News 20161124180312 - صورتحساب طرف مقابل

صورتحساب طرف مقابل

صورتحساب گزارشي است كه طي آن تمامي گردش هاي يك مشتري يا تامين كننده در سيستم نمايش داده شده و مانده آن طرف حساب در پايان در آن مقطع مشخص ميشود . با ورود و ثبت اطلاعات صورتحساب ، موارد و امكانات زير در اختيار شما قرار ميگيرد :

1- امكان ارائه صورتحسابه طرف هاي حساب براي دريافت ، پرداخت و كنترل گردش حساب طرفين .

2- امكان بستن اطلاعات يك طرف حساب و جلوگيري از انجام تغييرات در آن .

1- صدور صورتحساب :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه صورتحساب طرف مقابل جديد” كليك كنيد .

1 3 - صورتحساب طرف مقابل

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

2 3 300x195 - صورتحساب طرف مقابل

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- انتخاب يكي از گزينه هاي “فروش” يا “خريد” به عنوان نوع صورتحساب اجباري است .

2- ورود اطلاعات “مشتري” ، “تامين كننده” ، “شماره” و “تاريخ” در بالاي فرم اجباري است .

3- اگر نوع صورتحساب “فروش” باشد ، گزينه “مشتري” و اگر “خريد” باشد ، “تامين كننده” نمايش داده ميشود .

4- براي انتخاب “مشتري” يا “تامين كننده” ميتوانيد در4 4 - صورتحساب طرف مقابل در قسمت سمت راست ، كد طرف حساب را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، نام طرف نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از5 3 - صورتحساب طرف مقابل كليد يا با زدن ، ليست طرف حساب هاي تعريف شده در سيستم باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، طرف حساب مورد نظر را انتخاب كنيد .

5- اگر نوع صورتحساب “فروش” باشد ، در اين ليست ، ليست طرف حسابهايي كه در اسناد فروش گردش دارند نمايش داده ميشوند .

6- اگر نوع صورتحساب “خريد” باشد ، در اين ليست ، ليست طرف حسابهايي كه در اسناد انبار گردش دارند نمايش داده ميشوند .

7- در گزينه “شماره” شماره صورتحساب در سيستم درج ميشود . اين شماره گذاري بر اساس روش شماره گذاري تعيين شده براي فرم صورتحساب در قسمت “تعيين روش شماره گذاري” انجام ميشود .

8- اگر شماره گذاري اتوماتيك باشد ، شما نميتوانيد “شماره” را وارد كنيد و بزرگترين شماره وارد شده براي اين فرم به علاوه 1 بصورت اتوماتيك در نظر گرفته ميشود .اگر شماره گذاري بصورت دستي باشد ، شماره وارد شده توسط شما ملاك قرار ميگيرد و اگر شماره اي وارد نكنيد ، طبق روال اتوماتيك عمل ميشود .

9- در گزينه “تاريخ” بصورت پيش فرض تاريخ روز نمايش داده ميشود . ميتوانيد تاريخ مورد نظر را در آن وارد كنيد .

10- گزينه “مانده قبلي” و “صورتحساب قبلي” ، اطلاعات آخرين صورتحساب صادر شده را نمايش ميدهد .

11- با زدن كليد x1 2 - صورتحساب طرف مقابل، قسمت بالاي فرم غير فعال شده و اطلاعات اسناد مرتبط با مشتري يا تامين كننده نمايش داده ميشود .

12- دقت داشته باشيد كه كليه اطلاعات به ارز پايه سيستم نمايش داده ميشوند .

13- اگر نوع صورتحساب “فروش” باشد ، اطلاعات زير نمايش داده ميشوند :

مانده قبلي : اگر قبلا در سال مالي جاري براي اين مشتري صورتحساب صادر شده باشد ، مبلغ صورتحساب قبلي را نمايش ميدهد و اگر صادر نشده باشد ، مانده ابتداي دوره وارد شده در تعريف طرف حساب براي مشتري را نمايش ميدهد .

فاكتور فروش : ليست تمام فاكتورهاي فروش باطل نشده اين مشتري از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

فاكتور برگشتي : ليست تمام فاكتورهاي برگشت فروش اين مشتري از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

دريافت : ليست رسيدهاي دريافت از نوع “دريافت از مشتري” اين مشتري از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

پرداخت : ليست اعلاميه پرداخت از نوع “پرداخت به مشتري” اين مشتري از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

تخفيف : ليست تخفيف هاي نقديثبت شده در رسيدهاي دريافت از نوع “دريافت از مشتري” اين مشتري از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

14- مانده مشتري = مانده قبلي + فاكتور فروش + پرداخت به مشتري – دريافت از مشتري – فاكتور برگشتي – تخفيف نقدي

15- اگر نوع صورتحساب “خريد” باشد ، اطلاعات زير نمايش داده ميشوند :

مانده قبلي : اگر قبلا در سال مالي جاري براي اين تامين كننده صورتحساب صادر شده باشد ، مبلغ صورتحساب قبلي را نمايش ميدهد و اگر صادر نشده باشد ، مانده ابتداي دوره وارد شده در تعريف طرف حساب براي تامين كننده را نمايش ميدهد .

رسيد انبار : ليست تمام رسيد انبارهاي اين تامين كننده از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

برگشت رسيد : ليست تمام برگشت رسيدهاي انبار اين تامين كننده از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

دريافت : ليست رسيدهاي دريافت از نوع “دريافت از تامين كننده” اين تامين كننده از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

پرداخت : ليست اعلاميه پرداخت از نوع “پرداخت به تامين كننده” اين تامين كننده از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

تخفيف : ليست تخفيف هاي نقدي ثبت شده در اعلاميه هاي پرداخت از نوع “پرداخت به تامين كننده” اين تامين كننده از ابتداي سال مالي جاري و پس از تاريخ صورتحساب قبلي تا تاريخ صورتحساب را نمايش ميدهد .

16- مانده تامين كننده = مانده قبلي + رسيد انبار + دريافت از تامين كننده – پرداخت به تامين كننده – برگشت رسيد – تخفيف نقدي

17- با Double Click روي هر سند ، آن سند باز ميشودو ميتوانيد آن را مشاهده و در صورت نياز ويرايش كنيد .

18- با زدن كليد x2 1 - صورتحساب طرف مقابل، اطلاعات نمايش داده شده حذف ميشوند و ميتوانيد اطلاعات بالاي فرم را تغيير داده و مجددا اطلاعات را مشاهده كنيد .

19- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيرهh3 - صورتحساب طرف مقابل يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغامu4 - صورتحساب طرف مقابل نمايش داده ميشود .

20- پس از ثبت صورتحساب خريد يا فروش ، امكان ويرايش و حذف اسنادي كه در صورتحساب شركت كرده اند وجود ندارد .

21- پس از ثبت صورتحساب خريد ، امكان ثبت رسيد انبار ، برگشت رسيد انبار و پرداخت به تامين كننده براي اين تامين كننده به تاريخ قبل از آخرين صورتحساب اين تامين كننده وجود ندارد .

22- پس از ثبت صورتحساب فروش ، امكان فاكتور فروش ، فاكتوربرگشتي و دريافت از مشتري به تاريخ قبل از آخرين صورتحساب اين مشتري وجود ندارد .

23- پس از ثبت صورتحساب اولين صورتحساب براي مشتري يا تامين كننده ، امكان ويرايش مانده ابتداي دوره آن طرف حساب وجود ندارد .

2- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

7 3 300x190 - صورتحساب طرف مقابل

 

3- ليست صورتحساب ها :

براي مشاهده ليست صورتحساب هاي صادر شده ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “صورت حساب هاي طرف مقابل” كليك كنيد .

9 1 300x204 - صورتحساب طرف مقابل

 

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از صورتحساب هاي صادر شده در سيستم آن سال مالي به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

9 2 300x204 - صورتحساب طرف مقابل

 

4- حذف صورتحساب :

در صورت نياز به حذف اطلاعات صورتحساب صادر شده ، از ليست صورتحساب ها ، صورتحساب مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

دقت داشته باشيد كه فقط آخرين صورتحساب هر مشتري يا تامين كننده قابل حذف است .

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *