمه بيكاري برابر است با :
ماخذ بيمه × “نرخ بيمه بيكاري” در تنظيمات حقوق در صفحه بيمه تامين اجتماعي ÷ 100

8- مبلغ بيمه مشاغل سخت برابر است با :
ماخذ بيمه × “نرخ بيمه مشاغل سخت” در تنظيمات حقوق در صفحه بيمه تامين اجتماعي ÷ 100
نكته : مبلغ بيمه تامين اجتماعي مشاغل سخت فقط براي پرسنلي محاسبه ميشود كه در قرارداد براي آنها گزينه “شغل شخص سخت و زيان آور است” فعال باشد .

9- مبلغ دستمزد روزانه بيمه برابر است با :
جمع مبالغ عوامل در قرارداد كه گزينه مشمول بيمه آنها فعال است در آخرين قرارداد بدست آمده براي ماه فرد ÷ 30

10- مبلغ دستمزد ماهانه بيمه برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل ثابت-قراردادي كه گزينه مشمول بيمه آنها فعال است در آخرين حكم بدست آمده براي ماه فرد

11- مبلغ معافيت بيمه كارفرما برابر است با :
(مبلغ جمع حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما براي همه پرسنل در يك شعبه بيمه + مبلغ جمع حق بيمه بيكاري براي همه پرسنل در يك شعبه بيمه )
× تعداد افراد معاف آن شعبه ÷ تعداد كل افراد آن شعبه
نكته : مبلغ معافيت بيمه كارفرما به ازاي يك فرد محاسبه نميشود ، به ازاي شعبه هاي تامين اجتماعي محاسبه ميشود .

12- مبلغ كل حقوق و مزايا برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده براي عوامل مزايا در ماه جاري براي فرد + جمع مبالغ وارد شده در اطلاعات ماهانه براي عوامل مزايا در ماه جاري براي فرد

13- مبلغ مزاياي مشمول برابر است با :

اگر (دستمزد ماهانه كوچكتر از سقف بيمه باشد) و (دستمزد ماهانه كوچكتر از ماخذ بيمه باشد)

آنگاه

( ماخذ بيمه – دستمزد ماهانه )

14- مبلغ ساير كسور برابر است با :

جمع عوامل كسور محاسبه شده + جمع همه عوامل كسور وارد شده در اطلاعات ماهانه + ماليات + جمع اقساط وام + روند ماه جاري

1- 5 – نحوه انجام محاسبات بيمه تكميلي
محاسبات بيمه تكميلي فقط براي افرادي انجام ميشود كه در آخرين قراردادي كه در ماه جاري ملاك محاسبه قرار ميگيرد ، گزينه “مشمول بيمه تكميلي است” براي آن فرد فعال باشد .

1- بيمه تكميلي سهم كارمند برابر است با :
مقدار محاسبه شده عاملي كه در “تنظيمات حقوق و دستمزد” در صفحه بيمه تكميلي به عنوان عامل “بيمه تكميلي سهم كارمند” انتخاب شده است .

2- بيمه تكميلي سهم كارفرما برابر است با :
مقدار محاسبه شده عاملي كه در “تنظيمات حقوق و دستمزد” در صفحه بيمه تكميلي به عنوان عامل “بيمه تكميلي سهم كارفرما” انتخاب شده است .

1- 6 – نحوه انجام محاسبات ماليات حقوق
1-

1-

2-

3-

4-

1- جمع مزاياي مشمول ماليات ماه جاري هر فرد برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل قراردادي-ثابت كه گزينه “مشمول ماليات است” آنها فعال است

2- جمع درآمد مستمر مشمول ماليات ماه جاري فرد برابر است با :
جمع مزاياي مشمول ماليات

(بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند × ضريب معافيت بيمه تامين اجتماعي از ماليات در تنظيمات)

(بيمه تكميلي سهم كارمند × ضريب معافيت بيمه تكميلي سهم كارمند از ماليات در تنظيمات)

مبلغ قسط وام مسكن معاف از ماليات در آخرين قرارداد در نظر گفته شده فرد براي محاسبه ماه تعيين شده

3- جمع مزاياي غير مستمر مشمول ماليات ماه جاري هر فرد برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل محاسباتي كه گزينه “مشمول ماليات است” آنها فعال است
+
جمع مقدار وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل ورود دستي كه گزينه “مشمول ماليات است” آنها فعال است .

4- جمع درآمد غير مستمر مشمول ماليات ماه جاري فرد برابر است با :
جمع عوامل غير مستمر مشمول ماليات

5- جمع عوامل معاف از ماليات ماه جاري هر فرد برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل مزايا از نوع ثابت-قراردادي
+
جمع مقدار اطلاعات ماهانه عوامل مزايا

جمع مقدار محاسبه شده عوامل مزايا از نوع ثابت-قراردادي و محاسباتي كه گزينه “مشمول ماليات است” آنها فعال است

جمع مقدار اطلاعات ماهانه عوامل مزايا كه گزينه “مشمول ماليات است” آنها فعال است

6- جمع درآمد مشمول ماليات ماه جاري فرد برابر است با :
جمع درآمد مستمر مشمول ماليات ماه جاري
+
جمع درآمد غير مستمر مشمول ماليات ماه جاري

7- جمع درآمد مشمول ماليات سال فرد برابر است با :
جمع درآمد مشمول ماليات ماه جاري
+
جمع درآمد مشمول ماليات درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )
+
جمع درآمد عيدي مشمول ماليات (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )
+
جمع درآمد بازخريد مرخصي مشمول ماليات (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

8- روزهاي ماليات ماه جاري برابر است با :
جمع كاركرد قانوني ماه جاري در تنظيمات حقوق در صفحه ساير

9- روزهاي ماليات سال برابر است با :
كاركرد ماليات ماه جاري
+
جمع كاركرد ماليات ماه جاري از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )
+
جمع روزهاي كاركرد سال درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

10- روزهاي كامل سال برابر است با :
روزهاي كامل ماه جاري (از تنظيمات در صفحه تقويم كاري)
+
جمع روزهاي كامل از اول سال تا آخر ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد از تنظيمات در صفحه تقويم كاري)

11- ماه هاي ماليات سال برابر است با :
1 + تعداد ماه ها از اول سال تا آخر ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

12- ميانگين درآمد مشمول ماليات برابر است با :
( جمع درآمد مشمول ماليات سال ÷ ماه هاي ماليات سال )
×
( روزهاي كامل سال ÷ روزهاي ماليات سال )

13- خروجي جدول ماليات براي ميانگين درآمد برابر است با :
( ميانگين درآمد مشمول ماليات – مبلغ شروع آخرين پله كوچكتر از اين مبلغ ) × نرخ آن پله
+ “مبلغ كل” پله قبلي جدول ماليات
نكته : براي هر فرد آخرين جدول مالياتي مربوط به گروه مالياتي كه در آخرين قرارداد مربوط به آن ماه درج شده است استفاده ميشود .

14- ماليات كل برابر است با :
( خروجي جدول ماليات براي ميانگين درآمد × ماه هاي ماليات سال × روزهاي ماليات سال ÷ روزهاي كامل سال )

15- اگر شعبه ماليات شخص در قرارداد از نوع شعبه هاي محاسبه ماليات تعديل ماهانه باشد ماليات برابر است با :
ماليات كل

جمع ماليات هاي حقوق پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات هاي عيدي پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات هاي بازخريد مرخصي پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات پرداخت شده سال جاري درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

16- اگر شعبه ماليات شخص در قرارداد از نوع شعبه هاي محاسبه ماليات بدون تعديل باشد ماليات برابر است با :
خروجي جدول ماليات براي جمع درآمد مشمول ماليات ماه جاري

17- اگر شعبه ماليات شخص در قرارداد از نوع شعبه هاي محاسبه ماليات تعديل در پايان سال باشد ماليات در ماه هاي 1 تا 11 برابر است با :
خروجي جدول ماليات براي جمع درآمد مشمول ماليات ماه جاري

18- اگر شعبه ماليات شخص در قرارداد از نوع شعبه هاي محاسبه ماليات تعديل در پايان سال باشد ماليات در ماه 12 برابر است با :
ماليات كل

جمع ماليات هاي حقوق پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات هاي عيدي پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات هاي بازخريد مرخصي پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع ماليات پرداخت شده سال جاري درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاريخ آنها مساوي يا بعد از تاريخ آخرين قرارداد استخدام فرد باشد )

1- 7 – نحوه انجام محاسبات وام
2-

1-

2-

3-

4-

اطلاعات اقساط وام هر پرسنل که ماه قسط آن برابر ماه محاسبه و در وضعيت جاري باشد از فرم تقسيط وام هاي پرسنلي دريافت مي شود .
جمع اقساط وام به عنوان يک عامل از كسور عمل مي نمايد .
پس از انجام محاسبات حقوق اقساطي که در محاسبات شرکت کرده اند به وضعيت تسويه شده توسط حقوق تبديل مي شود .

1- 8 – نحوه محاسبه مبلغ قابل پرداخت
1- جمع مزايا برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادي طبقه مزايا از نوع قراردادي-ثابت
+
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادي طبقه مزايا از نوع محاسباتي
+
جمع مبالغ وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل عادي طبقه مزايا از نوع ورود دستي
+
روند حقوق كسر شده در ماه قبل
+
روند پرداخت نشده درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاريخ آنها مساوي ماه محاسبه باشد)

2- جمع كسور برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادي طبقه كسور از نوع قراردادي-ثابت
+
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادي طبقه كسور از نوع محاسباتي
+
جمع مبالغ وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل عادي طبقه كسور از نوع ورود دستي
+
بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند
+
بيمه تكميلي سهم كارمند
+
ماليات ماه جاري
+
جمع اقساط وام ماه جاري

3- مبلغ قابل پرداخت برابر است با :
جمع مزايا – جمع كسور

4- روند حقوق ماه جاري برابر است با :
اگر مبلغ قابل پرداخت بزرگتر از صفر باشد
آنگاه
روند به پايين مبلغ به تعداد ارقام تعيين شده در تنظيمات حقوق

5- مبلغ خالص پرداختي برابر است با :
مبلغ قابل پرداخت

روند حقوق ماه جاري

1- 9 – نحوه محاسبه مانده مرخصي در پايان ماه
1- كاركرد مرخصي ماه جاري فرد برابر است با :
اگر در تنظيمات عوامل براي كاركرد مرخصي تعيين شده باشد
آنگاه
جمع مقادير وارد شده براي كاركردهاي انتخاب شده با ضرايب مشخص شده

اگر در تنظيمات عوامل براي كاركرد مرخصي تعيين نشده باشد
آنگاه
كاركرد كامل آن ماه با توجه به تقويم كاري

2- مرخصي تعلق گرفته به فرد برابر است با :
كاركرد مرخصي ماه جاري
×
سقف مرخصي تعيين شده در تنظيمات
÷
كاركرد كامل ماه در تقويم كاري

3- مانده مرخصي فرد در پايان ماه برابر است با :
مانده مرخصي ماه قبل در صورت وجود و در غيراينصورت مقدار مانده مرخصي از استقرار
+
مرخصي تعلق گرفته به فرد

مرخصي وارد شده براي فرد در اطلاعات ماهانه

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *