623 - معرفی حساب بانکی

معرفی حساب بانکی

1-     معرفي بانك :

در هر موسسه انتفاعي يا غير انتفاعي تعدادي ( حداقل يك ) حساب بانكي وجود دارد كه موسسه براي عمليات بانكي خود از اين حساب يا حساب ها استفاده مي نمايد . اين حساب ها به دو دسته عمده تقسيم مي شوند : 1- حساب هاي جاري ( حساب هايي كه داراي دسته چك هستند ) 2- حساب هاي غير جاري ( حساب هايي كه فاقد دسته چك هستند ) .

چنانچه يك حساب بانكي ارزي باشد ، نوع ارز ثابت بوده ولي در صورتي كه مبلغي به ارزهاي مختلف به آن واريز شود ، بانك راسا بعد از تبديل به ارز مربوطه مبلغ را به آن حساب واريز مي نمايد .

براي معرفي حساب هاي بانكي لازم است ، ابتدا بانك ها و شعبه هاي بانكي تعريف شوند  و سپس اقدام به تعريف حساب بانكي نمود . بعد از معرفي بانك ها و شعبه هاي بانكي ، شما مي توانيد در فرم معرفي حساب هاي بانكي ، اقدام به تعريف حساب بانكي نماييد .

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت عمليات بانكي شده و در قسمت عمليات روي گزينه “حساب بانكي جديد” كليك كنيد .

1 7 158x300 - معرفی حساب بانکی

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

2 7 300x265 - معرفی حساب بانکی

براي معرفي بانك جديد ، در فرم حساب بانكي ، سلكتور “بانك و شعبه” را باز نموده و در ليست شعب ، راست كليك نموده و علامت جديد را مي زنيم . با اين كار ، فرم معرفي شعبه بانكي باز مي شود . سپس در فرم شعبه ، سلكتور “بانك” را باز نموده و مجددا راست كليك نموده و علامت جديد را مي زنيم. با اين كار ، فرم “بانك” باز مي شود و شما در اين فرم مي توانيد اقدام به معرفي بانك ها نماييد . (مطابق شكل زير)

 3 6 300x171 - معرفی حساب بانکی

جهت ورود اطلاعات در فرم “بانك” ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-         ورود اطلاعات “عنوان”اجباري است . در اين قسمت عنوان بانك را وارد نماييد .

2-         در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، ورود “عنوان (2)” اجباري است .

3-         اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” وارد شده براي “بانك هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

4-         در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب بانك باشد ، اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” به عنوان مشخصات بانك نمايش داده ميشوند .

5-         در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات بانك تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف بانك در هر شرايطي امكان پذير است .

6-         يك بانك در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين بانك در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد . در صورت استفاده از اين بانك در ساير قسمتهاي سيستم (مثلا معرفي شعبه) ، ابتدا بايد آن اطلاعات از سيستم حذف شوند تا بتوان بانك را حذف كرد .

7-     براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

4 6 300x159 - معرفی حساب بانکی

 

2-     معرفي شعبه :

فرمي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .

5 5 300x148 - معرفی حساب بانکی

جهت ورود اطلاعات شعبه ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد

1-      انتخاب “بانك” اجباري است  . براي اين كار سلكتور بانك را باز نموده و از ليست بانك هاي تعريف شده ، بانك مربوطه را انتخاب نماييد .

6 2 300x173 - معرفی حساب بانکی

2-      ورود اطلاعات “كد” و “عنوان” اجباري است . پس از تعريف اين اطلاعات ، در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب شعبه باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان” به عنوان مشخصات شعبه نمايش داده ميشوند .

3-      اطلاعات “كد” و “عنوان” وارد شده براي شعبه هاي مختلف نميتوانند تكراري باشند .

4-      در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان (2)” اجباري است . در همه جاي سيستم در حالت استفاده از زبان دوم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب شعبه باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان (2)” به عنوان مشخصات شعبه نمايش داده ميشوند .

5-      اطلاعات “عنوان (2)” وارد شده براي شعبه هاي مختلف نميتوانند تكراري باشند .

6-      انتخاب “شهر” اجباري است . در اين قسمت بايد از ليست محل هاي جغرافيايي تعريف شده در قسمت “شركت/محل هاي جغرافيايي” ، يكي را به عنوان شهر مرتبط با اين شعبه انتخاب كنيد .

14 2 300x150 - معرفی حساب بانکی

7-      در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات شعب تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف شعبه در هر شرايطي امكان پذير است .

8-      يك شعبه در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين شعبه در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد . در صورت استفاده از اين شعبه در ساير قسمتهاي سيستم (مثلا معري حساب بانكي) ، ابتدا بايد آن اطلاعات از سيستم حذف شوند تا بتوان شعبه را حذف كرد .

9-   براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

7 4 300x144 - معرفی حساب بانکی

3-     معرفي  نوع حساب :

براي معرفي نوع حساب جديد ، در فرم حساب بانكي ، سلكتور “نوع حساب” را باز نموده و در ليست نوع حساب ، راست كليك نموده و علامت جديد را مي زنيم . با اين كار ، فرم “نوع حساب” باز مي شود و شما در اين فرم مي توانيد اقدام به معرفي نوع حساب جديد نماييد . (مطابق شكل زير)

8 2 300x144 - معرفی حساب بانکی

جهت ورود اطلاعات در فرم “نوع حساب” ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “عنوان”اجباري است . در اين قسمت عنوان نوع حساب را وارد نماييد .

2-      در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، ورود “عنوان (2)” اجباري است .

3-      اطلاعات “عنوان” و “عنوان (2)” وارد شده براي “نوع حساب هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

4-      به صورت پيش فرض گزينه “دسته چك دارد” تيك خورده است . شما مي توانيد براي حساب بانكي هاي مورد نظر تيك مربوطه را برداريد ، با اين كار ديگر امكان تعريف دسته چك براي حساب بانكي وجود نخواهد داشت .

5-   در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب نوع حساب باشد ، اطلاعات “عنوان” ، “عنوان (2)” و “دسته چك دارد؟” به عنوان مشخصات نوع حساب نمايش داده ميشوند .

6-         در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات نوع حساب تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف نوع حساب در هر شرايطي امكان پذير است .

7-         يك “نوع حساب” در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين نوع حساب در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد . در صورت استفاده از اين نوع حساب در ساير قسمتهاي سيستم (مثلا معرفي حساب بانكي) ، ابتدا بايد آن اطلاعات از سيستم حذف شوند تا بتوان نوع حساب را حذف كرد .

8-     براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

9 3 300x152 - معرفی حساب بانکی

4-     معرفي حساب بانكي :

فرمي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

10 3 300x273 - معرفی حساب بانکی

جهت ورود اطلاعات حساب بانكي ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      انتخاب “بانك و شعبه” اجباري است  . براي اين كار سلكتور بانك و شعبه را باز نموده و از ليست بانك وشعبه تعريف شده ، بانك و شعبه مربوطه را انتخاب نماييد .

11 3 300x178 - معرفی حساب بانکی

2-      ورود “شماره حساب” اجباري است . در اين قسمت شماره حساب بانكي را وارد نماييد .

3-      انتخاب “نوع حساب” اجباري است  . براي اين كار سلكتور نوع حساب را باز نموده و از ليست نوع حساب هاي تعريف شده ، نوع حساب مربوطه را انتخاب نماييد .

4-      با ورود اطلاعات “بانك وشعبه” و “شماره حساب” ، سيستم به صورت خودكار “عنوان تفصيل” را نمايش خواهد داد و شما مي توانيد در صورت نياز “عنوان تفصيل” را تغيير دهيد .

5-       در صورت استفاده از امكانات زبان دوم در سيستم ، با ورود اطلاعات “بانك وشعبه” و “شماره حساب” ، سيستم به صورت خودكار “عنوان تفصيل(2)” را با عنوان “شماره حساب” نمايش خواهد داد و شما مي توانيد در صورت نياز “عنوان تفصيل(2)” را تغيير دهيد .

6-       “حساب تفصيل” اجباري است . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري حساب بانكي” را به صورت دستي انتخاب كرده باشيد ، “حساب تفصيل” فعال بوده و شما مي توانيد كد تفصيلي را به صورت دستي وارد نماييد و در صورت وارد ننمودن كد تفصيلي ، هنگام ذخيره اطلاعات سيستم به صورت خودكار ، كد تفصيل اختصاص خواهد داد. ولي در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري حساب بانكي” را به صورت خودكار انتخاب كرده باشيد ، حساب تفصيل فعال نبوده و  سيستم به صورت خودكار به حساب بانكي جديد ، كد تفصيل اختصاص خواهد داد.

7-         در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب حساب بانكي باشد ، اطلاعات “كد تفصيلي” ، “عنوان حساب بانكي”  و “موجودي”به عنوان مشخصات حساب بانكي نمايش داده ميشوند .

8-      اطلاعات “عنوان تفصيل” و “حساب تفصيل” وارد شده براي “حساب بانكي هاي” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

9-      اطلاعات “عنوان تفصيل (2)” وارد شده براي ” حساب بانكي هاي ” مختلف نميتوانند تكراري باشند .

10-   ورود “ارز” براي حساب بانكي اجباري است . هنگام معرفي حساب بانكي جديد سيستم به صورت پيش فرض ، ارز پايه را نمايش مي دهد و شما مي توانيد ارز مورد نظر خود را براي حساب بانكي انتخاب نماييد و با انتخاب ارزي به غير از ارز پايه ، نرخ ارز12 2 300x22 - معرفی حساب بانکی فعال شده و مي توانيد نرخ ارز را به صورت دستي و يا از طريق كليد  آخرين نرخ را وارد نماييد .

15 1 300x167 - معرفی حساب بانکی

11-   در صورتي كه در تاريخ معرفي حساب بانكي ، حساب بانكي مورد نظر مانده اوليه اي دارد ، مي توانيد در قسمت “موجودي اوليه” آن را وارد نماييد .

12-   ورود “تاريخ افتتاح” اجباري است . سيستم به صورت پيش فرض آخرين روز سال مالي قبل را نمايش مي دهد و شما مي توانيد با زدن كليد  تاريخ را خالي نموده و تاريخ را به صورت دستي وارد نماييد و يا با زدن كليد  “تاريخ” با تاريخ روز پر خواهد شد .

13-   انتخاب گزينه “فعال” براي يك حساب بانكي ، موجب مي شود بتوانيد از اين حساب بانكي در سيستم استفاده كنيد . در صورت غير فعال بودن يك حساب بانكي ، امكان مشاهده و صدور اسناد جديد براي اين حساب بانكي در سيستم وجود نخواهد داشت . ولي مي توانيد اسنادي كه قبلا صادر شده را مشاهده كنيد و يا گزارش هاي مربوط به آن حساب بانكي را تهيه نماييد .

14-   يك حساب بانكي در صورتي قابل حذف خواهد بود كه از اين حساب بانكي در قسمتهاي ديگر سيستم هيچ استفاده اي نشده باشد. در صورت استفاده از اين حساب بانكي در ساير قسمتهاي سيستم ( مثلا در رسيد دريافت يا …) ، ابتدا بايد آن اطلاعات را از سيستم حذف شوند تا بتوان  حساب بانكي را حذف كرد . در صورتيكه اطلاعات وابسته به حساب بانكي قابل حذف نيستند ولي نمي خواهيد ديگر از اين حساب بانكي در سيستم استفاده كنيد ، بايد اين حساب بانكي را غير فعال كنيد.

15-   در صورتيكه براي كاربر ، حقوق دسترسي ويرايش اطلاعات حساب بانكي تعريف شده باشد ، كليه اطلاعات تعريف حساب بانكي به غير از “ارز” و “موجودي اوليه” (در صورت صدور سند عمليات اول دوره) در هر شرايطي امكان پذير است .

16-  براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه نماييد .

13 2 300x191 - معرفی حساب بانکی

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *