سپید_حساب_ویرا

نحوه ثبت دریافت ها و پرداخت ها در سیستم دشت

فهرست مطالب

چگونه باید دریافت های (مالی) انجام گرفته را در سیستم دشت ثبت کرد؟

 

 

ثبت دریافت های (مالی) انجام گرفته در سیستم دشت

 

کلید «رسید دریافت جدید» را انتخاب کنید.

در فرم باز شده در بخش «نوع دریافت»، از میان انواع دریافت از مشتری، تامین کننده، سایر یا شارژ صندوق یک گزینه را انتخاب کنید. شایان ذکر است سیستم به صورت پیش فرض، گزینه «دریافت از مشتری» را نمایش می دهد که در صورت نیاز شما می توانید آن را تغییر دهید.

در بخش طرف مقابل، به وسیله انتخابگر موجود در این بخش، لیست نام افراد را باز کرده و فرد پرداخت کننده را انتخاب و با زدن کلید «تایید»، نام فرد موردنظر را در بخش طرف مقابل قرار دهید.

توجه: در صورت انتخاب نوع دریافت «شارژ صندوق»، نیاز به انتخاب فرد طرف مقابل وجود ندارد.

 

در بخش «تاریخ»، تاریخ دریافت را وارد کنید.

اگر تمام یا بخشی از دریافت انجام شده به صورت نقدی است، این مقدار را در بخش «مبلغ نقد» وارد کنید.

در بخش شرح، شما می توانید هر توضیحی را درباره دریافتِ صورت گرفته، یادداشت کنید.

اگر تمام یا بخشی از دریافت انجام شده به صورت چک است، ابتدا در پایین بخش (تب) چک، با زدن کلید y16یک سطر ایجاد کنید.

حال در سطر ایجاد شده می توانید اطلاعات چک دریافتی را ثبت کنید. در فرم ثبت جزئیات اطلاعات چک شما می توانید چک خود را از چک های جدید یا از چک های پرداختی (چک هایی که قبلا به طرف حساب ها یعنی مشتری یا تأمین کننده پرداخت نموده اید) دریافت نمایید.

اگر تمام یا بخشی از دریافت انجام شده به صورت کارتخوان است، ابتدا بخش (تب) کارتخوان را انتخاب کنید، سپس در پایین این بخش با زدن کلیدy16 یک سطر ایجاد کنید و اطلاعات مربوط به دریافت از طریق کارتخوان را در سطر ایجاد شده وارد کنید.

اگر می خواهید تخفیفی برای فرد پرداخت کننده در نظر بگیرید، می توانید مبلغ تخفیف را در بخش «تخفیف نقدی» وارد کنید که از مبلغ کل کسر شود.

در پایان، با زدن کلید «ذخیره»، اطلاعات وارد شده در سیستم ثبت می شود و می توانید فرم را ببندید.

افراد: باید توجه داشته باشید اگر در بخش «دریافت از»، شما گزینه «دریافت از مشتری» را انتخاب کنید، در لیست باز شده در بخش طرف مقابل، فقط نام افرادی را مشاهده می کنید که در بخش تعریف طرف حساب برای آنها تیک مشتری را زده باشید؛ در مورد دریافت از تأمین کننده نیز روال به همین صورت است.

 

توجه: برای مشاهده لیست رسیدهای دریافت در سیستم، می توانید در بخش «دریافت و پرداخت» بر روی گزینه «رسید دریافت» کلیک کنید.

 

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت2017 08 22 11 34 38 مشخص شده اند، الزامی است.

 

توجه: در صورت انتخاب نوع دریافت «شارژ صندوق»، صفحات «چک»، «کارتخوان» و «فیش واریزی» غیر فعال می باشند.

 

چگونه باید پرداخت های (مالی) انجام گرفته را در سیستم ثبت کرد؟

 

 

کلید «رسید پرداخت جدید» را انتخاب کنید.

در فرم باز شده در بخش «نوع پرداخت»، از میان پرداخت به مشتری، تامین کننده، سایر، صندوق به بانک، بانک به صندوق، بانک به بانک یا شارژ صندوقدار یک گزینه را انتخاب کنید. شایان ذکر است سیستم به صورت پیش فرض، گزینه «پرداخت به تامین کننده» را نمایش می دهد که در صورت نیاز می توانید آن را تغییر دهید.

در صورت انتخاب گزینه پرداخت به سایر گزینه «نوع پرداخت سایر» فعال می شود که شما می توانید در این بخش نوع هزینه ها یا دارایی های خود را مشخص نمایید.

در بخش طرف مقابل، به وسیله انتخابگر موجود در این بخش، لیست نام افراد را باز کرده و فردی که پرداخت به او صورت می گیرد را انتخاب و با زدن کلید «تایید»، نام فرد مورد نظر را در بخش طرف مقابل قرار دهید. توجه داشته باشید که در صورت پرداخت به سایر شما می بایستی یک طرف مقابل متفرقه (مشتری متفرقه یا تأمین کننده متفرقه) را انتخاب نموده و در صورت نیاز به ورود نام، در بخش «نام طرف مقابل سایر»، نام مورد نظر را وارد نمایید.
در صورت انتخاب پرداخت صندوق به بانک، از میان حسابهای بانکی تعریف شده در سیستم، می توانید یک مورد را انتخاب نموده و مبلغ مورد نظر را در بخش نقد وارد نمایید.

 

توجه: در حالت پرداخت صندوق به بانک، صندوق مرکزی فروشگاه به صورت پیش فرض انتخاب شده است.

 

توجه: با ثبت یک رسید پرداخت از نوع پرداخت صندوق به بانک، یک رسید دریافت از نوع انتقالی با مبلغ فیش واریزی ثبت می شود که قابل حذف یا ویرایش به صورت مستقل نمی باشد.

 

۶. در صورت انتخاب پرداخت بانک به صندوق، در صفحه «اعلامیه برداشت» می توانید مبلغی را که از حساب بانکی برداشته و به صندوق مرکزی فروشگاه واریز می کنید مشخص نمایید.

 

توجه: با ثبت یک رسید پرداخت از نوع پرداخت بانک به صندوق، یک رسید دریافت از نوع انتقالی با مبلغ نقد ثبت می شود که قابل حذف یا ویرایش به صورت مستقل نمی باشد.

 

۷. در صورت انتخاب بانک به بانک، می توانید پس از انتخاب حساب بانکی مقصد در بالای فرم، در صفحه «مشخصات چک» یا «اعلامیه برداشت» مبلغی که قصد انتقال به حسابهای مختلف دارید را مشخص نمایید.

 

توجه: با ثبت یک رسید پرداخت از نوع پرداخت بانک به بانک، یک رسید دریافت از نوع انتقالی با مبلغ فیش واریزی ثبت می شود که قابل حذف یا ویرایش به صورت مستقل نمی باشد.

 

۸. در صورت انتخاب شارژ صندوقدار، صندوقدار مورد نظر را انتخاب نموده و مبلغ نقد مورد نظر را از صندوق مرکزی به صندوقدار پرداخت نمایید.

 

توجه: در حالت شارژ صندوقدار، صندوق مرکزی فروشگاه به صورت پیش فرض انتخاب شده است.

 

توجه: با ثبت یک رسید پرداخت از نوع شارژ صندوقدار برای صندوقدار انتخاب شده یک رسید دریافت از نوع شارژ از صندوق ثبت می شود که قابل حذف یا ویرایش به صورت مستقل نمی باشد.

 

در بخش تاریخ، تاریخ پرداخت را وارد کنید.

اگر تمام یا بخشی از پرداخت انجام شده به صورت نقدی است، این مقدار را در بخش «مبلغ نقد» وارد کنید.

در بخش شرح، شما می توانید هر توضیحی را درباره پرداخت صورت گرفته، یادداشت کنید.

اگر تمام یا بخشی از پرداخت انجام شده به صورت چک است، ابتدا در پایین بخش اطلاعات چک، با زدن کلیدy16 یک سطر ایجاد کنید.

حال در سطر ایجاد شده می توانید اطلاعات چک پرداختی را ثبت کنید. در فرم ثبت جزئیات اطلاعات چک شما می توانید چک خود را از چک های نزد صندوق (خرج کردن چک یا به عبارت دیگر چک های دریافتی از طرف حساب ها یعنی مشتریان و تأمین کنندگان) که سررسید نشده اند یا از حساب بانکی پرداخت نمایید.

اگر بابت موضوع پرداخت، تخفیفی به شما داده شده است، شما می توانید آن را در بخش تخفیف ثبت کنید که از مبلغ کل کسر شود.

در پایان، با زدن کلید «ذخیره»، اطلاعات وارد شده در سیستم ثبت می شود و می توانید فرم را ببندید.

نوع پرداخت سایر: تعدادی از انواع به صورت پیش فرض در سیستم تعریف شده اند، در صورت نیاز به تعریف نوع جدید، می توانید با انتخاب کلید 2017 08 22 11 38 58نوع جدیدی را با عنوان دلخواه در سیستم ثبت نمایید.

 

توجه: در «نوع پرداخت سایر» می توانید برای هر نوع از میان «هزینه» و «دارایی» یک مورد را انتخاب نمایید.

 

افراد: باید توجه داشته باشید اگر در بخش «پرداخت به»، شما گزینه «پرداخت به تامین کننده» را انتخاب کنید، در لیست باز شده در بخش طرف مقابل، فقط نام افرادی را مشاهده می کنید که در بخش تعریف طرف حساب برای آنها، تیک تامین کننده را زده باشید؛ در مورد پرداخت به مشتری نیز روال به همین صورت است.

 

توجه: برای مشاهده لیست رسیدهای پرداخت در سیستم، می توانید در بخش «دریافت و پرداخت» روی گزینه «رسید پرداخت» کلیک کنید.

 

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت 2017 08 22 11 34 38 مشخص شده اند، الزامی است.

 

عملیات چک ها در سیستم چگونه ثبت می گردد؟

 

کلید «عملیات چک» را انتخاب کنید.

در فرم باز شده در بخش از تاریخ، تاریخ ابتدا و در بخش تا تاریخ، تاریخ انتهای دوره ای که می خواهید چک های آن دوره را مشاهده کنید را وارد نمایید.

در تب (صفحه) چک های نزد صندوق فروشگاه می توانید چک هایی را که در نزد صندوق فروشگاه (فروشنده) قرار دارند را مشاهده نمایید.
در تب (صفحه) چک های نزد صندوق با انتخاب چک و زدن کلید واگذار به بانک، عملیات واگذار به بانک کردن چک مورد نظر انجام می شود.
در تب (صفحه) چک های نزد صندوق با انتخاب چک و زدن کلید استرداد، عملیات برگرداندن (مسترد کردن) چک مورد نظر به فردی که چک از او دریافت شده است، انجام می شود.
در تب (صفحه) چک های نزد بانک می توانید با انتخاب چک و زدن کلید وصول، عملیات وصول چک مورد نظر را در سیستم ثبت نمایید.
در تب (صفحه) چک های نزد بانک می توانید با انتخاب چک و زدن کلید واخواست، عملیات برگشت زدن چک مورد نظر را در سیستم ثبت نمایید.
در تب (صفحه) کلیه چک ها، شما می توانید اطلاعات کلیه چک هایی که در محدوده زمانی تعیین شده در سیستم ثبت شده اند را مشاهده نمایید.

با دوبار کلیک بر روی هر کدام از چک ها (در هر کدام از تب ها) شما می توانید تاریخچه چک مورد نظر را مشاهده نمایید.

با انتخاب یک چک (در هر کدام از تب ها) و زدن کلید بازگشت به وضعیت قبلی شما می توانید چک مورد نظر را به یک مرحله قبل تر بازگردانید.

 

چگونه می توان در سیستم سپیدار چند فاکتور تسویه نشده را به صورت یکجا تسویه نمود؟

 

کلید «تسویه حساب طرف مقابل جدید» را از بخش دریافت و پرداخت انتخاب کنید.

در فرم باز شده ابتدا تاریخ ثبت رسید را وارد نمایید. (سیستم به صورت پیش فرض تاریخ روز را نمایش می دهد).

سپس در بخش نوع طرف مقابل مشخص نمایید که طرف مقابل شما مشتری است یا تأمین کننده.

در بخش طرف مقابل با باز کردن سلکتور ( y5) «نام طرف مقابل» خود را انتخاب نمایید.

سپس با زدن کلیدy13 یک سطر برای ورود اطلاعات فاکتورهای مورد نظر ایجاد نمایید.

در سطر ایجاد شده ابتدا نوع فاکتوری که می خواهید برای طرف مقابل تسویه شود را انتخاب نمایید.

سپس با باز کردن سلکتور شماره، فاکتورهایی را که می خواهید با این رسید تسویه شوند را انتخاب نموده و تأیید نمایید.

پس از انتخاب فاکتورهای مورد نظر شما می توانید مبلغ سرجمع فاکتورها را با این رسید تسویه نمایید را در بخش سرجمع مشاهده نمایید.

پس از اطمینان از سرجمع فاکتورهایی که می خواهید تسویه شود، کلید تأیید و دریافت را انتخاب نمایید.

پس از زدن کلید تأیید و دریافت فرم دریافت باز شده که شما می توانید در آن روش دریافت پول (نقد، کارتخوان، چک) و میزان دریافت به ازای هر کدام از روش ها را تعیین نمایید.

در انتها با زدن کلید تأیید و دریافت عملیات دریافت انجام شده و فاکتورهای مورد نظر به وسیله یک رسید تسویه می شوند.

نام طرف مقابل: در صورتی که نوع طرف مقابل، مشتری باشد در بخش نام طرف مقابل فقط اسامی افرادی را مشاهده خواهید نمود که در فرم تعریف طرف مقابل گزینه مشتری برای آنها تیک خورده باشد. لازم به ذکر است که این موضوع برای تأمین کننده نیز صادق می باشد.

 

نوع فاکتور: در صورتی که نوع طرف مقابل، مشتری باشد در بخش نوع فاکتور فاکتورهای فروش و برگشت فروش قابل انتخاب و در صورتی که نوع طرف مقابل، تأمین کننده باشد در بخش نوع فاکتور فاکتورهای خرید و مرجوعی خرید قابل انتخاب می باشند.

 

توجه: در این بخش شما تنها می توانید فاکتورهایی را مشاهده و تسویه نمایید که وضعیت آنها تسویه نشده باشد.

 

توجه: برای مشاهده لیست تسویه حساب طرف مقابل در سیستم، می توانید در بخش «دریافت و پرداخت» روی گزینه «تسویه حساب طرف مقابل» کلیک کنید.

 

صندوقدار چگونه می تواند از وضعیت صندوق خود (تراز حساب صندوقدار) مطلع شود؟

 

 

گزینه «تراز حساب صندوقدار» را از بخش دریافت و پرداخت انتخاب کنید.

در فرم باز شده، صندوقدار می تواند جزئیات وضعیت حساب خودش را در محدوده زمانی آخرین تسویه تا زمان حاضر مشاهده کند.

صندوقدار همچنین می تواند در بخش «جزئیات تراکنش» با انتخاب کلیدِ مقابل هر کدام از فاکتورها یا رسیدها (فاکتور فروش، برگشت فروش، فاکتور خرید، مرجوعی خرید، رسید دریافت، رسید پرداخت) جزئیات آنها را نیز مشاهده کند.

 

تراز حساب صندوقدار: این تراز صرفاً برای اطلاع صندوقدار از وضعیت حساب خودش است و برای هر صندوقدار به صورت جداگانه نمایش داده می شود؛ این بدان معناست که هر صندوقدار فقط می تواند حساب خود را مشاهده کند و قابلیت انتخاب صندوقدارهای مختلف در این بخش وجود ندارد.

 

نکته: باید توجه داشته باشید که در فرم تراز حساب صندوقدار، امکان ورود اطلاعات نیست.

 

مسئول فروشگاه چگونه می تواند حساب صندوقدار را ببندد؟

 

 

کلید «بستن حساب صندوقدار جدید» را از بخش دریافت و پرداخت انتخاب کنید.

در فرم باز شده، با زدن انتخابگر موجود در بخش صندوقدار(y5 ) لیست صندوقدارها را باز نمایید.

از لیست باز شده، صندوقداری را که می خواهید حسابش را ببندید، انتخاب کرده و کلید «تایید» را بزنید.

پس از انتخاب صندوقدار، می توانید جزئیات حساب وی را در فرم مربوطه مشاهده کنید.

شما می توانید در بخش تاریخ آخرین تسویه، زمان و تاریخ آخرین مرتبه ای که حساب صندوقدار موردنظر را تسویه کرده اید، مشاهده کنید.

در بخش «تاریخ»، شما تاریخ روز را مشاهده می کنید که در صورت نیاز می توانید آن را به تاریخی که می خواهید تا آن تاریخ حساب صندوقدار بسته شود، تغییر دهید. ضمناً شما می توانید زمان (ساعت) بسته شدن حساب صندوقدار را تغییر دهید.

در بخش «جزئیات تراکنش» همچنین می توانید با انتخاب کلیدِ مقابل هر کدام از فاکتورها یا رسیدها (فاکتور فروش، برگشت فروش، فاکتور خرید، مرجوعی خرید، رسید دریافت، رسید پرداخت) جزئیات آنها را نیز مشاهده کنید.
در بخش «لیست چک ها» فهرستی از چک های بازه زمانی انتخاب شده قابل مشاهده می باشد.

در پایین فرم و در بخش قابل دریافت از صندوقدار، مانده صندوقدار مورد نظر را مشاهده نمایید.

در بخش دریافت شده از صندوقدار، می توانید مبلغی را که از صندوقدار بابت بستن صندوق تحویل گرفته اید، وارد نمایید.

پس از اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده با انتخاب کلید «ذخیره»، اطلاعات فرم را در سیستم ذخیره کرده و فرم را ببندید.

تاریخ آخرین تسویه: به یاد داشته باشید اگر تا به حال برای صندوقدار موردنظر تسویه حساب صادر نکرده اید، در بخش «تاریخ آخرین تسویه» اطلاعاتی مشاهده نمی کنید.

 

توجه: برای مشاهده فهرست عملیات بستن حساب صندوقدار در سیستم، می توانید در بخش «دریافت و پرداخت» روی گزینه «بستن حساب صندوقدار» کلیک کنید.

 

توجه: برای مشاهده گزارش بستن حساب صندوقدار می توانید به بخش گزارشات مراجعه نموده و گزینه گزارش بستن حساب صندوقدار را انتخاب نمایید.

 

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت  2017 08 22 11 34 38 مشخص شده اند، الزامی است.

 

درسیستم فروشگاهی سپیدار چگونه می توان به فروشنده پورسانت پرداخت نمود؟

 

 

بخش اول) ثبت اطلاعات نحوه پرداخت پورسانت:

 

کلید «پورسانت جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.

در بخش کد در فرم تعریف پورسانت، یک کد به این نوع پورسانت اختصاص دهید.

در بخش عنوان، یک نام برای پورسانت مورد نظر وارد نمایید.

در بخش از تاریخ، تاریخ شروع دوره ای که در آن پرداخت پورسانت صورت می گیرد را وارد نمایید.

در بخش تا تاریخ، تاریخ پایان دوره ای که در آن پرداخت پورسانت صورت می گیرد را وارد نمایید.

در بخش پورسانت براساس، تعیین می نمایید که با چه روشی پورسانت پرداخت خواهد شد.

در بخش نحوه محاسبه پورسانت حجمی شما باید تعیین نمایید که نحوه محاسبه ساده باشد یا پلکانی.

در این قسمت با زدن کلیدy16 یک ردیف برای ثبت اطلاعات ایجاد نمایید.

در ردیف ایجاد شده اطلاعات مورد نیاز را ثبت نمایید.

در پایان با زدن کلید ذخیره اطلاعات ثبت خواهد شد و شما می توانید فرم را ببندید.

 

بخش دوم) ثبت فاکتور با نام فروشنده:

 

پس از ثبت اطلاعات نحوه پرداخت پورسانت در بخش اول، صندوقدار باید در زمان ثبت فاکتور فروش، فروشنده مورد نظرش را انتخاب نماید تا مشخص گردد که فروش توسط چه شخصی صورت گرفته است و بتوان در پایان دوره محاسبه پورسانت فروشنده ها را انجام داد.

 

بخش سوم) محاسبه پورسانت:

کلید «محاسبات پورسانت جدید» را از بخش دریافت و پرداخت انتخاب کنید.

در فرم باز شده با باز کردن سلکتور فروشنده، فرشنده ای را که می خواهید پورسانتش را محاسبه نمایید را انتخاب کنید.

سپس در بخش تا تاریخ، تاریخی را مشخص نمایید که می خواهید تا آن زمان پورسانت فروشنده محاسبه گردد.

با وارد کردن تاریخ، شما می توانید فاکتورهایی که شامل پورسانت برای فروشنده می شوند را مشاهده نمایید.

اکنون با زدن کلید محاسبه پورسانت، سیستم پورسانت فروشنده را (با توجه به نحوه پرداخت پورسانت در نظر گرفته شده برای فروشنده) محاسبه می نماید.

برای ثبت محاسبات کلید ذخیره را انتخاب نمایید.

اکنون اگر می خواهید برای پورسانت ثبت شده پرداختی انجام دهید می توانید با زدن کلید رسید پرداخت، یک رسید پرداخت برای مبلغ محاسبه شده پورسانت ثبت نمایید.

 

کد: کد یک فرم پورسانت برای هر نوع پورسانت منحصربه فرد است و نمی توان آن را به نوع پورسانت دیگری اختصاص داد.

 

پورسانت براساس:

پرداخت پورسانت می تواند به ۶ صورت انجام پذیرد.

 

روش پرداخت پورسانت براساس کالا:

در این روش با انتخاب کالا یا کالاهایی که می خواهید با فروش آنها به فروشنده (فروشندگان) خود پورسانت پرداخت نمایید، می توانید مشخص نمایید که پس از فروش این کالاها توسط هر کدام از فروشندگان شما این شخص از پورسانتی که برای این کالاها در نظر گرفته شده است برخوردار شود.

روش پرداخت پورسانت براساس گروه کالا:

در این روش با انتخاب گروه کالایی که می خواهید با فروش کالاهای موجود در این گروه کالا به فروشنده (فروشندگان) خود پورسانت پرداخت نمایید، می توانید مشخص نمایید که پس از فروش این کالاها توسط هرکدام از فروشندگان شما این شخص از پورسانتی که به گروه کالای مورد نظر اختصاص یافته است برخوردار شود.

توجه: در روش های پورسانت براساس کالا و گروه کالا در هنگام صدور فاکتور فروش نیازی به انتخاب فروشنده نیست زیرا در این روشها پورسانت به کالا ارتباط دارد، نه به فروشنده.

 

روش پرداخت پورسانت براساس حجم فروش با احتساب کالای دارای پورسانت:

در این روش فروشنده براساس کل حجم فروش انجام داده خودش در دوره تعیین شده، پورسانت دریافت خواهد کرد، ضمن اینکه اگر کالایی خود دارای پورسانت باشد و توسط فروشنده مورد نظر به فروش رسیده باشد، فروشنده در هنگام دریافت پورسانت فروش خود، ضمن دریافت پورسانت حجم فروش، از پورسانت اختصاص داده شده به کالا نیز برخوردار خواهد شد.

روش پرداخت پورسانت براساس حجم فروش بدون احتساب کالای دارای پورسانت:

در این روش مانند روش قبل فروشنده براساس کل حجم فروش انجام داده خودش در دوره تعیین شده، پورسانت دریافت خواهد کرد، با این تفاوت که اگر کالایی خود دارای پورسانت باشد و توسط فروشنده مورد نظر به فروش رسیده باشد، فروشنده در هنگام دریافت پورسانت فروش خود، تنها پورسانت حجم فروش خود را دریافت خواهد نمود، و از پورسانت اختصاص داده شده به کالا برخوردار نخواهد شد.

روش پرداخت پورسانت براساس حجم فروش هر فاکتور با احتساب کالای دارای پورسانت:

در این روش پورسانت پرداختی به فروشنده براساس مبالغ هر فاکتور محاسبه خواهد شد، ضمن اینکه اگر کالایی خود دارای پورسانت باشد و توسط فروشنده مورد نظر به فروش رسیده باشد، فروشنده در هنگام دریافت پورسانت فروش خود، ضمن دریافت پورسانت هر فاکتور، از پورسانت اختصاص داده شده به کالا نیز برخوردار خواهد شد.

روش پرداخت پورسانت براساس حجم فروش هر فاکتور بدون احتساب کالای دارای پورسانت:

در این روش مانند روش قبل پورسانت پرداختی به فروشنده براساس مبالغ هر فاکتور محاسبه خواهد شد، با این تفاوت که اگر کالایی خود دارای پورسانت باشد و توسط فروشنده مورد نظر به فروش رسیده باشد، فروشنده در هنگام دریافت پورسانت فروش خود، تنها پورسانت هر فاکتور را دریافت خواهد نمود، و از پورسانت اختصاص داده شده به کالا برخوردار نخواهد شد.

توجه: در روشهای پرداخت پورسانت براساس حجم فروش با احتساب کالای دارای پورسانت، حجم فروش بدون احتساب کالای دارای پورسانت، حجم فروش هر فاکتور با احتساب کالای دارای پورسانت و حجم فروش هر فاکتور بدون احتساب کالای دارای پورسانت، در هنگام صدور فاکتور فروش باید فروشنده مشخص گردد، زیرا در این روش پورسانت به فروشنده تعلق می گیرد.

 

نحوه محاسبه پورسانت حجمی:

به طور مثال اگر تعیین نموده باشید از صفر تا ۱۰۰.۰۰۰ریال ۱۰ درصد و از ۱۰۰.۰۰۱ ریال تا ۲۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲ درصد پورسانت به فروشنده تعلق گیرد، در روش محاسبه ساده با گذشتن حجم فروش فروشنده از مرز ۱۰۰.۰۰۰ریال و ورود به بخش دوم تمامی حجم فروش شامل ۱۲ درصد پورسانت خواهد گردید ولی در روش محاسبه پلکانی، فروشنده تا ۱۰۰.۰۰۰ریال ۱۰درصد و برای فروش بیشتر از ۱۰۰.۰۰۰ریال ۱۲ درصد پورسانت دریافت خواهد نمود.

 

فاکتور فروش: برای آشنایی با نحوه ثبت فاکتور فروش به سرفصل «چگونه می توان یک فاکتور فروش صادر کرد؟» مراجعه کنید.

 

توجه: برای مشاهده فهرست پورسانت ها در سیستم، می توانید در بخش «اطلاعات پایه» روی گزینه «پورسانت» کلیک کنید.

 

توجه: برای مشاهده فهرست پورسانت های پرداخت شده در سیستم، می توانید در بخش «دریافت و پرداخت» روی گزینه «محاسبات پورسانت» کلیک کنید.

 

 

چگونه چک های اول دوره را درسیستم ثبت کنیم؟

 

در ابتدای کار با سیستم می توانید چک های دریافت شده از طرف حساب ها (که ممکن است دارای وضعیت های مختلف باشند) یا پرداخت شده به آنها را در سیستم ثبت کنید و در ادامه کار می توانید عملیاتی نیز روی چک ها انجام دهید.

 

کلید «چک های استقرار» را از بخش دریافت و پرداخت انتخاب کنید.

 

فرم باز شده دارای دو بخش مربوط به چک های دریافتی و چک های پرداختی می باشد.

 

تمامی قسمت هایی که با 2017 08 22 11 34 38مشخص شده باید پر شوند.

 

ثبت چک های دریافتی استقراری :

چک های اول دوره دریافتی دارای سه وضعیت “دریافت شده”، “نزد بانک” و “واخواست شده” وهمچنین از دو نوع عادی و تضمین می توانند باشند.

 

ابتدا در پایین بخش چک دریافتی، با زدن کلید y16یک سطر جدید ایجاد کنید.

 

حال در سطر ایجاد شده می توانید اطلاعات چک دریافتی را ثبت کنید.

 

برای ثبت چک به نکات زیر توجه کنید:

 

ü برای چک های از نوع تضمین تنها می توان وضعیت دریافت شده را انتخاب کرد و تاریخ انجام عملیات نیز همان تاریخ دریافت چک می باشد و قابل تغییر نیست.

 

ü چک های عادی داری هر سه وضعیت می باشد و باید دقت کرد که در وضعیت “نزد بانک” و “واخواست شده” تاریخ انجام عملیات باید مساوی یا بزرگ تر از تاریخ دریافت چک باشد.

 

ثبت چک های پرداختی استقراری :

 

چک های اول دوره پرداختی تنها دارای وضعیت “پرداخت شده” و از نوع مدت “مدت دار” و همچنین از دو نوع عادی و تضمین می توانند باشند.

 

ابتدا در پایین بخش چک پرداختی، با زدن کلیدy16 یک سطر جدید ایجاد کنید.

 

حال در سطر ایجاد شده می توانید اطلاعات چک دریافتی را ثبت کنید.

 

توجه داشته باشید که تاریخ انجام عملیات باید مساوی یا بزرگ تر از تاریخ پرداخت چک باشد.

 

قبل از اینکه عملیاتی روی چک انجام دهید؛ می توانید چک های ثبت شده را ویرایش و یا حذف کنید.

 

در هر بخش می توانید با زدن کلید t5در پایین فرم، سطر های ایجاد شده را در صورتی که چک ثبت شده دارای گردش نباشد، حذف کنید.

 

چگونه یک فاکتور ثبت شده را تقسیط کنیم؟

 

 

۱. از منوی دریافت/پرداخت گزینه تقسیط را انتخاب نمایید.

 

۲. در فرم باز شده، فاکتور مورد نظر را از میان فاکتور های تسویه نشده انتخاب کنید. با انتخاب فاکتور، تاریخ و مبلغ تسویه نشده آن در فرم نمایش داده می شوند.

 

۳. در بخش ایجاد قسط می توانید با مشخص کردن مبلغ تقسیط، تاریخ شروع، تعداد اقساط، مدت هر قسط، نوع نرخ بهره و نرخ بهره وسپس انتخاب گزینه ایجاد، مبلغ مورد نظر از مانده فاکتور را تقسیط نمایید.

 

۴. می توانید با انتخاب کلید t4از پایین صفحه یک سطر در بخش اقساط ایجاد کنید و مبالغ مورد نظر را به صورت دستی در آن وارد نمایید.

 

۵. با انتخاب کلیدt5 از پایین صفحه می توانید سطر ایجاد شده را حذف نمایید.

 

توجه: تاریخ تقسیط نمی تواند کوچکتر از تاریخ فاکتوری که تقسیط می شود باشد. تاریخ اقساط نیز نمی تواند کوچکتر از تاریخ فاکتور باشد.

 

توجه: مبلغ تقسیط شده نمی تواند از مانده تسویه نشده فاکتور بیشتر باشد.

 

توجه: برای هر فاکتور تنها یک بار می توانید عملیات تقسیط را انجام دهید. در صورت نیاز به تغییر در شرایط اقساط، می توانید تقسیط موجود را ویرایش نمایید.

 

چگونه اقساط یک فاکتور را تسویه کنیم؟

 

 

برای تسویه اقساط می توانید از روشهای زیر استفاده کنید:

 

۱. از منوی دریافت/پرداخت گزینه تقسیط را انتخاب نمایید. تقسیط مورد نظر را باز کرده، پس از انتخاب اقساط گزینه تسویه را از پایین فرم انتخاب نمایید و عملیات مربوط به تسویه را انجام دهید.

 

۲. از منوی دریافت/پرداخت لیست اقساط را انتخاب نمایید. اقساط مورد نظر را انتخاب کرده، گزینه تسویه را از بالای فرم انتخاب نمایید و عملیات مربوط به تسویه را انجام دهید.

 

۳. از منوی دریافت/پرداخت گزینه تسویه حساب را انتخاب نمایید. در فرم تسویه حساب با انتخاب طرف مقابل، می توانید اقساط تسویه نشده یا فاکتورهای مانده دار مربوط به وی را انتخاب نموده و عملیات تسویه را برای آنها انجام دهید.

 

توجه: در صورت تسویه یک قسط، امکان ویرایش یا حذف آن وجود ندارد. در صورت نیاز می توانید تسویه مرتبط با آن را ابطال نموده و قسط مورد نظر را ویرایش نمایید.

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ