سپید_حساب_ویرا

صورتحساب طرف مقابل

فهرست مطالب

تعریف صورتحساب طرف مقابل

صورتحساب گزارشی است كه طی آن تمامی گردش های یك مشتری یا تامین كننده در سیستم نمایش داده شده و مانده آن طرف حساب در پایان در آن مقطع مشخص میشود . با ورود و ثبت اطلاعات صورتحساب ، موارد و امكانات زیر در اختیار شما قرار میگیرد.

 

قیمت نرم افزار فروشگاهی دشت

 

 

1- امكان ارائه صورتحسابه طرف های حساب برای دریافت ، پرداخت و كنترل گردش حساب طرفین .

 

2- امكان بستن اطلاعات یك طرف حساب و جلوگیری از انجام تغییرات در آن .

 

1- صدور صورتحساب

 

پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست ، وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت عملیات روی گزینه “صورتحساب طرف مقابل جدید” كلیك كنید .

 

صورتحساب طرف مقابل جدید

 

در پنجره ای كه در اختیار شما قرار میگیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید.

 

صفحه اطلاعات اصلی

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید :

 

1- انتخاب یكی از گزینه های “فروش” یا “خرید” به عنوان نوع صورتحساب اجباری است .

 

2- ورود اطلاعات “مشتری” ، “تامین كننده” ، “شماره” و “تاریخ” در بالای فرم اجباری است .

 

3- اگر نوع صورتحساب “فروش” باشد ، گزینه “مشتری” و اگر “خرید” باشد ، “تامین كننده” نمایش داده میشود .

 

4- برای انتخاب “مشتری” یا “تامین كننده” میتوانید در4 4 در قسمت سمت راست ، كد طرف حساب را تایپ كنید و كلید Enter یا Tab را بزنید . در صورتیكه كد وارد شده صحیح باشد ، نام طرف نمایش داده میشود . همچنین با استفاده از5 3 كلید یا با زدن ، لیست طرف حساب های تعریف شده در سیستم باز میشود و میتوانید از بین آنها ، طرف حساب مورد نظر را انتخاب كنید .

 

5- اگر نوع صورتحساب “فروش” باشد ، در این لیست ، لیست طرف حسابهایی كه در اسناد فروش گردش دارند نمایش داده میشوند .

 

6- اگر نوع صورتحساب “خرید” باشد ، در این لیست ، لیست طرف حسابهایی كه در اسناد انبار گردش دارند نمایش داده میشوند .

 

7- در گزینه “شماره” شماره صورتحساب در سیستم درج میشود . این شماره گذاری بر اساس روش شماره گذاری تعیین شده برای فرم صورتحساب در قسمت “تعیین روش شماره گذاری” انجام میشود .

 

8- اگر شماره گذاری اتوماتیك باشد ، شما نمیتوانید “شماره” را وارد كنید و بزرگترین شماره وارد شده برای این فرم به علاوه 1 بصورت اتوماتیك در نظر گرفته میشود .اگر شماره گذاری بصورت دستی باشد ، شماره وارد شده توسط شما ملاك قرار میگیرد و اگر شماره ای وارد نكنید ، طبق روال اتوماتیك عمل میشود .

 

9- در گزینه “تاریخ” بصورت پیش فرض تاریخ روز نمایش داده میشود . میتوانید تاریخ مورد نظر را در آن وارد كنید .

 

10- گزینه “مانده قبلی” و “صورتحساب قبلی” ، اطلاعات آخرین صورتحساب صادر شده را نمایش میدهد .

 

11- با زدن كلید x1 2، قسمت بالای فرم غیر فعال شده و اطلاعات اسناد مرتبط با مشتری یا تامین كننده نمایش داده میشود .

 

12- دقت داشته باشید كه كلیه اطلاعات به ارز پایه سیستم نمایش داده میشوند .

 

13- اگر نوع صورتحساب “فروش” باشد ، اطلاعات زیر نمایش داده میشوند .

 

مانده قبلی

 

اگر قبلا در سال مالی جاری برای این مشتری صورتحساب صادر شده باشد ، مبلغ صورتحساب قبلی را نمایش میدهد و اگر صادر نشده باشد ، مانده ابتدای دوره وارد شده در تعریف طرف حساب برای مشتری را نمایش میدهد .

 

فاكتور فروش

 

لیست تمام فاكتورهای فروش باطل نشده این مشتری از ابتدای سال مالی جاری و پس از تاریخ صورتحساب قبلی تا تاریخ صورتحساب را نمایش میدهد .

 

فاكتور برگشتی

 

لیست تمام فاكتورهای برگشت فروش این مشتری از ابتدای سال مالی جاری و پس از تاریخ صورتحساب قبلی تا تاریخ صورتحساب را نمایش میدهد .

 

دریافت

 

لیست رسیدهای دریافت از نوع “دریافت از مشتری” این مشتری از ابتدای سال مالی جاری و پس از تاریخ صورتحساب قبلی تا تاریخ صورتحساب را نمایش میدهد .

 

پرداخت

 

لیست اعلامیه پرداخت از نوع “پرداخت به مشتری” این مشتری از ابتدای سال مالی جاری و پس از تاریخ صورتحساب قبلی تا تاریخ صورتحساب را نمایش میدهد .

 

تخفیف

 

لیست تخفیف های نقدیثبت شده در رسیدهای دریافت از نوع “دریافت از مشتری” این مشتری از ابتدای سال مالی جاری و پس از تاریخ صورتحساب قبلی تا تاریخ صورتحساب را نمایش میدهد .

 

14- مانده مشتری = مانده قبلی + فاكتور فروش + پرداخت به مشتری – دریافت از مشتری – فاكتور برگشتی – تخفیف نقدی

 

15- اگر نوع صورتحساب “خرید” باشد ، اطلاعات زیر نمایش داده میشوند.

 

مانده قبلی : اگر قبلا در سال مالی جاری برای این تامین كننده صورتحساب صادر شده باشد ، مبلغ صورتحساب قبلی را نمایش میدهد و اگر صادر نشده باشد ، مانده ابتدای دوره وارد شده در تعریف طرف حساب برای تامین كننده را نمایش میدهد .

 

رسید انبار : لیست تمام رسید انبارهای این تامین كننده از ابتدای سال مالی جاری و پس از تاریخ صورتحساب قبلی تا تاریخ صورتحساب را نمایش میدهد .

 

برگشت رسید : لیست تمام برگشت رسیدهای انبار این تامین كننده از ابتدای سال مالی جاری و پس از تاریخ صورتحساب قبلی تا تاریخ صورتحساب را نمایش میدهد .

 

دریافت : لیست رسیدهای دریافت از نوع “دریافت از تامین كننده” این تامین كننده از ابتدای سال مالی جاری و پس از تاریخ صورتحساب قبلی تا تاریخ صورتحساب را نمایش میدهد .

 

پرداخت : لیست اعلامیه پرداخت از نوع “پرداخت به تامین كننده” این تامین كننده از ابتدای سال مالی جاری و پس از تاریخ صورتحساب قبلی تا تاریخ صورتحساب را نمایش میدهد .

 

تخفیف : لیست تخفیف های نقدی ثبت شده در اعلامیه های پرداخت از نوع “پرداخت به تامین كننده” این تامین كننده از ابتدای سال مالی جاری و پس از تاریخ صورتحساب قبلی تا تاریخ صورتحساب را نمایش میدهد .

 

16- مانده تامین كننده = مانده قبلی + رسید انبار + دریافت از تامین كننده – پرداخت به تامین كننده – برگشت رسید – تخفیف نقدی

 

17- با Double Click روی هر سند ، آن سند باز میشودو میتوانید آن را مشاهده و در صورت نیاز ویرایش كنید .

 

18- با زدن كلید x2 1، اطلاعات نمایش داده شده حذف میشوند و میتوانید اطلاعات بالای فرم را تغییر داده و مجددا اطلاعات را مشاهده كنید .

 

19- پس از ورود اطلاعات كلید ذخیرهh3 یا Ctrl+S را بزنید . پس از ذخیره اطلاعات ، در سمت راست نوار پایین فرم پیغامu4 نمایش داده میشود .

 

20- پس از ثبت صورتحساب خرید یا فروش ، امكان ویرایش و حذف اسنادی كه در صورتحساب شركت كرده اند وجود ندارد .

 

21- پس از ثبت صورتحساب خرید ، امكان ثبت رسید انبار ، برگشت رسید انبار و پرداخت به تامین كننده برای این تامین كننده به تاریخ قبل از آخرین صورتحساب این تامین كننده وجود ندارد .

 

22- پس از ثبت صورتحساب فروش ، امكان فاكتور فروش ، فاكتوربرگشتی و دریافت از مشتری به تاریخ قبل از آخرین صورتحساب این مشتری وجود ندارد .

 

23- پس از ثبت صورتحساب اولین صورتحساب برای مشتری یا تامین كننده ، امكان ویرایش مانده ابتدای دوره آن طرف حساب وجود ندارد .

2- یادداشت و اطلاعات تكمیلی

 

 

برای مشاهده نحوه استفاده از قسمتهای “یادداشت” و “اطلاعات تكمیلی” ، به راهنمای قسمتهای عمومی سیستم مراجعه كنید .

 

یادداشت و اطلاعات تكمیلی 

 

3- لیست صورتحساب ها

 

برای مشاهده لیست صورتحساب های صادر شده ، وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “صورت حساب های طرف مقابل” كلیك كنید .

 

لیست صورتحساب ها 

 

با انتخاب این گزینه ، لیستی از صورتحساب های صادر شده در سیستم آن سال مالی به همراه خلاصه ای از اطلاعات تعریف شده برای آنها نمایش داده میشود .

 

9 2

 

4- حذف صورتحساب

 

در صورت نیاز به حذف اطلاعات صورتحساب صادر شده ، از لیست صورتحساب ها ، صورتحساب مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كلید را بزنید یا از Ctrl+D استفاده كنید .

 

دقت داشته باشید كه فقط آخرین صورتحساب هر مشتری یا تامین كننده قابل حذف است .

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question