سپید_حساب_ویرا

پیشامدهای احتمالی

توجه به پوشه

فهرست مطالب

پیشامدهای احتمالی:به وضعیتی اطلاق می گردد كه در تاریخ ترازنامه وجود داشته است و نتیجه آن تنها در صورت وقوع یا عدم وقوع یك یا چند رویداد نامشخص اتی تعیین خواهد شد.

در نوع شناسایی پیشامدهای احتمالی 2 عنصر مهم تعیین كننده می باشند:احتمال وقوع و مبلغ

انواع پیشامدهای احتمالی:دارایی احتمالی یا كاهش بدهی احتمالی و بدهی احتمالی یا كاهش احتمالی دارایی

دارایی احتمالی یا كاهش بدهی احتمالی

1-وقوع آن محتمل باشد:ذخیره درنظر نمی گیریم امادر یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا می كنیم.

2-وقوع آن ممكن باشد:نه ذخیره درنظر می گیریم و نه در یادداشتهای پیوست افشا می كنیم.

3-وقوع آن بعید باشد: نه ذخیره درنظر می گیریم و نه در یادداشتهای پیوست افشا می كنیم.

بدهی احتمالی یا كاهش احتمالی دارایی

1-وقوع آن محتمل باشد:

چنانچه مبلغ آن به صورت اتكاپذیر مشخص باشد:ذخیره لازم در صورتهای مالی منظور گردد.

چنانچه مبلغ آن به صورت اتكاپذیر مشخص نباشد:ذخیره درنظر نمی گیریم امادر یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا می كنیم.

 2-وقوع آن ممكن باشد: ذخیره درنظر نمی گیریم اما در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا می كنیم.

3-وقوع آن بعید باشد: نه ذخیره درنظر می گیریم و نه در یادداشتهای پیوست افشا می كنیم.

مساله:

اگر شركت شاكی در سال 1*13 بر علیه شركت متهم اقامه دعوی كرده باشد و وكیل شركت شاكی دریافت مبلغی حدود 100میلیون ریال و وكیل شركت متهم پرداخت جریمه ای میان 70 تا 180 میلیون ریال (به احتمال قوی حدود 120 میلیون ریال) را محتمل می دانند. با توجه به عدم صدور رای دادگاه تا تاریخ تهیه صورتهای مالی سال 1*13 اثرات ناشی از این امر را برصورتهای مالی طرفین را بنویسید:

پاسخ:

شركت شاكی هیچ گونه مبلغی را در حسابها ثبت نمی كند اما می تواند موضوع را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا كند

شركت متهم مبلغ 70 میلیون ریال ذخیره در حسابها منعكس و مبلغ 110میلیون ریال را نیز به عنوان بدهی احتمالی در یادداشتها صورتهای مالی افشا می كند.

نحوه افشا در صورتهای مالی:

باید قبل از ملاحظات مالیاتی افشا شود اگر اثرات مالیاتی آن هم قابل اندازه گیری باشد باید محاسبه و در یادداشتها افشا گردد.

روشهای حسابرسی بدهیهای احتمالی:

1-تاییدیه وكیل حقوقی صاحبكار گرفته شود.

2-تاییدیه مدیریت صاحبكار مبنی بر افشا و ثبت كلیه بدهیهای احتمالی گرفته شود.

3-حسب مورد تاییدیه از مراجع ذیصلاح گرفته شود.

4-تاییدیه از بانكها و موسسات اعتباری طرف حساب شركت گرفته شود.

5-بررسی صورتجلسات هیات مدیره تا تاریخ تكمیل رسیدگیها

احتمالیهای مربوط به مخاطرات عمومی

معرف زیانهایی هستند كه در آینده ممكن است رخ دهند مانند اعتصاب كاركنان ،گران شدن مواد اولیه .در حالی كه پیشامدهای احتمالی مربوط به وقایعی است كه در گذشته رخ داده اما هنوز نتیجه آن معلوم نیست.

احتمالیهای مربوط به مخاطرات عمومی نباید در صورتهای مالی افشا شود یا برایشان ذخیره ای در نظر گرفته شود زیرا وقایعی كه منجر به زیان شود هنوز رخ نداده است.

نكته :عدم پوشش بیمه ای دارائیها یك احتمالی مربوط به مخاطرات عمومی است و نباید در صورتهای مالی افشا شود

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ