سپید_حساب_ویرا

معرفی حساب بانکی در برنامه سپیدار

فهرست مطالب

1-     معرفی بانك 

در هر موسسه انتفاعی یا غیر انتفاعی تعدادی ( حداقل یك ) حساب بانكی وجود دارد كه موسسه برای عملیات بانكی خود از این حساب یا حساب ها استفاده می نماید . این حساب ها به دو دسته عمده تقسیم می شوند : 1- حساب های جاری ( حساب هایی كه دارای دسته چك هستند ) 2- حساب های غیر جاری ( حساب هایی كه فاقد دسته چك هستند ) .

 

برنامه حسابداری پیمانکاری

 

چنانچه یك حساب بانكی ارزی باشد ، نوع ارز ثابت بوده ولی در صورتی كه مبلغی به ارزهای مختلف به آن واریز شود ، بانك راسا بعد از تبدیل به ارز مربوطه مبلغ را به آن حساب واریز می نماید .

برای معرفی حساب های بانكی لازم است ، ابتدا بانك ها و شعبه های بانكی تعریف شوند  و سپس اقدام به تعریف حساب بانكی نمود . بعد از معرفی بانك ها و شعبه های بانكی ، شما می توانید در فرم معرفی حساب های بانكی ، اقدام به تعریف حساب بانكی نمایید .

پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست ، وارد قسمت عملیات بانكی شده و در قسمت عملیات روی گزینه “حساب بانكی جدید” كلیك كنید .

حساب بانكی جدید

 

فرمی كه در اختیار شما قرار میگیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید.

 

حساب بانكی جدید در سپیدار

 

برای معرفی بانك جدید ، در فرم حساب بانكی ، سلكتور “بانك و شعبه” را باز نموده و در لیست شعب ، راست كلیك نموده و علامت جدید را می زنیم . با این كار ، فرم معرفی شعبه بانكی باز می شود . سپس در فرم شعبه ، سلكتور “بانك” را باز نموده و مجددا راست كلیك نموده و علامت جدید را می زنیم. با این كار ، فرم “بانك” باز می شود و شما در این فرم می توانید اقدام به معرفی بانك ها نمایید . (مطابق شكل زیر)

 

 حساب بانكی جدید

 

جهت ورود اطلاعات در فرم “بانك” ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید :

1-         ورود اطلاعات “عنوان”اجباری است . در این قسمت عنوان بانك را وارد نمایید .

2-         در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سیستم ، ورود “عنوان (2)” اجباری است .

3-         اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” وارد شده برای “بانك های” مختلف نمیتوانند تكراری باشند .

4-         در همه جای سیستم هر جا نیاز به مشاهده ، نمایش یا انتخاب بانك باشد ، اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” به عنوان مشخصات بانك نمایش داده میشوند .

5-         در صورتیكه برای كاربر ، حقوق دسترسی ویرایش اطلاعات بانك تعریف شده باشد ، كلیه اطلاعات تعریف بانك در هر شرایطی امكان پذیر است .

6-         یك بانك در صورتی قابل حذف خواهد بود كه از این بانك در قسمتهای دیگر سیستم هیچ استفاده ای نشده باشد . در صورت استفاده از این بانك در سایر قسمتهای سیستم (مثلا معرفی شعبه) ، ابتدا باید آن اطلاعات از سیستم حذف شوند تا بتوان بانك را حذف كرد .

7-     برای مشاهده نحوه استفاده از قسمتهای “یادداشت” و “اطلاعات تكمیلی” ، به راهنمای قسمتهای عمومی سیستم مراجعه نمایید .

 

حساب بانكی جدید

2-     معرفی شعبه 

 

فرمی كه در اختیار شما قرار می گیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید .

 

معرفی شعبه در سپیدار

 

جهت ورود اطلاعات شعبه ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید.

1-      انتخاب “بانك” اجباری است  . برای این كار سلكتور بانك را باز نموده و از لیست بانك های تعریف شده ، بانك مربوطه را انتخاب نمایید .

 

 

معرفی شعبه 

 

2-      ورود اطلاعات “كد” و “عنوان” اجباری است . پس از تعریف این اطلاعات ، در همه جای سیستم هر جا نیاز به مشاهده ، نمایش یا انتخاب شعبه باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان” به عنوان مشخصات شعبه نمایش داده میشوند .

3-      اطلاعات “كد” و “عنوان” وارد شده برای شعبه های مختلف نمیتوانند تكراری باشند .

4-      در صورتیكه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده میكنید ، ورود اطلاعات “عنوان (2)” اجباری است . در همه جای سیستم در حالت استفاده از زبان دوم هر جا نیاز به مشاهده ، نمایش یا انتخاب شعبه باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان (2)” به عنوان مشخصات شعبه نمایش داده میشوند .

5-      اطلاعات “عنوان (2)” وارد شده برای شعبه های مختلف نمیتوانند تكراری باشند .

6-      انتخاب “شهر” اجباری است . در این قسمت باید از لیست محل های جغرافیایی تعریف شده در قسمت “شركت/محل های جغرافیایی” ، یكی را به عنوان شهر مرتبط با این شعبه انتخاب كنید .

 

معرفی شعبه 

 

7-      در صورتیكه برای كاربر ، حقوق دسترسی ویرایش اطلاعات شعب تعریف شده باشد ، كلیه اطلاعات تعریف شعبه در هر شرایطی امكان پذیر است .

8-      یك شعبه در صورتی قابل حذف خواهد بود كه از این شعبه در قسمتهای دیگر سیستم هیچ استفاده ای نشده باشد . در صورت استفاده از این شعبه در سایر قسمتهای سیستم (مثلا معری حساب بانكی) ، ابتدا باید آن اطلاعات از سیستم حذف شوند تا بتوان شعبه را حذف كرد .

9-   برای مشاهده نحوه استفاده از قسمتهای “یادداشت” و “اطلاعات تكمیلی” ، به راهنمای قسمتهای عمومی سیستم مراجعه نمایید .

 

معرفی شعبه  در سپیدار

 

3-     معرفی  نوع حساب 

برای معرفی نوع حساب جدید ، در فرم حساب بانكی ، سلكتور “نوع حساب” را باز نموده و در لیست نوع حساب ، راست كلیك نموده و علامت جدید را می زنیم . با این كار ، فرم “نوع حساب” باز می شود و شما در این فرم می توانید اقدام به معرفی نوع حساب جدید نمایید . (مطابق شكل زیر)

 

معرفی  نوع حساب 

 

جهت ورود اطلاعات در فرم “نوع حساب” ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید :

1-      ورود اطلاعات “عنوان”اجباری است . در این قسمت عنوان نوع حساب را وارد نمایید .

2-      در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سیستم ، ورود “عنوان (2)” اجباری است .

3-      اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” وارد شده برای “نوع حساب های” مختلف نمیتوانند تكراری باشند .

4-      به صورت پیش فرض گزینه “دسته چك دارد” تیك خورده است . شما می توانید برای حساب بانكی های مورد نظر تیك مربوطه را بردارید ، با این كار دیگر امكان تعریف دسته چك برای حساب بانكی وجود نخواهد داشت .

5-   در همه جای سیستم هر جا نیاز به مشاهده ، نمایش یا انتخاب نوع حساب باشد ، اطلاعات “عنوان” ، “عنوان (2)” و “دسته چك دارد؟” به عنوان مشخصات نوع حساب نمایش داده میشوند .

6-         در صورتیكه برای كاربر ، حقوق دسترسی ویرایش اطلاعات نوع حساب تعریف شده باشد ، كلیه اطلاعات تعریف نوع حساب در هر شرایطی امكان پذیر است .

7-         یك “نوع حساب” در صورتی قابل حذف خواهد بود كه از این نوع حساب در قسمتهای دیگر سیستم هیچ استفاده ای نشده باشد . در صورت استفاده از این نوع حساب در سایر قسمتهای سیستم (مثلا معرفی حساب بانكی) ، ابتدا باید آن اطلاعات از سیستم حذف شوند تا بتوان نوع حساب را حذف كرد .

8-     برای مشاهده نحوه استفاده از قسمتهای “یادداشت” و “اطلاعات تكمیلی” ، به راهنمای قسمتهای عمومی سیستم مراجعه نمایید .

 

معرفی  نوع حساب در سپیدار

 

4-     معرفی حساب بانكی 

 

فرمی كه در اختیار شما قرار میگیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید.

 

معرفی حساب بانكی در سپیدار

 

جهت ورود اطلاعات حساب بانكی ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید :

1-      انتخاب “بانك و شعبه” اجباری است  . برای این كار سلكتور بانك و شعبه را باز نموده و از لیست بانك وشعبه تعریف شده ، بانك و شعبه مربوطه را انتخاب نمایید .

 

معرفی حساب بانكی در سپیدار

 

2-      ورود “شماره حساب” اجباری است . در این قسمت شماره حساب بانكی را وارد نمایید .

3-      انتخاب “نوع حساب” اجباری است  . برای این كار سلكتور نوع حساب را باز نموده و از لیست نوع حساب های تعریف شده ، نوع حساب مربوطه را انتخاب نمایید .

4-      با ورود اطلاعات “بانك وشعبه” و “شماره حساب” ، سیستم به صورت خودكار “عنوان تفصیل” را نمایش خواهد داد و شما می توانید در صورت نیاز “عنوان تفصیل” را تغییر دهید .

5-       در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سیستم ، با ورود اطلاعات “بانك وشعبه” و “شماره حساب” ، سیستم به صورت خودكار “عنوان تفصیل(2)” را با عنوان “شماره حساب” نمایش خواهد داد و شما می توانید در صورت نیاز “عنوان تفصیل(2)” را تغییر دهید .

6-       “حساب تفصیل” اجباری است . در صورتی كه در “قسمت تنظیمات/روش شماره گذاری حساب بانكی” را به صورت دستی انتخاب كرده باشید ، “حساب تفصیل” فعال بوده و شما می توانید كد تفصیلی را به صورت دستی وارد نمایید و در صورت وارد ننمودن كد تفصیلی ، هنگام ذخیره اطلاعات سیستم به صورت خودكار ، كد تفصیل اختصاص خواهد داد. ولی در صورتی كه در “قسمت تنظیمات/روش شماره گذاری حساب بانكی” را به صورت خودكار انتخاب كرده باشید ، حساب تفصیل فعال نبوده و  سیستم به صورت خودكار به حساب بانكی جدید ، كد تفصیل اختصاص خواهد داد.

7-         در همه جای سیستم هر جا نیاز به مشاهده ، نمایش یا انتخاب حساب بانكی باشد ، اطلاعات “كد تفصیلی” ، “عنوان حساب بانكی”  و “موجودی”به عنوان مشخصات حساب بانكی نمایش داده میشوند .

8-      اطلاعات “عنوان تفصیل” و “حساب تفصیل” وارد شده برای “حساب بانكی های” مختلف نمیتوانند تكراری باشند .

9-      اطلاعات “عنوان تفصیل (2)” وارد شده برای ” حساب بانكی های ” مختلف نمیتوانند تكراری باشند .

10-   ورود “ارز” برای حساب بانكی اجباری است . هنگام معرفی حساب بانكی جدید سیستم به صورت پیش فرض ، ارز پایه را نمایش می دهد و شما می توانید ارز مورد نظر خود را برای حساب بانكی انتخاب نمایید و با انتخاب ارزی به غیر از ارز پایه ، نرخ ارز12 2 فعال شده و می توانید نرخ ارز را به صورت دستی و یا از طریق كلید  آخرین نرخ را وارد نمایید .

 

معرفی حساب بانكی 

 

11-   در صورتی كه در تاریخ معرفی حساب بانكی ، حساب بانكی مورد نظر مانده اولیه ای دارد ، می توانید در قسمت “موجودی اولیه” آن را وارد نمایید .

12-   ورود “تاریخ افتتاح” اجباری است . سیستم به صورت پیش فرض آخرین روز سال مالی قبل را نمایش می دهد و شما می توانید با زدن كلید  تاریخ را خالی نموده و تاریخ را به صورت دستی وارد نمایید و یا با زدن كلید  “تاریخ” با تاریخ روز پر خواهد شد .

13-   انتخاب گزینه “فعال” برای یك حساب بانكی ، موجب می شود بتوانید از این حساب بانكی در سیستم استفاده كنید . در صورت غیر فعال بودن یك حساب بانكی ، امكان مشاهده و صدور اسناد جدید برای این حساب بانكی در سیستم وجود نخواهد داشت . ولی می توانید اسنادی كه قبلا صادر شده را مشاهده كنید و یا گزارش های مربوط به آن حساب بانكی را تهیه نمایید .

14-   یك حساب بانكی در صورتی قابل حذف خواهد بود كه از این حساب بانكی در قسمتهای دیگر سیستم هیچ استفاده ای نشده باشد. در صورت استفاده از این حساب بانكی در سایر قسمتهای سیستم ( مثلا در رسید دریافت یا …) ، ابتدا باید آن اطلاعات را از سیستم حذف شوند تا بتوان  حساب بانكی را حذف كرد . در صورتیكه اطلاعات وابسته به حساب بانكی قابل حذف نیستند ولی نمی خواهید دیگر از این حساب بانكی در سیستم استفاده كنید ، باید این حساب بانكی را غیر فعال كنید.

15-   در صورتیكه برای كاربر ، حقوق دسترسی ویرایش اطلاعات حساب بانكی تعریف شده باشد ، كلیه اطلاعات تعریف حساب بانكی به غیر از “ارز” و “موجودی اولیه” (در صورت صدور سند عملیات اول دوره) در هر شرایطی امكان پذیر است .

16-  برای مشاهده نحوه استفاده از قسمتهای “یادداشت” و “اطلاعات تكمیلی” ، به راهنمای قسمتهای عمومی سیستم مراجعه نمایید .

 

معرفی حساب بانكی 

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question