سپید_حساب_ویرا

روال محاسبات حقوق

فهرست مطالب

 

برای انجام محاسبات حقوق ، عملیات طبق روال زیر انجام میشود.

 

1- ترتیب تعیین مقدار و محاسبه عوامل در محاسبات بصورت زیر است :

· تعیین مقدار عوامل كاركرد یا از نوع ورود دستی

· تعیین مقدار ثابت عوامل

· مقدار محاسبه شده بر اساس فرمول

· بیمه تامین اجتماعی

· بیمه تكمیلی

· مالیات حقوق

· اقساط وام

· مبلغ قابل پرداخت ، روند حقوق و خالص پرداختی

· مانده مرخصی افراد در پایان ماه

 

نكته : عوامل قراردادی-ثابت دو مقدار دارند ، یكی مقداری كه در قرارداد برای آنها تعریف میشود و دیگر مقداری كه در نتیجه محاسبات برای آنها به دست می آید . مثلا حقوق پایه در قرارداد برای فرد 3.000.000 ریال تعیین شده است و فرد در این ماه 22 روز كاركرده است . هر جا نیاز به مقدار ثابت حقوق داشتیم همان 3.000.000 ریال در نظر گرفته میشود ولی اگر به مقدار محاسبه شده احتیاج داشته باشیم 2.200.000 ریال (با توجه به فرمول) در نظر گرفته میشود .

1- 1 – تعیین مقدار عوامل كاركرد یا از نوع ورود دستی
· مقدار عوامل كاركرد یا عوامل از نوع ورود دستی برای یك فرد همان مقداری است كه در اطلاعات ماهانه مربوط به آن ماه ثبت شده است .

1- 2 – نحوه تعیین مقدار ثابت یك عامل
برای هر شخص در هر ماه قراردادهای زیر در محاسبات در نظر گرفته میشوند :

· اگر برای شخص به تاریخ ابتدای ماه انتخاب شده قراردادی صادر نشده باشد ، اطلاعات آخرین قرارداد صادر شده برای فرد كه تاریخ اجرای آن كوچكتر از ماه انتخاب شده باشد و برای آن تاریخ پایان خدمت ثبت نشده باشد یا تاریخ پایان خدمت آن در محدوده ماه انتخاب شده باشد به همراه همه قراردادهایی كه تاریخ اجرای آنها بزرگتر از ابتدای ماه انتخاب شده و كوچكتر یا مساوی با تاریخ انتهای ماه انتخاب شده باشد . در این حالت برای قراردادی كه قبل از ماه جاری صادر شده ، تاریخ ابتدای ماه جاری در نظر گرفته میشود .

· اگر برای شخص به تاریخ ابتدای ماه انتخاب شده قراردادی صادر شده باشد ، اطلاعات این قرارداد به همراه همه قراردادهایی كه تاریخ اجرای آنها بزرگتر از ابتدای ماه انتخاب شده و كوچكتر یا مساوی با تاریخ انتهای ماه انتخاب شده باشد .

· اگر طی روال فوق در یك ماه برای فرد یك قرارداد فعال به دست بیاید ، مقدار عوامل در همان قرارداد ملاك كار قرار میگیرد .

· اگر طی روال فوق در یك ماه برای فرد بیش از یك قرارداد فعال به دست بیاید ، باید قرارداد معادل ماه محاسبه شود و آن قرارداد ملاك قرار بگیرد .

قرارداد معادل برابر است با میانگین مقادیر یك عامل در قراردادهای مختلف در یك ماه به نسبت تعداد روزهای فعال هر قرارداد در آن ماه

مثال : اگر برای یك فرد قراردادهای زیر صادر شده باشد :

تاریخ 15/02 با حقوق پایه 3.000.000 ریال و حق اولاد صفر

تاریخ 05/03 با حقوق پایه 4.000.000 ریال و حق اولاد صفر

تاریخ 21/03 با حقوق پایه 4.700.000 ریال و حق اولاد 200.000 ریال

مبلغ ثابت حقوق پایه و حق اولاد در ماه 3 برابر است با :

مبلغ ثابت حقوق پایه = (30÷10×4.700000)+(30÷16×4.000.000)+(30÷4×3.000.000)

= 4.100.000 ریال

مبلغ ثابت حق اولاد = (30÷10×200.000)+(30÷16×0)+(30÷4×0)

= 66.667 ریال

1- 3 – نحوه انجام محاسبات بر اساس فرمول نوشته شده
محاسبات هر عامل بر اساس فرمول A × B × C ÷ D كه از قسمت تنظیمات عوامل استخراج میشود به دست می آید .

A : برابر است با جمع مقدار ثابت عواملی كه در قسمت تنظیمات عوامل/عوامل قراردادی برای این عامل انتخاب شده اند . مثلا برای محاسبه عامل “اضافه كاری” ، از مقدار ثابت عامل “حقوق پایه” استفاده میشود .
B : برابر است با جمع ” مقدار عوامل كاركرد × ضریب تاثیر ” عواملی كه در قسمت تنظیمات عوامل/كاركردهای موثر برای این عامل تعیین شده اند . مثلا برای محاسبه عامل “اضافه كاری” ، از “كاركرد اضافه كاری ×1 ” استفاده میشود . یا برای محاسبه حقوق پایه از “كاركرد روزانه×1 + غیبت×1-” استفاده میشود .
· اگر گزینه “بدون ارتباط با كاركرد” برای عاملی فعال شده باشد ، برای این قسمت عدد ” 1 ” در نظر گرفته میشود . این حالت برای عواملی استفاده میشود كه قرار است بدون توجه به كاركرد بطور كامل محاسبه شوند مثل بیمه تكمیلی در حالتی كه باید ماهی بدون توجه به كاركرد بصورت ثابت از فرد كسر شود .

· اگر گزینه “محاسبه كامل با كمترین مقدار كاركرد” برای عاملی فعال شده باشد ، برای این قسمت عدد ” 1 ” یا “0” در نظر گرفته میشود . این حالت برای عواملی استفاده میشود كه قرار است اگر فرد كاركردی داشت بطور كامل محاسبه شوند مثل بن كارگری كه اگر فرد كاركردی نداشته باشد ، محاسبه نمیشود ولی اگر كاركردی داشته باشد ، بطور كامل محاسبه میشود .

· در صورتیكه در قسمت تنظیمات عوامل/مبنای محاسبه گزینه “روزانه” انتخاب شده باشند ، مقدار تمام عوامل كاركردی انتخاب شده به روز تبدیل میشوند مثلا اگر مبنا روز باشد و برای حقوق پایه در قسمت كاركردهای موثر ، “كاركرد روزانه ×1 + كسركار×1-” را تعیین كرده باشیم و كسر كار بر اساس ساعت و دقیقه باشد ، اگر فردی 30 روز كاركرد و 11:30 كسر كار داشته باشد ، مقدار كاركرد موثر برابر خواهد بود با 28.4=)]7:20) ÷ (1-×11:30)[+(1×30)

· در صورتیكه در قسمت تنظیمات عوامل/مبنای محاسبه گزینه “ساعتی” انتخاب شده باشند ، مقدار تمام عوامل كاركردی انتخاب شده به ساعت تبدیل میشوند مثلا اگر مبنا ساعت باشد و برای كاركرد ساعتی در قسمت كاركردهای موثر ، “كاركرد ساعتی ×1 + غیبت×1-” را تعیین كرده باشیم و غیبت بر اساس روز باشد ، اگر فردی 189:50 كاركرد ساعتی و 2 روز غیبت داشته باشد ، مقدار كاركرد موثر برابر خواهد بود با 175:10=)]7:20)×(1-×2)[+(1×189:50)

· در صورتیكه در قسمت تنظیمات عوامل/مبنای محاسبه گزینه “عدد/درصد” انتخاب شده باشند ، مقدار تمام عوامل كاركردی انتخاب شده به هیچ عددی تبدیل نمیشوند و همان اعداد وارد شده ملاك قرار میگیرند مثلا اگر مبنا عدد/درصد باشد و برای كاركرد ساعتی در قسمت كاركردهای موثر ، “كاركرد ساعتی ×1 + غیبت×1-” را تعیین كرده باشیم و غیبت بر اساس روز باشد ، اگر فردی 189:50 كاركرد ساعتی و 2 روز غیبت داشته باشد ، مقدار كاركرد موثر برابر خواهد بود با 187:10=](1-×2)[+(1×189:50)

C : برابر است با ضریبی كه در قسمت تنظیمات عوامل/سایر/ضریب ثابت برای این عامل تعیین شده است . این ضریب در مقدار به دست آمده از قسمتهای قبلی ضرب میشود . مثلا برای محاسبه عامل “اضافه كاری” ، از ضریب ” 1.4 ” استفاده میشود . یا برای محاسبه حقوق پایه از ضریب ” 1 ” استفاده میشود .
D : برابر است با مخرج تعیین شده برای این عامل در تنظیمات عوامل/سایر/مخرج كسر .
· اگر گزینه نوع مخرج “عدد ثابت” باشد ، تمام مبالغ به دست آمده بر عدد تعیین شده در قسمت تنظیمات عوامل/سایر/مخرج كسر تقسیم میشود . مثلا برای حقوق پایه این عدد 30 و برای اضافه كار این عدد 220 است .

· اگر گزینه نوع مخرج “روزهای ماه” باشد ، تمام مبالغ به دست آمده بر عدد روزهای آن ماه تقسیم میشود . مثلا برای محاسبه حق اولاد در شش ماه اول سال در مخرج عدد 31 ، در ماه های 7 تا 11 عدد 30 و در ماه 12 عدد 29 در نظر گرفته میشود .

1- 4 – نحوه انجام محاسبات بیمه تامین اجتماعی
محاسبات بیمه فقط برای افرادی انجام میشود كه در آخرین قراردادی كه در ماه جاری ملاك محاسبه قرار میگیرد ، گزینه “مشمول بیمه تامین اجتماعی است” برای آن فرد فعال باشد .

1- جمع مزایای مشمول بیمه برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل محاسباتی كه گزینه “مشمول بیمه است” آنها فعال است
+
جمع مقدار وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل ورود دستی كه گزینه “مشمول بیمه است” آنها فعال است .

2- كاركرد بیمه برابر است با :
جمع عوامل تعیین شده در “تنظیمات حقوق و دستمزد” در صفحه مالیات كاركرد برای كاركرد قانونی بیمه و مالیات.

3- سقف بیمه این ماه برابر است با :
كاركرد بیمه × مبلغ سقف بیمه روزانه مندرج در تنظیمات حقوق در صفحه بیمه تامین اجتماعی

4- ماخذ بیمه برابر است با :
كمترین مقدار بین سقف بیمه ماه و مشمول بیمه ماه جاری)

5- مبلغ بیمه تامین اجتماعی سهم كارمند برابر است با :
ماخذ بیمه × “نرخ بیمه سهم كارمند” در تنظیمات حقوق در صفحه بیمه تامین اجتماعی ÷ 100

6- مبلغ بیمه تامین اجتماعی سهم كارفرما برابر است با :
ماخذ بیمه × “نرخ بیمه سهم كارفرما” در تنظیمات حقوق در صفحه بیمه تامین اجتماعی ÷ 100

7- مبلغ بیمه بیكاری برابر است با :
ماخذ بیمه × “نرخ بیمه بیكاری” در تنظیمات حقوق در صفحه بیمه تامین اجتماعی ÷ 100

8- مبلغ بیمه مشاغل سخت برابر است با :
ماخذ بیمه × “نرخ بیمه مشاغل سخت” در تنظیمات حقوق در صفحه بیمه تامین اجتماعی ÷ 100
نكته : مبلغ بیمه تامین اجتماعی مشاغل سخت فقط برای پرسنلی محاسبه میشود كه در قرارداد برای آنها گزینه “شغل شخص سخت و زیان آور است” فعال باشد .

9- مبلغ دستمزد روزانه بیمه برابر است با :
جمع مبالغ عوامل در قرارداد كه گزینه مشمول بیمه آنها فعال است در آخرین قرارداد بدست آمده برای ماه فرد ÷ 30

10- مبلغ دستمزد ماهانه بیمه برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل ثابت-قراردادی كه گزینه مشمول بیمه آنها فعال است در آخرین حكم بدست آمده برای ماه فرد

11- مبلغ معافیت بیمه كارفرما برابر است با :
(مبلغ جمع حق بیمه تامین اجتماعی سهم كارفرما برای همه پرسنل در یك شعبه بیمه + مبلغ جمع حق بیمه بیكاری برای همه پرسنل در یك شعبه بیمه )
× تعداد افراد معاف آن شعبه ÷ تعداد كل افراد آن شعبه
نكته : مبلغ معافیت بیمه كارفرما به ازای یك فرد محاسبه نمیشود ، به ازای شعبه های تامین اجتماعی محاسبه میشود .

12- مبلغ كل حقوق و مزایا برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده برای عوامل مزایا در ماه جاری برای فرد + جمع مبالغ وارد شده در اطلاعات ماهانه برای عوامل مزایا در ماه جاری برای فرد

13- مبلغ مزایای مشمول برابر است با :

اگر (دستمزد ماهانه كوچكتر از سقف بیمه باشد) و (دستمزد ماهانه كوچكتر از ماخذ بیمه باشد)

آنگاه

( ماخذ بیمه – دستمزد ماهانه )

14- مبلغ سایر كسور برابر است با :

جمع عوامل كسور محاسبه شده + جمع همه عوامل كسور وارد شده در اطلاعات ماهانه + مالیات + جمع اقساط وام + روند ماه جاری

1- 5 – نحوه انجام محاسبات بیمه تكمیلی
محاسبات بیمه تكمیلی فقط برای افرادی انجام میشود كه در آخرین قراردادی كه در ماه جاری ملاك محاسبه قرار میگیرد ، گزینه “مشمول بیمه تكمیلی است” برای آن فرد فعال باشد .

1- بیمه تكمیلی سهم كارمند برابر است با :
مقدار محاسبه شده عاملی كه در “تنظیمات حقوق و دستمزد” در صفحه بیمه تكمیلی به عنوان عامل “بیمه تكمیلی سهم كارمند” انتخاب شده است .

2- بیمه تكمیلی سهم كارفرما برابر است با :
مقدار محاسبه شده عاملی كه در “تنظیمات حقوق و دستمزد” در صفحه بیمه تكمیلی به عنوان عامل “بیمه تكمیلی سهم كارفرما” انتخاب شده است .

1- 6 – نحوه انجام محاسبات مالیات حقوق

1- جمع مزایای مشمول مالیات ماه جاری هر فرد برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل قراردادی-ثابت كه گزینه “مشمول مالیات است” آنها فعال است

2- جمع درآمد مستمر مشمول مالیات ماه جاری فرد برابر است با :
جمع مزایای مشمول مالیات

(بیمه تامین اجتماعی سهم كارمند × ضریب معافیت بیمه تامین اجتماعی از مالیات در تنظیمات)

(بیمه تكمیلی سهم كارمند × ضریب معافیت بیمه تكمیلی سهم كارمند از مالیات در تنظیمات)

مبلغ قسط وام مسكن معاف از مالیات در آخرین قرارداد در نظر گفته شده فرد برای محاسبه ماه تعیین شده

3- جمع مزایای غیر مستمر مشمول مالیات ماه جاری هر فرد برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل محاسباتی كه گزینه “مشمول مالیات است” آنها فعال است
+
جمع مقدار وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل ورود دستی كه گزینه “مشمول مالیات است” آنها فعال است .

4- جمع درآمد غیر مستمر مشمول مالیات ماه جاری فرد برابر است با :
جمع عوامل غیر مستمر مشمول مالیات

5- جمع عوامل معاف از مالیات ماه جاری هر فرد برابر است با :
جمع مقدار محاسبه شده عوامل مزایا از نوع ثابت-قراردادی
+
جمع مقدار اطلاعات ماهانه عوامل مزایا

جمع مقدار محاسبه شده عوامل مزایا از نوع ثابت-قراردادی و محاسباتی كه گزینه “مشمول مالیات است” آنها فعال است

جمع مقدار اطلاعات ماهانه عوامل مزایا كه گزینه “مشمول مالیات است” آنها فعال است

6- جمع درآمد مشمول مالیات ماه جاری فرد برابر است با :
جمع درآمد مستمر مشمول مالیات ماه جاری
+
جمع درآمد غیر مستمر مشمول مالیات ماه جاری

7- جمع درآمد مشمول مالیات سال فرد برابر است با :
جمع درآمد مشمول مالیات ماه جاری
+
جمع درآمد مشمول مالیات درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاریخ آنها مساوی یا بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )
+
جمع درآمد عیدی مشمول مالیات (كه تاریخ آنها مساوی یا بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )
+
جمع درآمد بازخرید مرخصی مشمول مالیات (كه تاریخ آنها مساوی یا بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )

8- روزهای مالیات ماه جاری برابر است با :
جمع كاركرد قانونی ماه جاری در تنظیمات حقوق در صفحه سایر

9- روزهای مالیات سال برابر است با :
كاركرد مالیات ماه جاری
+
جمع كاركرد مالیات ماه جاری از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )
+
جمع روزهای كاركرد سال درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاریخ آنها مساوی یا بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )

10- روزهای كامل سال برابر است با :
روزهای كامل ماه جاری (از تنظیمات در صفحه تقویم كاری)
+
جمع روزهای كامل از اول سال تا آخر ماه قبل (بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد از تنظیمات در صفحه تقویم كاری)

11- ماه های مالیات سال برابر است با :
1 + تعداد ماه ها از اول سال تا آخر ماه قبل (بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )

12- میانگین درآمد مشمول مالیات برابر است با :
( جمع درآمد مشمول مالیات سال ÷ ماه های مالیات سال )
×
( روزهای كامل سال ÷ روزهای مالیات سال )

13- خروجی جدول مالیات برای میانگین درآمد برابر است با :
( میانگین درآمد مشمول مالیات – مبلغ شروع آخرین پله كوچكتر از این مبلغ ) × نرخ آن پله
+ “مبلغ كل” پله قبلی جدول مالیات
نكته : برای هر فرد آخرین جدول مالیاتی مربوط به گروه مالیاتی كه در آخرین قرارداد مربوط به آن ماه درج شده است استفاده میشود .

14- مالیات كل برابر است با :
( خروجی جدول مالیات برای میانگین درآمد × ماه های مالیات سال × روزهای مالیات سال ÷ روزهای كامل سال )

15- اگر شعبه مالیات شخص در قرارداد از نوع شعبه های محاسبه مالیات تعدیل ماهانه باشد مالیات برابر است با :
مالیات كل

جمع مالیات های حقوق پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع مالیات های عیدی پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع مالیات های بازخرید مرخصی پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع مالیات پرداخت شده سال جاری درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاریخ آنها مساوی یا بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )

16- اگر شعبه مالیات شخص در قرارداد از نوع شعبه های محاسبه مالیات بدون تعدیل باشد مالیات برابر است با :
خروجی جدول مالیات برای جمع درآمد مشمول مالیات ماه جاری

17- اگر شعبه مالیات شخص در قرارداد از نوع شعبه های محاسبه مالیات تعدیل در پایان سال باشد مالیات در ماه های 1 تا 11 برابر است با :
خروجی جدول مالیات برای جمع درآمد مشمول مالیات ماه جاری

18- اگر شعبه مالیات شخص در قرارداد از نوع شعبه های محاسبه مالیات تعدیل در پایان سال باشد مالیات در ماه 12 برابر است با :
مالیات كل

جمع مالیات های حقوق پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع مالیات های عیدی پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع مالیات های بازخرید مرخصی پرداخت شده از اول سال تا ماه قبل (بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )

جمع مالیات پرداخت شده سال جاری درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاریخ آنها مساوی یا بعد از تاریخ آخرین قرارداد استخدام فرد باشد )

1- 7 – نحوه انجام محاسبات وام

اطلاعات اقساط وام هر پرسنل که ماه قسط آن برابر ماه محاسبه و در وضعیت جاری باشد از فرم تقسیط وام های پرسنلی دریافت می شود .
جمع اقساط وام به عنوان یک عامل از كسور عمل می نماید .
پس از انجام محاسبات حقوق اقساطی که در محاسبات شرکت کرده اند به وضعیت تسویه شده توسط حقوق تبدیل می شود .

1- 8 – نحوه محاسبه مبلغ قابل پرداخت
1- جمع مزایا برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادی طبقه مزایا از نوع قراردادی-ثابت
+
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادی طبقه مزایا از نوع محاسباتی
+
جمع مبالغ وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل عادی طبقه مزایا از نوع ورود دستی
+
روند حقوق كسر شده در ماه قبل
+
روند پرداخت نشده درج شده در اطلاعات استقرار (كه تاریخ آنها مساوی ماه محاسبه باشد)

2- جمع كسور برابر است با :
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادی طبقه كسور از نوع قراردادی-ثابت
+
جمع مبالغ محاسبه شده عوامل عادی طبقه كسور از نوع محاسباتی
+
جمع مبالغ وارد شده در اطلاعات ماهانه عوامل عادی طبقه كسور از نوع ورود دستی
+
بیمه تامین اجتماعی سهم كارمند
+
بیمه تكمیلی سهم كارمند
+
مالیات ماه جاری
+
جمع اقساط وام ماه جاری

3- مبلغ قابل پرداخت برابر است با :
جمع مزایا – جمع كسور

4- روند حقوق ماه جاری برابر است با :
اگر مبلغ قابل پرداخت بزرگتر از صفر باشد
آنگاه
روند به پایین مبلغ به تعداد ارقام تعیین شده در تنظیمات حقوق

5- مبلغ خالص پرداختی برابر است با :
مبلغ قابل پرداخت

روند حقوق ماه جاری

1- 9 – نحوه محاسبه مانده مرخصی در پایان ماه
1- كاركرد مرخصی ماه جاری فرد برابر است با :
اگر در تنظیمات عوامل برای كاركرد مرخصی تعیین شده باشد
آنگاه
جمع مقادیر وارد شده برای كاركردهای انتخاب شده با ضرایب مشخص شده

اگر در تنظیمات عوامل برای كاركرد مرخصی تعیین نشده باشد
آنگاه
كاركرد كامل آن ماه با توجه به تقویم كاری

2- مرخصی تعلق گرفته به فرد برابر است با :
كاركرد مرخصی ماه جاری
×
سقف مرخصی تعیین شده در تنظیمات
÷
كاركرد كامل ماه در تقویم كاری

3- مانده مرخصی فرد در پایان ماه برابر است با :
مانده مرخصی ماه قبل در صورت وجود و در غیراینصورت مقدار مانده مرخصی از استقرار
+
مرخصی تعلق گرفته به فرد

مرخصی وارد شده برای فرد در اطلاعات ماهانه

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question