سپید_حساب_ویرا

مالیات بر درآمداشخاص حقوقی

فهرست مطالب

مالیات بر درآمداشخاص حقوقی

 

* ماده 105) جمع درآمد شركتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و كسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ی می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 2: اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالیاتی كه از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی كه مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، كمك های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می كنند، به نرخ مذكور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ایران نسبت به درآمدهایی كه به هر عنوان به حساب خود تحصیل می كنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3: در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی كه قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4: اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشركه دریافتی از شركت های سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

* ماده 107) درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می گردد:

الف- در مورد پیمانكاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع كار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی (شامل تهیه و نصب موارد مذكور و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات) نقشه برداری نقشه كشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و كمك های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) كل دریافتی سالانه.

ب- بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی، كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به مأخذ بیست درصد (20%) تا چهل (40%) مجموع وجوهی كه ظرف یك سال مالیاتی عاید آنها می گردد، می باشد.

تبصره 2: در مورد عملیات پیمانكاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی كه كارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد، مشروط بر آن كه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره 4: در مواردی كه پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانكاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانكاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار كنند، معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پیمانكار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانكار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

 

* ماده110) اشخاص حقوقی مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شركاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشركه یا تعداد سهام و نشانی هر یك از آنها را به اداره امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسساتی مقیم خارج از ایران كه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.

حكم این ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

 

* ماده 114) آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشتركاً موظفند قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی یا سایر ارگان صلاحیتدار كه برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای كه بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای كه حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

* ماده 115) مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی كه مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره 1: ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می شود.

تبصره 2: چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی كه منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشركه یا حق تقدم سهام شركت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند، درتعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی هایی مذكور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معدل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها كسر می گردد. مالیات متعـلق به دارایی یا دارایـی های مزبور حسـب مورد براساس مقـررات ماده (59) و تبصـره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره 3: آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

* ماده 116) مدیران تصویه مكلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شركت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده 115 این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره: مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقـوقی كه منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذكور در ماده (105) این قانون محاسبه می گردد.

* ماده 131) نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

v   تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

v  تا میزان یكصد میلیون ( 100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال به نرخ بیست درصد (20%)

v  تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یكصد میلیون (100.000.000) ریال به نرخ بیست و پنج (25%)

v  تا میزان یك میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال به نرخ سی درصد (30%)

v  نسبت به مازاد یك میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%)

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question