Capture 30q284fhfulodh5zwvij28 - سفارش تولید محصول

سفارش تولید محصول

سفارش تولید محصول

عمليات مورد نياز براي ساخت محصولات و برنامه ی مراحل توليدي مختلف، با توجه به سفارش هاي توليدي اخذ شده، ظرفيت هاي ماشين آلات، مواد و متعلقات مورد نياز، تعيين مي گردد. در نهايت عملكرد توليد شامل ميزان توليد واقعي، ثبت و كنترل شده، با توجه به انحرافات توليد نسبت به سفارش شناسایی روز مي گردد.

 

1- سفارش تولید محصول:

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تولید شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” سفارش تولید محصول جديد” كليك كنيد .

2017 08 22 09 21 13 - سفارش تولید محصول

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

2017 08 22 09 22 16 300x159 - سفارش تولید محصول

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

2- ورود اطلاعات “مرکز تولید” اجباري است .

3- ورود اطلاعات “شماره ” اجباری است.

4- ورود اطلاعات “تاریخ ” اجباری است.

5- از قسمت “محصول” کالای مورد نظر را جهت تولیدانتخاب کنید.

6- از قسمت “فرمول” فرمول مورد نظر را جهت تولید کالا انتخاب کنید.

7- “واحد سنجش” بر اساس واحد سنجش تعیین شده در فرمول بصورت اتوماتیک فراخوانی می شود.

8- در قسمت “مقدار” مقدار کالایی که در این سفارش می خواهیم تولید کنیم. را وارد می کنیم.

9- در صورتی که سفارش تولید متعلق به یک مشتری خاص باشد از قسمت “مشتری” مشتری را انتخاب می کنیم.

10- در صورتی که در فرآیند تولید ضایعات عادی رخ بدهد جهت شناسایی و گزارشگیری در قسمت “مقدار ضایعات” مقدار ضایعات را وارد می کنیم.

نکته : در هنگام محاسبه سفارش به ضایعات عادی بهایی تعلق نمی گیرد و محاسبه براساس میزان واقعی تولید انجام می شود.

11- “مقدار تولید و ضایعات” بر اساس میزان مقدار تولید واقعی و ضایعات عادی ثبت شده توسط کاربر نمایش داده می شود و قابل تغییر نیست.

12- در قسمت “اقلام مواد اولیه” ، اقلام مواد طبق فرمول فراخوانی می شود و براساس میزان مقدار سفارش تولید محاسبه و نمایش داده می شوند. مقدار مواد مورد نیاز طبق فرمول نمایش داده می شود و با ثبت عملیات خروج انبار برای مواد میزان مصارف کالا در فرم نمایش داده می شود. پس از خاتمه تولید شما می توانید میزان مورد نیاز و میزان واقعی مصرف را مقایسه کرده و نسبت به انحرافات تصمیم گیری نمایید.

13- صدور اتوماتیک خروج انبار سفارش تولید2017 08 22 10 12 38 - سفارش تولید محصولبا استفاده از گزینه خروج اتوماتیک فرمی جهت ثبت خروج انبار اتوماتیک کالا براساس میزان مقادیر مورد نیاز سفارش نمایش داده می شود و شما می توانید براساس نیاز جاری مصرف موارد را ثبت کنید.

2017 08 22 09 23 05 300x160 - سفارش تولید محصول

در فرم خروج انبار شما می توانید از انبار های متفاوت جهت ثبت خروج کالا استفاده کنید. همچنین جهت سهولت کاربر میزان موجودی هر کالا بصورت کلی و هر انبار در پایین فرم خروج قرار داده شده است. بعد از تعیین انبار ها و میزان کالا در صورت وجود موجودی از انبار های انتخاب شده خروج انبار اتوماتیک برای سفارش ثبت می شود.

نکته : در صورتی که در سیستم شما فقط یک انبار تعریف شده باشد و شما از ردیابی کالا استفاده نکرده باشید صدور خروج اتوماتیک بدون نمایش فرم ثبت می شود.

نکته : در صورتی که مصارف سفارش شما صرفاً از طریق انبار دار انجام می شود شما در فرم خروج انبار می توانید سفارش تولید را مشخص نمایید

2017 08 22 09 23 46 300x152 - سفارش تولید محصول

نکته : در قسمت خروج های مرتبط فرم سفارش تولید شما می توانید مصارف مربوط به سفارش را مشاهده نمایید.

2017 08 22 09 24 43 300x124 - سفارش تولید محصول

14- صدور رسید انبار برای سفارش تولید محصول 2017 08 22 09 25 24 - سفارش تولید محصولبا استفاده از گزینه صدور رسید انبار فرم انتخاب انبار جهت ثبت رسید انبار در اختیار کاربر قرار می گیرد

2017 08 22 09 26 20 300x118 - سفارش تولید محصول

با انتخاب انبار فرم رسید انبار باز می شود و شما می توانید میزان کالای مورد نیاز جهت رسید ثبت کنید .

نکته : در صورتی که تولیدات سفارش شما صرفاً از طریق انبار دار انجام می شود شما در فرم رسید انبار (تولید)می توانید سفارش تولید را مشخص نمایید

2017 08 22 09 27 03 300x165 - سفارش تولید محصول

نکته : در قسمت خروج های مرتبط فرم سفارش تولید شما می توانید مصارف مربوط به سفارش را مشاهده نمایید.

2017 08 22 09 27 44 300x109 - سفارش تولید محصول

15- پس از اینکه عملیات تولید به پایان رسید شما می توانید با استفاده از گزینه2017 08 22 09 55 19 - سفارش تولید محصولوضعیت سفارش را به “اتمام تولید” تغییر دهید. پس از اینکه یک سفارش وضعیت اتمام تولید پیدا کرد دیگر امکان ثبت خروج مصرف و رسید تولید برای آن سفارش وجود ندارد. برای اینکه وضعیت سفارش را به در حال تولید تغییر دهید می توانید از گزینه2017 08 22 09 56 04 - سفارش تولید محصول “برگشت به تولید” استفاده کنید.

16- پس از اینکه یک سفارش وضعیت اتمام تولید را پیدا کرد شما می توانید با استفاده از گزینه 2017 08 22 09 56 43 - سفارش تولید محصولعملیات محاسبه سفارش را جهت تعیین بهای برآوردی محصول را انجام دهید.

نکته : قبل از انجام عملیات محاسبه سفارش طبق فرمول و مقدار سفارش میزان دستمزد و سربار بصورت اتوماتیک محاسبه می شود. و همچنین کاربر می تواند مقادیر را تغییر دهد.

2017 08 22 09 57 15 300x124 - سفارش تولید محصول

نکته : جهت انجام عملیات محاسبه سفارش باید خروج انبار های مرتبط با سفارش قیمت گذاری شده باشند.

17- در صورتیکه بخواهیم عملیات برگشت از محاسبه را انجام دهید تا میزان دستمزد و سربار را اصلاح کنیم. می توانیم از گزینه2017 08 22 09 57 59 - سفارش تولید محصولبرگشت از محاسبه استفاده نماییم.

18- بعد از عملیات محاسبه سفارش نزخ برآوردی هر واحد محصول محاسبه می شود با استفاده از گزینه قیمت گذاری برآوردی رسید 19- پس از ورود اطلاعات  2017 08 22 09 58 53 1 - سفارش تولید محصولنرخ محاسبه شده را در رسید های مرتبط با سفارش جایگذاری نماییم.

19- پس از ورود اطلاعات (سفارش) كليد ذخيره y6 - سفارش تولید محصوليا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام pp2 - سفارش تولید محصول

نمايش داده ميشود .

نكته :

پس از استفاده از فرمول در یک سفارش امکان تغییر فرمول وجود ندارد. و شما می توانید در صورتی که دیگر از آن فرمول استفاده نمی کنید آنرا غیر فعال نمایید.

2- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

2017 08 22 09 59 38 300x155 - سفارش تولید محصول

3- ليست سفارشات تولید محصول:

براي مشاهده ليست سفارشات تولید محصول ، وارد قسمت تولید شده و در اين قسمت ، روي گزينه “سفارش تولید محصول” كليك كنيد .

2017 08 22 10 00 14 - سفارش تولید محصول

 

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از سفارش های تولید محصول در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

2017 08 22 10 00 55 300x176 - سفارش تولید محصول

4- حذف سفارش تولید محصول:

در صورت نياز به حذف اطلاعات سفارش تولید محصول تعريف شده ، از ليست سفارش های تولید، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمتpp3 - سفارش تولید محصول كليد pp4 - سفارش تولید محصولرا بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد.

 

 

1 پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *