سپید_حساب_ویرا

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع

فهرست مطالب

هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ، ارائه کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی یک دوره مالی می باشد.

تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بردرآمدها و هزینه های عملیاتی است . درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که به طور مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود.

از آنجایی که جهت تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورتهای مالی ، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد.

بدین لحاظ تهیه و ارائـه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان ” صورت سود و زیان جامع “ لازم است تا میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود.

از آنجا که صورت سود و زیان جامع دربرگیرنده کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده ، اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته است ، سود یا زیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلم در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد.

این بدان معنی است که صورت سود و زیان دوره ، یکی از اقلام صورت سود و زیان جامع را به تفصیل نشان می دهد و سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده ، به طور جداگانه در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد.

سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده شامل موارد زیر است :

الف .درآمدها و هزینه های تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش داراییها و بدهیهایی که اساساً به منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات به نحو مستمر نگهداری می شـود و به موجب استانداردهای حسابداری مربوط مستقیماً به حقـوق صاحبـان سرمایـه منظـور می شود (از قبیل درآمدهـا و هزینه های ناشی از تجـدیـد ارزیابی داراییهای ثابت مشهود).

ب. درآمدها و هزینه هایی که طبق استانداردهای حسابداری به استناد قوانین آمره مستقیماً در حقوق صاحبان سرمایه منظور می شود (از قبیل مابه التفاوتهای حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی موضوع ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی ). موارد مندرج در ردیفهای الف و ب ، سود یا زیان جامع سال را تشکیل می دهد.

تعدیلات سنواتی (مشتمل بر آثار انباشته تغییر در رویه های حسابداری و اصلاح اشتباه ) حسب مورد از سود یا زیان جامع سال کسر یا به آن اضافه می شود تا سود یا زیان جامع شناسایی شده در فاصله تاریخ صورتهای مالی دوره قبل و پایان دوره مالی جاری به دست آید

نمونه ای از موارد مندرج در صورت سود و زیان جامع به شرح زیر میباشد:

سود خالص سال ***

مازاد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت *
سود (زیان ) تحقق نیافته سرمایه گذاری بلندمدت *
ــــــــــــــ
سود جامع سال مالی *
کسر می شود: تعدیلات سنواتی (*) ــــــــــــــ
سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری قبلی ***

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ